Om prosjektet

I forsøket prøves det ut om statlige tildelingskriterier og statlig satte budsjettrammer gir økt likebehandling på tvers av kommunegrenser og riktigere behovsdekning. Forsøket startet 1. mai 2016.

Forsøket finansieres ved at det for hver forsøkskommune gjøres et uttrekk fra kommunerammen tilsvarende utgiftene til omsorgstjenestene året før forsøksperioden.

Kommunene som deltar får støtte til å etablere gode rutiner for å kartlegge hvilke tjenester hver enkelt bruker har behov for. Gode rutiner kan bidra til mer lik behandling av brukerne, og til at den enkelte bruker får den hjelpen han eller hun trenger.

Virkning for brukere og pårørende:

 • Alle som har behov for omsorgstjenester skal få det fra sin kommune på samme måte som tidligere.
 • Målsettingen i forsøket er økt likebehandling ved tildeling av tjenester og at hver enkelt får et tilbud tilpasset sitt behov.
 • Det er fortsatt kommunen som har ansvar for å gi gode og tilpassede tjenester til alle som trenger det.

Virkning for ansatte i kommunene som deltar:

 • Tildelingsenhetene: Det er i hovedsak de ansatte i tildelingsenheten i kommunen som vil merke endringer: De får nye verktøy (kartleggingsskjema, sjekklister osv), og støtte til å arbeide mer med forebygging og brukermedvirkning.
 • Tjenestetilbydere: Alle ansatte som gir tjenestetilbud til brukere skal være med på å vurdere om tilbudet som gis er riktig i forhold til brukerens behov. De ansatte får også større ansvar for kvalitetssikring og registrering i IPLOS (individuell pleie- og omsorgsstatistikk) slik at resultatene kan brukes i kvalitetsutvikling. 
 • Bedre samarbeid på tvers: Prosjektet involverer også andre enheter i kommunene, blant annet økonomienhetene, og kan bidra til bedre samarbeid på tvers.

To modeller

To ulike modeller skal prøves ut. Disse kommunene deltar i prosjektet:

Modell A:

 • Os i Hordaland
 • Stjørdal
 • Lillesand
 • Hobøl

Modell B:

 • Spydeberg
 • Selbu

Sist faglig oppdatert: 24. januar 2018