Diagnostisk utredning av multippel sklerosehttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=2670Diagnostisk utredning av multippel skleroseMultippel skleroseRetningslinjeseksjon1TrueMultippel sklerose<p>Multippel sklerose er en kronisk immunmediert nevrologisk sykdom som kjennetegnes av demyelinisering og aksonal degenerasjon i sentralnervesystemet. Sykdommen debuterer vanligst omkring 30 års alder, og kan gi betydelig funksjonssvikt. Økende kunnskap om sykdomsmekanismer og muligheter for sykdomsmodulerende behandling i tidlig fase av sykdommen stiller større krav til systematisk tilnærming for tidlig diagnostikk og behandling. Dagens diagnosekriterier basert på sykehistorie, klinikk, undersøkelser med magnetisk resonanstomografi (MR) av hjerne og ryggmarg, og ryggmargsvæskeanalyser gir muligheter for å stille diagnosen allerede etter første kliniske episode (attakk). Sykdomsmodulerende behandling har best effekt tidlig i sykdomsforløpet. Tidlig diagnose og behandling er derfor viktig for optimal oppfølging av pasienter med multippel sklerose.</p><h2>Mål</h2><p>Målet med retningslinjene er at personer, som har symptomer som kan gi mistanke om multippel sklerose, bør få tilbud om utredning og diagnostikk etter internasjonale diagnosekriterier. Kunnskapsbasert attakk-­ og sykdomsmodulerende behandling bør være tilgjengelig for pasienter som tilfredsstiller behandlingskriteriene uavhengig av hvor i landet de bor.</p><h2>Målgruppe</h2> Målgruppen er primært helsepersonell som arbeider med diagnostikk og behandling av multippel sklerose og relevante beslutningstakere i spesialist­helsetjenesten. Retningslinjen gir også nyttig informasjon for helsepersonell i primærhelsetjenesten, brukere og pårørende. <h2>Avgrensninger</h2><p>Retningslinjen gir anbefalinger på attakk­- og sykdomsmodulerende behandling av multippel sklerose hos voksne og praktisk informasjon om bruk av legemidler ved multippel sklerose. </p><p>Retningslinjen omfatter <strong>ikke:</strong></p><ul><li>forekomst</li><li>prognose</li><li>behandling av barn, </li><li>symptombehandling </li><li>rehabilitering</li></ul><p>For informasjon om disse temaene vises det til andre relevante kilder som Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose, Sykehusinnkjøp HF, Helsenorge.no og NevroNEL.</p><h2>Revisjon</h2><p>Utgangspunktet var Nasjonal faglig retningslinje IS-1905 utgitt 11/2011. Enkelte av temaene nevnt under avgrensninger er tatt ut av retningslinjen.</p><h2>Redaksjonsgruppe</h2><ul><li>Kjell-Morten Myhr, Universitetet i Bergen (leder)</li><li>Anne Kristine Lehmann, Haukeland universitetssykehus HF, Helse Vest</li><li>Anton Giæver, Den norske legeforening</li><li>Elisabeth Gulowsen Celius, Oslo universitetssykehus HF, Helse Sør-Øst,</li><li>Gia Thanh Tran, Norges farmaceutiske forening</li><li>Kari Espeset, St. Olavs sykehus HF, Helse Midt-Norge</li><li>Lars Bø, Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose, Haukeland universitetssykehus HF, Helse Vest</li><li>Lise Johnsen, Multippel sklerose forbundet i Norge</li><li>Margitta Kampman, Universitetssykehus Nord-Norge HF, Helse Nord-Norge</li><li>Mona Enstad, Multippel Sklerose Forbundet i Norge</li><li>Rune Midgard, Molde sykehus HF, Helse Midt-Norge</li><li>Trygve Holmøy, Akershus universitetssykehus HF, Helse Sør-Øst</li></ul><h4>Bidrag: Graviditet og amming og legemidler.