​Denne retningslinjen er under utvikling. Del 1 er på høring med høringsfrist 23. januar. Se høringsside: Nasjonal faglig retningslinje for demens.

  • ​​Forventet ferdig 2016: Medisinsk/medikamentell behandling samt oppfølging av personer med demens og deres pårørende
  • Forventet ferdig 2017:  Utredning og diagnostisering
  • Prosjektledere: Berit Kvalvaag Grønnestad Hilde Heimli og Jørgen Wagle
  • Ansvarlig avdeling: Omsorgstjenester

Bakgrunn

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten behandlet 15.4.2013 sak om nasjonale retningslinjer for utredning, omsorg og behandling av personer med demens. Rådet anbefalte «... at Helsedirektoratet i nært samarbeid med berørte parter utarbeider en kombinasjon av helhetlige nasjonale faglige retningslinjer og andre virkemidler for dette området.»

Flere forhold taler for at det bør utarbeides normerende dokumenter i form av nasjonal faglig retningslinje og veileder på demensområdet:

  • Demenssykdom har store konsekvenser for den enkelte og familien. Tjenestene til personer med demens omfatter både kommune- og spesialisthelsetjenesten og legger beslag på store økonomiske og personellmessige ressurser med stor samfunnsøkonomisk betydning.
  • Mange ulike aktører i demensomsorgen gjør at det er behov for å tydeliggjøre ansvar og oppgaver og å bedre samhandlingen.
  • Tjenester til personer med demens er et område med stor fare for svikt, og der svikt er avdekket. Landsomfattende tilsyn (2010-2011) avdekket blant annet uklare ansvarsforhold og at «kjent og innarbeidet praksis var mangelvare». 
  • Konsekvensene av mangler ved tjenesteytingen kan være alvorlige. Tjenester som ytes er ofte grunnleggende for liv, helse og livskvalitet (legemiddelhåndtering, ernæring, miljøbehandling og lignende.)
  • Personer med demens tilhører en utsatt gruppe som vanskelig vil kunne ivareta egne interesser. 
skriv ut del på facebook del på twitter