​Alt helsepersonell, uavhengig av profesjon, arbeidssted eller funksjon, må kjenne de grunnleggende kravene helsepersonelloven stiller til deres yrkesutøvelse. Dette rundskrivet skal være et praktisk oppslagsverk for helsepersonell og ledere i helsetjenesten og saksbehandlere i helseforvaltningen som har spørsmål om innholdet i helsepersonelloven.

Se alle våre fortolkninger om helsepersonelloven

Helsepersonelloven regulerer yrkesutøvelsen gjennom krav til blant annet faglig forsvarlig opptreden, dokumentasjon og taushetsplikt og regler om meldeordninger, autorisasjon og sanksjonssystem mv.

Helsepersonelloven trådte i kraft 1. januar 2001. Siden den gang har:

  • loven vært gjenstand for en lang rekke endringer og suppleringer
  • nye forskrifter blitt vedtatt med hjemmel i loven
  • lovforståelsen utviklet seg som følge av rettsavgjørelser og forvaltningspraksis.

Dette rundskrivet har tatt opp i seg disse endringene og erstatter rundskriv I-20/2001.

Den nye helse- og omsorgstjenesteloven trådte i kraft 1. januar 2012. Det er viktig å merke seg at helsepersonelloven som hovedregel får anvendelse for alt personell som yter tjenester etter den nye helse- og omsorgstjenesteloven, uavhengig av om personellet er autorisert eller yter tjenester som faller inn under begrepet helsehjelp. ​

Fant du det du lette etter?​