Det er et mål i Demensplan 2020 at personer med demens skal få muligheter til å leve et aktivt, og pårørende skal gis støtte og avlastning. Dagaktivitetstilbud bør være et sentralt ledd i tiltakskjeden til personer med demens og deres pårørende.

Dagaktivitetstilbud skal stimulere og aktivisere hjemmeboende personer med demens, gi gode opplevelser og meningsfulle hverdager. I tillegg skal det bidra til nødvendig avlastning for de nærmeste pårørende. Som del av Demensplan 2015 etablerte regjeringen i 2012 en tilskuddsordning til dagaktivitetstilbud til personer med demens. Denne tilskuddsordningen er videreført i Demensplan 2020.

Søk tilskudd for etablering av nye dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens

Helsedirektoratet oppfordrer kommunene til å ta utgangspunkt i lokal kultur, natur, målgruppe og andre forhold, og være kreative i utformingen av dagaktivitetstilbudene.

Etablering og drift av dagaktivitetstilbud

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse har utarbeidet veiledningsmateriell om etablering og drift av dagaktivitetstilbud for å hjelpe kommuner som ønsker å etablere dagaktivitetstilbud (aldringoghelse.no). 

Egenandel for dagaktivitetstilbud

Kommunen har ikke en lovpålagt plikt til å tilby dagaktivitetstilbud for personer med demens. Innenfor rammene av forsvarlighetskravet har imidlertid kommunen stor frihet til selv å velge hvordan tjenestetilbudet skal innrettes, og kan velge å organisere tjenester i form av dagaktivitetstilbud når dette er hensiktsmessig. Dagaktivitetstilbud for personer med demens kan derfor for eksempel gis for å dekke pasient/brukers behov for avlastning, oppfølging av ernæring eller personlig assistanse.

Hvis kommunen velger å organisere sine tjenester som et dagaktivitetstilbud, vil innholdet i tjenestene kunne variere ut fra lokale forhold og behov. Kommunen må ha hjemmel for å kreve egenbetaling for nødvendige helse- og omsorgstjenester. Om kommunen kan kreve egenandel for dagaktivitetstilbudet vil altså avhenge av hva slags tilbud eller tjenester dagaktivitetstilbudet er, og hvilket behov tilbudet er ment å dekke. Det må derfor komme klart frem av vedtaket hva som er formålet med dagaktivitetstilbudet, og om tilbudet gis som nødvendige helse- og omsorgstjenester. Dersom tjenesten gis som en del av helse- og omsorgstjenestene må egenandelen følge reglene i forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester. Dersom tjenesten gis utover det pasient/bruker har rett til etter pasient- og brukerrettighetsloven, kan det allikevel tas egenandel for disse.

Redegjørelse om egenendel brev.pdf
 

Sist faglig oppdatert: 23. mars 2018