Kommuner som ønsker å søke på dette tilskuddet må vente til ny utlysning og nytt regelverk utlyses på Helsedirektoratets hjemmeside.

Da tilskuddsregelverket er under revidering vil alle søknader som kommer inn før utlysning bli avvist.

Kommuner som allerede har søkt vil bli avvist og vil skriftlig informert om dette.


Mål for ordningen 

Å redusere antall ubesatte fastlegeavtaler/-stillinger, øke stabiliteten, samt å øke kompetansen i allmennlegetjenesten.

Målgruppe

Kommuner med rekrutteringsutfordringer og/eller manglende stabilitet i allmennlegetjenesten

Tildelingskriterier 

Skjønnsmessig vurdering med utgangspunkt i forventet måloppnåelse. 

Det gis tilskudd til:

 • Tilskudd til etablering av nyopprettet fastlegeavtale med få eller ingen innbyggere på listen/ hvor det kan dokumenteres rekrutteringsutfordringer. Dette etableringstilskuddet er på inntil kr. 200 000. 
 • Tilskudd til kommunene for å legge til rette for spesialistutdanning i allmennmedisin for både nyansatte og etablerte leger i kommunen når dette vil bidra til bedre stabilitet og rekruttering.
 • Tilskudd til andre kompetansehevende tiltak i allmennlegetjenesten, som vil bidra til å bedre stabilitet og rekruttering.

Søknadens form og innhold

 • Søkerens formål med tilskuddet
 • Prosjektbeskrivelse/ beskrivelse av tiltak det søkes om tilskudd til
 • Budsjett (skal kunne sammenliknes på samme nivå med regnskap dersom regnskap kreves)
 • Redegjørelsen for de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og måloppnåelse (for eksempel interne kontrollaktiviteter, internrevisjon, autorisert revisor/ ikke autorisert revisor, andre offentlige tilsyn og Riksrevisjonen).

Søknaden undertegnes av rådmannen eller den vedkommende har delegert myndigheten til. 

Tillegg og presiseringer:
Søkeren må redegjøre for utfordringer relatert til allmennlegetjenesten og konkretisere hva slags tiltak det søkes midler til, samt legge fram en plan for tilrettelegging av spesialistutdanningsløpet og andre kompetansehevende tiltak i allmennlegetjenesten.

Søknadsbehandling

 • Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet
 • Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet
 • Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet
 • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen:
  Tilskuddsmottakere får brev med tilskuddstildeling eller avslag. 

Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises. Søknader forventes ferdigbehandlet innen utgangen av mai 2018.


Fant du det du lette etter?​