https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=9807<h2 class="ms-rteElement-H2B">Grunnlag for henvisning</h2><div class="textContainer"><p>Personer som henvises til TSB for sine rusmiddelproblemer eller for annen avhengighetsproblematikk (spillproblematikk, bruk av anabole androgene steroider) inkluderes i pakkeforløp. Pasienter som får helsehjelp etter en øyeblikkelig-hjelp-vurdering eller etter §§ 10-2 og 10-3 i helse- og omsorgstjenesteloven inkluderes også i pakkeforløp. Det samme gjelder som hovedregel straffedømte som henvises til TSB, se <a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/veileder-for-helse-og-omsorgstjenester-til-innsatte-i-fengsel">veileder for helse- og omsorgstjenester for innsatte i fengsel (PDF)</a> og sentrale anbefalinger i <a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/behandling-og-rehabilitering-av-rusmiddelproblemer-og-avhengighet/seksjon?Tittel=behandlingsniva-i-rusbehandling-avbrudd-9263#straffegjennomf%C3%B8ring-kombinert-med-rusbehandlinganbefaling">retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet</a> og i <a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/avrusning-fra-rusmidler-og-vanedannende-legemidler/seksjon?Tittel=avrusning-i-fengsel-10212#avrusning-i-fengsel">retningslinje for avrusning fra rusmidler og vanedannende legemidler</a>.</p><p>Ved behov for å drøfte om pasienten bør henvises, kan henviser kontakte spesialisthelsetjenesten for å få veiledning. <a href="https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/hod/hoeringer_kta/dokumenter/rundskriv_i-3_2013.pdf">For mer informasjon og eksempler på hvordan veiledning i praksis kan gjøres, se rundskriv (PDF, regjeringen.no).</a></p><p>Når henvisningen blir vurdert i spesialisthelsetjenesten, vil det bli tatt stilling til hvilket pakkeforløp pasienten bør følge.</p><p>Personen som henvises skal være bevisst innholdet i henvisningen, og delaktig i formuleringen der det er mulig. <br></p></div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"></ul><div class="resp-tabs-container"></div></div>
https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=9808<h2 class="ms-rteElement-H2B">Kartlegging og henvisning</h2><div class="textContainer"><p>Ved kartleggingen må henviser sørge for at pasient og eventuelt pårørende medvirker for å sikre god informasjonsutveksling og dialog. </p><p>Henviser bør, så langt som mulig, gjennomføre en kartlegging som inkluderer punktene nedenfor før henvisning sendes. Tolk må benyttes der det er nødvendig. Ved samtidige tjenester i kommunen bør henvisning koordineres og kommunens kontaktperson oppgis i henvisningen. Der det er hensiktsmessig bør fastlege være kontaktperson. Dersom henviser ikke er fastlege bør det konfereres med fastlege før henvisning sendes. Pasienten og eventuelt pårørende bør få kopi av henvisningen.</p><p>Henvisningen bør inneholde en kortfattet status som inkluderer:</p><p><strong>Aktuelt</strong></p><ul><li>Hva ønsker pasienten hjelp til? Det er ønskelig at brukeren selv skriver ned sine ønsker og hva det ønskes hjelp til. Brukeren bør ved behov få tilbud om hjelp til skriftliggjøring.</li><li>Pasientens ønsker om type behandling i TSB og hvor behandlingen bør finne sted.</li><li>Pasientens ressurser</li><li>Rusmiddelbruk og/eller annen avhengighetsproblematikk (spillproblematikk, bruk av anabole androgene steroider)</li><li>Har pasienten individuell plan (IP), koordinator og ansvarsgruppe?</li><li>Tidligere og nåværende behandlings- og oppfølgingstiltak</li><li>Somatisk helse (inkludert tannhelse) og levevaner. Hvis mulig legges det ved et skriv fra fastlegen.</li><li>Psykisk helse. Vurdering av overdoserisiko og risikofaktorer for selvskading/selvmord. </li><li>Samarbeidspartnere og andre hjelpeinstanser (inkludert statlig NAV) som pasienten er i kontakt med</li><li>Vurder behov for avrusning</li></ul><p><strong>Familie/sosialt</strong></p><ul><li>Familieforhold, spesielt fokus på pasientens mindreårige barn og/eller søsken</li><li>Sosiale forhold inkludert boligforhold</li><li>Interesser og nære støttepersoner</li><li>Arbeid/utdannelse (herunder sykemelding), økonomi og nettverk. </li><li>Har pasienten førerkort? se <a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/forerkortveilederen">Førerkortveilederen</a></li></ul><p><b>Andre forhold</b></p><ul><li>Legemidler i bruk og relevant tidligere legemiddelbruk</li><li>Informasjon om allergier (inkludert legemiddelallergier)</li><li>Kartlegge om pasienten har historie med vold og trusler (utsatt for og/eller utøvd)</li><li>Spesielle hensyn (behov for tolk, oppmøtested, tilrettelegging, ønske om kjønnsdelt behandling m.m.)