​Søke eller rapportere på tilskudd

 • Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises.
 • Søknadene forventes å være ferdig behandlet innen utgangen av oktober 2017.
 • Søknaden skal være kortfattet og alle viktige opplysninger er skrevet inn i Altinnskjema.  Kortfattede vedlegg er med for å underbygge opplysninger lagt inn i skjemaet. Vi ber søker om å opplyse hvilken tilskuddsordning søknaden retter seg mot. 

For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt:

Regelverk for aktivitetstilbud (PDF) 

Regelverk for institusjonsbaserte tiltak (PDF)

Bakgrunn

Tilskuddsordningene til ideelle og frivillige organisasjoner på rusfeltet ble kunngjort i oktober 2016 med søknadsfrist i desember 2016. Da det gjenstår ubrukte midler på ordningene kunngjøres de på nytt. Restmidlene kunngjøres samlet og restmidlene sees i sammenheng.

Ved vurdering av søknader etter 2. gangs kunngjøring vil følgende søknader prioriteres:

 • Nye tiltak/organisasjoner/prosjekter som ikke allerede har mottatt tilskudd.
 • Tidsavgrensede prosjekter.
 • Prosjekter knyttet til dokumentasjon av eget arbeid eller eksterne evalueringer av virksomheten.
 • Søknader som retter seg mot kompetanseheving blant ansatte.
 • Søknader fra tiltak og institusjoner som ønsker å øke andelen ansatte med helse-/sosialfaglig kompetanse på høgskolenivå
 • Konkrete tiltak for bedre og økt samarbeid med kommunen som har hovedansvaret for tjenester til personer med rusmiddelproblemer

Tiltakene som søker støtte må være i tråd med sentrale føringer på rusfeltet, herunder opptrappingsplanen for rus. En sentral målsetting for opptrappingsplanen er å gi brukerne bedre tjenester lokalt, med en stabil bosituasjon og gode oppfølgings- og rehabiliteringstjenester.

Kommunal forankring er sentralt for helhetlige og koordinerte tjenester for brukere. Et tett og forpliktende samarbeid mellom frivillighetsfeltet og offentlige tjenester er en forutsetning for utvikling av feltet i tråd med opptrappingsplanen og bidrar til god ressursutnyttelse. Tiltak innen frivillighetsfeltet bør ta utgangspunkt i samarbeid med kommunene og baseres på en omforent vurdering av behovet for det aktuelle tiltaket.

I 2016 har det vært en juridisk gjennomgang av ordningen rettet mot institusjonsbaserte tiltak knyttet til usikkerhet mht. reglene om statsstøtte og anskaffelsesreglene. Helsedirektoratet gjør oppmerksom på at Helse- og omsorgsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet vil sammen innlede en dialog med ESA for å få vurdert om dagens ordning er forenelig med reglene for statsstøtte.

Mål for ordningen

«Ideelle og frivillige organisasjoner som driver aktivitetstilbud rettet mot personer med rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring»:

Formålet med ordningen er å støtte opp om frivillige og ideelle virksomheter som driver aktivitets- og oppfølgingstilbud overfor personer med rusmiddelproblemer og/eller prostitusjonserfaring. Tiltakene det gis støtte til skal som hovedregel komme i tillegg til ordinære, lovpålagte oppgaver som utføres i regi av kommunene, og skal bidra til helhetlige og sammenhengende tjenesteforløp, samt større mangfold i samfunnets samlede innsats overfor målgruppene. Videre vil det legges vekt på tidsavgrensede prosjekter for å stimulere til innovasjon, og skille tydeligere mellom prosjekter og drift.

«Grunntilskudd til frivillige organisasjoner som i samarbeid med kommunene driver institusjonsbaserte tiltak for personer med rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring»:

Målet med ordningen er å støtte opp om frivillige eller ideelle organisasjoner som driver institusjonsbaserte dag- og døgntiltak med oppfølging og rehabilitering av personer med rusproblemer og/eller prostitusjonserfaring. Tiltakene det gis tilskudd til skal være et supplement til det offentlige tiltaksapparatet, og bidra til styrking og samordning av samfunnets samlede innsats overfor målgruppene. Det blir lagt vekt på at virksomhetene kan dokumentere et samarbeid med kommunen, som har hovedansvaret for tjenester til personer med rusproblemer, og at det er etablert et system for brukermedvirkning.