</h4><ul><li>Elisabet Nordmo, RELIS Nord-Norge</li><li>Gro Havnen, RELIS Sør-Øst</li><li>Hedvig Nordeng, Universitetet i Oslo</li><li>Olav Spigset, St. Olavs hospital</li><li>Solveig Holmsen, Nasjonalt kompetansetjeneste for amming</li></ul><h3>Håndtering av kunnskap</h3><p>Folkehelseinstituttet har utarbeidet to metodevurderinger 1) <a href="https://nyemetoder.no/metoder/autolog-stamcelletransplantasjon">Autolog stamcelletransplantasjon </a> og 2) <a href="https://nyemetoder.no/metoder/multippel-sklerose-ms-fullstendig-metodevurdering">Legemidler til bruk ved multippel sklerose</a>. Disse to metodevurderingene inngår sammen med annen relevant litteratur og redaksjonsgruppens kliniske erfaring i grunnlaget for utarbeidelse av retningslinjen. </p><p> Sikkerhetsinformasjon og anbefalingene for graviditet og amming er basert på en samlet vurdering av kunnskapsbasert dokumentasjon, og kan være avvikende til omtale for det enkelte legemiddel i godkjente preparatomtaler og Felleskatalogtekst. </p><p>Retningslinjen er forankret ytterligere internt i Helsedirektoratet og ekstern høring hos relevante aktører.<br></p>/horinger/multippel-sklerose/seksjon?Tittel=diagnostisk-utredning-av-multippel-2469
Sykdomsmodulerende behandling av aktiv inflammatorisk multippel sklerosehttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=2674Sykdomsmodulerende behandling av aktiv inflammatorisk multippel skleroseMultippel skleroseRetningslinjeseksjon1TrueMultippel sklerose<p>Multippel sklerose er en kronisk immunmediert nevrologisk sykdom som kjennetegnes av demyelinisering og aksonal degenerasjon i sentralnervesystemet. Sykdommen debuterer vanligst omkring 30 års alder, og kan gi betydelig funksjonssvikt. Økende kunnskap om sykdomsmekanismer og muligheter for sykdomsmodulerende behandling i tidlig fase av sykdommen stiller større krav til systematisk tilnærming for tidlig diagnostikk og behandling. Dagens diagnosekriterier basert på sykehistorie, klinikk, undersøkelser med magnetisk resonanstomografi (MR) av hjerne og ryggmarg, og ryggmargsvæskeanalyser gir muligheter for å stille diagnosen allerede etter første kliniske episode (attakk). Sykdomsmodulerende behandling har best effekt tidlig i sykdomsforløpet. Tidlig diagnose og behandling er derfor viktig for optimal oppfølging av pasienter med multippel sklerose.</p><h2>Mål</h2><p>Målet med retningslinjene er at personer, som har symptomer som kan gi mistanke om multippel sklerose, bør få tilbud om utredning og diagnostikk etter internasjonale diagnosekriterier. Kunnskapsbasert attakk-­ og sykdomsmodulerende behandling bør være tilgjengelig for pasienter som tilfredsstiller behandlingskriteriene uavhengig av hvor i landet de bor.</p><h2>Målgruppe</h2> Målgruppen er primært helsepersonell som arbeider med diagnostikk og behandling av multippel sklerose og relevante beslutningstakere i spesialist­helsetjenesten. Retningslinjen gir også nyttig informasjon for helsepersonell i primærhelsetjenesten, brukere og pårørende. <h2>Avgrensninger</h2><p>Retningslinjen gir anbefalinger på attakk­- og sykdomsmodulerende behandling av multippel sklerose hos voksne og praktisk informasjon om bruk av legemidler ved multippel sklerose. </p><p>Retningslinjen omfatter <strong>ikke:</strong></p><ul><li>forekomst</li><li>prognose</li><li>behandling av barn, </li><li>symptombehandling </li><li>rehabilitering</li></ul><p>For informasjon om disse temaene vises det til andre relevante kilder som Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose, Sykehusinnkjøp HF, Helsenorge.no og NevroNEL.