Kapittel 1. Lovens formål, virkeområde og definisjonerhttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=3840Kapittel 1. Lovens formål, virkeområde og definisjonerHelsepersonelloven med kommentarerRetningslinjeseksjon3FalseHelsepersonelloven med kommentarer<h3>Om rundskrivet:</h3><p> Hensikten med en egen lov for helsepersonell, er å bidra til sikkerhet for pasienter og kvalitet i helse- og omsorgstjenesten, samt å ivareta allmennhetens tillit til helse- og omsorgstjenesten og helsepersonell. Helsepersonell er som alle andre arbeidstakere underlagt arbeidsmiljøloven, arbeidsavtaler osv. I tillegg stiller helsepersonelloven særskilte krav til alt helsepersonell.</p><p>Helsepersonelloven regulerer yrkesutøvelsen gjennom krav til blant annet faglig forsvarlig opptreden, dokumentasjon og taushetsplikt og regler om meldeordninger, autorisasjon og sanksjonssystem mv.</p><p>Dette rundskrivet inneholder kommentarer til de enkelte bestemmelsene i helsepersonellloven og er oppdatert pr. 1. juli 2018. </p><h3>Forholdet til annet regelverk:<span class="redactor-ie-paste"><br></span></h3><p>Helsepersonelloven er bare én av mange lover som regulerer plikter, rettigheter, ansvar og organisering i helse- og omsorgstjenesten. Helsepersonelloven regulerer først og fremst <i>helsepersonells </i>plikter og ansvar.</p><p>Bestemmelser om ansvar, plikter og organisering for <i>virksomheter </i>i helsetjenesten, dvs. bestemmelser på systemnivå, finner vi i tjenestelovene; helse- og omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven og tannhelsetjenesteloven. Også helseforetaksloven, pasientjournalloven og helseregisterloven regulerer plikter og ansvar på systemnivå.</p><p>En rekke av helsepersonellovens og tjenestelovenes pliktbestemmelser reflekterer eller henviser til rettighetsbestemmelser for pasienter, brukere og pårørende som finnes i pasient- og brukerrettighetsloven. Dette gjelder for eksempel helsepersonells informasjonsplikt etter helsepersonelloven § 10 som gjenspeiler pasienters, brukeres og pårørendes krav på informasjon etter pasient- og brukerrettighetsloven §§ 3-2 til 3-5. </p><p>Lovverkenes gjenspeiling av og henvisning til hverandre krever at helsepersonell også har en viss kunnskap om og tilgang til andre lovverk enn helsepersonelloven. Lenkene og henvisningene i dette rundskrivet er ment som en hjelp til helsepersonell til å finne fram.</p><p>Ledere i helse- og omsorgstjenesten må etablere systemer som oppfyller kravene i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten og veilederen til denne. </p><h3>Målgruppe:<br></h3><p>Alt helsepersonell, uavhengig av profesjon, arbeidssted eller funksjon, må kjenne de grunnleggende kravene til yrkesutøvelsen som stilles i helsepersonelloven. Dette rundskrivet skal være et praktisk oppslagsverk for helsepersonell og ledere i helsetjenesten og saksbehandlere i helseforvaltningen som har spørsmål om innholdet i helsepersonelloven. </p> Loven om kommunale helse- og omsorgstjenester trådte i kraft 1. januar 2012. Det er viktig å merke seg at helsepersonelloven som hovedregel får anvendelse for alt personell som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, uavhengig av om personellet er autorisert eller yter tjenester som faller inn under begrepet helsehjelp.<p><br></p> <h3>Leseveiledning:</h3><p>Rundskrivet gjengir forløpende hver enkelt paragraf i helsepersonelloven med tilhørende kommentarer nedenfor. I kommentarene finnes henvisninger til aktuelle forskrifter, rundskriv og retts- og forvaltningsavgjørelser samt andre relevante nettsteder. Lovbestemmelsene og kommentarene må ses i sammenheng. Dersom de leses isolert, kan dette gi et ufullstendig bilde av hvordan en bestemmelse skal forstås. </p><p>Kommentarene i rundskrivet gir nærmere forklaring på det som er regulert i lov eller forskrift. Kommentarene gir altså en fortolkning av lovbestemmelsene. <br></p><p><br></p>/retningslinjer/helsepersonelloven-med-kommentarer/seksjon?Tittel=kapittel-1-lovens-formal-11468
Kapittel 2. Krav til helsepersonells yrkesutøvelsehttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=3841Kapittel 2. Krav til helsepersonells yrkesutøvelseHelsepersonelloven med kommentarerRetningslinjeseksjon15FalseHelsepersonelloven med kommentarer<h3>Om rundskrivet:</h3><p> Hensikten med en egen lov for helsepersonell, er å bidra til sikkerhet for pasienter og kvalitet i helse- og omsorgstjenesten, samt å ivareta allmennhetens tillit til helse- og omsorgstjenesten og helsepersonell. Helsepersonell er som alle andre arbeidstakere underlagt arbeidsmiljøloven, arbeidsavtaler osv. I tillegg stiller helsepersonelloven særskilte krav til alt helsepersonell.</p><p>Helsepersonelloven regulerer yrkesutøvelsen gjennom krav til blant annet faglig forsvarlig opptreden, dokumentasjon og taushetsplikt og regler om meldeordninger, autorisasjon og sanksjonssystem mv.</p><p>Dette rundskrivet inneholder kommentarer til de enkelte bestemmelsene i helsepersonellloven og er oppdatert pr. 1. juli 2018. </p><h3>Forholdet til annet regelverk:<span class="redactor-ie-paste"><br></span></h3><p>Helsepersonelloven er bare én av mange lover som regulerer plikter, rettigheter, ansvar og organisering i helse- og omsorgstjenesten. Helsepersonelloven regulerer først og fremst <i>helsepersonells </i>plikter og ansvar.</p><p>Bestemmelser om ansvar, plikter og organisering for <i>virksomheter </i>i helsetjenesten, dvs. bestemmelser på systemnivå, finner vi i tjenestelovene; helse- og omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven og tannhelsetjenesteloven. Også helseforetaksloven, pasientjournalloven og helseregisterloven regulerer plikter og ansvar på systemnivå.</p><p>En rekke av helsepersonellovens og tjenestelovenes pliktbestemmelser reflekterer eller henviser til rettighetsbestemmelser for pasienter, brukere og pårørende som finnes i pasient- og brukerrettighetsloven. Dette gjelder for eksempel helsepersonells informasjonsplikt etter helsepersonelloven § 10 som gjenspeiler pasienters, brukeres og pårørendes krav på informasjon etter pasient- og brukerrettighetsloven §§ 3-2 til 3-5. </p><p>Lovverkenes gjenspeiling av og henvisning til hverandre krever at helsepersonell også har en viss kunnskap om og tilgang til andre lovverk enn helsepersonelloven. Lenkene og henvisningene i dette rundskrivet er ment som en hjelp til helsepersonell til å finne fram.