</li><li>Spesielle hensyn tilknyttet språklige eller kulturelle forskjeller, eventuell status migrasjonsbakgrunn</li><li>Har pasient individuell plan (IP)?</li></ul><p>Mulige somatiske årsaker til tilstanden bør være vurdert, inkludert blodprøver der det er aktuelt. (Nødvendig somatisk diagnostikk vil sluttføres i spesialisthelsetjenesten dersom pasienten vurderes å ha rett til helsehjelp). Det bør komme tydelig frem hva som er begrunnelsen for henvisningen. Ved behov for særlig tilrettelegging, må dette fremkomme i henvisningen. </p></div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"></ul><div class="resp-tabs-container"></div></div>
https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=9809<h2 class="ms-rteElement-H2B">Dialog med pasient og pårørende</h2><div class="textContainer"><p> For å sikre god informasjon og dialog må henviser sikre at henvisningen tar utgangspunkt i pasientens beskrivelse av situasjonen. God informasjonsutveksling og dialog med pasient og eventuelt pårørende er en forutsetning for brukermedvirkning. </p><p> Henviser skal informere og drøfte følgende med pasienten og eventuelt pårørende: </p><ul> <li>bakgrunnen for henvisningen og hva henvisningen innebærer</li> <li>innholdet i henvisningen</li> <li>hva som vil skje når henvisningen er mottatt</li></ul><p>Det bør undersøkes om informasjonen er forstått. Se <a href="https://lovdata.no/NL/lov/1999-07-02-63/%c2%a73-5">pasient- og brukerrettighetsloven § 3-5 (lovdata.no).</a></p><ul> </ul><p> Informasjon gis om <a href="https://helsenorge.no/parorende/tilbud-for-parorende-innen-psykisk-helse-og-rus">bruker- og pårørendeorganisasjoner (helsenorge.no)</a> som kan gi veiledning, støtte og informasjon </p><p> Pasienten skal informeres om <a href="https://helsenorge.no/velg-behandlingssted">rett til å velge behandlingssted (helsenorge.no).</a> </p><p> <a href="https://helsenorge.no/psykisk-helse/pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rus">Informasjon til pasient og eventuelt pårørende om pakkeforløp for psykisk helse og rus er tilgjengelig på helsenorge.no.</a><br> </p></div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"></ul><div class="resp-tabs-container"></div></div>
https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=9810<h2 class="ms-rteElement-H2B">Start pakkeforløp</h2><div class="textContainer"><p>Pakkeforløpet starter i kommune / hos fastlege eller annen henviser, men registreres og måles først når spesialisthelsetjenesten mottar henvisningen. Ved samtidige tjenester skal kommunens kontaktperson være oppgitt i henvisningen. Forløpskoordinator i spesialisthelsetjenesten har ansvaret for å ta kontakt om videre samarbeid. </p><p>Når en pasient er henvist til spesialisthelsetjenesten, skal det vurderes om pasienten har rett til helsehjelp. Denne vurderingen gjøres på bakgrunn av informasjon i henvisningen, og i tråd med prioriteringsforskriften og prioriteringsveilederne- Se <a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/aktuell-informasjon-om-lov-og-forskrift-for-prioriteringsveilederne">Aktuell informasjon om lov og forskrift for prioriteringsveilederne</a>.</p><p>Ved behov for supplerende informasjon, kontaktes henviser.