</p><h2>Revisjon</h2><p>Utgangspunktet var Nasjonal faglig retningslinje IS-1905 utgitt 11/2011. Enkelte av temaene nevnt under avgrensninger er tatt ut av retningslinjen.</p><h2>Redaksjonsgruppe</h2><ul><li>Kjell-Morten Myhr, Universitetet i Bergen (leder)</li><li>Anne Kristine Lehmann, Haukeland universitetssykehus HF, Helse Vest</li><li>Anton Giæver, Den norske legeforening</li><li>Elisabeth Gulowsen Celius, Oslo universitetssykehus HF, Helse Sør-Øst,</li><li>Gia Thanh Tran, Norges farmaceutiske forening</li><li>Kari Espeset, St. Olavs sykehus HF, Helse Midt-Norge</li><li>Lars Bø, Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose, Haukeland universitetssykehus HF, Helse Vest</li><li>Lise Johnsen, Multippel sklerose forbundet i Norge</li><li>Margitta Kampman, Universitetssykehus Nord-Norge HF, Helse Nord-Norge</li><li>Mona Enstad, Multippel Sklerose Forbundet i Norge</li><li>Rune Midgard, Molde sykehus HF, Helse Midt-Norge</li><li>Trygve Holmøy, Akershus universitetssykehus HF, Helse Sør-Øst</li></ul><h4>Bidrag: Graviditet og amming og legemidler.</h4><ul><li>Elisabet Nordmo, RELIS Nord-Norge</li><li>Gro Havnen, RELIS Sør-Øst</li><li>Hedvig Nordeng, Universitetet i Oslo</li><li>Olav Spigset, St. Olavs hospital</li><li>Solveig Holmsen, Nasjonalt kompetansetjeneste for amming</li></ul><h3>Håndtering av kunnskap</h3><p>Folkehelseinstituttet har utarbeidet to metodevurderinger 1) <a href="https://nyemetoder.no/metoder/autolog-stamcelletransplantasjon">Autolog stamcelletransplantasjon </a> og 2) <a href="https://nyemetoder.no/metoder/multippel-sklerose-ms-fullstendig-metodevurdering">Legemidler til bruk ved multippel sklerose</a>. Disse to metodevurderingene inngår sammen med annen relevant litteratur og redaksjonsgruppens kliniske erfaring i grunnlaget for utarbeidelse av retningslinjen. </p><p> Sikkerhetsinformasjon og anbefalingene for graviditet og amming er basert på en samlet vurdering av kunnskapsbasert dokumentasjon, og kan være avvikende til omtale for det enkelte legemiddel i godkjente preparatomtaler og Felleskatalogtekst. </p><p>Retningslinjen er forankret ytterligere internt i Helsedirektoratet og ekstern høring hos relevante aktører.<br></p>/horinger/multippel-sklerose/seksjon?Tittel=sykdomsmodulerende-behandling-av-aktiv-1338
Attakkbehandling ved multippel sklerosehttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=2676Attakkbehandling ved multippel skleroseMultippel skleroseRetningslinjeseksjon1FalseMultippel sklerose<p>Multippel sklerose er en kronisk immunmediert nevrologisk sykdom som kjennetegnes av demyelinisering og aksonal degenerasjon i sentralnervesystemet. Sykdommen debuterer vanligst omkring 30 års alder, og kan gi betydelig funksjonssvikt. Økende kunnskap om sykdomsmekanismer og muligheter for sykdomsmodulerende behandling i tidlig fase av sykdommen stiller større krav til systematisk tilnærming for tidlig diagnostikk og behandling. Dagens diagnosekriterier basert på sykehistorie, klinikk, undersøkelser med magnetisk resonanstomografi (MR) av hjerne og ryggmarg, og ryggmargsvæskeanalyser gir muligheter for å stille diagnosen allerede etter første kliniske episode (attakk). Sykdomsmodulerende behandling har best effekt tidlig i sykdomsforløpet. Tidlig diagnose og behandling er derfor viktig for optimal oppfølging av pasienter med multippel sklerose.