​Søke eller rapportere på tilskudd

For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt. Last ned regelverket i fulltekst (PDF).

Det er utarbeidet en søkeveiledning for tilskuddsordningen (PDF) Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet.

Mål for ordningen

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke ensomhet, passivitet og sosial tilbaketrekning og å skape aktivitet, deltakelse, sosialt fellesskap og møteplasser.

Målgruppe

Grupper som står i fare for å oppleve ensomhet, passivitet og sosial tilbaketrekning, fortrinnsvis seniorer og eldre.

Tildelingskriterier

Tildeling av tilskudd avgjøres eller beregnes ved hjelp av skjønnsmessig vurdering.

Presisering av kriteriene

Det gis tilskudd til prosjekter som skaper aktivitet, deltakelse, møteplasser og sosialt felleskap, for eksempel gjennom utvikling/videreutvikling av egne tilbud til målgruppen eller ved å legge til rette for møteplasser på tvers av generasjoner og kulturer.

Tiltakene må være åpne for alle i målgruppen. Med dette menes at det for eksempel ikke kan stilles krav til medlemskap for deltakelse og ikke være krav om enkeltvedtak for deltakelse. Det kan heller ikke være tiltak bare for beboere i institusjon eller kun for bestemte diagnosegrupper.

For at søknaden skal vurderes, må prosjektene og tiltakene: 

 • være innenfor mål og målgruppe
 • være helsefremmende og forebyggende
 • være lavterskeltilbud åpent for alle i målgruppen

Det gis ikke tilskudd til:

 • enkeltstående arrangement
 • kartlegging av aktiviteter/tiltak i kommunen/bydelen
 • kartlegging av målgruppens behov og ønsker
 • investeringer
 • ordinær drift eller til tiltak som har næringsmessig virksomhet som hovedmål

Følgende prosjekter prioriteres i 2017:

 • utviklingsprosjekter som har dokumenterbar overføringsverdi og stimulerer til medvirkning, helst understøttet med forskning
 • prosjekter med oppstart av nye aktiviteter/tiltak i kommuner/bydeler med liten eller begrenset aktivitet
 • prosjekter som bidrar til systematisk samarbeid mellom kommuner og frivillige/ideelle organisasjoner
 • prosjekter som bidrar til møteplasser på tvers av generasjoner og/eller kulturer

Selv om det ikke er krav til egenfinansiering, vil prosjekter med egenfinansiering bli prioritert opp.

Søknader vurderes skjønnsmessig gjennom en evalueringsmetodikk. Vi benytter et vektingssystem hvor hver søker får poeng for hvordan de oppfyller de ulike kriteriene i regelverket. Poengene blir igjen vektet ut fra hvor viktig hvert kriterium anses å være (relevans 50 prosent, kvalitet 30 prosent, økonomi 20 prosent). Se regelverket for mer informasjon om evaluering og vekting (PDF).

Det kan åpnes for å gi prosjektstøtte for inntil 3 år under forutsetning av at Stortinget vedtar bevilgning av tilskudd påfølgende år. Prosjektets rapporteringer på milepælsplan og budsjett må godkjennes hvert år. I søknaden må det stå beskrevet årlig tiltaksplan og årlig budsjett. Prosjektet må ha nasjonal overføringsverdi. Plan for videreføring etter avsluttet prosjekt vil vektlegges spesielt for disse prosjektene. Se mer informasjon i søkerveiledning.

Tilskudd gis til prosjekter med tiltak og aktiviteter som gjennomføres i 2017. Unntak gjelder for prosjekter som får innvilget tilskudd på inntil tre år.

Helsedirektoratet gir ikke tilskudd til økonomisk aktivitet. Se mer informasjon i søkeveiledningen (PDF).

Søknadens form og innhold

Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har prokura.
For kommuner og fylkeskommuner skal søknaden undertegnes av rådmannen eller den vedkommende har delegert myndigheten til.

Søknaden skal inneholde:

 • informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, kontaktperson
 • søkerens formål med tilskuddet
 • prosjektbeskrivelse/beskrivelse av tiltak
 • søknadsbeløp
 • budsjett
 • søkerens organisasjonsform (for eksempel forening, stiftelse eller annet). Fremstillingen må inkludere fullstendig organisasjonsoversikt som viser moder-, søster- og datterorganisasjoner
 • redegjørelse for de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og måloppnåelse (for eksempel interne kontrollaktiviteter, internrevisjon, autorisert revisor / ikke autorisert revisor, andre offentlige tilsyn og Riksrevisjonen).

Søker skal selv definere egne mål og delmål for prosjektet innenfor tilskuddsordningen. Søknaden skal beskrive hvordan de egendefinerte målene skal bidra til å oppfylle målet med tilskuddsordningen som er «å motvirke ensomhet, passivitet og sosial tilbaketrekning, gjennom å skape aktivitet, deltakelse, møteplasser og sosialt fellesskap.

Prosjektbeskrivelsen skal inneholde:

 • hvilke mål og delmål prosjektet har
 • hvordan prosjektet skal bidra til måloppnåelse for tilskuddsordningen 
 • hvordan søker skal arbeide for å oppnå målene
 • på hvilken måte måloppnåelsen skal bli målt og evaluert
 • begrunnelse for hvorfor det er behov for prosjektet/tiltakene ut fra lokale eller andre forhold
 • en utfyllende fremdriftsplan og nærmere beskrivelse av tiltakene og hvordan tiltak/aktivitet vil bidra til måloppnåelse
 • planer for videreføring etter prosjektperiodens slutt

Se også regelverket for tillegg og presiseringer (PDF).

Søknadsbehandling

 • Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet
 • Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet
 • Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet
 • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Tilskudds- eller avslagsbrev.

Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises. Søknader forventes ferdigbehandlet rundt 1. mai 2017.

Fant du det du lette etter?​