</p><p>Ledere i helse- og omsorgstjenesten må etablere systemer som oppfyller kravene i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten og veilederen til denne. </p><h3>Målgruppe:<br></h3><p>Alt helsepersonell, uavhengig av profesjon, arbeidssted eller funksjon, må kjenne de grunnleggende kravene til yrkesutøvelsen som stilles i helsepersonelloven. Dette rundskrivet skal være et praktisk oppslagsverk for helsepersonell og ledere i helsetjenesten og saksbehandlere i helseforvaltningen som har spørsmål om innholdet i helsepersonelloven. </p> Loven om kommunale helse- og omsorgstjenester trådte i kraft 1. januar 2012. Det er viktig å merke seg at helsepersonelloven som hovedregel får anvendelse for alt personell som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, uavhengig av om personellet er autorisert eller yter tjenester som faller inn under begrepet helsehjelp.<p><br></p> <h3>Leseveiledning:</h3><p>Rundskrivet gjengir forløpende hver enkelt paragraf i helsepersonelloven med tilhørende kommentarer nedenfor. I kommentarene finnes henvisninger til aktuelle forskrifter, rundskriv og retts- og forvaltningsavgjørelser samt andre relevante nettsteder. Lovbestemmelsene og kommentarene må ses i sammenheng. Dersom de leses isolert, kan dette gi et ufullstendig bilde av hvordan en bestemmelse skal forstås. </p><p>Kommentarene i rundskrivet gir nærmere forklaring på det som er regulert i lov eller forskrift. Kommentarene gir altså en fortolkning av lovbestemmelsene. <br></p><p><br></p>/retningslinjer/helsepersonelloven-med-kommentarer/seksjon?Tittel=kapittel-2-krav-til-11469
Kapittel 3. Krav til organisering og virksomhethttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=3842Kapittel 3. Krav til organisering og virksomhetHelsepersonelloven med kommentarerRetningslinjeseksjon2FalseHelsepersonelloven med kommentarer<h3>Om rundskrivet:</h3><p> Hensikten med en egen lov for helsepersonell, er å bidra til sikkerhet for pasienter og kvalitet i helse- og omsorgstjenesten, samt å ivareta allmennhetens tillit til helse- og omsorgstjenesten og helsepersonell. Helsepersonell er som alle andre arbeidstakere underlagt arbeidsmiljøloven, arbeidsavtaler osv. I tillegg stiller helsepersonelloven særskilte krav til alt helsepersonell.</p><p>Helsepersonelloven regulerer yrkesutøvelsen gjennom krav til blant annet faglig forsvarlig opptreden, dokumentasjon og taushetsplikt og regler om meldeordninger, autorisasjon og sanksjonssystem mv.</p><p>Dette rundskrivet inneholder kommentarer til de enkelte bestemmelsene i helsepersonellloven og er oppdatert pr. 1. juli 2018. </p><h3>Forholdet til annet regelverk:<span class="redactor-ie-paste"><br></span></h3><p>Helsepersonelloven er bare én av mange lover som regulerer plikter, rettigheter, ansvar og organisering i helse- og omsorgstjenesten. Helsepersonelloven regulerer først og fremst <i>helsepersonells </i>plikter og ansvar.</p><p>Bestemmelser om ansvar, plikter og organisering for <i>virksomheter </i>i helsetjenesten, dvs. bestemmelser på systemnivå, finner vi i tjenestelovene; helse- og omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven og tannhelsetjenesteloven. Også helseforetaksloven, pasientjournalloven og helseregisterloven regulerer plikter og ansvar på systemnivå.</p><p>En rekke av helsepersonellovens og tjenestelovenes pliktbestemmelser reflekterer eller henviser til rettighetsbestemmelser for pasienter, brukere og pårørende som finnes i pasient- og brukerrettighetsloven. Dette gjelder for eksempel helsepersonells informasjonsplikt etter helsepersonelloven § 10 som gjenspeiler pasienters, brukeres og pårørendes krav på informasjon etter pasient- og brukerrettighetsloven §§ 3-2 til 3-5. </p><p>Lovverkenes gjenspeiling av og henvisning til hverandre krever at helsepersonell også har en viss kunnskap om og tilgang til andre lovverk enn helsepersonelloven. Lenkene og henvisningene i dette rundskrivet er ment som en hjelp til helsepersonell til å finne fram.</p><p>Ledere i helse- og omsorgstjenesten må etablere systemer som oppfyller kravene i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten og veilederen til denne. </p><h3>Målgruppe:<br></h3><p>Alt helsepersonell, uavhengig av profesjon, arbeidssted eller funksjon, må kjenne de grunnleggende kravene til yrkesutøvelsen som stilles i helsepersonelloven. Dette rundskrivet skal være et praktisk oppslagsverk for helsepersonell og ledere i helsetjenesten og saksbehandlere i helseforvaltningen som har spørsmål om innholdet i helsepersonelloven. </p> Loven om kommunale helse- og omsorgstjenester trådte i kraft 1. januar 2012. Det er viktig å merke seg at helsepersonelloven som hovedregel får anvendelse for alt personell som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, uavhengig av om personellet er autorisert eller yter tjenester som faller inn under begrepet helsehjelp.<p><br></p> <h3>Leseveiledning:</h3><p>Rundskrivet gjengir forløpende hver enkelt paragraf i helsepersonelloven med tilhørende kommentarer nedenfor. I kommentarene finnes henvisninger til aktuelle forskrifter, rundskriv og retts- og forvaltningsavgjørelser samt andre relevante nettsteder. Lovbestemmelsene og kommentarene må ses i sammenheng. Dersom de leses isolert, kan dette gi et ufullstendig bilde av hvordan en bestemmelse skal forstås. </p><p>Kommentarene i rundskrivet gir nærmere forklaring på det som er regulert i lov eller forskrift. Kommentarene gir altså en fortolkning av lovbestemmelsene. <br></p><p><br></p>/retningslinjer/helsepersonelloven-med-kommentarer/seksjon?Tittel=kapittel-3-krav-til-11470
Kapittel 4. Særskilte regler i tilknytning til autorisasjon, krav om politattest m.v.https://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=3843Kapittel 4. Særskilte regler i tilknytning til autorisasjon, krav om politattest m.v.Helsepersonelloven med kommentarerRetningslinjeseksjon4FalseHelsepersonelloven med kommentarer<h3>Om rundskrivet:</h3><p> Hensikten med en egen lov for helsepersonell, er å bidra til sikkerhet for pasienter og kvalitet i helse- og omsorgstjenesten, samt å ivareta allmennhetens tillit til helse- og omsorgstjenesten og helsepersonell. Helsepersonell er som alle andre arbeidstakere underlagt arbeidsmiljøloven, arbeidsavtaler osv. I tillegg stiller helsepersonelloven særskilte krav til alt helsepersonell.</p><p>Helsepersonelloven regulerer yrkesutøvelsen gjennom krav til blant annet faglig forsvarlig opptreden, dokumentasjon og taushetsplikt og regler om meldeordninger, autorisasjon og sanksjonssystem mv.