​Søke eller rapportere på tilskudd

  • Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises.
  • Søknadene forventes å være ferdig behandlet innen midten av mars 2017.
  • Søknaden skal være kortfattet og alle viktige opplysninger er skrevet inn i Altinnskjema. Kortfattede vedlegg er med for å underbygge opplysninger lagt inn i skjemaet.

*Oppdatert kunngjøring og nytt regelverk - 7.12.2016

Virksomhetene som mottar tilskudd må kunne oppstille separate regnskaper for aktivitet som i statsstøtterettslig forstand er henholdsvis økonomisk aktivitet og ikke økonomisk aktivitet. Det må derfor føres to regnskap av hensyn til å kunne dokumentere at offentlig tilskudd ikke er benyttet til å subsidiere økonomisk aktivitet.

Det er tilstrekkelig at tilskuddsmottakerne forplikter seg til å føre slike regnskaper før tilskudd utbetales, og at den faktiske oppfølgingen av tilleggskravet skjer i etterkant via rapporteringen til Helsedirektoratet.

For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt. Last ned regelverket (PDF) eller les kortversjonen nedenfor:

Bakgrunn

Regjeringen har lagt fram en opptrappingsplan for rus som skal bidra til å sikre kvalitet og tilgjengelighet i de kommunale tjenestene. Hovedinnsatsen i planen er rettet mot kommunene, og utvikling av frivillighetsfeltet bør sees i denne sammenheng.

En sentral målsetting for opptrappingsplanen er å gi brukerne bedre tjenester lokalt, med en stabil bosituasjon og gode oppfølgings- og rehabiliteringstjenester.

Frivillige tiltak skal tilby aktivitets- og nettverkstiltak som supplerer og understøtter den offentlige innsatsen. Gjennom å «fylle hull» i det offentlige tjenesteapparatet skal de bidra til å styrke samfunnets samlede innsats overfor personer i målgruppen.

Kommunal forankring er sentralt for helhetlige og koordinerte tjenester for brukere. Et tett og forpliktende samarbeid mellom frivillighetsfeltet og offentlige tjenester er en forutsetning for utvikling av feltet i tråd med opptrappingsplanen og bidrar til god ressursutnyttelse. Tiltak innen frivillighetsfeltet bør ta utgangspunkt i samarbeid med kommunene og baseres på en omforent vurdering av behovet for det aktuelle tiltaket.

Mål for ordningen

Formålet med ordningen er å støtte opp om frivillige og ideelle virksomheter som driver aktivitets- og oppfølgingstilbud overfor personer med rusmiddelproblemer og/eller prostitusjonserfaring.

Tiltakene det gis støtte til skal som hovedregel komme i tillegg til ordinære, lovpålagte oppgaver som utføres i regi av kommunene, og skal bidra til helhetlige og sammenhengende tjenesteforløp, samt større mangfold i samfunnets samlede innsats overfor målgruppene.

Videre vil det legges vekt på tidsavgrensede prosjekter for å stimulere til innovasjon, og skille tydeligere mellom prosjekter og drift.

Målgruppe

Målgruppen er personer med rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring.

Kriterier for måloppnåelse

Tilskuddsmottakers beskrivelse av:

  • aktivitetens/tiltakets innhold og den frivillige innsatsen
  • aktivitetens/tiltakets omfang, herunder et anslag over hvor mange i målgruppen som er nådd/har deltatt
  • samarbeid med andre frivillige organisasjoner, og mellom frivillige organisasjoner, offentlig sektor og ulike fagmiljøer
  • tiltakets faglige grunnlag
  • hvordan tiltaket har bidratt til måloppnåelse
  • tilskuddsmottakers undersøkelser og vurdering av brukertilfredshet

Tildelingskriterier

Det vil bli lagt vekt på at virksomheten kan dokumentere et samarbeid med kommunen som har hovedansvaret for tjenester til personer med rusmiddelproblemer og at det er etablert et system for brukermedvirkning.

Videre vil det lagt vekt på at virksomheten bidrar til helhetlige og sammenhengende tjenester i det lokale oppfølgingsarbeidet. Samarbeidet skal tilfredsstille brukerens behov for forutsigbarhet og kontinuitet i omsorgs- og rehabiliteringstilbudet, og bygge opp under brukerens rettsikkerhet.

Lokale tiltak med fokus på aktivitet, rehabilitering, nettverksbygging, fritid og bolig som er et supplement til lovpålagte tjenester i kommunen, prioriteres ved tildelingen. Videre vil arbeidsrettede tiltak og tiltak rettet mot målgrupper som eldre, unge eller etniske minoriteter prioriteres.

Tiltak som støtter opp under sentrale innsatsområder og mål i opptrappingsplanen, samt pågående satsninger og handlingsplaner mot målgruppen vil bli prioritert. Aktuelle strategier er Bolig for velferd (2014 – 2020) og Nasjonal overdosestrategi (2014-2017).

Tidsbegrensede prosjekter med tydelige mål og planer for videreføring uavhengig av tilskuddsmidler, i basisorganisasjonen eller kommunen, etter prosjektperioden vil prioriteres.

Støtte gis for ett år av gangen. Tiltak/aktiviteter som strekker seg over flere år vil bli prioritert. For nye tiltak vil tre års støtte bli prioritert med forbehold om Stortinget godkjennelse av bevilgningen til tilskuddsordningen. Det vil bli lagt vekt på om eventuelle tidligere tilskudd til samme formål har gitt ønskede resultater.

Tillegg og presiseringer

Uavhengig av organisasjonsform skal det framgå av vedtekter eller grunnlagsdokumenter at virksomheten ivaretar et ideelt, ikke-kommersielt formål. Det stilles krav om at søker er registrert i Frivillighetsregisteret (på søkertidspunktet).

Unntak: Midler som er øremerket navngitte tilskuddsmottakere i statsbudsjettet kan gis andre mottakergrupper.

Søknadens form og innhold

Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har prokura.

For kommuner og fylkeskommuner skal søknaden undertegnes av rådmannen eller den vedkommende har delegert myndigheten til.

Søknaden skal inneholde:

Søknaden skal være kortfattet og relevant dokumentasjon som underbygger søknaden skal vedlegges. Søker skal gi opplysninger om søkerorganisasjonen, tiltak/aktivitet, søknadssum, finansieringsplan, underskrift fra valgt leder og generalsekretær samt referansenummer/saksnummer fra eventuelle tidligere søknader. For prosjekter skal prosjektplan for hele prosjektperioden vedlegges.

Av søknaden skal innholdet i tiltaket fremgå, samt hvilken målgruppe og hvor mange som er mottakere av tilbudet (kapasitet). Det skal også opplyses om hvilken metodikk/faglig tilnærming som benyttes i arbeidet samt henvisning til dokumentasjon/kunnskap som underbygger at tilbudet er egnet til å nå målsetningen.

Søknaden skal redegjøre for hvor mange ansatte/frivillige som utfører arbeidet i tiltaket. Søkeren må oppgi forventet resultatmål for perioden det søkes tilskudd til. Spesifisert budsjett med inntekt og utgiftsdel skal vedlegges.

  • For tiltak/aktiviteter som er et samarbeid mellom flere organisasjoner, skal det i søknaden framkomme de samlede kostnadene ved tiltaket/prosjektet, og søkers andel inn i prosjektet.

Søknadsbehandling

Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet

Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet

Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet

Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: I eget tilskudds- eller avslagsbrev.

Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises.

skriv ut del på facebook del på twitter