Søke eller rapportere på tilskudd

Søkere skal benytte søknadsskjema som følger kunngjøringen og sende det til sin Fylkesmann.

Søkere må benytte søknadsskjema som følger kunngjøringen.

For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt. Vedlagt følger en veiledning til regelverket for tilskuddsordningen til psykologer i kommunen (PDF)

Last ned regelverket i fulltekst (PDF) eller les kortversjonen nedenfor:

Bakgrunn

Rekruttering av flere psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene er en av regjeringens satsinger for å styrke kvalitet og kompetanse i det tverrfaglige arbeidet innen psykisk helse og rus, vold- og traumefeltet. Tilskuddsordningen er forankret i flere av regjeringens stortingsmeldinger og planer. Det har vært en markant økning i antall psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene de siste årene.

Samtidig er det fortsatt mange kommuner som oppgir at de ikke har psykologkompetanse.

Tilskuddsordningen er et sentralt virkemiddel for å øke rekrutteringen og bidra til at psykologkompetanse blir tilgjengelig over hele landet ved innføring av lovkrav. Det tas sikte på at lovkrav trer i kraft fra 1. januar 2020, forutsatt at Stortinget vedtar forslaget. Lovkrav om psykologkompetanse er et viktig tiltak for å utjevne til dels store geografiske variasjoner i kompetanse og kvalitet i tjenestetilbudet og kan bidra til en generell utvikling av det lokale arbeidet innen fagfeltene.

Tilskuddsordningen er et av flere virkemidler i arbeidet med å:

 • styrke kvalitet og kompetanse innen psykisk helse, rus, vold- og traumefeltet
 • inkludere psykisk helse som en likeverdig del i folkehelsearbeidet
 • skape brukerens/pasientens helse- og omsorgstjeneste

Mål for ordningen

Styrke kvalitet og kompetanse i det helhetlige og tverrfaglige kommunale arbeidet innen psykisk helse og rus, vold- og traumefeltet.

Delmål

Bidra til forsterket rekruttering av psykologer og at kommunene ut fra lokale hensyn benytter kompetansen:

 • i større grad til mer system- og samfunnsrettet arbeid. Plan- og utviklingsarbeid, veiledning og fagstøtte til øvrig personell/ tjenester inngår i dette arbeidet.
 • i større grad til helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot individer, grupper og lokalmiljø.
 • til lavterskel behandlings- og oppfølgingstilbud til enkeltmennesker, familier, pårørende og grupper, herunder også utredning og diagnostisering
 • til utadrettet arbeid, hvor psykologen inngår i forpliktende tverrfaglig og/eller flerfaglig samarbeid, eksempelvis gjennom organisering i team eller samlokalisering med øvrig personell/tjenester.

Målgruppe

 • Kommunens ulike virksomheter og dens ansatte, samt arenaer som har betydning for innbyggernes psykiske helse og rusmiddelbruk samt trivsel og mestring.
 • Mennesker i alle aldersgrupper med risiko for å utvikle, eller som har utviklet problemer knyttet til psykisk helse, rusmiddelbruk og/eller vold og traumer. Det gjelder både enkeltindivider, familier, pårørende, grupper og hele befolkningen.
 • Barn og unge som har vært utsatt for vold og overgrep/traumer og/eller med behov for oppfølging for bedre gjennomføring av skole og opplæring

Kriterier for måloppnåelse

Hvilke målgruppe(r) arbeider psykologen inn mot?

I hvilken grad er psykologens arbeidsoppgaver omfattet av:

     • system- og samfunnsrettet arbeid?
     • veiledning/fagstøtte til personell/tjenester i kommunen?
     • helsefremmende og forebyggende arbeid?
     • behandling og oppfølging, herunder også utredning og diagnostisering?

Hvilke(n) type(r) forpliktende tverrfaglig samarbeid inngår psykologen i, eksempelvis tverrfaglige team og/eller flerfaglige fellesskap/samlokalisering?

Hvordan ivaretas brukermedvirkning på individ- og systemnivå i tiltaket?

Tildelingskriterier

Det gis tilskudd til:

 • lønn til psykologstillinger (kr 400 000 pr 100 % stilling)

Kommunen kan i tillegg gis inntil kr 10 000 pr psykologstilling øremerket spesifikke kompetanseutviklingstiltak i regi av Fylkesmannen og kompetansesentrene innen fagfeltene rus og psykisk helse, vold - og traume.

Kommunene kan benytte psykologen i arbeidet med bedre gjennomføring i videregående opplæring. Det kan eksempelvis skje ved å opprette tverrfaglige team på skolen med eksempelvis øvrige kommunale tjenester, PPT, NAV-veileder, skolens rådgivere og andre relevante aktører.

Forutsetninger for tildeling:

 • psykologstillingen skal være forankret i helse- og omsorgstjenesten, herunder lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
 • psykologtilbudet skal være lett tilgjengelig, gratis og uten henvisning – lavterskeltilbud (gjelder kun i de tilfeller hvor psykologen skal arbeide klinisk)
 • kommunen skal dokumentere egenfinansiering av lønnsutgifter som overstiger tilskuddsbeløpet

I søknadsbehandlingen vil det bli lagt vekt på hvordan kommunen sannsynliggjør at psykologtilbudet kan bidra til måloppnåelse for tilskuddsordningen.

Prioriteringer:

 • kommuner som tidligere ikke har mottatt tilskudd til formålet

Kommuner som søker om tilskudd til å benytte psykologkompetansen i asylmottak for enslige mindreårige (omsorgssenter) og/eller i asylmottak for asylsøkere i aldersgruppen 16-18 år, har høy prioritet.

Beregningsregler:

 • for psykolog i 100% stilling gis det et lønnstilskudd på kr 400 000 pr budsjettår.
  Tilskuddsbeløpet reduseres tilsvarende ut fra hvilken stillingsprosent det søkes om.
 • tilskuddet gis for 12 måneder i inneværende kalenderår

Tilskuddet til den enkelte kommune kan gis for ett (1) år om gangen inntil lovkrav om psykologkompetanse trer i kraft, med forbehold om Stortingets årlige behandling av statsbudsjettet.

Søknadens form og innhold

Søkere skal benytte søknadsskjema som følger i denne kunngjøringen. (Se over)

Søknadsbehandling

 • Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Fylkesmannen
 • Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet
 • Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Fylkesmannen
 • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Søker vil motta skriftlig svar på søknaden fra Fylkesmannen.

Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises.

Fant du det du lette etter?​