</p><p>Dette rundskrivet inneholder kommentarer til de enkelte bestemmelsene i helsepersonellloven og er oppdatert pr. 1. juli 2018. </p><h3>Forholdet til annet regelverk:<span class="redactor-ie-paste"><br></span></h3><p>Helsepersonelloven er bare én av mange lover som regulerer plikter, rettigheter, ansvar og organisering i helse- og omsorgstjenesten. Helsepersonelloven regulerer først og fremst <i>helsepersonells </i>plikter og ansvar.</p><p>Bestemmelser om ansvar, plikter og organisering for <i>virksomheter </i>i helsetjenesten, dvs. bestemmelser på systemnivå, finner vi i tjenestelovene; helse- og omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven og tannhelsetjenesteloven. Også helseforetaksloven, pasientjournalloven og helseregisterloven regulerer plikter og ansvar på systemnivå.</p><p>En rekke av helsepersonellovens og tjenestelovenes pliktbestemmelser reflekterer eller henviser til rettighetsbestemmelser for pasienter, brukere og pårørende som finnes i pasient- og brukerrettighetsloven. Dette gjelder for eksempel helsepersonells informasjonsplikt etter helsepersonelloven § 10 som gjenspeiler pasienters, brukeres og pårørendes krav på informasjon etter pasient- og brukerrettighetsloven §§ 3-2 til 3-5. </p><p>Lovverkenes gjenspeiling av og henvisning til hverandre krever at helsepersonell også har en viss kunnskap om og tilgang til andre lovverk enn helsepersonelloven. Lenkene og henvisningene i dette rundskrivet er ment som en hjelp til helsepersonell til å finne fram.</p><p>Ledere i helse- og omsorgstjenesten må etablere systemer som oppfyller kravene i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten og veilederen til denne. </p><h3>Målgruppe:<br></h3><p>Alt helsepersonell, uavhengig av profesjon, arbeidssted eller funksjon, må kjenne de grunnleggende kravene til yrkesutøvelsen som stilles i helsepersonelloven. Dette rundskrivet skal være et praktisk oppslagsverk for helsepersonell og ledere i helsetjenesten og saksbehandlere i helseforvaltningen som har spørsmål om innholdet i helsepersonelloven. </p> Loven om kommunale helse- og omsorgstjenester trådte i kraft 1. januar 2012. Det er viktig å merke seg at helsepersonelloven som hovedregel får anvendelse for alt personell som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, uavhengig av om personellet er autorisert eller yter tjenester som faller inn under begrepet helsehjelp.<p><br></p> <h3>Leseveiledning:</h3><p>Rundskrivet gjengir forløpende hver enkelt paragraf i helsepersonelloven med tilhørende kommentarer nedenfor. I kommentarene finnes henvisninger til aktuelle forskrifter, rundskriv og retts- og forvaltningsavgjørelser samt andre relevante nettsteder. Lovbestemmelsene og kommentarene må ses i sammenheng. Dersom de leses isolert, kan dette gi et ufullstendig bilde av hvordan en bestemmelse skal forstås. </p><p>Kommentarene i rundskrivet gir nærmere forklaring på det som er regulert i lov eller forskrift. Kommentarene gir altså en fortolkning av lovbestemmelsene. <br></p><p><br></p>/retningslinjer/helsepersonelloven-med-kommentarer/seksjon?Tittel=kapittel-4-serskilte-regler-11471
Kapittel 5. Taushetsplikt og opplysningsretthttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=3844Kapittel 5. Taushetsplikt og opplysningsrettHelsepersonelloven med kommentarerRetningslinjeseksjon13FalseHelsepersonelloven med kommentarer<h3>Om rundskrivet:</h3><p> Hensikten med en egen lov for helsepersonell, er å bidra til sikkerhet for pasienter og kvalitet i helse- og omsorgstjenesten, samt å ivareta allmennhetens tillit til helse- og omsorgstjenesten og helsepersonell. Helsepersonell er som alle andre arbeidstakere underlagt arbeidsmiljøloven, arbeidsavtaler osv. I tillegg stiller helsepersonelloven særskilte krav til alt helsepersonell.</p><p>Helsepersonelloven regulerer yrkesutøvelsen gjennom krav til blant annet faglig forsvarlig opptreden, dokumentasjon og taushetsplikt og regler om meldeordninger, autorisasjon og sanksjonssystem mv.</p><p>Dette rundskrivet inneholder kommentarer til de enkelte bestemmelsene i helsepersonellloven og er oppdatert pr. 1. juli 2018. </p><h3>Forholdet til annet regelverk:<span class="redactor-ie-paste"><br></span></h3><p>Helsepersonelloven er bare én av mange lover som regulerer plikter, rettigheter, ansvar og organisering i helse- og omsorgstjenesten. Helsepersonelloven regulerer først og fremst <i>helsepersonells </i>plikter og ansvar.</p><p>Bestemmelser om ansvar, plikter og organisering for <i>virksomheter </i>i helsetjenesten, dvs. bestemmelser på systemnivå, finner vi i tjenestelovene; helse- og omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven og tannhelsetjenesteloven. Også helseforetaksloven, pasientjournalloven og helseregisterloven regulerer plikter og ansvar på systemnivå.</p><p>En rekke av helsepersonellovens og tjenestelovenes pliktbestemmelser reflekterer eller henviser til rettighetsbestemmelser for pasienter, brukere og pårørende som finnes i pasient- og brukerrettighetsloven. Dette gjelder for eksempel helsepersonells informasjonsplikt etter helsepersonelloven § 10 som gjenspeiler pasienters, brukeres og pårørendes krav på informasjon etter pasient- og brukerrettighetsloven §§ 3-2 til 3-5. </p><p>Lovverkenes gjenspeiling av og henvisning til hverandre krever at helsepersonell også har en viss kunnskap om og tilgang til andre lovverk enn helsepersonelloven. Lenkene og henvisningene i dette rundskrivet er ment som en hjelp til helsepersonell til å finne fram.</p><p>Ledere i helse- og omsorgstjenesten må etablere systemer som oppfyller kravene i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten og veilederen til denne. </p><h3>Målgruppe:<br></h3><p>Alt helsepersonell, uavhengig av profesjon, arbeidssted eller funksjon, må kjenne de grunnleggende kravene til yrkesutøvelsen som stilles i helsepersonelloven. Dette rundskrivet skal være et praktisk oppslagsverk for helsepersonell og ledere i helsetjenesten og saksbehandlere i helseforvaltningen som har spørsmål om innholdet i helsepersonelloven. </p> Loven om kommunale helse- og omsorgstjenester trådte i kraft 1. januar 2012. Det er viktig å merke seg at helsepersonelloven som hovedregel får anvendelse for alt personell som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, uavhengig av om personellet er autorisert eller yter tjenester som faller inn under begrepet helsehjelp.<p><br></p> <h3>Leseveiledning:</h3><p>Rundskrivet gjengir forløpende hver enkelt paragraf i helsepersonelloven med tilhørende kommentarer nedenfor. I kommentarene finnes henvisninger til aktuelle forskrifter, rundskriv og retts- og forvaltningsavgjørelser samt andre relevante nettsteder. Lovbestemmelsene og kommentarene må ses i sammenheng. Dersom de leses isolert, kan dette gi et ufullstendig bilde av hvordan en bestemmelse skal forstås. </p><p>Kommentarene i rundskrivet gir nærmere forklaring på det som er regulert i lov eller forskrift. Kommentarene gir altså en fortolkning av lovbestemmelsene. <br></p><p><br></p>/retningslinjer/helsepersonelloven-med-kommentarer/seksjon?Tittel=kapittel-5-taushetsplikt-og-11472