</p><h2>Mål</h2><p>Målet med retningslinjene er at personer, som har symptomer som kan gi mistanke om multippel sklerose, bør få tilbud om utredning og diagnostikk etter internasjonale diagnosekriterier. Kunnskapsbasert attakk-­ og sykdomsmodulerende behandling bør være tilgjengelig for pasienter som tilfredsstiller behandlingskriteriene uavhengig av hvor i landet de bor.</p><h2>Målgruppe</h2> Målgruppen er primært helsepersonell som arbeider med diagnostikk og behandling av multippel sklerose og relevante beslutningstakere i spesialist­helsetjenesten. Retningslinjen gir også nyttig informasjon for helsepersonell i primærhelsetjenesten, brukere og pårørende. <h2>Avgrensninger</h2><p>Retningslinjen gir anbefalinger på attakk­- og sykdomsmodulerende behandling av multippel sklerose hos voksne og praktisk informasjon om bruk av legemidler ved multippel sklerose. </p><p>Retningslinjen omfatter <strong>ikke:</strong></p><ul><li>forekomst</li><li>prognose</li><li>behandling av barn, </li><li>symptombehandling </li><li>rehabilitering</li></ul><p>For informasjon om disse temaene vises det til andre relevante kilder som Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose, Sykehusinnkjøp HF, Helsenorge.no og NevroNEL.</p><h2>Revisjon</h2><p>Utgangspunktet var Nasjonal faglig retningslinje IS-1905 utgitt 11/2011. Enkelte av temaene nevnt under avgrensninger er tatt ut av retningslinjen.</p><h2>Redaksjonsgruppe</h2><ul><li>Kjell-Morten Myhr, Universitetet i Bergen (leder)</li><li>Anne Kristine Lehmann, Haukeland universitetssykehus HF, Helse Vest</li><li>Anton Giæver, Den norske legeforening</li><li>Elisabeth Gulowsen Celius, Oslo universitetssykehus HF, Helse Sør-Øst,</li><li>Gia Thanh Tran, Norges farmaceutiske forening</li><li>Kari Espeset, St. Olavs sykehus HF, Helse Midt-Norge</li><li>Lars Bø, Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose, Haukeland universitetssykehus HF, Helse Vest</li><li>Lise Johnsen, Multippel sklerose forbundet i Norge</li><li>Margitta Kampman, Universitetssykehus Nord-Norge HF, Helse Nord-Norge</li><li>Mona Enstad, Multippel Sklerose Forbundet i Norge</li><li>Rune Midgard, Molde sykehus HF, Helse Midt-Norge</li><li>Trygve Holmøy, Akershus universitetssykehus HF, Helse Sør-Øst</li></ul><h4>Bidrag: Graviditet og amming og legemidler.</h4><ul><li>Elisabet Nordmo, RELIS Nord-Norge</li><li>Gro Havnen, RELIS Sør-Øst</li><li>Hedvig Nordeng, Universitetet i Oslo</li><li>Olav Spigset, St. Olavs hospital</li><li>Solveig Holmsen, Nasjonalt kompetansetjeneste for amming</li></ul><h3>Håndtering av kunnskap</h3><p>Folkehelseinstituttet har utarbeidet to metodevurderinger 1) <a href="https://nyemetoder.no/metoder/autolog-stamcelletransplantasjon">Autolog stamcelletransplantasjon </a> og 2) <a href="https://nyemetoder.no/metoder/multippel-sklerose-ms-fullstendig-metodevurdering">Legemidler til bruk ved multippel sklerose</a>. Disse to metodevurderingene inngår sammen med annen relevant litteratur og redaksjonsgruppens kliniske erfaring i grunnlaget for utarbeidelse av retningslinjen. </p><p> Sikkerhetsinformasjon og anbefalingene for graviditet og amming er basert på en samlet vurdering av kunnskapsbasert dokumentasjon, og kan være avvikende til omtale for det enkelte legemiddel i godkjente preparatomtaler og Felleskatalogtekst. </p><p>Retningslinjen er forankret ytterligere internt i Helsedirektoratet og ekstern høring hos relevante aktører.<br></p>/horinger/multippel-sklerose/seksjon?Tittel=attakkbehandling-ved-multippel-sklerose-1358
