Denne oversikten gir kunnskap om utvikling og trender over tid og er en indikasjon på hvordan vi lykkes med den nasjonale innsatsen for å fremme seksuell helse, mestring og egenomsorg. Strategi for seksuell helse (2017–2022) skal sikre gode data og nødvendig kunnskapsgrunnlag for en målrettet innsats for god seksuell helse i befolkningen.

Prevensjonsbruk

Forbruket av prevensjon blant kvinner har økt de siste årene. Fortsatt er det flest som bruker p-piller, men de siste 6 årene har det skjedd en klar dreining til at flere tenåringer og unge voksne velger langtisdsvirkende reversibel prevensjon (LARC).

I tidsrommet 2009-2015 har det vært en økning i bruk av p-stav på 759 % blant kvinner i alderen 16-19 år, og 307 % i aldersgruppen 20-24 år. I samme tidsperiode økte bruk av hormonspiral i aldersgruppen 16-19 år og 20-24 år med henholdsvis 266 og 52 %.

I 2015 ble det solgt 141 000 doser (390 døgndoser) nødprevensjon i Norge, hvorav syv % i dagligvare. Salget av nødprevensjon er stabilt i forhold til 2014.

Fra 2015 ble langtisdsvirkende prevensjonsmetoder som p-stav og spiral inkludert i subsidieringsordningen (helsenorge.no), slik at enkelte prevensjonsmidler blir helt gratis, avhengig av hvor lenge de varer og hvor gammel kvinnene er.

I 2016 fikk helsesøstre og jordmødre rett til å rekvirere alle typer hormonell prevensjon til kvinner over 16 år.

Utvikling i prevensjonsbruk i Folkehelseinstituttets oversikt (legemiddelforbruk.no)

Kondombruk

Det finnes ingen samlet statistikk over kondomsalg i Norge. Helsedirektoratet sendte i 2015 ut 5,5 millioner kondomer gjennom ordningen med gratis kondomer, og etterspørselen holder seg stabilt høy. Helsedirektoratet distribuerer kondomer i ulike størrelser og tykkelser for å sikre brukertilfredshet. I tillegg selger kommersielle aktører kondomer i dagligvareforretninger, apotek og kiosker.

HPV-vaksine

Folkehelseinstituttet anslår at 70 % av alle seksuelt aktive vil bli smittet av HPV i løpet av livet, og at ca. 20 % er smittet til enhver tid.

Siden 2009 tilbys HPV-vaksinen gratis for alle 12 år gamle jenter som del av barnevaksinasjonsprogrammet.

Jenter født i 1997 var det første kullet som ble tilbudt vaksinen. Av disse mottok ca. 70 % første dose. 86 % av 2002-kullet fikk minst én dose per juni 2015.

Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt å tilby kvinner født i 1991 eller senere opphentingsvaksine mot HPV. Nasjonalt råd for prioritering har vedtatt at HPV-vaksine kan tilbys gutter gjennom barnevaksinasjonsprogrammet.

Utdeling av rene sprøyter

Personer som injiserer narkotika har økt risiko for smitte med hiv, hepatitt og syfilis, som også smittes seksuelt. Et viktig primærforebyggende tiltak for denne gruppen er utdeling av rene sprøyter.

Årlig blir det delt ut ca. 3 millioner rene sprøyter og sprøyteutstyr fra 36 ulike distribusjonssteder i Norge.

Oslo delte ut 1,2 millioner sprøyter og sprøyteutstyr i 2015. For personer som injiserer heroin vil bytte til å røyke heroin gå over til substitusjonsbehandling eller å slutte å bruke stoff redusere både smitterisiko og faren for overdose.

Testaktivitet

Tidlig avdekking av og rett behandling for seksuelt overførbare infeksjoner er et viktig sekundærforebyggende tiltak for å redusere spredning av seksuelt overførbare infeksjoner og forebygge komplikasjoner som følge av infeksjonen. Lett tilgjengelige tjenester for smittesjekk bidrar til å øke testaktiviteten.

Det finnes ikke en fullstendig oversikt over antall undersøkelser for seksuelt overførbare infeksjoner i Norge. I 2014 ble det gjennomført cirka 293 000 undersøkelser for genital klamydiainfeksjon, en økning på 2 % fra 2013.

Flere offentlige og ideelle aktører tilbyr nå gratis hurtigtest for hiv og syfilis utenfor helsetjenesten.

Blant personer smittet med hiv før ankomst til Norge ble 52 % diagnostisert innen seks måneder etter ankomst. Blant msm ble 44,3 % testet etter eget ønske. 25,7 % ble testet på grunn av kliniske symptomer på hiv, hvorav 22,2 % hadde utviklet aids. Totalt hadde ti personer utviklet aids på diagnosetidspunktet. Tallene indikerer at det er potensiale for å avdekke flere tilfeller tidligere gjennom målrettet testing.

