Det kan søkes om tilskudd til både etablering av nye plasser og videreføring av eksisterende plasser som er opprettet fra 2012. Videreføring av tilskudd for 2018 gjøres på bakgrunn av det antallet plasser kommunen rapporterer å ha i drift ved utgangen av 2017.

Er det opprettet flere plasser enn det er søkt tilskudd til, må det eventuelt sendes ny søknad for å få tilskudd for disse plassene. Det er veldig viktig at både søknad om etablering og drift av nye plasser, og rapportering med søknad om videreføring, sendes inn via Altinn som «søknad om tilskudd». Rapportering må sendes inn som søknad for 2018.

Vedlegg til søknad

Innsending av søknad skal foregå via Altinn-lenken med følgende vedlegg:

Søknad om tilskudd til etablering og drift av nyopprettede plasser av dagaktivitetstilbud for personer med demens (XLS)

Vedlegg til rapportering

Innsending av rapportering med søknad om videreføring skal også foregå via Altinn-lenken med følgende vedlegg:

Rapportering med søknad om videreføring av tilskudd til dagaktivitetstilbud for personer med demens (XLS)


Det er ingen fastsatt søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende. Søknader som mottas etter 1. desember blir overført til neste år, forutsatt bevilgning i statsbudsjettet. Dersom det kommer søknader slik at rammen for året overstiges, overføres søknaden til neste år.

Rapporteringsfrist er 31. desember 2017. 

For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt. Last ned regelverket i fulltekst (PDF) eller les kortversjonen nedenfor:

Mål for ordningen

Målet med tilskuddsordningen er å stimulere til drift av eksisterende og etablering av nye, tilrettelagte dagaktivitetsplasser til hjemmeboende personer med demens i kommunene.

Dagaktivitetstilbud kan bidra til å skape meningsfulle opplevelser og en aktiv hverdag for den enkelte bruker i tråd med innholdet i Rundskriv 1-5/2007 Aktiv omsorg (regjeringen.no).

Dagaktivitetstilbud vil kunne stimulere til og bygge opp under egenmestring tilpasset den enkeltes funksjonsevne. Et dagtilbud til hjemmeboende personer med demens kan også bidra til at de som ønsker det kan bo hjemme så lenge som mulig, og gi nødvendig avlastning for pårørende som står i en krevende omsorgssituasjon.

Målgruppe

Målgruppen for ordningen er hjemmeboende personer med demens. Brukerne av dagtilbudet skal ha en demensdiagnose eller det skal planlegges for utredning av demens.

Tildelingskriterier

Vurderingen av tildeling er både kvantifiserbar og skjønnsmessig. Vurderingen tar utgangspunkt i søknadenes forventede måloppnåelse i forhold til målene for tilskuddsordningen.

Kommunene må selv vurdere hvordan tilbudene skal organiseres og lokaliseres. Dette kan blant annet være i institusjon, dagsenter, kulturhus, omsorgsbolig/bokollektiv, aktivitets- eller eldresenter, på gård/Inn på tunet, eget hjem eller som ambulerende tjeneste. Åpningstider, transport og aktivitetsinnhold må kommunene selv ta stilling til.

Tilskuddet skal dekke utgifter knyttet til den daglige driften av dagaktivitetstilbudet. Tilskuddet dekker i gjennomsnitt ca. 30 prosent av kostnadene for etablering og drift av en dagaktvitetsplass.

Satsen per år er i 2017 kr 73.260 for en hel plass. Tilskuddet gis med enten hel- eller halvårsvirkning, avhengig av om tilbudet starter før eller etter 1. juli. Dersom det søkes om tilskudd til utvidelse av åpningstider i et eksisterende tilbud vil tilskuddet bli beregnet andelsvis. Tilskudd kan også gis med tilbakevirkende kraft inntil 6 måneder fra søknadstidspunktet.

Søknadens form og innhold

Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har prokura.
For kommuner og fylkeskommuner skal søknaden undertegnes av rådmannen eller den vedkommende har delegert myndigheten til.

Søknaden skal inneholde:

 • informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, kontaktperson.
 • søkerens formål med tilskuddet
 • prosjektbeskrivelse / beskrivelse av tiltak det søkes om tilskudd til
 • informasjon om tilbudet det søkes støtte til:
  - status antall dagplasser på søknadstidspunktet
  - antall nye plasser det søkes om tilskudd til for budsjettåret (en plass tilsvarer fem timer/fem dager pr uke), med angivelse av dato for planlagt oppstart
  - informasjon om innholdet i dagaktivitetstilbudet: målgruppe, organisering, bemanning, åpningstider
  - planlagt antall brukere av dagtilbudet per uke
 • andre relevante opplysninger:
  - om søknaden er politisk eller administrativt forankret
  - om tiltaket er innarbeidet i vedtatt økonomiplan

Søknadsbehandling

 • Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet
 • Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet
 • Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet
 • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Via tilskuddsbrev/avslagsbrev

Det er ingen fastsatt søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende. Dersom det kommer søknader slik at rammen for året overstiges, overføres søknaden til neste år.

Fant du det du lette etter?​