Familieplanlegging, graviditet og amming og legemidler ved multippel sklerosehttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=2677Familieplanlegging, graviditet og amming og legemidler ved multippel skleroseMultippel skleroseRetningslinjeseksjon0FalseMultippel sklerose<p>Multippel sklerose er en kronisk immunmediert nevrologisk sykdom som kjennetegnes av demyelinisering og aksonal degenerasjon i sentralnervesystemet. Sykdommen debuterer vanligst omkring 30 års alder, og kan gi betydelig funksjonssvikt. Økende kunnskap om sykdomsmekanismer og muligheter for sykdomsmodulerende behandling i tidlig fase av sykdommen stiller større krav til systematisk tilnærming for tidlig diagnostikk og behandling. Dagens diagnosekriterier basert på sykehistorie, klinikk, undersøkelser med magnetisk resonanstomografi (MR) av hjerne og ryggmarg, og ryggmargsvæskeanalyser gir muligheter for å stille diagnosen allerede etter første kliniske episode (attakk). Sykdomsmodulerende behandling har best effekt tidlig i sykdomsforløpet. Tidlig diagnose og behandling er derfor viktig for optimal oppfølging av pasienter med multippel sklerose.</p><h2>Mål</h2><p>Målet med retningslinjene er at personer, som har symptomer som kan gi mistanke om multippel sklerose, bør få tilbud om utredning og diagnostikk etter internasjonale diagnosekriterier. Kunnskapsbasert attakk-­ og sykdomsmodulerende behandling bør være tilgjengelig for pasienter som tilfredsstiller behandlingskriteriene uavhengig av hvor i landet de bor.</p><h2>Målgruppe</h2> Målgruppen er primært helsepersonell som arbeider med diagnostikk og behandling av multippel sklerose og relevante beslutningstakere i spesialist­helsetjenesten. Retningslinjen gir også nyttig informasjon for helsepersonell i primærhelsetjenesten, brukere og pårørende. <h2>Avgrensninger</h2><p>Retningslinjen gir anbefalinger på attakk­- og sykdomsmodulerende behandling av multippel sklerose hos voksne og praktisk informasjon om bruk av legemidler ved multippel sklerose. </p><p>Retningslinjen omfatter <strong>ikke:</strong></p><ul><li>forekomst</li><li>prognose</li><li>behandling av barn, </li><li>symptombehandling </li><li>rehabilitering</li></ul><p>For informasjon om disse temaene vises det til andre relevante kilder som Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose, Sykehusinnkjøp HF, Helsenorge.no og NevroNEL.</p><h2>Revisjon</h2><p>Utgangspunktet var Nasjonal faglig retningslinje IS-1905 utgitt 11/2011. Enkelte av temaene nevnt under avgrensninger er tatt ut av retningslinjen.</p><h2>Redaksjonsgruppe</h2><ul><li>Kjell-Morten Myhr, Universitetet i Bergen (leder)</li><li>Anne Kristine Lehmann, Haukeland universitetssykehus HF, Helse Vest</li><li>Anton Giæver, Den norske legeforening</li><li>Elisabeth Gulowsen Celius, Oslo universitetssykehus HF, Helse Sør-Øst,</li><li>Gia Thanh Tran, Norges farmaceutiske forening</li><li>Kari Espeset, St. Olavs sykehus HF, Helse Midt-Norge</li><li>Lars Bø, Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose, Haukeland universitetssykehus HF, Helse Vest</li><li>Lise Johnsen, Multippel sklerose forbundet i Norge</li><li>Margitta Kampman, Universitetssykehus Nord-Norge HF, Helse Nord-Norge</li><li>Mona Enstad, Multippel Sklerose Forbundet i Norge</li><li>Rune Midgard, Molde sykehus HF, Helse Midt-Norge</li><li>Trygve Holmøy, Akershus universitetssykehus HF, Helse Sør-Øst</li></ul><h4>Bidrag: Graviditet og amming og legemidler.