​Utredning i kommunehelsetjenesten

Som hovedregel bør demensutredningen skje i kommunen og gjennomføres som et samarbeid mellom fastlege/sykehjemslege og kommunens helse- og omsorgstjeneste. Legen er ansvarlig for medisinsk utredning og diagnostikk, samt behandling av demenssykdommen og eventuelle somatiske og/eller psykiske tilleggssymptomer. Helse- og omsorgstjenesten bør ha ansvar for å kartlegge funksjonsnivå, hjemmesituasjon, pårørendebelastning og eventuelle behov for bistand eller tekniske hjelpemidler, samt å sørge for at hensiktsmessig hjelp blir satt i verk.

Det er viktig at kommunen etablerer ordninger som bidrar til at personer med demenssykdom fanges opp og utredes i rett tid, og at pasient og pårørende følges opp gjennom hele sykdomsforløpet. Personer med demens og deres pårørende peker på behovet for en fast kontaktperson i kommunen - en koordinator. Koordinator for personer med demens bør inngå i et tverrfaglig team i kommunen, gjerne et eget hukommelsesteam/demensteam. Etablering av ordninger med koordinator og hukommelsesteam kan være viktig for å oppnå helhetlig og koordinert oppfølging av personer med demens og deres pårørende. Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse har gitt ut en håndbok som gir nyttige råd om utredning og oppfølging av personer med demens.

Håndbok om etablering og drift av hukommelsesteam

Demens og bilkjøring byr på særlige utfordringer. Ved mistanke om begynnende kognitiv svikt/demens må legen spesielt vurdere om vedkommende fortsatt kan kjøre trafikksikkert.

Les mer om helsekravene til førerkort.

Verktøy for utredning av demens

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse har i samarbeid med Helsedirektoratet utarbeidet verktøy til bruk i utredning av demens i ulike deler av helsetjenesten.

Utredning i spesialisthelsetjenesten

Utredning av demens starter hos fastlegen. I de fleste tilfeller vil fastlegen selv foreta det meste av utredningen, og henvise til videre undersøkelser og utredning når det er behov for det.

Spesialisthelsetjenesten skal som hovedregel ha ansvar for utredning der det kreves spesialkompetanse. Utredning av yngre personer (under 65 år) med mistanke om demens, personer med minoritetsbakgrunn og personer med utagerende atferd er eksempler på dette.

Kurs og konferanser om utredning

Aldring og helse holder kurs om utredning av demens og etablering av demensteam.

Se kurskalenderen til Aldring og helse.

Sist faglig oppdatert: 13. desember 2018