Dato for forventet ferdigbehandling av søknader: 31.03.2018

Vedlegg: Helsedirektoratets lønnsnorm for tannhelse 2018 (XLSX)

For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt. Last ned regelverket i fulltekst (PDF) eller les kortversjonen nedenfor:

Mål for ordningen

Bygge opp et kompetansemiljø regionalt som kan være drivkraft for fagutvikling og forskning i tannhelsetjenesten, for å sikre befolkningen et behandlingstilbud med tilgang til avansert diagnostikk og tverrfaglig spesialistbehandling.

Delmål

Kompetansesentrene skal:

 • være henvisningsinstans og øke tilgjengeligheten til spesialisttannlegetjenester for befolkningen i regionen
 • drive etterutdanning av tannhelsepersonell, samt rådgivning overfor tannhelsetjenesten og befolkningen
 • bidra til forskning og faglig utvikling i tannhelsetjenesten i offentlig og privat sektor
 • i samarbeid med odontologiske læresteder tilby klinisk praksistrening for tannleger under spesialistutdanning
 • bidra til et godt tannhelsefaglig utdanningsmiljø i regionen.

 Sentrenes formål er å

 • øke tilgjengeligheten til spesialisttannlegetjenester for befolkningen i regionen
 • drive rådgivning overfor en samlet tannhelsetjeneste og befolkningen
 •  være en henvisningsinstans
 •  bidra til forskning og faglig utvikling i tannhelsetjenesten fra offentlig og privat sektor
 • bidra til rekruttering og stabilisering av tannhelsepersonell i regionen
 • drive etterutdanning av tannhelsepersonell
 • i samarbeid med odontologiske læresteder å tilbyr klinisk praksistrening for tannleger under spesialistutdanning.

Målgruppe

Primærmålgruppen: Tannhelsetjenesten
Sekundærmålgruppe: Befolkningen

Tildelingskriterier

Fordeling av tilskudd blir foretatt ut fra forholdene nedenfor.

Det gis tilskudd til følgende driftsutgifter:

 1. Forskning: Det kan søkes om fullfinansiering av lønnskostnader inkludert sosial avgifter for ansatte som arbeider med forskning , samt ledelse og administrasjon knyttet til forskning. Som hovedregel skal forskerstillinger utgjøre 25 % av totalt antall årsverk ved kompetansesentrene.
 2. Spesialistutdanning: Det kan søkes om fullfinansiering av lønnskostnader inkludert sosial avgifter for ansatte som arbeider med spesialistutdanning, samt ledelse og administrasjon knyttet til dette. Veiledning av spesialistutdanningen skal som hovedregel utgjøre inntil 25 % av totalt antall tannlegeårsverk ved kompetansesentrene.
 3. Overhead: Overheaden skal dekke driftskostnader i forbindelse med de statlige oppgavene, inklusive utgifter til reiser, konferanser og kurs mv for de ansatte.
  Tilskuddsutmåling av overhead følger intensjonsavtalene inngått mellom fylkeskommuner/Kompetansesentrenes eier og Helse- og omsorgsdepartementet, men vil være:
  - inntil 25 % der staten dekker husleieutgifter
  - inntil 40 % der kompetansesentrene selv dekker husleien


I tillegg kan det søkes om tilskudd til FoU-kostnader som:

 1. arrangement av konferanser i regionen, eller utgifter til andre formål som ikke dekkes av overhead.
 2. tilgang til elektroniske fagtidsskrifter og litteratur.
 3. Kostnader til FoU-prosjekter finansieres i utgangspunktet ikke. Men i en fase fremover, til kompetansesenteret har fått etablert en funksjonell og stabil forskningsenhet og tannhelsetjenesten har kommet opp på et tilstrekkelig høyt forskningsnivå som gjør den konkurransedyktig til å søke ekstern finansiering, kan det likevel søkes om tilskudd til FoU-prosjekter som man ikke får finansiert på annen måte. Disse prosjektene skal være finansiert med en egenandel eller støtte fra andre på minimum 50 %.

  FoU-prosjektene vil bli vurdert bl.a. ut fra:
  - i hvilken grad de sannsynliggjør overordnet måloppnåelse om å støtte fagutvikling og forskning i tannhelsetjenesten som fører til en kunnskapsbasert tjeneste
  - forventet nytteverdi i egen region
  - er ledet av egen forskningsansatt med PhD kompetanse, og utgjør minst 25 % av den forskningsansatt sin tidsbruk
  - budsjettrammen skal være rimelig i forhold til forskningsårsverk i kompetansesenteret og ikke større enn tilskudd til forskningsårsverk

Søknadens form og innhold

 • Søknaden skal blant annet inneholde beskrivelse av prosjektet/tiltaket, budsjett og eventuelle samarbeidspartnere
 • Søknaden skal inneholde informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer og kontaktperson 
 • Søknaden skal forhåndsgodkjennes av styreleder eller den som har prokura 
 • For kommuner og fylkeskommuner skal søknaden forhåndsgodkjennes av rådmannen eller den vedkommende har delegert myndigheten til
 • Søkerens formål med tilskuddet - Det skal gis informasjon om hva som planlegges å gjøre for å oppnå kriteriene for måloppnåelse som er gjengitt over.

Av budsjett skal det framgå hvor mye midler det søkes om, hvor mye som andre skal finansiere, og egenfinansiering. Det skal fremgå hva det søkes om av overhead.

Tildelte midler i 2017

Last ned oversikt over tildeling av midler i 2017

Fant du det du lette etter?​