Klamydia og LGV

Blant 292 772 klamydiatester tatt i 2014 var 24 810 (8,5 %) positiv for genitale klamydiainfeksjoner (klamydia), en økning på 0,5 % fra året før.

Dette gir en klamydiarate på 486 tilfeller per 100 000 innbyggere, en økning på 7 % fra året før og 4 % høyere enn 2009. Forekomsten av klamydia har vært stabilt høy gjennom mange år.

Unge voksne under 25 år utgjorde 66 % av positive prøver, og 60 % av alle klamydiatilfellene ble påvist hos kvinner i 2014.

Forekomsten av klamydia er høyest i Troms, Oslo og Finnmark, med henholdsvis 770, 747 og 709 tilfeller per 100 000 innbyggere. Lavest rate ses i Sogn og Fjordane med 336 per 100 000, fulgt av Aust-Agder med 342 og Buskerud med 363 tilfeller per 100 000 innbyggere.

I 2013 ble data om lymfogranuloma venerum (LGV) inkludert i dataovervåkningen av klamydia. I 2014 ble det påvist 22 tilfeller av LGV, mot 26 tilfeller i 2013. Fra 2006 er det påvist totalt 90 tilfeller av LGV i Norge. Flest tilfeller påvises blant menn som har sex med menn bosatt i Oslo. Ubehandlet kan LGV medføre alvorlige helseplager.

Klamydia og lymfogranuloma venerum (LGV) i Norge 2015 (fhi.no)

Gonoré og syfilis

Antall meldte tilfeller av gonoré fortsetter å øke i 2015, til 851 tilfeller. 690 av tilfellene var påvist blant menn, 161 blant kvinner. Siden 2009 har antall tilfeller totalt økt med 216 %. Økningen er størst blant menn som har sex med menn, hvor det i 2015 ble påvist 369 % flere tilfeller enn i 2009. Heteroseksuell smitte har økt med 141 % i samme periode. Blant heteroseksuelt smittede kvinner har økningen i meldte tilfeller tredoblet seg på få år.

Resistente gonokokker er et økende problem. I 2013 ble standardbehandlingen for gonoré endret fordi anslagsvis 60-80 % av påviste gonoré-tilfeller var resistent mot standardbehandlingen. Det er allerede påvist enkelte tilfeller av resistens mot dette medikamentet i Norge.

I 2015 ble det meldt 172 tilfeller av primær, sekundær eller tidlig latent syfilis mot 189 i 2014, en nedgang på 9 % fra 2014. Syfilistilfellene fordelte seg med 162 blant menn og 10 blant kvinner. 79 % av tilfellene var homoseksuelt smittet, mot 75 % i 2014. Til tross for at meldte tilfeller av syfilis gikk noe ned i 2015, har forekomsten økt med 126,3 % sammenlignet med 2009.

Gonoré og syfilis i Norge i 2015 (fhi.no)

Hiv

I 2015 ble det diagnostisert 221 nye hivsmittede i Norge, det laveste antallet nydiagnostiserte på ti år. Reduksjonen skyldes en 34,5 % nedgang blant menn som har sex med menn (msm), fra 107 i 2014 til 70 tilfeller i 2015. Blant norskfødte msm er nysmitten halvert siden 2011, mens andelen msm med innvandrerbakgrunn har økt, og utgjør nå 48,6 % av nydiagnostiserte msm.

138 av nydiagnostiserte oppgav heteroseksuell smitte, mot 130 året før, en nedgang på 5,8 %. I denne gruppen var 86 personer smittet før ankomst Norge mens 52 personer var smittet mens bosatt i Norge. Blant de smittet mens bosatt i Norge var 40 menn, hvorav 70 % smittet i utlandet. Ti av tolv kvinner smittet mens bosatt i Norge ble smittet av sin faste partner.

Åtte personer oppgav at de var smittet gjennom sprøytebruk. To barn var smittet under fødsel før innvandret til Norge. For tre av tilfellene er smittemåten ukjent.
Hivsituasjonen i Norge per 31. desember 2015 (fhi.no)

Hepatitt B og C

I 2015 ble det påvist 1186 tilfeller av hepatitt C, 2,3 % færre enn i 2014.

Personer som injiserer narkotika utgjør flertallet av personer med hepatitt C smitte. Mens antallet tilfeller av akutt hepatitt B gikk ned med 13,6 %, fra 22 til 19 tilfeller mellom 2014 og 2015, økte antall tilfeller av kronisk hepatitt B med 18 %, fra 673 til 795 tilfeller i samme periode.

Menn som har sex med menn utgjorde 13 av 19 tilfeller av akutt hepatitt B. Økningen i kronisk hepatitt B skyldes i hovedsak økt innvandring.

Informasjon, råd og nyheter om hepatitt A, B og C (fhi.no)

Abort

Abortstatistikk

Sist faglig oppdatert: 10. mars 2017