​​Lovens formål er å bidra til sikkerhet for pasienter og kvalitet i helsetjenesten samt sikre befolkningens tillit til helsepersonell og helsetjenesten.

Rundskriv og veiledere

Brev og uttalelser

Tolkningsuttalelser fra Helse- og omsorgsdepartementet

 


 

Helsepersonellovens virkeområde

Krav til helsepersonells yrkesutøvelse/faglig forsvarlighet


Helsepersonells taushetsplikt

Dokumentasjons- og journalføringsplikt

Rett til innsyn i journal

 

Loven sier ikke noe om på hvilken måte pasienter skal få innsyn, annet enn at pasienten har rett til kopi etter særskilt forespørsel. Det vil være opp til den enkelte virksomhet hvordan den tilrettelegger for journalinnsyn. Dersom en virksomhet velger å åpne for elektronisk innsyn i pasientjournaler, må imidlertid virksomheten sikre at innsynsløsningen ikke gir pasienter eller andre innsyn i opplysninger som de ikke har rett til å se.

 Dette er også omtalt i Prop.75 L (2016-2017) Endringar i pasient- og brukarrettslova, helsepersonellova m.m. (styrking av rettsstillinga til barn ved yting av helse- og omsorgstenester m.m.)  3.3.5.6 Elektroniske tenester for innsyn i pasientjournal (side 27) hvor det står følgende:

 "Det er nokre særlege omsyn som gjer seg gjeldande når det blir opna for elektroniske innsynstenester for foreldre. Helsepersonell må forsikre seg om at helseopplysningane som blir gjort tilgjengelege i den elektroniske tenesta for innsyn, ikkje er av ein slik karakter at helsepersonellet gir foreldre eller andre som har foreldreansvaret innsyn i informasjon som det etter pasient- og brukarrettslova § 3-4 ikkje skal givast tilgang til.

Departementet ønsker vidare å understreke kor viktig det er at helse- og omsorgstenestene sikrar barnet sine interesser og har kva som er best for barnet i tanke når dei vurderer kva journalnotat som skal gjerast tilgjengeleg for foreldre i ei elektronisk teneste for innsyn.

Departementet viser òg til at Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse har sendt brev til dei regionale helseføretaka i landet om juridiske vurderingstema knytte til elektroniske tenester for innsyn i pasientjournal. I brevet av 15. september 2016  gjorde direktorata nærmare greie for dei omsyna og vurderingane som må ligge til grunn når slike innsynstenester blir innførte. "

Meldeplikt

Rettsavgjørelser

Spørsmål og svar 

Hvem gjelder helsepersonelloven for?

Loven omfatter helsepersonell og virksomheter som yter helsehjelp i riket.
Loven gjelder all yrkesutøvelse der man opptrer i kraft av å være helsepersonell, uavhengig av hvilken profesjon man tilhører, type helsehjelp man yter, hvilken del av helse- og omsorgstjenesten man arbeider i, om det er i offentlig eller privat regi eller om arbeidet er fast eller leilighetsvis.

Loven gjelder som utgangspunkt også for uautorisert helsepersonell når de yter helsehjelp i helse- og omsorgstjenesten eller i apotek.

Norsk helsepersonell som yter helsetjenester til pasienter i utlandet vil, som hovedregel, ikke være omfattet av helsepersonelloven.

Se helsepersonelloven § 2 og merknadene til denne i rundskriv IS-8/2012.

Hvem regnes som helsepersonell?

​Helsepersonell er for det første personell som har autorisasjon eller lisens etter reglene i helsepersonelloven §§ 48-49. Annet personell som arbeider i helse- og omsorgstjenesten eller i apotek regnes som helsepersonell dersom de yter helsehjelp.

Elever og studenter regnes som helsepersonell når de utfører helsehjelp i forbindelse med helsefaglig opplæring, for eksempel i praksisperioder.

Se helsepersonelloven § 3 og merknadene til denne i rundskriv IS-8/2012 - Helsepersonelloven med kommentarer.

Hva er helsehjelp?

​Med helsehjelp menes enhver handling som har forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende, rehabiliterende eller pleie og omsorgsformål og som utføres av helsepersonell.

Nærmere om hva de enkelte begrepene innebærer fremgår i merknadene til helsepersonelloven § 3 i ru​ndskriv IS-8/2012 - Helsepersonelloven med kommentarer.

Har helsepersonell taushetsplikt seg i mellom?

​Helsepersonell har som utgangspunkt taushetsplikt om alt de får vite om en pasients helse eller personlige forhold. Taushetsplikten gjelder også mellom helsepersonell.

Unntak gjelder når samarbeidende personell må ha opplysninger for å kunne gi nødvendig og forsvarlig helsehjelp.

Se helsepersonelloven § 25 og § 45 samt merknadene til bestemmelsene i rundskriv IS-8/2012 - Helsepersonelloven med kommentarer.

Når har helsepersonell opplysningsplikt til barneverntjenesten?

​Helsepersonell har opplysningsplikt når de har mistanke om at et barn blir mishandlet, utsettes for andre former for alvorlig omsorgssvikt eller dersom barnet har vist vedvarende og alvorlige atferdsvansker.'

