For å skrive en god rapport er det viktig at du kjenner regelverket godt:

Last ned regelverket i fulltekst (PDF)

Tildeling av tilskudd (2017)

Tildeling for 2017

For 2017 er det bevilget 251 311 000 kroner til tilskuddsordningen. Vi har mottatt 189 søknader, og av disse har 159 fått tildelt tilskudd. I vår vurdering har vi blant annet lagt vekt på tildelingskriterier, søknadens budsjett, forventet måloppnåelse og fremdriftsplan.

Det er laget en oversikt (.xls) hvor det fremgår hvilke kommuner eller bydeler som har søkt og fått innvilget midler, hvor mye som vil bli utbetalt den enkelte kommune eller bydel, og total innvilget sum for de ulike fylkene. Åpne filen og klikk på pluss-tegnene lengst til venstre i skjermbildet for å ekspandere radene for å se detaljer for et spesifikt fylke.

Prosedyre for overføring til 2018

Hvis det på slutten av året gjenstår ubrukte tilskuddsmidler og prosjektet ikke er ferdigstilt, kan det søkes om å få overført tilskuddet ett år. Dette krever en kortfattet søknad  som sendes per e-post til Helsedirektoratets postmottak (postmottak@helsedir.no).

Emnefeltet i e-posten må ha følgende form: "Søknad om overføring av tilskuddsmidler, saksnr. xx/xxxx". Saksnummeret finnes øverst til høyre i tilskuddsbrevet ("Vår ref." ). I selve e-posten skal summen som øverføres oppgis samt en kort forklaring på hvorfor tilskuddsmidlene ikke vil kunne brukes opp i nåværende år.

Tilskuddsmidler kan kun overføres for ett år. Hvis allerede overførte tilskuddsmidler ikke brukes opp innen ett år, må de tilbakebetales umiddelbart til Helsedirektoratets kontonummer 7694 05 12162, merket med kapittel, post og saksnummer. Helsedirektoratet skal informeres om tilbakebetaling med e-post til tilskudd@helsedir.no merket med saksnummer.

Mål for ordningen

Det har vært en betydelig økning av kommunenes frie inntekter de siste årene, begrunnet i satsingen på helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Formålet med denne tilskuddsordningen er å tilgodese de kommunene som velger å benytte de frie midlene som er bevilget, til helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Tilbudet inkluderer svangerskaps- og barselomsorg og helsestasjon for ungdom.

Mål for ordningen er at gravide, barselkvinner, barn og unge og deres familier møter et tilgjengelig og faglig forsvarlig tilbud innenfor helsestasjons- og skolehelsetjeneste. Tilbudet har tilstrekkelig tverrfaglig bemanning, kompetanse og kapasitet som sikrer at helsestasjons- og skolehelsetjenesten gir kommunens innbyggere et helsetilbud av god kvalitet.

Målgruppe

Gravide, barselkvinner, barn, unge og deres familier.

Tildelingskriterier

Tildeling av tilskudd gjøres etter en kvantifiserbar og skjønnsmessig vurdering.

Søknadene vurderes ut fra 11 vektede tildelingskriterier som presisert under punkt 7. i regelverket. Søknaden skal blant annet være i tråd med forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.  Sett dere godt inn i regelverket før dere sender inn søknaden slik at den ivaretar tildelingskriteriene.

Ut ifra disse kriteriene er det gitt en karakter til hver søknad i form av en prosentandel, som indikerer saksbehandleres vurdering av søknaden.

Forslag til tiltak som ikke er i tråd med tildelingskriteriene vil ikke regnes med i vurderingen.

I de tilfeller hvor søknader oppnår likeverdige karakterer etter tildelingskriteriene vil Helsedirektoratet prioritere kommuner som kan vise til betydelige levekårsutfordringer (se punkt 6. i regelverket). Dette gjelder blant annet kommuner som har asylmottak for enslige mindreårige (omsorgssenter) og asylsøkere i aldersgruppen 16-18 år, som får midlertidig opphold.

Søknadens form og innhold

Søknaden skal undertegnes av rådmannen eller vedkommende som har delegert myndighet.

Søknaden skal inneholde:

 • informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, kontaktperson
 • søkerens formål med tilskuddet
 • prosjektbeskrivelse/beskrivelse av tiltak
 • søknadsbeløp
 • budsjett sammen evt. delfinansiering eller egenfinansiering
 • redegjørelse for de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og måloppnåelse (for eksempel interne kontrollaktiviteter, internrevisjon, autorisert revisor / ikke autorisert revisor, andre offentlige tilsyn og Riksrevisjonen).

NB! Søknaden må inneholde informasjon om de presiserte tildelingskriteriene.

Søknaden skal i tillegg:

 • Vise til dokumentasjon på antall nye årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten (i tråd med de frie inntekter til kommunen) per søknadsdato.
 • Vise til vedtak for nye årsverk kommunen skal opprette innenfor helsestasjons- og skolehelsetjenesten i 2017. Kommunen skal også vise til vedtak for årsverk opprettet mellom 2014 og 2016. Årsverk finansiert gjennom denne tilskuddsordningen i 2016 skal ikke inkluderes. Dette gjelder også for overført tilskudd til årsverk i 2017.
 • Gi en kort beskrivelse av kommunens levekårsutfordringer, for eksempel hentet fra FHIs folkehelseprofil for kommunen, under temaene levekår, skole og levevaner.

Søknadsbehandling

 • Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet
 • Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet
 • Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet
 • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Tilskudds- eller avslagsbrev.

Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises.

Svar kan forventes innen utgangen av mai 2017.

Fant du det du lette etter?​