Se Nasjonal plan for implementering av pakkeforløp for psykisk helse og rus.

Statuskartlegging

Det har blitt utviklet et statuskartleggingsskjema for Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) (XLS). Dette kan brukes av ledere og i møter der implementering av pakkeforløp drøftes. Verktøyet:

  • er ment som et hjelpemiddel til å kartlegge status på aktuell praksis
  • gir en oversikt over i hvilken grad aktuelle målepunkter følges opp som beskrevet i pakkeforløpet
  • gir mulighet til å planlegge tiltak for økt måloppnåelse, og å vurdere risiko for mangelfull gjennomføring

Statuskartleggingen er laget for å understøtte lokale implementeringstiltak, og resultatet skal ikke rapporteres utenfor virksomheten.

Brukererfaringer

Kunnskapssenteret har utviklet ulike spørreskjema for å måle pasienters erfaringer med bl.a. spesialisthelsetjenesten (fhi.no).

Flytskjema

Flytskjema for Pakkeforløp for psykisk helse og rus kan lastes ned / skrives ut her (PDF).