Opplysningsplikten inntrer også der det er mistanke om at et barn utsettes for alvorlige overgrep fra andre enn sine nærmeste omsorgspersoner, og der man mistenker at barn kan bli utsatt for kjønnslemlestelse.

Det kreves ikke at helsepersonellet har sikker viten om mishandling eller omsorgssvikt, men det må foreligge en begrunnet mistanke. Helsepersonellet bør så langt det er mulig og hensiktsmessig informere foreldre og barn før opplysninger gis til barnevernet.

Ytterligere informasjon om helsepersonells informasjonsplikt til barnevernet finnes i rundskriv I​S-17/2006 om helsepersonells plikt og rett til å gi opplysninger til barneverntjenesten, politiet og sosialtjenesten ved mistanke om; mishandling a​v barn i hjemmet, andre former for alvorlig omsorgssvikt, misbruk av rusmidler under graviditet​.

Se også helsepersonelloven § 33 og merknadene til denne i rundskriv IS-8/2012 - Helsepersonelloven​ med kommentarer.

Hva skal journalføres?

Journalen skal inneholde relevante og nødvendige opplysninger om pasienten og helsehjelpen.

Det vil si opplysninger som helsepersonell må ha tilgjengelig for å kunne gjennomføre den aktuelle helsehjelpen, og opplysninger som det kan være aktuelt å hente frem i forbindelse med helsehjelp som ytes på et senere tidspunkt. Videre vil det være opplysninger som dokumenterer at helsepersonell har handlet forsvarlig.

Journalen skal bl.a. inneholde opplysninger om pasientens tilstand og årsak til kontakt med helse- og omsorgstjenesten, hvilke undersøkelser som har blitt utført, aktuell diagnose, hvilken behandling og pleie pasienten har mottatt, medisinering, opplysninger om henvisninger og vurdering av henvisninger. Journalen skal også inneholde opplysninger om råd og informasjon pasienten har fått.

Røntgenbilder, prøvesvar, fotografier, videoopptak, lydopptak, lydlogg, sporsikringsblankett i voldssaker mv. er del av journalen inntil informasjonen fra denne dokumentasjonen er skriftlig nedtegnet i journalen.

Kravene til journalens form og innhold er ytterligere presisert i forskrift om pasientjournal (lovdata.no). § 8 utdyper hvilke opplysninger som skal nedtegnes i journalen.

Se helsepersonelloven § 40 og merknadene til denne i rundskriv IS-8/2012 - Helsepersonelloven med kommentarer.

Hvem har journalføringsplikt (dokumentasjonsplikt)?

​Den som yter helsehjelp har plikt til å dokumentere helsehjelpen og andre nødvendige og relevante opplysninger i forbindelse med hjelpen.
I utgangspunktet har alle som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven journalføringsplikt.

Det er to grupper som er unntatt:

 • Personer som mottar omsorgslønn
 • Personer som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven som ikke er helsehjelp, f.eks. støttekontakttjenester eller praktisk bistand.

Den som har plikt til å dokumentere kan overlate selve utførelsen til andre. Dette innebærer for eksempel at en lege som har behandlet en pasient, kan overlate til annet personell å nedtegne opplysninger om behandlingen i journalen. Legen har imidlertid fortsatt ansvaret og må sørge for å kontrollere journalen dersom dette er nødvendig. Det må vurderes i hvert enkelt tilfelle om det er forsvarlig å overlate utførelsen til andre.

Se helsepersonelloven § 39 og merknadene til denne i rundskriv IS-8/2012 - Helsepersonelloven med kommentar​er.

Når kan pasientjournaler fra privat praksis slettes?

​Utgangspunktet er at pasientjournaler skal oppbevares til det ikke lenger antas å bli bruk for dem, og at de uansett bør oppbevares i 10 år etter siste innføring.

Når det ikke lenger antas å bli bruk for dem, kan journalene fra privat praksis slettes, dersom de ikke er å betrakte som verneverdige eller skal oppbevares etter andre regler. Fastleger og andre helsepersonell som driver virksomhet etter avtale med det offentlige, men ikke er ansatt i det offentlige, anses i denne sammenheng som private.

Etter etableringen av Norsk helsearkiv i 2012, har alle virksomheter i spesialisthelsetjenesten plikt til å avlevere pasientjournaler til dette arkivet. Avlevering til Norsk Helsearkiv gjelder ikke for privatpraktiserende i primærhelsetjenesten. Disse må fortsatt avlevere til annet offentlig depot eller privat oppbevaringsinstitusjon, for eksempel til Fylkesmannen.

Hvilke krav stilles til oppbevaring av journaler?

​Journaler skal oppbevares forsvarlig, og så lenge det av hensyn til helsehjelpen antas å være bruk for dem. Dersom det etter arkivloven eller annen lov ikke er krav til oppbevaring, skal opplysningene slettes. Avlevering eller deponering av journaler bør ikke skje før det er gått ti år etter siste innføring i journalen.

