Ved ulykker, kriser eller katastrofer kan enkelte ha behov for psykososiale støttetjenester i tillegg til støtte fra nærmiljø, venner og arbeidskollegaer.

Helse- og sosialsektoren i kommunene er avhengig av et godt og tett samarbeid med andre nødetater, frivillige organisasjoner og helseforetak for å kunne tilby gode psykososiale støttetjenester ved kriser, ulykker og katastrofer når det er behov for det.

Helsedirektoratet har utarbeidet en veileder om innhold, organisering og kompetanse i psykososiale tjenester ved kriser, ulykker og katastrofer.

Sist faglig oppdatert: 18. januar 2019