Målgruppe

Målgruppen er personer med rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring.

Kriterier for måloppnåelse

Viser til tilskuddsordningenes respektive regelverk punkt 2.

Tildelingskriterier

Helsedirektoratet prioriterer på grunnlag av en faglig vurdering av opplysninger gitt i søknad og beskrivelsen av tiltaket.

Det vil bli lagt vekt på at virksomheten kan dokumentere et samarbeid med kommunen som har hovedansvaret for tjenester til personer med rusmiddelproblemer og at det er etablert et system for brukermedvirkning.

Videre vil det lagt vekt på at virksomheten bidrar til helhetlige og sammenhengende tjenester i det lokale oppfølgingsarbeidet.  Samarbeidet skal tilfredsstille brukerens behov for forutsigbarhet og kontinuitet i omsorgs- og rehabiliteringstilbudet, og bygge opp under brukerens rettsikkerhet.

Støtte gis for ett år av gangen. Tiltak/aktiviteter som strekker seg over flere år vil bli prioritert. For nye tiltak vil tre års støtte bli prioritert med forbehold om Stortinget godkjennelse av bevilgningen til tilskuddsordningen. Det vil bli lagt vekt på om eventuelle tidligere tilskudd til samme formål har gitt ønskede resultater.

Tillegg og presiseringer

Uavhengig av organisasjonsform skal det framgå av vedtekter eller grunnlagsdokumenter at virksomheten ivaretar et ideelt, ikke-kommersielt formål. Det stilles krav om at søker er registrert i Frivillighetsregisteret (på søkertidspunktet).

Virksomhetene som mottar tilskudd må kunne oppstille separate regnskaper som i statsstøtterettslig forstand er henholdsvis økonomisk aktivitet og ikke økonomisk aktivitet. Det må derfor føres to regnskap for å dokumentere at offentlig tilskudd ikke er benyttet til å subsidiere økonomisk aktivitet.

Søknadens form og innhold

Søknadene må vise til hvilken tilskuddsordning/regelverk søknaden skal vurderes under.

Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har prokura.

Søknaden skal inneholde:

Søknaden skal være kortfattet og relevant dokumentasjon som underbygger søknaden skal vedlegges. Søker skal gi opplysninger om søkerorganisasjonen, tiltak/aktivitet, søknadssum, finansieringsplan, underskrift fra valgt leder og generalsekretær samt referansenummer/saksnummer fra eventuelle tidligere søknader. For prosjekter skal prosjektplan for hele prosjektperioden vedlegges.

Av søknaden skal innholdet i tiltaket fremgå, samt hvilken målgruppe og hvor mange som er mottakere av tilbudet (kapasitet). Det skal også opplyses om hvilken metodikk/faglig tilnærming som benyttes i arbeidet samt henvisning til dokumentasjon/kunnskap som underbygger at tilbudet er egnet til å nå målsetningen. Søkanden skal redegjøre for hvor mange ansatte/frivillige som utfører arbeidet i tiltaket. Søkeren må oppgi forventet resultatmål for perioden det søkes tilskudd til. Spesifisert budsjett med inntekt og utgiftsdel skal vedlegges.

 • For tiltak/aktiviteter som er et samarbeid mellom flere organisasjoner, skal det i søknaden framkomme de samlede kostnadene ved tiltaket/prosjektet, og søkers andel inn i prosjektet.

Det skal også opplyses om:

 • Formål og måsettinger

 • Ideologi/verdigrunnlag/virksomhetsidè

 • Bemanning og ansattes kompetanse

For institusjoner ber vi om at det redegjøres for hvilket lovgrunnlag som regulerer plass ved tiltaket. Eventuelle regler for opphold ved tiltaket (husordensregler) vedlegges søknaden.

 Spesifisert budsjett med inntekt og utgiftsdel skal vedlegges. 

Søknadsbehandling

Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet

Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet

Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet

Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: I eget tilskudds- eller avslagsbrev.

Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises.

Fant du det du lette etter?​