​Søke eller rapportere på tilskudd

Det kan søkes tilskudd til:

 • Lønnskompensasjon (lønnstilskudd) for ansatte som tar videreutdanning ved universiteter og høgskoler innen psykisk helse- og rusproblematikk, eller annen type videreutdanning på tilsvarende nivå som anses relevant for psykisk helse og rusfeltet. Videreutdanningen må tilsvare minimum 30 studiepoeng.
 • Unntaksvis kan det gis tilskudd til reisekostnader (reisetilskudd) i forbindelse med utdanning nevnt ovenfor.
 • Lønnstilskudd til fagskole videreutdanning som anses relevant for psykisk helse- og rusarbeid. 
 • Faglig veiledning.

Hvordan søke?

Fylkesmannen forvalter tilskudd på vegne av Helsedirektoratet. Kontakt Fylkesmannen lokalt for å søke. 

Søknad om lønnstilskudd knyttet til videreutdanning på universitet- og høgskolenivå fremmes via elektronisk søknadsskjema. Søknadsskjema sendes Fylkesmannen.

Når det gjelder søknad om tilskudd til fagskole videreutdanning, annen type videreutdanning  og faglig veiledning tas det kontakt med Fylkesmannen for avklaring av søknads-fremgangsmåte.

Kommunene rapporterer til Fylkesmannen.

For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt. Last ned regelverket i fulltekst (PDF) eller les kortversjonen nedenfor:

Bakgrunn

Det er behov for å styrke kompetansen i rus- og psykisk helsearbeid i kommunene.

Mål for ordningen

Øke kompetansen i  den kommunale helse- og omsorgstjenesten om psykisk helse- og rusproblematikk.

Målgruppe

Sluttbrukere: Brukere av de kommunale helse- og omsorgs tjenester som har psykiske lidelser og/eller rusproblemer og deres pårørende.

Ansatte i helse og omsorgstjenesten i kommunen, herunder medarbeidere med brukererfaring og erfaringskonsulenter. Ansatte i andre kommunale-, fylkeskommunale etater som kommer i kontakt med sluttbruker (f.eks. NAV, barnevern, barnehager og skoler).

Kriterier for måloppnåelse

Årlige rapporteringer skal synliggjøre status for måloppnåelse.

Kriterier for vurdering av i hvilken grad målene for tilskuddsordningen er nådd:

 • antall som gjennomfører 60 studiepoenggivende videreutdanning i psykisk helsearbeid eller rusproblematikk.
 • antall som gjennomfører 60 studieponggivende videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge.
 • antall som gjennomfører annen type videreutdanning som anses relevant  for arbeid innen psykisk helse- rusfeltet i kommunen. Videreutdanningen må tilsvare minimum 30 studiepoeng.
 • antall som har gjennomført fagskole videreutdanning i psykisk helsearbeid og rusarbeid.
 • antall som har gjennomført minimum 30 timers faglig veiledning.
 • antall medarbeidere med brukererfaring eller erfaringskonsulenter som har benyttet  ordningen.

Søknadens form og innhold

Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har prokura.

For kommuner og fylkeskommuner skal søknaden undertegnes av rådmannen eller den vedkommende har delegert myndigheten til.

Søknaden skal innholde:

 • informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer og kontaktperson
 • søkerens formål med tilskuddet
 • prosjektbeskrivelse/beskrivelse av tiltak
 • søknadsbeløp
 • egenfinansiering
 • redegjørelse om de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og måloppnåelse (for eksempel interne kontrollaktiviteter, internrevisjon, autorisert revisor/ ikke autorisert revisor, andre offentlige tilsyn og Riksrevisjonen)

Tildelingskriterier

Tildeling av tilskudd avgjøres eller beregnes ved hjelp av:

 • kvantifiserbare tildelingskriterier
 • skjønnsmessig vurdering

Presisering av tildelingskriteriene

Hva kan det gis tilskudd til:

1) Lønnskompensasjon (lønnstilskudd) for ansatte som tar videreutdanning ved universiteter, høyskoler og fagskoler. 

Gjennomføring av følgende utdanninger/veiledning kan det gis tilskudd til:
• 60 studiepoenggivende videreutdanning i psykisk helsearbeid eller rusproblematikk.
• 60 studieponggivende videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge.
• annen type videreutdanning som anses relevant  for arbeid innen psykisk helse- rusfeltet i kommunen. Videreutdanningen må tilsvare minimum 30 studiepoeng.
• fagskole videreutdanning i psykisk helsearbeid og rusarbeid.

2) Faglig veiledning
• Det kan gis tilskudd til inntil 30 timers individuell eller gruppebasert faglig veiledning pr år. Kostnadsoverslag må vedlegges søknad. Arbeidsgiver forplikter seg til å dekke 25% av honoraret til veileder.

3) Unntaksvis kan det gis tilskudd til reisekostnader (reisetilskudd) ifm utdanning nevnt ovenfor.

I søknadsbehandlingen vil følgende forhold bli vurdert:
•  beskrivelse av utfordringene og behovsanalysen som ligger til grunn for søknaden (eks. kompetanse- og rekrutteringsplan, systematisk kartlegging av behov o.l.).
• hva en ønsker oppnådd med kompetansetiltaket og hvordan en sannsynliggjør at dette vil komme sluttbrukerne tilgode.

Prioritering:
• Videreføring av tilskudd til ansatte som har påbegynt utdanning/veiledning tidligere år prioriteres.
• Tiltak for ansatte i helse- og omsorgstjeneste; herunder medarbeidere med brukererfaring og erfaringskonsulenter, skal prioriteres.

Dersom arbeidsgivers søknad omfatter flere ansatte, skal søker sette de aktuelle kandidatene opp i prioritert rekkefølge. Disse prioriteringene vil bli sett i sammeneheng med de øvrige kravene og prioriteringene for ordningen.

Tilskuddsutmåling

Lønnstilskudd:

A) Kostnader som kan søkes dekket:
• Lønn
• Arbeidsgiveravgift
• Utgifter til feriepenger
• Arbeidsgiverandel av tilskudd til pensjonskasse

B) Arbeidsgiver forplikter seg til å dekke minst 25% av lønnen i permisjonstiden. Det kan gis lønnstilskudd begrenset til 50% av brutto lønn inntil 10 måneder. 

Reisetilskudd:
A) Kostnader som kan søkes dekket:
Dersom det påløper særlig store reisekostnader som følge av lang avstand til nærmeste studiested kan det i særskilte tilfelle gis reisetilskudd til følgende:
• Reiseutgifter
• Overnatting
I søknaden må det opplyses om antall kilometer og reisemåte til nærmeste studiested. Hvis det søkes tilskudd til overnatting må antall døgn og overnattingssted oppgis.

B) Ved utmåling av tilskudd til reiseutgifter skal statens satser legges til grunn.

Samlet tilskudd til reiseutgifter kan ikke overstige 10% av lønnstilskuddet pr. år.

Faglig veiledning:

Tilskuddet utmåles skjønnsmessig på grunnlag av en plan for veiledningen; herunder et budsjett og kostnadsoverslag.

Fant du det du lette etter?​