Kapittel 6. Opplysningsplikt m.v.https://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=3845Kapittel 6. Opplysningsplikt m.v.Helsepersonelloven med kommentarerRetningslinjeseksjon6FalseHelsepersonelloven med kommentarer<h3>Om rundskrivet:</h3><p> Hensikten med en egen lov for helsepersonell, er å bidra til sikkerhet for pasienter og kvalitet i helse- og omsorgstjenesten, samt å ivareta allmennhetens tillit til helse- og omsorgstjenesten og helsepersonell. Helsepersonell er som alle andre arbeidstakere underlagt arbeidsmiljøloven, arbeidsavtaler osv. I tillegg stiller helsepersonelloven særskilte krav til alt helsepersonell.</p><p>Helsepersonelloven regulerer yrkesutøvelsen gjennom krav til blant annet faglig forsvarlig opptreden, dokumentasjon og taushetsplikt og regler om meldeordninger, autorisasjon og sanksjonssystem mv.</p><p>Dette rundskrivet inneholder kommentarer til de enkelte bestemmelsene i helsepersonellloven og er oppdatert pr. 1. juli 2018. </p><h3>Forholdet til annet regelverk:<span class="redactor-ie-paste"><br></span></h3><p>Helsepersonelloven er bare én av mange lover som regulerer plikter, rettigheter, ansvar og organisering i helse- og omsorgstjenesten. Helsepersonelloven regulerer først og fremst <i>helsepersonells </i>plikter og ansvar.</p><p>Bestemmelser om ansvar, plikter og organisering for <i>virksomheter </i>i helsetjenesten, dvs. bestemmelser på systemnivå, finner vi i tjenestelovene; helse- og omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven og tannhelsetjenesteloven. Også helseforetaksloven, pasientjournalloven og helseregisterloven regulerer plikter og ansvar på systemnivå.</p><p>En rekke av helsepersonellovens og tjenestelovenes pliktbestemmelser reflekterer eller henviser til rettighetsbestemmelser for pasienter, brukere og pårørende som finnes i pasient- og brukerrettighetsloven. Dette gjelder for eksempel helsepersonells informasjonsplikt etter helsepersonelloven § 10 som gjenspeiler pasienters, brukeres og pårørendes krav på informasjon etter pasient- og brukerrettighetsloven §§ 3-2 til 3-5. </p><p>Lovverkenes gjenspeiling av og henvisning til hverandre krever at helsepersonell også har en viss kunnskap om og tilgang til andre lovverk enn helsepersonelloven. Lenkene og henvisningene i dette rundskrivet er ment som en hjelp til helsepersonell til å finne fram.</p><p>Ledere i helse- og omsorgstjenesten må etablere systemer som oppfyller kravene i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten og veilederen til denne. </p><h3>Målgruppe:<br></h3><p>Alt helsepersonell, uavhengig av profesjon, arbeidssted eller funksjon, må kjenne de grunnleggende kravene til yrkesutøvelsen som stilles i helsepersonelloven. Dette rundskrivet skal være et praktisk oppslagsverk for helsepersonell og ledere i helsetjenesten og saksbehandlere i helseforvaltningen som har spørsmål om innholdet i helsepersonelloven. </p> Loven om kommunale helse- og omsorgstjenester trådte i kraft 1. januar 2012. Det er viktig å merke seg at helsepersonelloven som hovedregel får anvendelse for alt personell som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, uavhengig av om personellet er autorisert eller yter tjenester som faller inn under begrepet helsehjelp.<p><br></p> <h3>Leseveiledning:</h3><p>Rundskrivet gjengir forløpende hver enkelt paragraf i helsepersonelloven med tilhørende kommentarer nedenfor. I kommentarene finnes henvisninger til aktuelle forskrifter, rundskriv og retts- og forvaltningsavgjørelser samt andre relevante nettsteder. Lovbestemmelsene og kommentarene må ses i sammenheng. Dersom de leses isolert, kan dette gi et ufullstendig bilde av hvordan en bestemmelse skal forstås. </p><p>Kommentarene i rundskrivet gir nærmere forklaring på det som er regulert i lov eller forskrift. Kommentarene gir altså en fortolkning av lovbestemmelsene. <br></p><p><br></p>/retningslinjer/helsepersonelloven-med-kommentarer/seksjon?Tittel=kapittel-6-opplysningsplikt-mv-11473
Kapittel 7. Meldeplikthttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=3846Kapittel 7. MeldepliktHelsepersonelloven med kommentarerRetningslinjeseksjon5FalseHelsepersonelloven med kommentarer<h3>Om rundskrivet:</h3><p> Hensikten med en egen lov for helsepersonell, er å bidra til sikkerhet for pasienter og kvalitet i helse- og omsorgstjenesten, samt å ivareta allmennhetens tillit til helse- og omsorgstjenesten og helsepersonell. Helsepersonell er som alle andre arbeidstakere underlagt arbeidsmiljøloven, arbeidsavtaler osv. I tillegg stiller helsepersonelloven særskilte krav til alt helsepersonell.</p><p>Helsepersonelloven regulerer yrkesutøvelsen gjennom krav til blant annet faglig forsvarlig opptreden, dokumentasjon og taushetsplikt og regler om meldeordninger, autorisasjon og sanksjonssystem mv.</p><p>Dette rundskrivet inneholder kommentarer til de enkelte bestemmelsene i helsepersonellloven og er oppdatert pr. 1. juli 2018. </p><h3>Forholdet til annet regelverk:<span class="redactor-ie-paste"><br></span></h3><p>Helsepersonelloven er bare én av mange lover som regulerer plikter, rettigheter, ansvar og organisering i helse- og omsorgstjenesten. Helsepersonelloven regulerer først og fremst <i>helsepersonells </i>plikter og ansvar.</p><p>Bestemmelser om ansvar, plikter og organisering for <i>virksomheter </i>i helsetjenesten, dvs. bestemmelser på systemnivå, finner vi i tjenestelovene; helse- og omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven og tannhelsetjenesteloven. Også helseforetaksloven, pasientjournalloven og helseregisterloven regulerer plikter og ansvar på systemnivå.</p><p>En rekke av helsepersonellovens og tjenestelovenes pliktbestemmelser reflekterer eller henviser til rettighetsbestemmelser for pasienter, brukere og pårørende som finnes i pasient- og brukerrettighetsloven. Dette gjelder for eksempel helsepersonells informasjonsplikt etter helsepersonelloven § 10 som gjenspeiler pasienters, brukeres og pårørendes krav på informasjon etter pasient- og brukerrettighetsloven §§ 3-2 til 3-5. </p><p>Lovverkenes gjenspeiling av og henvisning til hverandre krever at helsepersonell også har en viss kunnskap om og tilgang til andre lovverk enn helsepersonelloven. Lenkene og henvisningene i dette rundskrivet er ment som en hjelp til helsepersonell til å finne fram.