</p><p>Dersom pasienten ikke får innvilget rett til helsehjelp avsluttes pakkeforløpet. Ved mulig avslag kan det vurderes å innkalle pasienten til en vurderingssamtale innen 10 dager (vurderingsfristen). Ved avslag bør det gis en faglig begrunnelse for avslaget og det bør gis anbefalinger/råd for annen aktuell behandling eller oppfølging. Spesialisthelsetjenesten bør også vurdere om veiledning til kommunal helsetjeneste kan bidra til å ivareta pasientens behov for behandling og oppfølging. </p><p>For pasienter som får helsehjelp etter en øyeblikkelig-hjelp-situasjon, starter pakkeforløpet når pasienten vurderes som klinisk stabil, og det vurderes behov for videre utredning og/eller behandling i TSB. Pakkeforløpet starter altså først når øyeblikkelig-hjelp-situasjonen vurderes som avsluttet. </p><p>Beslutning om pasienten skal inn i pakkeforløp skal som hovedregel tas innen 2 uker etter en øyeblikkelig-hjelp-vurdering. Dette innebærer at for pasienter som får akutt avrusning, kan beslutning om pakkeforløp tas mens pasienten fremdeles er i avrusning. Men det forutsetter at pasienten er vurdert som stabil, og har behov for videre oppfølging i TSB. </p><p>Ved planlagt avrusning kodes «Pakkeforløp start» når henvisningen mottas. Pasienter i TSB vil som hovedregel være i ett pakkeforløp. Ved behov, må behandlingsansvarlig sørge for å innhente kompetanse for å vurdere samtidige sykdommer og ev. henvise til avgrenset behandling i annen tjeneste. Unntaksvis kan pasienten være i flere pakkeforløp. Ved samtidig alvorlig psykisk lidelse og rusmiddelproblematikk, skal pasienten inn i pakkeforløp psykisk helsevern, se ROP-retningslinjen kapittel 8.8.4. <a href="http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/rop/8-roller-og-ansvar/8.8-samhandling-enheter/8.8.4-samhandling-ulike">helsebiblioteket.no</a> og <a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-tsb">prioriteringsveileder for TSB</a>.</p></div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"></ul><div class="resp-tabs-container"></div></div>
https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=9811<h2 class="ms-rteElement-H2B">Forløpskoordinering i spesialisthelsetjenesten og kommunen</h2><div class="textContainer"><h3> Forløpskoordinering i spesialisthelsetjenesten</h3><p>Innføring av pakkeforløp innebærer at alle virksomheter innen spesialisthelsetjenesten som utreder og behandler pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) skal utpeke forløpskoordinatorer. Det gjelder alle helseforetak og alle private virksomheter som har avtale med et regionalt helseforetak eller godkjenning fra HELFO. Det er et lederansvar å planlegge virksomheten slik at det finnes et tilstrekkelig antall forløpskoordinatorer på systemnivå. </p><p>Forløpskoordinatorene skal ha delegert ansvar for og myndighet til å sikre sammenhengende pasientforløp og oppfølging uten unødig ventetid. </p><p>Virksomheten bestemmer selv hvor forløpskoordinatorene skal være forankret og hvem som skal ha denne rollen. På nettsidene til virksomhetene skal det stå telefonnummer til forløpskoordinatorene for de ulike pakkeforløpene. </p><p><strong>Ansvar og oppgaver for forløpskoordinator spesialisthelsetjenesten: </strong></p><ul><li>Være tilgjengelig for pasient og eventuelt pårørende, samt involverte instanser til pasienten har fått tildelt egen behandler eller pasientansvarlig psykolog /lege i spesialisthelsetjenesten eventuelt kontaktlege/-psykolog</li><li>Koordinere hele forløpet, også ved uteblivelse fra avtaler, når behandler ikke gjør det</li><li>Ha et overordnet ansvar for at forløpstider følges og at målepunkter blir kodet</li><li>Informere, veilede og gi råd til pasient og eventuelt pårørende om pakkeforløp psykisk helse og rus</li><li>Ved behov, koordinere avtaler og samarbeidsmøte</li><li>Samarbeid med forløpskoordinator i kommunen </li></ul><p>For informasjon om forholdet mellom koordinator og kontaktlege, se <a href="https://helsedirektoratet.no/kontaktlege-i-spesialisthelsetjenesten">Veileder om kontaktlege i spesialisthelsetjenesten.</a><b><strong data-redactor-tag="strong"><br></strong></b></p><h3>Forløpskoordinering i kommunen</h3><p> Kommunen bestemmer selv hvordan arbeidet med forløpskoordinering skal organiseres og hvilken instans som skal ha dette hovedansvaret i kommunen, eksempelvis koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering. Koordinerende enhet er en lovpålagt enhet som har et overordnet ansvar for individuell plan og koordinator til pasienter/brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester, jf. <a href="https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30/KAPITTEL_7#%c2%a77-3"><u>helse- og omsorgstjenesteloven § 7-3 (lovdata.no)</u></a>. </p><p> Det er et lederansvar å sørge for at det koordinerende arbeidet i pakkeforløpene ivaretas. Dette gjelder også for pasienter som ikke har behov for langvarige og koordinerte tjenester.