Søke eller rapportere på tilskudd

For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt. Last ned regelverket i fulltekst (PDF) eller les kortversjonen nedenfor:

Mål for ordningen

Hovedmål:

 • Gode nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse.

Delmål:

 • Bedre kvalitative utfordringsoversikter på folkehelseområdet som kunnskapsgrunnlag for kommunale plan- og beslutningsprosesser.
 • Bedre kunnskap om hva som bidrar til livskvalitet og trivsel, og om hvordan folk har det i lokalsamfunnene.
 • Utvikling av egnede metoder i medvirkningsarbeidet.
 • Legge grunnlag for konkrete tiltak i samsvar med lokale folkehelseutfordringer.
 • Tilrettelegging for kompetansebygging med regionale utdanningsinstitusjoner om nærmiljø og lokalsamfunnskvaliteters betydning for folkehelse.

Målgruppe

Befolkningen.

Tildelingskriterier

Vurderingen av tildeling er skjønnsmessig og tar utgangspunkt i søknadenes forventede måloppnåelse i forhold til målene for tilskuddsordningen.

Det vil bli gitt tilskudd til 8 fylkeskommuner og 42 kommuner samt evaluering på regionalt og nasjonalt nivå.

I. Skal krav:

 • Det er krav til egenandel/egne ressurser fra både fylkeskommunen og kommunen.
 • Fylkeskommunene må samarbeide med minst 3 kommuner i fylket.
 • Det er krav om samarbeid med universitet/høgskoler.

II. Hva kan det søkes om tilskudd til:

 • Kartlegging og utviklingsarbeid som angår nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse.
 • Utvikling av eksempler, metoder og innretning om hvordan kunnskap om folkehelsekvaliteter i nærmiljøet kan ivaretas i oversikts- og planarbeidet.

III. Følgende forhold vil bli vektlagt i søknadsbehandlingen:

 • Beskrivelse av tiltakene, herunder mål, samarbeid og organisering.
 • Hvordan prosjektet skal få fram gode eksempler på hvordan nærmiljø- og lokal samfunnsperspektivene kan ivaretas i utarbeidelsen av oversiktsarbeidet etter § 5 c i folkehelseloven.
 • Utvikling av relevante formidlingsopplegg med eksempler på nærmiljøkvaliteter, metoder for innhenting av kunnskap og tiltak for hvordan dette formidles til andre kommuner.
 • Hvordan det er lagt vekt medvirkning fra lokalbefolkningen f.eks. ved kartlegging og identifisering av nærmiljøkvaliteter gjennom medvirkning fra lokalbefolkningen.
 • Hvordan prosjektet bidrar til å understøtte prosesser som gjør at folk flest får økt innflytelse over sin egen hverdag og sitt eget lokalmiljø.
 • Plan for hvordan tiltaket skal implementeres i ordinær plan og utviklingsprosesser i kommunen/fylkeskommune, herunder hvordan det er sikret både administrativ og faglig forankring.
 • Prosjektets forankring administrativt og/eller politisk i fylkeskommune og kommunen.
 • Overføringsverdi til andre kommuner, fylkeskommuner og utdanningsinstitusjoner samt plan for spredning av arbeidet til andre kommuner.
 • Hvordan kartleggings- og utviklingsarbeidet legger vekt på samarbeid mellom fylkeskommune og kommuner, samt universitet/høgskoler og relevante statlige etater.
 • Hvordan prosjektet vil bidra til å tilrettelegge for kompetansebygging med regionale utdanningsinstitusjoner om nærmiljø/ lokalsamfunnskvaliteters betydning i folkehelsen.
 • Hvordan fylkeskommunen etablerer samhandling med høgskole/universitet hva angår følge med oppgaver og evaluering.
 • Beskrivelse av hvordan prosjektet vil bli evaluert.
 • I utvelgelse av prosjekter blir det lagt vekt på å få et geografisk utvalg av fylkeskommuner/kommuner.

Det forutsettes at fylkeskommunene som velges ut ikke er direkte inne i allerede eksisterende utviklingsarbeid og mottar økonomisk støtte fra Helsedirektoratet innen samme mål- og temaområde.

For de som får tilskudd vil det stilles krav om samarbeid på tvers av fylker både ift kompetansebygging og følge med rollen/evaluering.

Søknadens form og innhold

Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har prokura.
For kommuner og fylkeskommuner skal søknaden undertegnes av rådmannen eller den vedkommende har delegert myndigheten til.

Søknaden skal inneholde:

 • informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, kontaktperson
 • søkerens formål med tilskuddet
 • prosjektbeskrivelse/beskrivelse av tiltak
 • søknadsbeløp
 • budsjett (skal kunne sammenliknes på samme nivå med regnskap dersom regnskap kreves)
 • delfinansiering/tilskudd fra andre instanser
 • egenfinansiering
 • søkerens organisasjonsform (for eksempel forening, stiftelse, AS eller annet). Fremstillingen må inkludere fullstendig organisasjonsoversikt som viser moder- søster- og datterorganisasjoner)
 • redegjørelse for de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og måloppnåelse (for eksempel interne kontrollaktiviteter, internrevisjon, autorisert revisor / ikke autorisert revisor, andre offentlige tilsyn og Riksrevisjonen).

Fylkeskommunen må i søknaden legge ved en oversikt som viser hvilke kommuner som har søkt i fylket og beskrive hvordan de har valgt ut kommunene som skal delta i prosjektet (beslutningsnotat).

Prosjektbeskrivelse skal bl.a. inneholde omtale av:

 • beskrivelse av samarbeid mellom fylkeskommunen og kommunene
 • tiltak det søkes om midler til
 • hvilke kommuner som skal delta, og hvor mye det søkes om tilskudd til og hva som er egeninnsats fra kommunene/fylkeskommune
 • hvordan prosjektet er forankret i fylkeskommunen og kommunene
 • hvordan fylkeskommunen skal ivareta kompetansebygging i kommunene og gi støtte og veiledning
 • hvordan prosjektet skal gi gode eksempler på hvordan nærmiljø- og lokal samfunnsperspektivene kan ivaretas i utarbeidelsen av oversiktsarbeidet etter § 5 c i folkehelseloven
 • hvordan fylkeskommunene ser for seg at de kan videreformidle erfaringene og kunnskapene fra prosjektet (inkl. metoder og nærmiljøkvaliteter) til andre kommuner.
 • hvordan fylkeskommunen skal etablere samhandling med høgskole/universitet hva angår følge med rollen og evaluering   

Søknadsbehandling

 • Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet
 • Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet
 • Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet
 • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen:
  Brev fra Helsedirektoratet til fylkeskommunene.

Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises. Svar kan forventes innen 10. september.

Fant du det du lette etter?​