</p><p>Ledere i helse- og omsorgstjenesten må etablere systemer som oppfyller kravene i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten og veilederen til denne. </p><h3>Målgruppe:<br></h3><p>Alt helsepersonell, uavhengig av profesjon, arbeidssted eller funksjon, må kjenne de grunnleggende kravene til yrkesutøvelsen som stilles i helsepersonelloven. Dette rundskrivet skal være et praktisk oppslagsverk for helsepersonell og ledere i helsetjenesten og saksbehandlere i helseforvaltningen som har spørsmål om innholdet i helsepersonelloven. </p> Loven om kommunale helse- og omsorgstjenester trådte i kraft 1. januar 2012. Det er viktig å merke seg at helsepersonelloven som hovedregel får anvendelse for alt personell som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, uavhengig av om personellet er autorisert eller yter tjenester som faller inn under begrepet helsehjelp.<p><br></p> <h3>Leseveiledning:</h3><p>Rundskrivet gjengir forløpende hver enkelt paragraf i helsepersonelloven med tilhørende kommentarer nedenfor. I kommentarene finnes henvisninger til aktuelle forskrifter, rundskriv og retts- og forvaltningsavgjørelser samt andre relevante nettsteder. Lovbestemmelsene og kommentarene må ses i sammenheng. Dersom de leses isolert, kan dette gi et ufullstendig bilde av hvordan en bestemmelse skal forstås. </p><p>Kommentarene i rundskrivet gir nærmere forklaring på det som er regulert i lov eller forskrift. Kommentarene gir altså en fortolkning av lovbestemmelsene. <br></p><p><br></p>/retningslinjer/helsepersonelloven-med-kommentarer/seksjon?Tittel=kapittel-7-meldeplikt-11474
Kapittel 8. Dokumentasjonsplikthttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=3847Kapittel 8. DokumentasjonspliktHelsepersonelloven med kommentarerRetningslinjeseksjon10FalseHelsepersonelloven med kommentarer<h3>Om rundskrivet:</h3><p> Hensikten med en egen lov for helsepersonell, er å bidra til sikkerhet for pasienter og kvalitet i helse- og omsorgstjenesten, samt å ivareta allmennhetens tillit til helse- og omsorgstjenesten og helsepersonell. Helsepersonell er som alle andre arbeidstakere underlagt arbeidsmiljøloven, arbeidsavtaler osv. I tillegg stiller helsepersonelloven særskilte krav til alt helsepersonell.</p><p>Helsepersonelloven regulerer yrkesutøvelsen gjennom krav til blant annet faglig forsvarlig opptreden, dokumentasjon og taushetsplikt og regler om meldeordninger, autorisasjon og sanksjonssystem mv.</p><p>Dette rundskrivet inneholder kommentarer til de enkelte bestemmelsene i helsepersonellloven og er oppdatert pr. 1. juli 2018. </p><h3>Forholdet til annet regelverk:<span class="redactor-ie-paste"><br></span></h3><p>Helsepersonelloven er bare én av mange lover som regulerer plikter, rettigheter, ansvar og organisering i helse- og omsorgstjenesten. Helsepersonelloven regulerer først og fremst <i>helsepersonells </i>plikter og ansvar.</p><p>Bestemmelser om ansvar, plikter og organisering for <i>virksomheter </i>i helsetjenesten, dvs. bestemmelser på systemnivå, finner vi i tjenestelovene; helse- og omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven og tannhelsetjenesteloven. Også helseforetaksloven, pasientjournalloven og helseregisterloven regulerer plikter og ansvar på systemnivå.</p><p>En rekke av helsepersonellovens og tjenestelovenes pliktbestemmelser reflekterer eller henviser til rettighetsbestemmelser for pasienter, brukere og pårørende som finnes i pasient- og brukerrettighetsloven. Dette gjelder for eksempel helsepersonells informasjonsplikt etter helsepersonelloven § 10 som gjenspeiler pasienters, brukeres og pårørendes krav på informasjon etter pasient- og brukerrettighetsloven §§ 3-2 til 3-5. </p><p>Lovverkenes gjenspeiling av og henvisning til hverandre krever at helsepersonell også har en viss kunnskap om og tilgang til andre lovverk enn helsepersonelloven. Lenkene og henvisningene i dette rundskrivet er ment som en hjelp til helsepersonell til å finne fram.</p><p>Ledere i helse- og omsorgstjenesten må etablere systemer som oppfyller kravene i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten og veilederen til denne. </p><h3>Målgruppe:<br></h3><p>Alt helsepersonell, uavhengig av profesjon, arbeidssted eller funksjon, må kjenne de grunnleggende kravene til yrkesutøvelsen som stilles i helsepersonelloven. Dette rundskrivet skal være et praktisk oppslagsverk for helsepersonell og ledere i helsetjenesten og saksbehandlere i helseforvaltningen som har spørsmål om innholdet i helsepersonelloven. </p> Loven om kommunale helse- og omsorgstjenester trådte i kraft 1. januar 2012. Det er viktig å merke seg at helsepersonelloven som hovedregel får anvendelse for alt personell som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, uavhengig av om personellet er autorisert eller yter tjenester som faller inn under begrepet helsehjelp.<p><br></p> <h3>Leseveiledning:</h3><p>Rundskrivet gjengir forløpende hver enkelt paragraf i helsepersonelloven med tilhørende kommentarer nedenfor. I kommentarene finnes henvisninger til aktuelle forskrifter, rundskriv og retts- og forvaltningsavgjørelser samt andre relevante nettsteder. Lovbestemmelsene og kommentarene må ses i sammenheng. Dersom de leses isolert, kan dette gi et ufullstendig bilde av hvordan en bestemmelse skal forstås. </p><p>Kommentarene i rundskrivet gir nærmere forklaring på det som er regulert i lov eller forskrift. Kommentarene gir altså en fortolkning av lovbestemmelsene. <br></p><p><br></p>/retningslinjer/helsepersonelloven-med-kommentarer/seksjon?Tittel=kapittel-8-dokumentasjonsplikt-11475
