Søke og rapportere om tilskudd​

Søknad sendes til følgende fylkesmannsembeter

For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt. Last ned hele regelverket i PDF.

Mål for ordningen

Målet er å styrke kvaliteten i tilbudet til pasienter med behov for lindrende behandling og omsorg, bidra til samarbeid mellom kommuner og frivillige organisasjoner om kompetansehevende tiltak og bidra til ivaretakelse av pårørendes behov.

Tilskuddet forvaltes av fylkesmannen i et samarbeid med de regionale kompetansesentrene for lindrende behandling.

Kontakt fylkesmannsembetet som behandler søknader for ditt fylke, Regionalt Kompetansesenter for lindrende behandling (KLB), eller Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i fylket for råd og veiledning.

Målgruppe

Direkte målgruppe er helsepersonell som er ansatt i kommunene. Indirekte målgruppe er alle pasienter som har behov for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt uavhengig av diagnose, samt deres pårørende.

Tildelingskriterier

Tildeling av tilskudd avgjøres og beregnes ved hjelp av skjønnsmessig vurdering. Ved behandling av søknaden vil blant annet følgende forhold bli vurdert:

 • hvordan prosjektet vurderes å være i tråd med målet for ordningen, og hvordan det sannsynliggjør at tiltakene bidrar til å nå målet
 • hvordan prosjektet er med på å styrke kvaliteten i tjenestene gjennom god fagutvikling og kompetanseheving med overføringsverdi
 • hvordan prosjektet er forankret i kommunen
 • der det er aktuelt: hvordan tiltakene sees i sammenheng med: "Sammen - mot kreft", Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 og Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen, Primærhelsetjenestemeldingen, Omsorg2020 og Demensplan2020
 • hvordan prosjektet bidrar til å utvikle kompetanse på å følge opp pasienter i den kommunale helse- og omsorgstjenesten
 • hvordan prosjektet sees i sammenheng med aktiviteten i Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

Ved vurdering av søknadene legges det også vekt på:

 • beskrivelse av prosjektet, samarbeidspartnere, type tiltak/modell, og forventede resultater og erfaringer
 • samarbeid med de regionale kompetansesentrene for lindrende behandling og etablerte fagnettverk i regionene
 • forankring i deltagende kommune(r) og evt. beskrivelse av planer for videreføring
  prosjektene må være i tråd med målet for ordningen og i henhold til kriteriene for måloppnåelse

Prosjekter som sikrer god fagutvikling, kompetanseheving og har nasjonal overføringsverdi skal prioriteres.

Søknadens form og innhold

Søknaden skal inneholde:  

 • beskrivelse av prosjektet / tiltaket
 • budsjett
 • eventuelle samarbeidspartnere
Søknaden må beskrive:
 • prosjektets målgruppe
 • hovedmål og resultatmål
 • fremdriftsplan, inkludert relevante milepæler
 • samarbeidsparter og ansvarfordeling
 • plan for videreføring av tiltakene etter endt prosjektperiode
 • plan for evaluering; metode, tidspunkt og antatte kostnader

Søknadsbehandling

Forvaltningen av tilskuddsordningen er delegert til 5 regionale fylkesmannsembeter som sender tilskuddsbrev til mottaker og utbetaler tilskuddet.

Fylkesmennene i Oslo og Akershus, Aust- og Vest-Agder, Hordaland, Sør-Trøndelag og Troms vurderer søknadene og har beslutningsmyndighet.

Den skjønnsmessige vurderingen gjennomføres i et nært samarbeid mellom fylkesmenn og de regionale kompetansesentrene for lindrende behandling.

I forkant av utbetaling av tilskudd må følgende dokumentasjon være sendt aktuell fylkesmann:

 • Retur av bekreftelse på mottatt tilskudd (skjema følger tilsagnsbrevet)
 • Godkjent rapport og regnskap for evt. tidligere tilskudd

Ad. klageadgang: Tildelingen er i henhold til forvaltningslovens § 2 ikke et enkeltvedtak og kan således ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28.

Fant du det du lette etter?​