Last ned regelverket i fulltekst (PDF) eller les kortversjonen nedenfor:

Mål for ordningen

Formålet med tilskuddsordningen er å styrke studenters psykiske helse og forebygge problemer knyttet til rusmiddelbruk, enten gjennom helsefremmende og forebyggende tiltak eller gjennom utvikling av tjenestetilbud. Tiltak som bidrar til å heve kunnskapen om studenters helse og trivsel, eller som stimulerer studiestedene til å etablere retningslinjer for rusmiddelbruk og andre rusmiddelforebyggende tiltak ved studiestedene kan også støttes.

Målgruppe

Primærmålgruppe: Studentsamskipnader, samt universiteter/høyskoler og studentorganisasjoner som har samarbeidsavtale med studentsamskipnaden.
Sekundærmålgruppe: Studenter.

Tildelingskriterier

Skjønnsmessig vurdering med utgangspunkt i forventet måloppnåelse.

Kriterier for måloppnåelse fra tilskuddsmottaker:

  • Antall studenter som har vært inkludert i helsefremmende eller forebyggende tiltak.
  • Antall studenter som har mottatt tilbud knyttet opp mot psykisk helse og/eller rus.
  • Utvikling av ny kunnskap om studenters psykiske helse og/eller rusmiddelproblematikk.

Søknadens form og innhold

Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har signeringsfullmakt.

Søknaden skal inneholde:

  • søkerens formål med tilskuddet
  • prosjektbeskrivelse/ beskrivelse av tiltak det søkes om tilskudd til
  • budsjett (skal kunne sammenliknes på samme nivå med regnskap dersom regnskap kreves)
  • delfinansiering/ tilskudd fra andre instanser
  • egenfinansiering
  • søkerens organisasjonsform (for eksempel forening, stiftelse, AS eller annet). Fremstillingen må inkludere fullstendig organisasjonsoversikt som viser moder-, søster- og datterorganisasjoner.
  • redegjørelsen for de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og måloppnåelse (for eksempel interne kontrollaktiviteter, internrevisjon, autorisert revisor/ ikke autorisert revisor, andre offentlige tilsyn og Riksrevisjonen).

Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har signeringsfullmakt. 

Tillegg og presiseringer: 
Det må i søknaden redegjøres for tilskuddets formål fordelt på henholdsvis psykisk helse og rus. 

Søknadsbehandling

Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet

Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet

Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet

Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Vedtaksbrev

Forventet ferdigbehandling av søknader: 15. desember

Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises.


Fant du det du lette etter?​