Kapittel 9. Vilkår for autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenninghttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=3848Kapittel 9. Vilkår for autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenningHelsepersonelloven med kommentarerRetningslinjeseksjon6FalseHelsepersonelloven med kommentarer<h3>Om rundskrivet:</h3><p> Hensikten med en egen lov for helsepersonell, er å bidra til sikkerhet for pasienter og kvalitet i helse- og omsorgstjenesten, samt å ivareta allmennhetens tillit til helse- og omsorgstjenesten og helsepersonell. Helsepersonell er som alle andre arbeidstakere underlagt arbeidsmiljøloven, arbeidsavtaler osv. I tillegg stiller helsepersonelloven særskilte krav til alt helsepersonell.</p><p>Helsepersonelloven regulerer yrkesutøvelsen gjennom krav til blant annet faglig forsvarlig opptreden, dokumentasjon og taushetsplikt og regler om meldeordninger, autorisasjon og sanksjonssystem mv.</p><p>Dette rundskrivet inneholder kommentarer til de enkelte bestemmelsene i helsepersonellloven og er oppdatert pr. 1. juli 2018. </p><h3>Forholdet til annet regelverk:<span class="redactor-ie-paste"><br></span></h3><p>Helsepersonelloven er bare én av mange lover som regulerer plikter, rettigheter, ansvar og organisering i helse- og omsorgstjenesten. Helsepersonelloven regulerer først og fremst <i>helsepersonells </i>plikter og ansvar.</p><p>Bestemmelser om ansvar, plikter og organisering for <i>virksomheter </i>i helsetjenesten, dvs. bestemmelser på systemnivå, finner vi i tjenestelovene; helse- og omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven og tannhelsetjenesteloven. Også helseforetaksloven, pasientjournalloven og helseregisterloven regulerer plikter og ansvar på systemnivå.</p><p>En rekke av helsepersonellovens og tjenestelovenes pliktbestemmelser reflekterer eller henviser til rettighetsbestemmelser for pasienter, brukere og pårørende som finnes i pasient- og brukerrettighetsloven. Dette gjelder for eksempel helsepersonells informasjonsplikt etter helsepersonelloven § 10 som gjenspeiler pasienters, brukeres og pårørendes krav på informasjon etter pasient- og brukerrettighetsloven §§ 3-2 til 3-5. </p><p>Lovverkenes gjenspeiling av og henvisning til hverandre krever at helsepersonell også har en viss kunnskap om og tilgang til andre lovverk enn helsepersonelloven. Lenkene og henvisningene i dette rundskrivet er ment som en hjelp til helsepersonell til å finne fram.</p><p>Ledere i helse- og omsorgstjenesten må etablere systemer som oppfyller kravene i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten og veilederen til denne. </p><h3>Målgruppe:<br></h3><p>Alt helsepersonell, uavhengig av profesjon, arbeidssted eller funksjon, må kjenne de grunnleggende kravene til yrkesutøvelsen som stilles i helsepersonelloven. Dette rundskrivet skal være et praktisk oppslagsverk for helsepersonell og ledere i helsetjenesten og saksbehandlere i helseforvaltningen som har spørsmål om innholdet i helsepersonelloven. </p> Loven om kommunale helse- og omsorgstjenester trådte i kraft 1. januar 2012. Det er viktig å merke seg at helsepersonelloven som hovedregel får anvendelse for alt personell som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, uavhengig av om personellet er autorisert eller yter tjenester som faller inn under begrepet helsehjelp.<p><br></p> <h3>Leseveiledning:</h3><p>Rundskrivet gjengir forløpende hver enkelt paragraf i helsepersonelloven med tilhørende kommentarer nedenfor. I kommentarene finnes henvisninger til aktuelle forskrifter, rundskriv og retts- og forvaltningsavgjørelser samt andre relevante nettsteder. Lovbestemmelsene og kommentarene må ses i sammenheng. Dersom de leses isolert, kan dette gi et ufullstendig bilde av hvordan en bestemmelse skal forstås. </p><p>Kommentarene i rundskrivet gir nærmere forklaring på det som er regulert i lov eller forskrift. Kommentarene gir altså en fortolkning av lovbestemmelsene. <br></p><p><br></p>/retningslinjer/helsepersonelloven-med-kommentarer/seksjon?Tittel=kapittel-9-vilkar-for-11485
Kapittel 10. Tildeling og bortfall av autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenninghttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=3849Kapittel 10. Tildeling og bortfall av autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenningHelsepersonelloven med kommentarerRetningslinjeseksjon2FalseHelsepersonelloven med kommentarer<h3>Om rundskrivet:</h3><p> Hensikten med en egen lov for helsepersonell, er å bidra til sikkerhet for pasienter og kvalitet i helse- og omsorgstjenesten, samt å ivareta allmennhetens tillit til helse- og omsorgstjenesten og helsepersonell. Helsepersonell er som alle andre arbeidstakere underlagt arbeidsmiljøloven, arbeidsavtaler osv. I tillegg stiller helsepersonelloven særskilte krav til alt helsepersonell.</p><p>Helsepersonelloven regulerer yrkesutøvelsen gjennom krav til blant annet faglig forsvarlig opptreden, dokumentasjon og taushetsplikt og regler om meldeordninger, autorisasjon og sanksjonssystem mv.</p><p>Dette rundskrivet inneholder kommentarer til de enkelte bestemmelsene i helsepersonellloven og er oppdatert pr. 1. juli 2018. </p><h3>Forholdet til annet regelverk:<span class="redactor-ie-paste"><br></span></h3><p>Helsepersonelloven er bare én av mange lover som regulerer plikter, rettigheter, ansvar og organisering i helse- og omsorgstjenesten. Helsepersonelloven regulerer først og fremst <i>helsepersonells </i>plikter og ansvar.</p><p>Bestemmelser om ansvar, plikter og organisering for <i>virksomheter </i>i helsetjenesten, dvs. bestemmelser på systemnivå, finner vi i tjenestelovene; helse- og omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven og tannhelsetjenesteloven. Også helseforetaksloven, pasientjournalloven og helseregisterloven regulerer plikter og ansvar på systemnivå.</p><p>En rekke av helsepersonellovens og tjenestelovenes pliktbestemmelser reflekterer eller henviser til rettighetsbestemmelser for pasienter, brukere og pårørende som finnes i pasient- og brukerrettighetsloven. Dette gjelder for eksempel helsepersonells informasjonsplikt etter helsepersonelloven § 10 som gjenspeiler pasienters, brukeres og pårørendes krav på informasjon etter pasient- og brukerrettighetsloven §§ 3-2 til 3-5. </p><p>Lovverkenes gjenspeiling av og henvisning til hverandre krever at helsepersonell også har en viss kunnskap om og tilgang til andre lovverk enn helsepersonelloven. Lenkene og henvisningene i dette rundskrivet er ment som en hjelp til helsepersonell til å finne fram.</p><p>Ledere i helse- og omsorgstjenesten må etablere systemer som oppfyller kravene i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten og veilederen til denne. </p><h3>Målgruppe:<br></h3><p>Alt helsepersonell, uavhengig av profesjon, arbeidssted eller funksjon, må kjenne de grunnleggende kravene til yrkesutøvelsen som stilles i helsepersonelloven. Dette rundskrivet skal være et praktisk oppslagsverk for helsepersonell og ledere i helsetjenesten og saksbehandlere i helseforvaltningen som har spørsmål om innholdet i helsepersonelloven. </p> Loven om kommunale helse- og omsorgstjenester trådte i kraft 1. januar 2012. Det er viktig å merke seg at helsepersonelloven som hovedregel får anvendelse for alt personell som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, uavhengig av om personellet er autorisert eller yter tjenester som faller inn under begrepet helsehjelp.