For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt. Last ned regelverket i fulltekst (PDF) eller les kortversjonen nedenfor.

Mål for ordningen

Målet med tilskuddsordningen er å utvikle kommunale modeller som:

 • bidrar til å opprettholde pårørendeinnsatsen på dagens nivå og forebygge helseproblemer hos pårørende gjennom å møte pårørendes egne behov og forbedre pårørendes situasjon
 • synliggjør, anerkjenner og støtter pårørende som står i krevende omsorgsoppgaver gjennom f.eks. avlastning, opplæring, råd- og veiledning, sosiale nettverk, omsorgslønn, mm.
 • styrker kvaliteten på det samlede tjenestetilbudet til tjenestemottaker gjennom systematisk samarbeid med den uformelle omsorgen (pårørende og frivillige organisasjoner)
 • legger til rette for likestilling mellom kjønnene

Meld. st. 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg og Program for en aktiv og framtidsrettet pårørendepolitikk 2014-2020 gir overordnede føringer for tilskuddet.

Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten ble publisert i januar 2017. Veilederen beskriver pårørendes rettigheter og helse- og omsorgstjenestens plikter overfor pårørende. Veilederen gir også Helsedirektoratets anbefalinger om god praksis med hensyn til involvering av pårørende og støtte til pårørende. 

Målgruppe

Endelig målgruppe for tilskuddsordningen er pårørende med krevende omsorgsoppgaver for omsorgsmottakere med alvorlig somatisk sykdom, funksjonsnedsettelse, utviklingshemning, psykiske lidelser, og/eller rusavhengighet.

Tildelingskriterier

Tildeling av tilskudd avgjøres eller beregnes ved hjelp av skjønnsmessig vurdering.

Helsedirektoratet vil prioritere søknader slik at den totale tildelingen så langt som mulig vil omfatte:

 • pårørende i ulike aldersgrupper
 • pårørende til tjenestemottakere med ulike aldersgrupper og diagnoser
 • søknader som beskriver systematisk samarbeid med frivillige organisasjoner
 • søknader som beskriver overordende planer for systematisk arbeid mot ulike grupper av pårørende med krevende omsorgsoppgaver
 • legger vekt på geografisk spredning og ulike kommunestørrelser ved fordeling av tilskuddsmidlene

Kommuner som får tilskudd forplikter seg til å delta i eventuelle nettverksmøter ledet av Helsedirektoratet. Hensikten med nettverksmøtene er å utveksle erfaringer med utvikling av tilbudet til pårørende med store omsorgsoppgaver. Utgifter til pålagte reiser i tilknytning til nettverksarbeidet kan dekkes av Helsedirektoratet etter vurdering.

Prioritering i 2017

Blant nye prosjekter i 2017 prioriteres prosjekter for å utvikle kommunale modeller for organisering og tildeling av fleksible og tilrettelagte avlastningstilbud. Med dette menes modeller på kommunenivå som ivaretar:

 • System for å fange opp behov for avlastning hos pårørende med omsorgsoppgaver
 • System for dialog med pårørende om individuell tilrettelegging av avlastningen etter deres behov
 • Organisering av nye former for avlastningstilbud i og utenfor hjemmet
 • Systematisk innhenting av pårørendes erfaringer med avlastningen (tilstrekkelig, nok tilrettelagt, osv.)

Søknadens form og innhold

Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har prokura (for kommuner og fylkeskommuner skal søknaden undertegnes av rådmannen eller den vedkommende har delegert myndigheten til).

Søknaden skal inneholde:

 • informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, kontaktperson
 • søkerens formål med tilskuddet
 • prosjektbeskrivelse / beskrivelse av tiltak, herunder:
  - bakgrunn for tiltaket, hva er nå-situasjonen, hva kan bli bedre
  - beskrivelse av tiltak/modell, herunder målgrupper, samarbeid, og samarbeidspartnere (f.eks. frivillige organisasjoner) og organisering
  - begrunnelse for tiltaket og sannsynliggjøring av at tiltaket/modellen kan bidra til måloppnåelse
  - plan for hvordan tiltaket/modellen skal implementeres i ordinær drift
  administrativ og faglig forankring
  - prosjektets overføringsverdi til andre kommuner
 • søknadsbeløp
 • budsjett (skal kunne sammenliknes på samme nivå med regnskap dersom regnskap kreves)
 • delfinansiering / tilskudd fra andre instanser
 • egenfinansiering
 • redegjørelse for de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og måloppnåelse (for eksempel interne kontrollaktiviteter, internrevisjon, autorisert revisor/ ikke autorisert revisor, andre offentlige tilsyn og Riksrevisjonen)

Søknadsbehandling

 • Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet
 • Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet
 • Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet
 • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Brev

Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises. Svar kan forventes innen 1. juni 2017.

Tildelinger 2017

26 kommuner fikk tilskudd i 2017. Last ned oversikten for å se kommuner og prosjekter som fikk tildelt midler, og kontaktpersoner. 

Tildelinger 2017 (PDF)


Fant du det du lette etter?​