Steriliseringsloven med kommentarer

Begjæring og søknad om sterilisering

Hovedregelen er at alle som bor i Norge og har fylt 25 år kan bli sterilisert hvis de ønsker det.​​​​​ 99 prosent av alle steriliseringer foretas i dag etter egen begjæring. Personer under 25 år, og personer med en alvorlig sinnslidelse, psykisk utviklingshemming eller som er psykisk svekket må søke spesielt og får da behandlet saken av en steriliseringsnemnd.

Helsedirektoratet har i et brev til sykehus og praktiserende spesialister som utfører steriliseringsinngrep understreket steriliseringslovens bestemmelser om hvilke saker som skal behandles av en steriliseringsnemnd før steriliseringsinngrep kan utføres.

Helsedirektoratet har utarbeidet en informasjonsbrosjyre om sterilisering som helsepersonell kan gi til de som vurderer å bli sterilisert.

Den som ønsker å bli sterilisert, må fylle ut skjemaet under. I dette skjemaet må vedkommende også bekrefter at han/hun har fått nødvendig informasjon.

Begjæring om sterilisering (PDF)

Legen sender skjemaet til sykehus eller spesialist som utfører slike inngrep. Det er ikke nødvendig med samtykke fra ektefelle eller samlivspartner. Ventetiden for å få utført inngrepet varierer fra sykehus til sykehus. Oppdatert informasjon om ventetider finnes under fritt behandlingsvalg (helsenorge.no).

Søknad om sterilisering

For personer som må søke om å bli sterilisert, sender legen det undertegnede skjemaet sammen med søknaden og annen nødvendig dokumentasjon til sterilingseringsnemnda i det fylket der den som søker om å bli sterilisert er bosatt. Det er utarbeidet en sjekkliste for leger ved oversendelse av søknad om sterilisering (PDF).

Det er et krav om at søker skal motta tilpasset informasjon om søknaden/inngrepet, i den grad dette er mulig ut fra vedkommendes forutsetninger. Habiliteringstjenesten har et eget nettverk (www.nfss.no) som arbeider med spørsmål som gjelder kropp, seksualitet og prevensjon for personer med en psykisk utviklingshemming. Nettverket er en viktig ressurs i kunnskaps­formidling og utvikling av tilrettelagt informasjons- og undervisningsmateriell, og kan arbeide direkte med henvisninger som kommer til habiliteringstjenesten.

Unntak fra forhøyet pasientbetaling ved sterilisering

Det er i dag flere menn enn kvinner som lar seg sterilisere, tidligere var det omvendt. Antallet kvinnelige steriliseringer har falt med nærmere 80 prosent, fra over 5 000 inngrep i 2001 til rundt 1 100 inngrep i 2015. Et større utvalg av prevensjonsmetoder for kvinner og en endret betalingsordning har medvirket til dette. I 2002 ble pasientbetaling for inngrepet økt til 6079 kroner for kvinner og 1268 kroner for menn.

Hvis steriliseringsinngrepet blir utført mens kvinnen er innlagt i sykehus for annen behandling eller årsak, for eksempel i forbindelse med fødsel, er det ikke anledning for sykehuset å kreve pasientbetaling for inngrepet.

Det er også innført unntak fra bestemmelsen om forhøyet pasientbetaling for sterilisering dersom inngrepet skyldes såkalt «medisinsk indikasjon». Unntaket gjelder kvinner som av medisinske årsaker ikke bør bli gravide (hvor det er fare for liv og helse), kvinner som ikke tolererer annen prevensjon og kvinner/menn som får inngrepet utført etter vedtak i steriliseringsnemnd.

I 2012 gikk det et brev til landets sykehus om unntak fra forhøyet pasientbehandling ved sterilisering m.m. (PDF)

Steriliseringsnemndene

Steriliseringsnemndene behandler søknader om sterilisering på grunnlag av Steriliseringsloven (lovdata.no).

I juni 2016 sendte Helsedirektoratet brev til alle sykehus og praktiserende spesialister (PDF) hvor vi understreket steriliseringslovens bestemmelser om hvilke saker som skal behandles av en steriliseringsnemnd, før steriliseringsinngrep kan utføres.

Det er utarbeidet en sjekkliste for nemndene ved mottatt søknad om sterilisering (PDF).

I hvert fylke er det en steriliseringsnemnd. Nemnda består av fylkesmannen, eller den fylkesmannen gir myndighet til, og to andre medlemmer som oppnevnes av fylkesmannen.

I 2006 ble det innført rapporteringsplikt til Steriliseringsrådet v/Helsedirektoratet for alle søknader som blir nemndsbehandlet. Fra 2017 rapporterer steriliseringsnemndene elektronisk på nettsiden her:

Innrapportering fra fylkenes steriliseringsnemnder

Kunnskap og enhetlig behandling er viktig for å ivareta rettssikkerheten til de som søker om å bli sterilisert. Helsedirektoratet arrangerer landskonferanser for medlemmer av steriliseringsnemndene. Formålet med konferansene har vært å samle medlemmer av nemndene til diskusjon om praksis og erfaringer fra nemndsarbeidet, og på en åpen og bred basis diskutere ulike spørsmål knyttet til fortolkningen og praktiseringen av steriliseringsloven. Slik håper Helsedirektoratet å bidra til en mest mulig enhetlig behandling av søknadene om sterilisering.

Steriliseringsrådet

Steriliseringsrådet er et statlig råd som administreres av Helsedirektoratet.

Steriliseringsrådet er klageinstans dersom en søknad om sterilisering blir avslått i en av de fylkesvise steriliseringsnemndene. Rådet skal videre treffe tiltak for å sikre en mest mulig ensartet praktisering av loven. Det skal føre oppgave over innvilgede og utførte inngrep m.v. og det skal gi Helsedirektoratet oversikt over utviklingen etter utgangen av hvert kalenderår. Eventuelle søknader om kastrering skal også behandles av Steriliseringsrådet. Det har ikke vært behandlet søknader om kirurgisk kastrering på flere tiår.

Steriliseringsrådet har utarbeidet statusrapporter for årene 2005-2008, 2009-2011 og 2012-2014. Rapportene gir en orientering om utviklingen på steriliseringsfeltet generelt, samt omfang og type søknader behandlet i steriliseringsnemndene.

Medlemmer av Steriliseringsrådet

  • Henning Aanes (leder), lege
  • Peter Andreas Blom (medlem), tingrettsdommer
  • Gustav Søvde (vara), tingrettsdommer
  • Heidi Thornhill (medlem), ass. klinikkoverlege
  • Kristine Amundsen (vara), lege i spesialisering
  • Randi Torgauten (medlem), overlege og psykiater
  • Morten Andersen(vara), urolog
  • Mette Wallace (medlem), helsesøster og sexologisk rådgiver
  • Peter Zachariassen (vara), psykologspesialist

Sammensetningen gjelder frem til 1. januar 2020.

​​Sekretær for Steriliseringsrådet: Siri Haavie, avdeling sykehustjenester, sih@helsedir.no.

Sist faglig oppdatert: 21. mars 2019