Søke eller rapportere på tilskudd

Tilskuddsmottakere vil få tilbud om kurs og opplæring i regi av Arbeids- og velferdsdirektoratet og Helsedirektoratet.

Les mer om Individuell jobbstøtte (IPS) (napha.no)

Se effektevaluering om Jobbmestrende Oppfølging (JMO)

For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt. Last ned regelverket i fulltekst (PDF) eller les kortversjonen nedenfor:

Hvem kan søke

Stiftelser og organisasjoner kan søke hvis de har avtale med kommune og/eller regionalt helseforetak (RHF) om drift av tilbud til aktuelle målgrupper.

Det er en forutsetning for tildeling av midler at det er etablert et forpliktende samarbeid mellom NAV og helsetjenesten, men kun en part (helsetjenesten eller NAV-kommune) kan søke på vegne av fellesskapet. Den som søker er ansvarlig overfor Helsedirektoratet.

Flere aktører innen helsetjenesten og NAV-kommune kan legge opp til et samarbeid på tvers av opptaksområder/fylkesgrenser der dette vurderes hensiktsmessig.

Mål for ordningen

Bidra til at mennesker med moderate til alvorlige psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer/-avhengighet kan nyttiggjøre seg sin arbeidsevne, komme i ordinært lønnet arbeid og beholde tilknytningen til arbeidslivet.

Delmål

 • Bidra til fokus på arbeidsdeltakelse som en del av utredning og behandling
 • Bidra til nødvendig samarbeid mellom helsetjenesten, arbeidsgiver og NAV
 • Fremme spredning av metoder og samarbeidsmodeller, både i statlige og kommunale tjenester, basert på erfaringer og resultater av effektstudiene for Individuell jobbstøtte (IPS) og Jobbmestrende oppfølging (JMO).

Målgruppe

Mennesker med moderate til alvorlige psykiske helseproblemer og/eller rusmiddelproblemer/-avhengighet som ønsker deltakelse i arbeidslivet.

Tildelingskriterier

Vurderingen av tildeling er skjønnsmessig og tar utgangspunkt i søknadenes forventede måloppnåelse i forhold til målene for tilskuddsordningen.

Presisering av tildelingskriteriene

Det gis tilskudd til Individuell jobbstøtte (IPS), Jobbmestrende oppfølging (JMO) og integrerte modeller av IPS og JMO.

IPS-prosjektene skal følge prinsippene for IPS og oppnådd kvalitet måles av eksterne evaluatorer ved bruk av kvalitetsskalaen. JMO-prosjektene skal følge manualen for Jobbmestrende oppfølging.

Prosjekter som integrerer både IPS og JMO skal følge prinsippene for IPS, med tillegg av kartlegging av kognitiv funksjon og tilbud om arbeidsrettet kognitiv trening eller kognitiv atferdsterapi.

I søknadsvurderingen legges det vekt på:

 • hvordan tilbudet skal gjennomføres i praksis slik at målgruppen og målene for
  ordningen nås
 • hvordan samarbeidet mellom NAV og helsetjenesten sikres
 • hvordan søker vil sikre overgang fra prosjekt til ordinær drift
 • for nyetablerte prosjekter prioriteres tilbud til deltakere/jobbsøkere under 35 år

Det kan søkes om midler til

 • Veileder/teamleder som skal koordinere driften av JMO/IPS
 • Jobbspesialister

Tilskuddet tildeles for 1 år av gangen, og i utgangspunktet for 3 år med forbehold om Stortingets behandling av de årlige statsbudsjettene. Tilskuddsbeløpet vil ved flerårig tildeling trappes ned hvert år, noe som fører til krav om økt egenfinansiering. Dette er et ledd i implementering i ordinær drift.

Søknadsbeløp

Nye IPS-prosjekter, minimum 2 jobbspesialister og 1 teamleder i 100 % stillinger:

 • 1. driftsår: Inntil 500 000 pr stilling - maks. 1 500 000
 • 2. driftsår: Inntil 400 000 pr stilling - maks. 1 200 000
 • 3. driftsår: Inntil 300 000 pr stilling - maks. 900 000

Nye JMO-prosjekter, veileder(e) i til sammen 100 % stilling:

 • 1. driftsår: Inntil 500 000
 • 2. driftsår: Inntil 400 000
 • 3. driftsår: Inntil 300 000

Nye integrerte JMO/IPS-prosjekter tildeles midler avhengig av innretningen på prosjektet.

Søknadens form og innhold

Søknaden skal undertegns av styreleder eller den som har prokura. For kommuner og fylkeskommuner skal søknaden undertegnes av rådmannen eller den vedkommende har delegert myndigheten til.

Søknaden skal inneholde:

 • informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, kontaktperson
 • søkerens formål med tilskuddet
 • prosjektbeskrivelse / beskrivelse av tiltak det søkes om tilskudd til
 • søknadsbeløp
 • budsjett (skal kunne sammenliknes på samme nivå med regnskap dersom regnskap kreves)
 • egenfinansiering
 • søkerens organisasjonsform (for eksempel forening, stiftelse, AS eller annet). Fremstillingen må inkludere fullstendig organisasjonsoversikt som viser moder-, søster- og datterorganisasjoner.
 • redegjørelse om de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og måloppnåelse (for eksempel interne kontrollaktiviteter, internrevisjon, autorisert revisor/ ikke autorisert revisor, andre offentlige tilsyn og Riksrevisjonen).

Tilegg og presiseringer

Det må fremkomme av søknaden om delfinansiering av tilbudet foreligger. Dessuten må det fremgå av søknaden hvordan egenfinansieringen skal realiseres.

Søknaden må vedlegge bekreftelse på at tilbudet er forankret på ledernivå i NAV og helsetjenesten (kommunal helse- og omsorgstjeneste og/eller spesialisthelsetjenesten). Relevante samarbeidsavtaler med kommune, RHF, NAV evt. andre skal legges ved.

Søknadsbehandling

 • Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet
 • Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet
 • Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet
 • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: I eget tilskudds- eller avslagsbrev.

Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises.

Fant du det du lette etter?​