Melding om forhold som kan medføre fare for pasienters sikkerhet
​Helsepersonell skal av eget tiltak gi tilsynsmyndighetene informasjon om forhold som kan sette pasienters helse og liv i fare. Det er tilstrekkelig at forholdet representerer en fare.

Med «forhold» menes tiltak, rutiner, teknisk utstyr, svikt og mangler i organiseringen av tjenesten, herunder manglende helsepersonell. Det kan også være enkeltpersoner som på bakgrunn av manglende personlige eller faglige kvalifikasjoner er til alvorlig fare for pasienters sikkerhet, for eksempel på grunn av psykiske lidelser, rusmisbruk, manglende oppdatering av faglige kvalifikasjoner eller vilje til å innrette seg etter egne kvalifikasjoner.

Se helsepersonelloven § 17 og merknadene til denne i rundskriv IS-8/2012 - Helsepersonelloven med kommentarer.

Om helsepersonelloven

Helsepersonelloven inneholder blant annet regler om:

 • krav til faglig forsvarlig yrkesutøvelse
 • helsepersonells taushetsplikt
 • helsepersonells opplysningsplikt til nødetater, barnevern mv.
 • helsepersonells meldeplikt om fødsler, dødsfall mv.
 • helsepersonells dokumentasjonsplikt (journalføringsplikt)
 • krav til organisering og virksomheter
 • rekvirering av reseptbelagte legemidler
 • markedsføring
 • utstedelse av attester og erklæringer
 • autorisasjon og spesialistgodkjenning
 • reaksjoner ved brudd på lovens bestemmelser

Fylkesmannen og Statens helsetilsyn fører tilsyn med helsepersonells yrkesutøvelse og er gitt myndighet til å pålegge administrative reaksjoner etter helsepersonelloven kapittel 11.

Helsedirektoratet utsteder etter søknad lisens og autorisasjon (profesjonsgodkjenning) til helsepersonell.

Helsedirektoratet fatter vedtak om spesialistgodkjenning.

Statens helsepersonellnemd behandler helsepersonells klager på vedtak fattet av SAK, vedtak om administrative reaksjoner fattet av Statens helsetilsyn og vedtak om spesialistgodkjenning fattet av Helsedirektoratet.

Rekvirering og bruk av botulinumtoksin

Bare leger kan forskrive og rekvirere botulinumtoksin fra apotek

Botulinumtoksin, som Botox, kan kun rekvireres av lege til humanmedisinsk bruk. Annet helsepersonell, som for eksempel sykepleiere, kan ikke beslutte at en person skal behandles med botulinumtoksin.  

Hvem kan behandle med botulinumtoksin?

Botulinumtoksin er et reseptpliktig legemiddel og behandling med botulinumtoksin kan derfor kun foretas av helsepersonell med nødvendig kompetanse. Dette følger av forsvarlighetskravet i helsepersonelloven.

Forsvarlighetskravet innebærer at helsepersonell ikke kan gå ut over sine kvalifikasjoner i forbindelse med undersøkelse, behandling og annen helsehjelp. Botulinumtoksin er et registrert reseptbelagt legemiddel som har skadepotensiale ved feil bruk, se preparatomtalen for Botox.

Helsepersonell som behandler med botulinumtoksin, skal før behandling gis, ha fått opplæring i hvordan man bruker legemidlet. Opplæringen skal blant annet omfatte kunnskap om hvordan legemidlet gis, men også kunnskap om oppfølging og observasjon etter at legemidlet er administrert. Dette betyr at helsepersonellet må kunne håndtere en uventet utvikling etter at botulinumtoksin er satt, for eksempel allergiske reaksjoner, anafylaktisk sjokk eller skade på vev.  

Bruk av medhjelper

Når annet helsepersonell enn lege injiserer botulinumtoksin, vil helsepersonellet som injiserer opptre som rekvirerende leges medhjelper etter helsepersonelloven § 5.

Det er rekvirerende leges ansvar at medhjelperen har tilstrekkelig kompetanse. Legen skal gi nødvendige instruksjoner og føre tilsyn med medhjelperen. Dette innebærer at ansvarlig lege må være tilgjengelig for å gi råd, veiledning og instruksjon.

Oppsummering

En sykepleier kan ikke ta beslutningen om å tilby behandling med botulinumtoksin. Sykepleieren kan imidlertid injisere legemidlet dersom en lege har besluttet behandling med botulinumtoksin for en konkret person. Det er et krav at sykepleieren har fått tilstrekkelig opplæring. Sykepleiere kan kun injisere botulinumtoksin som legens medhjelper. Ansvarlig lege skal på forhånd ha vurdert at sykepleieren har den nødvendige kompetansen og tilgjengelige midler for å håndtere uventede hendelser, som for eksempel allergiske reaksjoner.

Referanser

Helsepersonelloven §§ 4, 5 og 11

Rundskriv - Helsepersonelloven med kommentarer - krav til bruk av medhjelpere

Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek §§ 2-1 og 2-2

Forskrift om legemiddelhåndtering § 4 tredje ledd

Rundskriv - Legemiddelhåndteringsforskriften med kommentarer

Preparatomtale for Botox


 

Sist faglig oppdatert: 30. januar 2017