<p><br></p> <h3>Leseveiledning:</h3><p>Rundskrivet gjengir forløpende hver enkelt paragraf i helsepersonelloven med tilhørende kommentarer nedenfor. I kommentarene finnes henvisninger til aktuelle forskrifter, rundskriv og retts- og forvaltningsavgjørelser samt andre relevante nettsteder. Lovbestemmelsene og kommentarene må ses i sammenheng. Dersom de leses isolert, kan dette gi et ufullstendig bilde av hvordan en bestemmelse skal forstås. </p><p>Kommentarene i rundskrivet gir nærmere forklaring på det som er regulert i lov eller forskrift. Kommentarene gir altså en fortolkning av lovbestemmelsene. <br></p><p><br></p>/retningslinjer/helsepersonelloven-med-kommentarer/seksjon?Tittel=kapittel-10-tildeling-og-11486
Kapittel 11. Reaksjoner mv. ved brudd på lovens bestemmelserhttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=3850Kapittel 11. Reaksjoner mv. ved brudd på lovens bestemmelserHelsepersonelloven med kommentarerRetningslinjeseksjon17FalseHelsepersonelloven med kommentarer<h3>Om rundskrivet:</h3><p> Hensikten med en egen lov for helsepersonell, er å bidra til sikkerhet for pasienter og kvalitet i helse- og omsorgstjenesten, samt å ivareta allmennhetens tillit til helse- og omsorgstjenesten og helsepersonell. Helsepersonell er som alle andre arbeidstakere underlagt arbeidsmiljøloven, arbeidsavtaler osv. I tillegg stiller helsepersonelloven særskilte krav til alt helsepersonell.</p><p>Helsepersonelloven regulerer yrkesutøvelsen gjennom krav til blant annet faglig forsvarlig opptreden, dokumentasjon og taushetsplikt og regler om meldeordninger, autorisasjon og sanksjonssystem mv.</p><p>Dette rundskrivet inneholder kommentarer til de enkelte bestemmelsene i helsepersonellloven og er oppdatert pr. 1. juli 2018. </p><h3>Forholdet til annet regelverk:<span class="redactor-ie-paste"><br></span></h3><p>Helsepersonelloven er bare én av mange lover som regulerer plikter, rettigheter, ansvar og organisering i helse- og omsorgstjenesten. Helsepersonelloven regulerer først og fremst <i>helsepersonells </i>plikter og ansvar.</p><p>Bestemmelser om ansvar, plikter og organisering for <i>virksomheter </i>i helsetjenesten, dvs. bestemmelser på systemnivå, finner vi i tjenestelovene; helse- og omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven og tannhelsetjenesteloven. Også helseforetaksloven, pasientjournalloven og helseregisterloven regulerer plikter og ansvar på systemnivå.</p><p>En rekke av helsepersonellovens og tjenestelovenes pliktbestemmelser reflekterer eller henviser til rettighetsbestemmelser for pasienter, brukere og pårørende som finnes i pasient- og brukerrettighetsloven. Dette gjelder for eksempel helsepersonells informasjonsplikt etter helsepersonelloven § 10 som gjenspeiler pasienters, brukeres og pårørendes krav på informasjon etter pasient- og brukerrettighetsloven §§ 3-2 til 3-5. </p><p>Lovverkenes gjenspeiling av og henvisning til hverandre krever at helsepersonell også har en viss kunnskap om og tilgang til andre lovverk enn helsepersonelloven. Lenkene og henvisningene i dette rundskrivet er ment som en hjelp til helsepersonell til å finne fram.</p><p>Ledere i helse- og omsorgstjenesten må etablere systemer som oppfyller kravene i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten og veilederen til denne. </p><h3>Målgruppe:<br></h3><p>Alt helsepersonell, uavhengig av profesjon, arbeidssted eller funksjon, må kjenne de grunnleggende kravene til yrkesutøvelsen som stilles i helsepersonelloven. Dette rundskrivet skal være et praktisk oppslagsverk for helsepersonell og ledere i helsetjenesten og saksbehandlere i helseforvaltningen som har spørsmål om innholdet i helsepersonelloven. </p> Loven om kommunale helse- og omsorgstjenester trådte i kraft 1. januar 2012. Det er viktig å merke seg at helsepersonelloven som hovedregel får anvendelse for alt personell som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, uavhengig av om personellet er autorisert eller yter tjenester som faller inn under begrepet helsehjelp.<p><br></p> <h3>Leseveiledning:</h3><p>Rundskrivet gjengir forløpende hver enkelt paragraf i helsepersonelloven med tilhørende kommentarer nedenfor. I kommentarene finnes henvisninger til aktuelle forskrifter, rundskriv og retts- og forvaltningsavgjørelser samt andre relevante nettsteder. Lovbestemmelsene og kommentarene må ses i sammenheng. Dersom de leses isolert, kan dette gi et ufullstendig bilde av hvordan en bestemmelse skal forstås. </p><p>Kommentarene i rundskrivet gir nærmere forklaring på det som er regulert i lov eller forskrift. Kommentarene gir altså en fortolkning av lovbestemmelsene. <br></p><p><br></p>/retningslinjer/helsepersonelloven-med-kommentarer/seksjon?Tittel=kapittel-11-reaksjoner-mv-11487
Kapittel 12. Statens helsepersonellnemnd og Apotekklagenemndahttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=3851Kapittel 12. Statens helsepersonellnemnd og ApotekklagenemndaHelsepersonelloven med kommentarerRetningslinjeseksjon5FalseHelsepersonelloven med kommentarer<h3>Om rundskrivet:</h3><p> Hensikten med en egen lov for helsepersonell, er å bidra til sikkerhet for pasienter og kvalitet i helse- og omsorgstjenesten, samt å ivareta allmennhetens tillit til helse- og omsorgstjenesten og helsepersonell. Helsepersonell er som alle andre arbeidstakere underlagt arbeidsmiljøloven, arbeidsavtaler osv. I tillegg stiller helsepersonelloven særskilte krav til alt helsepersonell.</p><p>Helsepersonelloven regulerer yrkesutøvelsen gjennom krav til blant annet faglig forsvarlig opptreden, dokumentasjon og taushetsplikt og regler om meldeordninger, autorisasjon og sanksjonssystem mv.</p><p>Dette rundskrivet inneholder kommentarer til de enkelte bestemmelsene i helsepersonellloven og er oppdatert pr. 1. juli 2018. </p><h3>Forholdet til annet regelverk:<span class="redactor-ie-paste"><br></span></h3><p>Helsepersonelloven er bare én av mange lover som regulerer plikter, rettigheter, ansvar og organisering i helse- og omsorgstjenesten. Helsepersonelloven regulerer først og fremst <i>helsepersonells </i>plikter og ansvar.