</h4><ul><li>Elisabet Nordmo, RELIS Nord-Norge</li><li>Gro Havnen, RELIS Sør-Øst</li><li>Hedvig Nordeng, Universitetet i Oslo</li><li>Olav Spigset, St. Olavs hospital</li><li>Solveig Holmsen, Nasjonalt kompetansetjeneste for amming</li></ul><h3>Håndtering av kunnskap</h3><p>Folkehelseinstituttet har utarbeidet to metodevurderinger 1) <a href="https://nyemetoder.no/metoder/autolog-stamcelletransplantasjon">Autolog stamcelletransplantasjon </a> og 2) <a href="https://nyemetoder.no/metoder/multippel-sklerose-ms-fullstendig-metodevurdering">Legemidler til bruk ved multippel sklerose</a>. Disse to metodevurderingene inngår sammen med annen relevant litteratur og redaksjonsgruppens kliniske erfaring i grunnlaget for utarbeidelse av retningslinjen. </p><p> Sikkerhetsinformasjon og anbefalingene for graviditet og amming er basert på en samlet vurdering av kunnskapsbasert dokumentasjon, og kan være avvikende til omtale for det enkelte legemiddel i godkjente preparatomtaler og Felleskatalogtekst. </p><p>Retningslinjen er forankret ytterligere internt i Helsedirektoratet og ekstern høring hos relevante aktører.<br></p>/horinger/multippel-sklerose/seksjon?Tittel=familieplanlegging-graviditet-og-amming-10796
Norsk multippel-sklerose-register og -biobankhttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=2678Norsk multippel-sklerose-register og -biobankMultippel skleroseRetningslinjeseksjon0FalseMultippel sklerose<p>Multippel sklerose er en kronisk immunmediert nevrologisk sykdom som kjennetegnes av demyelinisering og aksonal degenerasjon i sentralnervesystemet. Sykdommen debuterer vanligst omkring 30 års alder, og kan gi betydelig funksjonssvikt. Økende kunnskap om sykdomsmekanismer og muligheter for sykdomsmodulerende behandling i tidlig fase av sykdommen stiller større krav til systematisk tilnærming for tidlig diagnostikk og behandling. Dagens diagnosekriterier basert på sykehistorie, klinikk, undersøkelser med magnetisk resonanstomografi (MR) av hjerne og ryggmarg, og ryggmargsvæskeanalyser gir muligheter for å stille diagnosen allerede etter første kliniske episode (attakk). Sykdomsmodulerende behandling har best effekt tidlig i sykdomsforløpet. Tidlig diagnose og behandling er derfor viktig for optimal oppfølging av pasienter med multippel sklerose.</p><h2>Mål</h2><p>Målet med retningslinjene er at personer, som har symptomer som kan gi mistanke om multippel sklerose, bør få tilbud om utredning og diagnostikk etter internasjonale diagnosekriterier. Kunnskapsbasert attakk-­ og sykdomsmodulerende behandling bør være tilgjengelig for pasienter som tilfredsstiller behandlingskriteriene uavhengig av hvor i landet de bor.</p><h2>Målgruppe</h2> Målgruppen er primært helsepersonell som arbeider med diagnostikk og behandling av multippel sklerose og relevante beslutningstakere i spesialist­helsetjenesten. Retningslinjen gir også nyttig informasjon for helsepersonell i primærhelsetjenesten, brukere og pårørende. <h2>Avgrensninger</h2><p>Retningslinjen gir anbefalinger på attakk­- og sykdomsmodulerende behandling av multippel sklerose hos voksne og praktisk informasjon om bruk av legemidler ved multippel sklerose. </p><p>Retningslinjen omfatter <strong>ikke:</strong></p><ul><li>forekomst</li><li>prognose</li><li>behandling av barn, </li><li>symptombehandling </li><li>rehabilitering</li></ul><p>For informasjon om disse temaene vises det til andre relevante kilder som Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose, Sykehusinnkjøp HF, Helsenorge.no og NevroNEL.