I tillegg til å fylle ut søknadsskjemaet i Altinn skal det fylles ut og legges ved skjema for tilleggsopplysninger til elektronisk søknad (XLS). I dette skjemaet konkretiseres søknadsbeløp og egenfinansiering fra kommune eller privat tilbyder. Det utregnede søknadsbeløpet fylles inn i søknadsskjemaet i Altinn. 

Skjemaet for tilleggsopplysninger lastes deretter opp som vedlegg til søknaden i Altinn.

For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt. Last ned regelverket i fulltekst (PDF). Kortversjonen under gir begrenset informasjon om krav til søknad.

Mål for ordningen 

Styrke forebyggings-, behandlings- og omsorgstilbudet til innbyggere som er i ferd med å utvikle eller som har utviklet kroniske, sammensatte og/eller kompliserte sykdomstilstander, som har behov for kommunale helse- og omsorgstjenester.

Målgruppe

Hovedmålgruppe: Sykepleiere i helse- og omsorgstjenesten i kommunene.

Målgruppe i siste instans: Brukere av kommunale helse- og omsorgstjenester som har kroniske, sammensatte og/eller kompliserte sykdomstilstander eller som er i ferd med å utvikle dette.

Tildelingskriterier 

Tilskudd skal kun gis til utdanning i avansert klinisk sykepleie der målgruppen er brukere av kommunale helse- og omsorgstjenester som har kroniske, sammensatte og/eller kompliserte sykdomstilstander eller som er i ferd med å utvikle dette.

Vilkår for lønnstilskuddet er at kommunen/privat tilbyder dekker minst 25 % av lønnen i permisjonstiden og sikrer at den ansatte har nødvendige permisjonsvilkår til å kunne gjennomføre utdanningen.

Det stilles krav til søker at aktuell(e) sykepleier(e) gjennomfører et mastergradsstudium tilsvarende 120 studiepoeng.

Tildeling av tilskudd avgjøres eller beregnes ved hjelp av:

 • Kvantifiserbare tildelingskriterier.
 • Skjønnsmessig vurdering.
 • Andel av regnskapsførte utgifter.

Se regelverket i fulltekst (PDF) for presisering av tildelingskriteriene.

Søknadens form og innhold

Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har prokura.
For kommuner skal søknaden undertegnes av rådmannen eller den vedkommende har delegert myndigheten til.

Søknaden i Altinn skal inneholde:

 • informasjon om søker (kommune/privat tilbyder), adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, kontaktperson 
 • søkerens formål med tilskuddet/prosjektbeskrivelse/beskrivelse av tiltak (beskrivelse av utfordringer i tjenestene som ligger til grunn for kompetansebehovet, samt beskrivelse av hvordan kompetansen er tenkt benyttet)
 • søknadsbeløp 
 • budsjett og egenfinansiering (blir utfylt i skjema for tillleggsopplysninger)
 • vedlegg som dokumenterer hvordan utdanningsinstitusjonen skal innfri kravet om veiledet klinisk praksis, jf. regelverket for tilskuddsordningen

I skjema for tilleggsopplysninger til elektronisk søknad (XLS) legges inn følgende informasjon:

 • Navn på søker(e) i prioritert rekkefølge (ved flere søkere)
 • Brutto årslønn for sykepleier(e) det søkes lønnstilskudd til
 • Navn på utdanning
 • Studiestart
 • Forventet tidspunkt for fullført utdanning
 • Omfang og varighet på utdanning
 • Periode det søkes lønnstilskudd til

Dersom det søkes om tilskudd til dekning av reise- og oppholdsutgifter, må informasjon om dette fylles ut i tilleggsskjemaet.

Se regelverket i fulltekst (PDF) for nærmere presisering av krav til søknadens form og innhold.

Søknadsbehandling

 • Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet
 • Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet
 • Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet
 • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen:
  Brev fra Helsedirektoratet til kommunen med kopi til fylkesmannen .

Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises. Søknader forventes ferdigbehandlet innen utgangen av mai 2017.

Fant du det du lette etter?​