​​​​Operativt personell i helsetjenesten skal ha opplæring i bruk av nødnettradio og betjeningsutstyret på kommunikasjonssentralene før AMK områdene tar i bruk Nødnett.

 

Opplæring i Nødnett i innføringsfasen

Følgende opplæringsmodell er benyttet ved innføring av Nødnett i helsetjenesten:

E-læringskurs

E-læringskurs er obligatorisk for alle deltagere og må gjennomføres i forkant av oppmøtebaserte kurs . E-læringsportalen for nødnett helse administereres av NAKOS.

Kursportal for nytt nødnett

Oppmøtebasert opplæring

Instruktører fra helsetjenesten står for opplæringen av de ulike personellgruppene. Det er benyttet to ulike instruktørkategorier ved innføringen av Nødnett.

Områdeinstruktører:

 • Områdeinstruktørene er utdannet gjennom studiet «Instruktørutdanning Operative styringssystemer i Brann, Helse og Politi» i regi av Politihøgskolen

 • De regionale helseforetakene og kommunene foreslo kandidater til områdeinstruktører pr. AMK-område.

 • Områdeinstruktørene står for opplæringen av lokale instruktører.

 • Områdeinstruktørene bistår ved planlegging og gjennomføring av opplæring i eget AMK område

Lokale instruktører:

 • Lokale instruktører utnevnes ved den enkelte enhet.

 • Disse gjennomgår instruktøropplæring i prosjektets regi.

 • Lokale instruktører i samarbeid med områdeinstruktører gjennomfører sluttbrukeropplæring.

 • Blir lokale ressurspersoner etter go-live.

Varighet opplæring:

​Personellgruppe

Varighet​

​AMK-sentral

​3 dager

​​Legevaktsentral

1 dag​

​Akuttmottak

​1 dag

​Ambulansetjeneste

​1 dag

​Fastleger/vaktleger

4 timer

Mål for opplæringen

 • Sikre enhetlig nasjonal opplæring av alle brukere.

 • Legge til rette for å hente ut mulighetene i nødnett.

 • Sikre at tjenestene har strukturer og kunnskap som opprettholder kompetanse om nødnett etter prosjektfasen.

 • Ivareta både spesialist- og kommunehelsetjenestens behov.

 • Legge til rette for et tett og godt samarbeid med de andre nødetatene.

Opplæringen er tilpasset behovet til de ulike helsepersonellgruppene og vil enten foregå lokalt eller på et nasjonalt opplæringssenter.

Prosedyrer for bruk av Nødnett

​​Som en del av innføringen av Nødnett i helsetjenesten ble de operative prosedyrene og rutinene i helsetjenesten gjennomgått og revidert. Rutinene for samarbeid mellom helsetjenesten og politi og brann- og redningstjenesten ble også revidert. Disse prosessene henger tett sammen med opplæringen av brukerne fordi personellet læres opp i ny teknologi og nye arbeidsformer.

Prosedyrene i helsesektoren har tre nivåer:

Målene med prosedyrer er å:

 • Få best mulig samarbeid mellom etatene og innad i helsesektoren.
  Ivareta styrende lover og forskrifter.

 • Sikre riktig bruk av utstyr/funksjonalitet og hensiktsmessig utnyttelse av kapasitet i nødnettet.

 • Få standardiserte arbeidsmetoder som er forenlig med operativ drift lokalt.

 

Nødnettopplæring av leger - anbefalt kompensasjon

Kommunene har ansvar for at helsepersonell i vaktberedskap er tilgjengelige i nødnettet. Helsedirektoratet har utviklet et kursopplegg som tilbys uten deltakeravgift, men det gis ingen kompensasjon fra Helsedirektoratet for å delta på kursene.

KS har utarbeidet en veiledende kompensasjonsordning for privatpraktiserende legers deltagelse i opplæring i nødnett.

 

Opplæring i Nødnett etter innføringsfasen

Etter innføringsfasen vil Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett HF (HDO) tilby både instruktørkurs for lokale instruktører, sluttbrukerkurs for nye brukere og repetisjonskurs for eksisterende brukere.

Opplæringen er tilpasset behovet til de ulike helsepersonellgruppene og vil enten foregå lokalt eller på en nasjonal kontrollrom opplæringsenhet.

Lokale instruktører vil fortsatt kunne lære opp sine brukere lokalt eller ved å leie en av de sentrale kontrollrom opplæringsenhetene.

Nødnett - kurstilbudene fra HDO

Kontaktperson i HDO er Unni Sletvold, tlf. 958 45 976

Sist faglig oppdatert: 28. april 2017