</p><h2>Revisjon</h2><p>Utgangspunktet var Nasjonal faglig retningslinje IS-1905 utgitt 11/2011. Enkelte av temaene nevnt under avgrensninger er tatt ut av retningslinjen.</p><h2>Redaksjonsgruppe</h2><ul><li>Kjell-Morten Myhr, Universitetet i Bergen (leder)</li><li>Anne Kristine Lehmann, Haukeland universitetssykehus HF, Helse Vest</li><li>Anton Giæver, Den norske legeforening</li><li>Elisabeth Gulowsen Celius, Oslo universitetssykehus HF, Helse Sør-Øst,</li><li>Gia Thanh Tran, Norges farmaceutiske forening</li><li>Kari Espeset, St. Olavs sykehus HF, Helse Midt-Norge</li><li>Lars Bø, Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose, Haukeland universitetssykehus HF, Helse Vest</li><li>Lise Johnsen, Multippel sklerose forbundet i Norge</li><li>Margitta Kampman, Universitetssykehus Nord-Norge HF, Helse Nord-Norge</li><li>Mona Enstad, Multippel Sklerose Forbundet i Norge</li><li>Rune Midgard, Molde sykehus HF, Helse Midt-Norge</li><li>Trygve Holmøy, Akershus universitetssykehus HF, Helse Sør-Øst</li></ul><h4>Bidrag: Graviditet og amming og legemidler.</h4><ul><li>Elisabet Nordmo, RELIS Nord-Norge</li><li>Gro Havnen, RELIS Sør-Øst</li><li>Hedvig Nordeng, Universitetet i Oslo</li><li>Olav Spigset, St. Olavs hospital</li><li>Solveig Holmsen, Nasjonalt kompetansetjeneste for amming</li></ul><h3>Håndtering av kunnskap</h3><p>Folkehelseinstituttet har utarbeidet to metodevurderinger 1) <a href="https://nyemetoder.no/metoder/autolog-stamcelletransplantasjon">Autolog stamcelletransplantasjon </a> og 2) <a href="https://nyemetoder.no/metoder/multippel-sklerose-ms-fullstendig-metodevurdering">Legemidler til bruk ved multippel sklerose</a>. Disse to metodevurderingene inngår sammen med annen relevant litteratur og redaksjonsgruppens kliniske erfaring i grunnlaget for utarbeidelse av retningslinjen. </p><p> Sikkerhetsinformasjon og anbefalingene for graviditet og amming er basert på en samlet vurdering av kunnskapsbasert dokumentasjon, og kan være avvikende til omtale for det enkelte legemiddel i godkjente preparatomtaler og Felleskatalogtekst. </p><p>Retningslinjen er forankret ytterligere internt i Helsedirektoratet og ekstern høring hos relevante aktører.<br></p>/horinger/multippel-sklerose/seksjon?Tittel=norsk-multippel-sklerose-register-og-biobank-1364
Referanserhttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=2679ReferanserMultippel skleroseRetningslinjeseksjon0FalseMultippel sklerose<p>Multippel sklerose er en kronisk immunmediert nevrologisk sykdom som kjennetegnes av demyelinisering og aksonal degenerasjon i sentralnervesystemet. Sykdommen debuterer vanligst omkring 30 års alder, og kan gi betydelig funksjonssvikt. Økende kunnskap om sykdomsmekanismer og muligheter for sykdomsmodulerende behandling i tidlig fase av sykdommen stiller større krav til systematisk tilnærming for tidlig diagnostikk og behandling. Dagens diagnosekriterier basert på sykehistorie, klinikk, undersøkelser med magnetisk resonanstomografi (MR) av hjerne og ryggmarg, og ryggmargsvæskeanalyser gir muligheter for å stille diagnosen allerede etter første kliniske episode (attakk). Sykdomsmodulerende behandling har best effekt tidlig i sykdomsforløpet. Tidlig diagnose og behandling er derfor viktig for optimal oppfølging av pasienter med multippel sklerose.