</p><p>Bestemmelser om ansvar, plikter og organisering for <i>virksomheter </i>i helsetjenesten, dvs. bestemmelser på systemnivå, finner vi i tjenestelovene; helse- og omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven og tannhelsetjenesteloven. Også helseforetaksloven, pasientjournalloven og helseregisterloven regulerer plikter og ansvar på systemnivå.</p><p>En rekke av helsepersonellovens og tjenestelovenes pliktbestemmelser reflekterer eller henviser til rettighetsbestemmelser for pasienter, brukere og pårørende som finnes i pasient- og brukerrettighetsloven. Dette gjelder for eksempel helsepersonells informasjonsplikt etter helsepersonelloven § 10 som gjenspeiler pasienters, brukeres og pårørendes krav på informasjon etter pasient- og brukerrettighetsloven §§ 3-2 til 3-5. </p><p>Lovverkenes gjenspeiling av og henvisning til hverandre krever at helsepersonell også har en viss kunnskap om og tilgang til andre lovverk enn helsepersonelloven. Lenkene og henvisningene i dette rundskrivet er ment som en hjelp til helsepersonell til å finne fram.</p><p>Ledere i helse- og omsorgstjenesten må etablere systemer som oppfyller kravene i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten og veilederen til denne. </p><h3>Målgruppe:<br></h3><p>Alt helsepersonell, uavhengig av profesjon, arbeidssted eller funksjon, må kjenne de grunnleggende kravene til yrkesutøvelsen som stilles i helsepersonelloven. Dette rundskrivet skal være et praktisk oppslagsverk for helsepersonell og ledere i helsetjenesten og saksbehandlere i helseforvaltningen som har spørsmål om innholdet i helsepersonelloven. </p> Loven om kommunale helse- og omsorgstjenester trådte i kraft 1. januar 2012. Det er viktig å merke seg at helsepersonelloven som hovedregel får anvendelse for alt personell som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, uavhengig av om personellet er autorisert eller yter tjenester som faller inn under begrepet helsehjelp.<p><br></p> <h3>Leseveiledning:</h3><p>Rundskrivet gjengir forløpende hver enkelt paragraf i helsepersonelloven med tilhørende kommentarer nedenfor. I kommentarene finnes henvisninger til aktuelle forskrifter, rundskriv og retts- og forvaltningsavgjørelser samt andre relevante nettsteder. Lovbestemmelsene og kommentarene må ses i sammenheng. Dersom de leses isolert, kan dette gi et ufullstendig bilde av hvordan en bestemmelse skal forstås. </p><p>Kommentarene i rundskrivet gir nærmere forklaring på det som er regulert i lov eller forskrift. Kommentarene gir altså en fortolkning av lovbestemmelsene. <br></p><p><br></p>/retningslinjer/helsepersonelloven-med-kommentarer/seksjon?Tittel=kapittel-12-statens-helsepersonellnemnd-11488
Kapittel 13. Forskjellige bestemmelserhttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=3852Kapittel 13. Forskjellige bestemmelserHelsepersonelloven med kommentarerRetningslinjeseksjon4FalseHelsepersonelloven med kommentarer<h3>Om rundskrivet:</h3><p> Hensikten med en egen lov for helsepersonell, er å bidra til sikkerhet for pasienter og kvalitet i helse- og omsorgstjenesten, samt å ivareta allmennhetens tillit til helse- og omsorgstjenesten og helsepersonell. Helsepersonell er som alle andre arbeidstakere underlagt arbeidsmiljøloven, arbeidsavtaler osv. I tillegg stiller helsepersonelloven særskilte krav til alt helsepersonell.</p><p>Helsepersonelloven regulerer yrkesutøvelsen gjennom krav til blant annet faglig forsvarlig opptreden, dokumentasjon og taushetsplikt og regler om meldeordninger, autorisasjon og sanksjonssystem mv.</p><p>Dette rundskrivet inneholder kommentarer til de enkelte bestemmelsene i helsepersonellloven og er oppdatert pr. 1. juli 2018. </p><h3>Forholdet til annet regelverk:<span class="redactor-ie-paste"><br></span></h3><p>Helsepersonelloven er bare én av mange lover som regulerer plikter, rettigheter, ansvar og organisering i helse- og omsorgstjenesten. Helsepersonelloven regulerer først og fremst <i>helsepersonells </i>plikter og ansvar.</p><p>Bestemmelser om ansvar, plikter og organisering for <i>virksomheter </i>i helsetjenesten, dvs. bestemmelser på systemnivå, finner vi i tjenestelovene; helse- og omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven og tannhelsetjenesteloven. Også helseforetaksloven, pasientjournalloven og helseregisterloven regulerer plikter og ansvar på systemnivå.</p><p>En rekke av helsepersonellovens og tjenestelovenes pliktbestemmelser reflekterer eller henviser til rettighetsbestemmelser for pasienter, brukere og pårørende som finnes i pasient- og brukerrettighetsloven. Dette gjelder for eksempel helsepersonells informasjonsplikt etter helsepersonelloven § 10 som gjenspeiler pasienters, brukeres og pårørendes krav på informasjon etter pasient- og brukerrettighetsloven §§ 3-2 til 3-5. </p><p>Lovverkenes gjenspeiling av og henvisning til hverandre krever at helsepersonell også har en viss kunnskap om og tilgang til andre lovverk enn helsepersonelloven. Lenkene og henvisningene i dette rundskrivet er ment som en hjelp til helsepersonell til å finne fram.</p><p>Ledere i helse- og omsorgstjenesten må etablere systemer som oppfyller kravene i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten og veilederen til denne. </p><h3>Målgruppe:<br></h3><p>Alt helsepersonell, uavhengig av profesjon, arbeidssted eller funksjon, må kjenne de grunnleggende kravene til yrkesutøvelsen som stilles i helsepersonelloven. Dette rundskrivet skal være et praktisk oppslagsverk for helsepersonell og ledere i helsetjenesten og saksbehandlere i helseforvaltningen som har spørsmål om innholdet i helsepersonelloven. </p> Loven om kommunale helse- og omsorgstjenester trådte i kraft 1. januar 2012. Det er viktig å merke seg at helsepersonelloven som hovedregel får anvendelse for alt personell som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, uavhengig av om personellet er autorisert eller yter tjenester som faller inn under begrepet helsehjelp.<p><br></p> <h3>Leseveiledning:</h3><p>Rundskrivet gjengir forløpende hver enkelt paragraf i helsepersonelloven med tilhørende kommentarer nedenfor. I kommentarene finnes henvisninger til aktuelle forskrifter, rundskriv og retts- og forvaltningsavgjørelser samt andre relevante nettsteder. Lovbestemmelsene og kommentarene må ses i sammenheng. Dersom de leses isolert, kan dette gi et ufullstendig bilde av hvordan en bestemmelse skal forstås. </p><p>Kommentarene i rundskrivet gir nærmere forklaring på det som er regulert i lov eller forskrift. Kommentarene gir altså en fortolkning av lovbestemmelsene. <br></p><p><br></p>/retningslinjer/helsepersonelloven-med-kommentarer/seksjon?Tittel=kapittel-13-forskjellige-bestemmelser-11489