For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt. Last ned regelverket i fulltekst (PDF). Kortversjonen under gir begrenset informasjon om krav til søknad.

Mål for ordningen 

Å redusere antall ubesatte fastlegeavtaler/-stillinger, øke stabiliteten, samt å øke kompetansen i allmennlegetjenesten.

Målgruppe

Kommuner med rekrutteringsutfordringer og/eller manglende stabilitet i allmennlegetjenesten

Tildelingskriterier 

Skjønnsmessig vurdering med utgangspunkt i forventet måloppnåelse. 

Det gis tilskudd til:

 • Tilskudd til etablering av nyopprettet fastlegeavtale med få eller ingen innbyggere på listen/ hvor det kan dokumenteres rekrutteringsutfordringer. Dette etableringstilskuddet er på inntil kr. 200 000. 
 • Tilskudd til kommunene for å legge til rette for spesialistutdanning i allmennmedisin for både nyansatte og etablerte leger i kommunen når dette vil bidra til bedre stabilitet og rekruttering.
 • Tilskudd til andre kompetansehevende tiltak i allmennlegetjenesten, som vil bidra til å bedre stabilitet og rekruttering.

Søknadens form og innhold

 • Søkerens formål med tilskuddet
 • Prosjektbeskrivelse/ beskrivelse av tiltak det søkes om tilskudd til
 • Budsjett (skal kunne sammenliknes på samme nivå med regnskap dersom regnskap kreves)
 • Redegjørelsen for de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og måloppnåelse (for eksempel interne kontrollaktiviteter, internrevisjon, autorisert revisor/ ikke autorisert revisor, andre offentlige tilsyn og Riksrevisjonen).

Søknaden undertegnes av rådmannen eller den vedkommende har delegert myndigheten til. 

Tillegg og presiseringer:
Søkeren må redegjøre for utfordringer relatert til allmennlegetjenesten og konkretisere hva slags tiltak det søkes midler til, samt legge fram en plan for tilrettelegging av spesialistutdanningsløpet og andre kompetansehevende tiltak i allmennlegetjenesten.

Søknadsbehandling

 • Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet
 • Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet
 • Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet
 • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen:
  Tilskuddsmottakere får brev med tilskuddstildeling eller avslag. 

Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises. Søknader forventes ferdigbehandlet innen utgangen av mai 2018.


Fant du det du lette etter?​