Hoveddelen av bevilgningen over kap. 0761 post 71 skal gå til frivillig arbeid i regi av landsdekkende stiftelsers og frivillige organisasjoners informasjons- og opplysningsvirksomhet og kontaktskapende arbeid mv. med landsdekkende tiltak.

3 mill. over kap. 0761 post 71 er satt av til frivillige organisasjoner som legger til rette for besøks- og aktivitetsvenner i eldreomsorgen, noe som skal bidra til å forebygge ensomhet blant eldre. For å få midler til slike prosjekter, er det en forutsetning at organisasjonene har en avtale med kommune.

Videre er 6,5 mill. kroner av midlene over kap. 0761 post 71  øremerket navngitte mottagere.

1,5 mill over kap. 0769 post 70 er satt av til utvikling og spredning av kreativt skrivearbeid innenfor omsorgstjenestene, og prosjektene skal bidra til kreativ skrivning blant eldre og til økt mestring og livskvalitet for eldre.

Søke og rapportere på tilskudd

For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt. Last ned regelverket i fulltekst (PDF) eller les kortversjonen nedenfor:

​Mål for ordningen

Å fremme frivillige organisasjoners og stiftelsers landsdekkende informasjons- og opplysningsvirksomhet og kontaktskapende arbeid bl.a. ved å tilrettelegge for:

 • besøks- og aktivitesvenner i eldreomsorgen.
 • kreativ skriving blant eldre i omsorgstjenestene.

Målgruppe

Primærmålgruppe:

Personer som har eller kan ha nytte av arbeidet organisasjonene driver. For midler reservert til:

 • besøks- og aktivitetsvenner er målgrupppen personer i eldreomsorgen
 • kreativ skriving er målgruppen eldre personer i omsorgstjenestene

Sekundærmålgruppe:

Landsdekkende frivillige organisasjoner og stiftelser.

Tildelingskriterier

Vurderingen av tildeling er skjønnsmessig og tar utgangspunkt i søknadenes forventede måloppnåelse i forhold til målene for tilskuddsordningen.

I. Det gis tilskudd til landsdekkende tiltak til: 

a) informasjons- og kontaktskapende arbeid

b) tilrettelegging for besøks- og aktivitetsvenner i eldreomsorgen gjennom styrket frivillig innsats for å redusere ensomhet blant eldre

c) kreativ skriving blant eldre i omsorgstjenestene.
Med landsdekkende menes i denne sammenheng at personer i hele landet skal ha mulighet til å nyte godt av tiltaket.

En del av midlene på tilskuddsordnignen er satt av til tiltak innenfor formål b og c over. Tiltak innenfor formål a og b belastes kap. 761, post 71 og tiltak innenfor formål c belastes 769, post 70. 

II. Prioriteringer:

 • Videreføring av gode tiltak med dokumentert effekt vil bli prioritert fremfor nye søknader.

III. Tildelingskriterier:

Skal-krav: 

 • Organisasjonen oppfyller kravene til hvem som kan søke jf. pkt. 4 i regelverket.
 • Søknaden er innenfor mål og målgruppe for ordningen, jf. pkt. 1 og 2 i regelverket.
 • Det er krav til egenfinansiering. I særskilte tilfeller kan dette kravet fravikes. 

Videre blir søknadene vurdert ut fra bl.a.:

 • Beskrivelse av tiltaket, herunder mål, målgruppe og i hvilken grad tiltaket bidrar til måloppnåelse for ordningen
 • Tiltaket har lendsdekkende nedslagsfelt
 • Fremdriftsplan for arbeidet, inkludert aktivitets- og tidsplan
 • Tidligere søkere på ordningen vurderes ut fra tidligere måloppnåelse
 • Brukerinvolvering, frivillig innsats og medlemsinvolvering
 • Finansieringsplan inkludert egenfinansiering
 • Risikobevisshet

Søkere som står er øremerket i statsbudsjettet med tilskuddsbeløp får tilsagn om dette beløpet.

Søkere som står øremerket i statsbudsjettet uten beløp får tilskuddsmidler, og utmåling av tilskuddsbeløp vurderes ut fra kriteriene ovenfor.

Søknadens form og innhold

Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har prokura. For kommuner og fylkeskommuner skal søknaden undertegnes av rådmannen eller den vedkommende har delegert myndigheten til.

Søknaden skal inneholde:

 • informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, kontaktperson
 • søkerens formål med tilskuddet
 • prosjektbeskrivelse/beskrivelse av tiltak
 • søknadsbeløp
 • budsjett (skal kunne sammenliknes på samme nivå med regnskap dersom regnskap kreves)
 • egenfinansiering
 • søkerens organisasjonsform (for eksempel forening, stiftelse, AS eller annet). Fremstillingen må inkludere fullstendig organisasjonsoversikt som viser moder-, søster- og datterorganisasjoner.
 • redegjørelse om de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og måloppnåelse (for eksempel interne kontrollaktiviteter, internrevisjon, autorisert revisor/ ikke autorisert revisor, andre offentlige tilsyn og Riksrevisjonen).

Søknadsbehandling

 • Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet
 • Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet
 • Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet
 • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Tilskudds- eller avslagsbrev

Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises. Midlertidig svar vil bli sendt ut til søkerne ved saksbehandlingstid utover tre måneder.

Fant du det du lette etter?​