Søke eller rapportere på tilskudd

For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt. Last ned regelverket i fulltekst (PDF) eller les kortversjonen nedenfor:

Mål for ordningen

Hovedmål:
Bidra til at flere personer med psykiske helseproblemer og/eller rusmiddelproblemer skal delta i arbeidsrettede aktiviteter og komme i ordinært arbeid.

Delmål:

 • Bidra til drift og god kvalitet i tilbudet ved Fontenehusene.
 • Etablere flere Fontenehus.
 • Fremme det landsdekkende samarbeidet og læring mellom Fontenehusene.

Målgruppe

Mennesker med psykiske lidelser/helseproblemer og/eller rusmiddelproblemer.

Tildelingskriterier

Opplysninger som skal innhentes fra tilskuddsmottaker eller eventuelt andre kilder for å belyse måloppnåelsen.

 • Økt antall medlemmer ved fontenehuset
 • Økt antall medlemmer som er i overgangsarbeid, arbeid og utdanning
 • Tilfredshet over tilbudet hos medlemmene ved fontenehuset
 • Integrert del av kommunen(e)s tilbud til målgruppen
 • Samarbeid med arbeidsgivere
 • Økt delfinansiering fra kommune, NAV og ev. andre
 • Internasjonal akkreditering etter retningslinjene fra Clubhouse International
 • Økning av antall fontenehus i Norge

Presisering av tildelingskriteriene

Tilskuddet kan brukes til:

 1. Primært til lønn og drift av stillinger, men også andre driftsutgifter som strøm, husleie mv. kan dekkes. Det legges til grunn at det enkelte Fontenehus bør ha til sammen tre hele stillinger ved etablering, med en intensjon om økning til fem ansatte når antallet medlemmer og aktivitetsnivået er optimalisert.
 2. Investeringer som inventar og utstyr mv. ved etablering av nytt fontenehus. Dette må vurderes nærmere i hvert enkelt tilfelle.
 3. Forskning som evaluerer tilbudet fontenehusene gir sine medlemmer. Det forutsettes at flere av landets fontenehus deltar i den forskningsbaserte evalueringen.

Tilskuddet skal ikke gå til innkjøp av motorkjøretøy.

Søknadens oppfyllelse av følgende forhold vurderes:

 1. Fontenehuset må ses på som en integrert del av kommunens tilbud til den aktuelle målgruppen. Fontenehuset må forankres i kommunens planer etter plan- og bygningsloven. Ved interkommunalt samarbeid gjelder dette tilsvarende for de involverte kommunene.
 2. Ved søknad om etablering av nytt Fontenehus, må vedtak i kommunestyret foreligge. Ved interkommunalt samarbeid gjelder dette alle de involverte kommunene

I tillegg vil følgende forhold bli vurdert:

 • Fontenehusets organisering og sammensetning, herunder antall medlemmer og ansatte, antall avtaler med arbeidsgivere om overgangsarbeid, og andel av medlemsmassen som deltar i overgangsarbeid.
 • Fontenehusets arbeid for at medlemmene skal kunne delta i arbeidsrettede aktiviteter og komme i ordinært arbeid.
 • Samarbeid med andre aktører.
 • Beskrivelse av hvordan Fontenehuset skal oppnå internasjonal akkreditering etter retningslinjene til Clubhouse International. Søknaden må inneholde en plan for dette. Målet er at fontenehusene er akkreditert innen utgangen av 4. driftsår.
 • Plan for hvordan Fontenehuset vil sikre seg framtidig drift, og gradvis gjøre seg uavhengig av tilskuddsordningen.

Prioritering:

Ved søknader om etablering av nye Fontenehus vil det bli prioritert å opprette Fontenehus i fylker hvor det ikke er i dag. Intensjonen er å opprette to nye Fontenehus i løpet av året.

Tilskuddsutmåling:

Ved tilskuddsutmåling vil forholdene over bli tatt i betraktning. Det er satt følgende maksimumsgrenser:

 • Eksisterende Fontenehus kan få dekket inntil 75 prosent av driftsutgiftene.
 • Nye Fontenehus kan få dekket inntil 100 prosent av driftsutgiftene det første året, deretter inntil 75 prosent av driftsutgiftene.

Organisasjonen Fontenehus Norge er ikke omfattet av den prosentvise tilskuddsutmålingen.

Søknadens form og innhold

Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har prokura.

For kommuner og fylkeskommuner skal søknaden undertegnes av rådmannen eller den vedkommende har delegert myndigheten til.

Søknaden skal inneholde:

 • Informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, kontaktperson
 • Søkerens formål med tilskuddet
 • Prosjektbeskrivelse/beskrivelse av tiltak
 • Søknadsbeløp
 • Budsjett
 • Delfinansiering/tilskudd fra andre instanser
 • Søkerens organisasjonsform (for eksempel forening, stiftelse, AS eller annet). Fremstillingen må inkludere fullstendig organisasjonsoversikt som vsier moder- søster- og datterorganisasjoner)
 • Mottakeren skal redegjøre for de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og måloppnåelse (for eksempel interne kontrollaktiviteter, internrevisjon, autorisert revisor/ ikke autorisert revisor, andre offentlige tilsyn og Riksrevisjonen).

Tillegg og presiseringer

Budsjett skal spesifiseres på lønnsutgifter, andre driftsutgifter og eventuelle investeringer. Se de aktuelle underkategoriene for budsjettet på søknadsskjemaet i Altinn.

Søknaden må inneholde en beskrivelse av de forholdene som står under pkt. 7 Tildelingskriterier i regelverket.

Søknadsbehandling

 • Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet
 • Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet
 • Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet
 • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Tilskudds- eller avslagsbrev.

Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises.

Fant du det du lette etter?​