Det er et mål i Demensplan 2020 at personer med demens skal få muligheter til å leve et aktivt, og pårørende skal gis støtte og avlastning. Dagaktivitetstilbud bør være et sentralt ledd i tiltakskjeden til personer med demens og deres pårørende.

Dagaktivitetstilbud skal stimulere og aktivisere hjemmeboende personer med demens, gi gode opplevelser og meningsfulle hverdager. I tillegg skal det bidra til nødvendig avlastning for de nærmeste pårørende. Som del av Demensplan 2015 etablerte regjeringen i 2012 en tilskuddsordning til dagaktivitetstilbud til personer med demens. Denne tilskuddsordningen er videreført i Demensplan 2020.

Søk tilskudd for etablering av nye dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens

Helsedirektoratet oppfordrer kommunene til å ta utgangspunkt i lokal kultur, natur, målgruppe og andre forhold, og være kreative i utformingen av dagaktivitetstilbudene.

Etablering og drift av dagaktivitetstilbud

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse har utarbeidet veiledningsmateriell om etablering og drift av dagaktivitetstilbud for å hjelpe kommuner som ønsker å etablere dagaktivitetstilbud (aldringoghelse.no). 

I tillegg arrangerer Nasjonal kompeansetjeneste for aldring og helse kurs og konferanser om etablering og drift av dagaktivitetstilbud. Se kurskalenderen til Aldring og helse.

Egenandel for dagaktivitetstilbud

Kommunen har ikke en lovpålagt plikt til å tilby dagaktivitetstilbud for personer med demens. Innenfor rammene av forsvarlighetskravet har imidlertid kommunen stor frihet til selv å velge hvordan tjenestetilbudet skal innrettes, og kan velge å organisere tjenester i form av dagaktivitetstilbud når dette er hensiktsmessig. Dagaktivitetstilbud for personer med demens kan derfor for eksempel gis for å dekke pasient/brukers behov for avlastning, oppfølging av ernæring eller personlig assistanse.

Hvis kommunen velger å organisere sine tjenester som et dagaktivitetstilbud, vil innholdet i tjenestene kunne variere ut fra lokale forhold og behov. Kommunen må ha hjemmel for å kreve egenbetaling for nødvendige helse- og omsorgstjenester. Om kommunen kan kreve egenandel for dagaktivitetstilbudet vil altså avhenge av hva slags tilbud eller tjenester dagaktivitetstilbudet er, og hvilket behov tilbudet er ment å dekke. Det må derfor komme klart frem av vedtaket hva som er formålet med dagaktivitetstilbudet, og om tilbudet gis som nødvendige helse- og omsorgstjenester. Dersom tjenesten gis som en del av helse- og omsorgstjenestene må egenandelen følge reglene i forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester. Dersom tjenesten gis utover det pasient/bruker har rett til etter pasient- og brukerrettighetsloven, kan det allikevel tas egenandel for disse.

Redegjørelse om egenendel brev.pdf
 

Sist faglig oppdatert: 21. mars 2018