Søke eller rapportere på tilskudd

Tilskuddet utlyses med forbehold om Helse- og omsorgsdepartementets godkjenning av regelverket.

For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt. Last ned regelverket i fulltekst (PDF) eller les kortversjonen nedenfor:

Hvem kan søke

Utvalgte kommuner kan søke:

 • Pilotkommuner i Nasjonal overdosestrategi, gjelder Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Drammen, Asker, Porsgrunn, Arendal og Fredrikstad, kan søke om midler til stillinger som tidligere.
 • Kommuner som har deltatt i overdosestrategiens pilotkommunenettverk, Tønsberg, Bodø og Tromsø, også kalt kameratkommuner, kan søke om kompetansemidler, kr 100 000.
 • Nye kommuner som ønsker å iverksette tiltak for å forebygge overdoser og overdosedødsfall i sin kommune med bistand fra pilotkommuner, kalt utviklingskommuner, fortrinnsvis Halden, Sarpsborg, Skedsmo, Lørenskog, Bærum, Lier, Øver Eiker, Nedre Eiker, Larvik, Skien, Kristiansand, Sandnes, Haugesund, Askøy, Fjell, Steinkjer, Kristiansund, Modum kan søke om kompetansemidler, kr 100 000. Andre kommuner med overdosebelastning kan komme i betraktning dersom noen av de ovennevnte utviklingskommunene ikke søker.

Bakgrunn

 

Norge har et høyt antall registrerte narkotikadødsfall sammenliknet med mange europeiske land. Stortinget vedtok i mars 2013 en fireårig strategi for å få ned antall overdosedødsfall i Norge. 

Helsedirektoratet har som et av tiltakene, opprettet en tilskuddsordning som skal følge overdosestrategien fra 2014 - 2017. Ordningen videreføres også ut 2018.

Mål for ordningen

Redusere antall overdoser og overdosedødsfall i kommunen.

Målgruppe

Primær målgruppe: Kommunale rustjenester 

Sekundær målgruppe: Rusmiddelavhengige

Kriterier for måloppnåelse

Gjelder pilotkommuner:

 • Kommunene har utarbeidet lokal handlingsplan for forebygging av overdoser og overdosedødsfall og implementert tiltakene i kommunen
 • Pilotkommuner har bistått utviklingskommuner i å komme i gang med overdoseforebyggende tiltak, herunder gjort veiviseren i overdoseforebyggende arbeid kjent for kommunene

Gjelder kameratkommuner og utviklingskommuner: 

 • Kommunene har fått bistand til å komme i gang med overdoseforebyggende tiltak, herunder fått kjennskap til veiviseren i overdoseforebyggende arbeid
 • Har deltatt i regionale og nasjonale overdoseforebyggende nettverk

Fra andre kilder:

 • Antall overdosedødsfall per år i pilotkommuner, kameratkommuner og utviklingskommuner (statistikk fra Folkehelseinstituttet)

Tildelingskriterier

Det gis tilskudd til:

Pilotkommunene gis tilskudd til en stilling i kommunen med følgende hovedoppgaver:

 • Forankring av overdosearbeidet i egen kommune, herunder å ferdigstille lokal handlingsplan og implementere tiltakene i planen 
 • «Fadderarbeid» for nye kommuner, herunder å gjøre Veiviser i lokalt forebyggende overdosearbeid kjent

Øvrige kommuner og utviklingskommuner, gis tilskudd til kompetanseheving (hospitering, kurs, nettverk) og iverksetting av overdoseforebyggende tiltak i egen kommune.

Tilskuddsutmåling: 

 • Oslo og Bergen kan søke om inntil kr 750 000 pr år (hel stilling)
 • De øvrige pilotkommunene kan søke om inntil kr 375 000 pr år (halv stilling) 
 • Kameratkommuner og utviklingskommuner, kan søke om kr 100 000 pr år

Søknadens form og innhold

Lenke til søknadsskjemaet på Altinn finner du øverst på siden.

 

 

 • Søkerens formål med tilskuddet 
 • Prosjektbeskrivelse/ beskrivelse av tiltak det søkes om tilskudd til 
 • Budsjett (skal kunne sammenliknes på samme nivå med regnskap dersom regnskap kreves)
 • Redegjørelsen for de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og måloppnåelse (for eksempel interne kontrollaktiviteter, internrevisjon, autorisert revisor/ ikke autorisert revisor, andre offentlige tilsyn og Riksrevisjonen).

Søknaden undertegnes av rådmannen eller den vedkommende har delegert myndigheten til.

Søknadsbehandling

 • Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet
 • Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet
 • Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet
 • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Skriftlig

Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises.

Fant du det du lette etter?​