Det er for tiden ikke mulig å søke om tilskudd til etablering av nye dagaktivitetsplasser grunnet oppdatering av regelverk og innføring av nye satser. Dette vil være på plass i andre halvdel av januar 2019.

 

Videreføring av tilskudd for 2019 gjøres på bakgrunn av det antallet plasser kommunen rapporterer å ha i drift ved utgangen av 2018.

Rapportering med søknad om videreføring, sendes inn via Altinn som «søknad om tilskudd». Rapportering må sendes inn som søknad for 2018.

Vedlegg til rapportering

Innsending av rapportering med søknad om videreføring skal også foregå via Altinn-lenken med følgende vedlegg:

Rapportering med søknad om videreføring av tilskudd til dagaktivitetstilbud for personer med demens (XLS)


Det er ingen fastsatt søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende. Søknader som mottas etter 1. desember blir overført til neste år, forutsatt bevilgning i statsbudsjettet. Dersom det kommer søknader slik at rammen for året overstiges, overføres søknaden til neste år.

Rapporteringsfrist er 21. desember 2018. 

For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt. Last ned regelverket i fulltekst (PDF) eller les kortversjonen nedenfor:

Mål for ordningen

Målet med tilskuddsordningen er å stimulere til drift av eksisterende og etablering av nye, tilrettelagte dagaktivitetsplasser til hjemmeboende personer med demens i kommunene.

Dagaktivitetstilbud kan bidra til å skape meningsfulle opplevelser og en aktiv hverdag for den enkelte bruker i tråd med innholdet i Rundskriv 1-5/2007 Aktiv omsorg (regjeringen.no).

Dagaktivitetstilbud vil kunne stimulere til og bygge opp under egenmestring tilpasset den enkeltes funksjonsevne. Et dagtilbud til hjemmeboende personer med demens kan også bidra til at de som ønsker det kan bo hjemme så lenge som mulig, og gi nødvendig avlastning for pårørende som står i en krevende omsorgssituasjon.

Målgruppe

Målgruppen for ordningen er hjemmeboende personer med demens. Brukerne av dagtilbudet skal ha en demensdiagnose eller det skal planlegges for utredning av demens.

Tildelingskriterier

 

Dagaktivitetstilbud som er tilrettelagt for personer med demens eller som er under utredning for demens. Tilskuddet kan dekke alle typer utgifter knyttet til etablering og den daglige driften av dagaktivitetstilbudet.

Kommunene må selv vurdere hvordan tilbudene skal organiseres og lokaliseres. Dette kan blant annet være i institusjon, dagsenter, kulturhus, omsorgsbolig/bokollektiv, aktivitets- eller eldresenter, på gård (Inn på tunet), eget hjem eller som ambulerende tjeneste. Åpningstider, transport og aktivitetsinnhold må kommunene selv ta stilling til.

Det vil utbetales tilskudd med helårsvirkning til videreføring av etablerte plasser basert på antall plasser som er innrapportert (jfr punkt 5 under). Det er ikke nødvendig å sende egen søknad om dette.

Tilskuddsberegning:

Tilskuddet regnes ut på bakgrunn av satsen per plass multiplisert med antall plasser og antall dager tilbudet er åpent.

Satsen per plass per år er for 2018 kr 75 165.

Det legges til rette for 350 nye plasser i 2018, hvorav 20 plasser er forbeholdt IPT tilbud. Det legges til rette for om lag 230 plasser med helårsvirkning og 120 plasser med halvårsvirkning, avhengig av om tilbudet starter før eller etter 1.juli. Dersom det mottas søknader for mer enn 230 som starter opp før 1. juli, vil ytterligere plasser innvilges for 6 måneder inntil det er etablert 350 nye plasser. Søknader som mottas ut over dette vil avvises.

Søknadens form og innhold

Søknaden undertegnes av rådmannen eller den vedkommende har delegert myndigheten til.

Tillegg og presiseringer:

Søknaden skal inneholde informasjon om tilbudet det søkes støtte til:

- antall nye plasser det søkes om tilskudd til for budsjettåret (en hel plass tilsvarer fem timer/fem dager pr uke)

- antall dager i uken tilbudet er åpent

- antall timer per dag tilbudet er åpent

- dato for oppstart av de nye plassene

- antall måneder det søkes tilskudd for

- planlagt antall brukere av dagtilbudet per uke

- informasjon om dagaktivitetstilbudet: tittel, målgruppe, innhold, bemanning og organisering

Det benyttes et eget skjema som er tilgjengelig på Helsedirektoratets kunngjøringsside: https://helsedirektoratet.no/tilskudd/etablering-og-drift-av-dagaktivitetstilbud-til-hjemmeboende-personer-med-demens. Utfylt skjema sendes som vedlegg til søknaden i Altinn.

Søknadsbehandling

Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet

Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet

Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet

Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Vedtaksbrev

Prosess for søknadsbehandling ut over dette: Helsedirektoratet vil holde fylkesmennene og utviklingsentrene for sykehjem og hjemmetjenester informert om tildelinger til kommunene.

 

Det er ingen fastsatt søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende. Når det er etablert 350 nye plasser vil ytterligere søknader avvises.

 

Fant du det du lette etter?​