</p><h2>Mål</h2><p>Målet med retningslinjene er at personer, som har symptomer som kan gi mistanke om multippel sklerose, bør få tilbud om utredning og diagnostikk etter internasjonale diagnosekriterier. Kunnskapsbasert attakk-­ og sykdomsmodulerende behandling bør være tilgjengelig for pasienter som tilfredsstiller behandlingskriteriene uavhengig av hvor i landet de bor.</p><h2>Målgruppe</h2> Målgruppen er primært helsepersonell som arbeider med diagnostikk og behandling av multippel sklerose og relevante beslutningstakere i spesialist­helsetjenesten. Retningslinjen gir også nyttig informasjon for helsepersonell i primærhelsetjenesten, brukere og pårørende. <h2>Avgrensninger</h2><p>Retningslinjen gir anbefalinger på attakk­- og sykdomsmodulerende behandling av multippel sklerose hos voksne og praktisk informasjon om bruk av legemidler ved multippel sklerose. </p><p>Retningslinjen omfatter <strong>ikke:</strong></p><ul><li>forekomst</li><li>prognose</li><li>behandling av barn, </li><li>symptombehandling </li><li>rehabilitering</li></ul><p>For informasjon om disse temaene vises det til andre relevante kilder som Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose, Sykehusinnkjøp HF, Helsenorge.no og NevroNEL.</p><h2>Revisjon</h2><p>Utgangspunktet var Nasjonal faglig retningslinje IS-1905 utgitt 11/2011. Enkelte av temaene nevnt under avgrensninger er tatt ut av retningslinjen.</p><h2>Redaksjonsgruppe</h2><ul><li>Kjell-Morten Myhr, Universitetet i Bergen (leder)</li><li>Anne Kristine Lehmann, Haukeland universitetssykehus HF, Helse Vest</li><li>Anton Giæver, Den norske legeforening</li><li>Elisabeth Gulowsen Celius, Oslo universitetssykehus HF, Helse Sør-Øst,</li><li>Gia Thanh Tran, Norges farmaceutiske forening</li><li>Kari Espeset, St. Olavs sykehus HF, Helse Midt-Norge</li><li>Lars Bø, Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose, Haukeland universitetssykehus HF, Helse Vest</li><li>Lise Johnsen, Multippel sklerose forbundet i Norge</li><li>Margitta Kampman, Universitetssykehus Nord-Norge HF, Helse Nord-Norge</li><li>Mona Enstad, Multippel Sklerose Forbundet i Norge</li><li>Rune Midgard, Molde sykehus HF, Helse Midt-Norge</li><li>Trygve Holmøy, Akershus universitetssykehus HF, Helse Sør-Øst</li></ul><h4>Bidrag: Graviditet og amming og legemidler.</h4><ul><li>Elisabet Nordmo, RELIS Nord-Norge</li><li>Gro Havnen, RELIS Sør-Øst</li><li>Hedvig Nordeng, Universitetet i Oslo</li><li>Olav Spigset, St. Olavs hospital</li><li>Solveig Holmsen, Nasjonalt kompetansetjeneste for amming</li></ul><h3>Håndtering av kunnskap</h3><p>Folkehelseinstituttet har utarbeidet to metodevurderinger 1) <a href="https://nyemetoder.no/metoder/autolog-stamcelletransplantasjon">Autolog stamcelletransplantasjon </a> og 2) <a href="https://nyemetoder.no/metoder/multippel-sklerose-ms-fullstendig-metodevurdering">Legemidler til bruk ved multippel sklerose</a>. Disse to metodevurderingene inngår sammen med annen relevant litteratur og redaksjonsgruppens kliniske erfaring i grunnlaget for utarbeidelse av retningslinjen. </p><p> Sikkerhetsinformasjon og anbefalingene for graviditet og amming er basert på en samlet vurdering av kunnskapsbasert dokumentasjon, og kan være avvikende til omtale for det enkelte legemiddel i godkjente preparatomtaler og Felleskatalogtekst. </p><p>Retningslinjen er forankret ytterligere internt i Helsedirektoratet og ekstern høring hos relevante aktører.<br></p>/horinger/multippel-sklerose/seksjon?Tittel=referanser-2497