</p><p>På nettsidene til kommunen/bydelen bør det klart fremgå en kort informasjon om de ulike pakkeforløpene, samt kontaktinformasjon til enheten i kommunen med overordnet koordineringsansvar. </p><p>Ved behov for individuell plan og koordinator skal helseforetaket så snart som mulig varsle kommunens koordinerende enhet om dette slik at de kan starte prosessen med oppnevning av koordinator i dialog med pasienten. For personer som allerede har en behandler/koordinator innen psykisk helse- og rustjenester i kommunen, er det naturlig at denne personen ivaretar arbeidet med forløpskoordinering. </p><p>For personer som ikke har kontakt med behandler/koordinator i kommunen, bør det fremgå av kommunens nettsider hvem som har det overordnede ansvaret for å sikre videre oppfølging. </p><p>Selv om pasienten ikke ønsker å få utarbeidet en individuell plan, skal kommunen likevel tilby koordinator, jf. <a href="https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-16-1256/KAPITTEL_5#%c2%a721"><u>Forskrift om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator § 21 (lovdata.no)</u></a>. </p><p><strong>Oppgaver i det forløpskoordinerende arbeidet i kommunen:</strong> </p><ul><li>informere, veilede og gi råd til pasient og ev. pårørende om pakkeforløp psykisk helse og rus</li><li>samarbeide med forløpskoordinator i spesialisthelsetjenesten </li><li>sikre helhetlig oppfølging med utgangspunkt i pasientens mål, ressurser og behov</li><li>sikre god samhandling mellom aktørene i helsetjenesten, samt andre relevante tjenesteytere </li><li>sikre samordning av tjenestetilbudet</li><li>initiere, innkalle og eventuelt lede møter knyttet til koordinering og ev. individuell plan</li><li>følge opp, evaluere og oppdatere individuell plan </li><li>forberede og koordinere aktuelle tiltak/tilbud i kommunen i god tid før utskrivning, mellom planlagte opphold og under poliklinisk behandling</li></ul><p> For utfyllende informasjon, se: </p><ul><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/oppfolging-av-personer-med-store-og-sammensatte-behov"><u>Veileder for oppfølging av personer med store og sammensatte behov</u></a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator"><u>Veileder for rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator</u></a></li></ul></div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"></ul><div class="resp-tabs-container"></div></div>
https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=9812<h2 class="ms-rteElement-H2B">Registrering av koder</h2><div class="textContainer"><h3> Type forløp </h3><p> For alle voksne som henvises til tverrfaglig spesialisert rusbehandling, med unntak av pasienter som skal inn i pakkeforløp for gravide og rus, skal koden for type forløp som står nedenfor registreres.</p><p>Kode for type forløp skal registreres samtidig som koden Pakkeforløp start. <strong data-redactor-tag="strong"> </strong> </p><table> <tbody> <tr> <td> Kode </td> <td> Kodetekst </td> <td> Type kode </td> <td> Kodeverk (OID) </td> </tr> <tr> <td> D01 </td> <td> Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) </td> <td> Forløp </td> <td> 9321 </td> </tr> </tbody> </table><p> Ved rapportering i system som ikke har forløpsmodul registreres ikke «Type forløp» som egen kode. Hvilket forløp pasienten er i angis isteden i de øvrige kodene i forløpet. <br> </p><h3> Pakkeforløp start</h3><p>Kode for Pakkeforløp start skal registreres: </p><ul> <li>når henvisning til TSB er mottatt. Dato for pakkeforløp start er mottaksdato for henvisningen. Dette gjelder også pasienter som innlegges på tvang i TSB. </li> <li>etter en øyeblikkelig-hjelp-vurdering, dersom pasienten vurderes som klinisk stabil, og det vurderes behov for videre utredning og/eller behandling i TSB. Koden settes først når den øyeblikkelig-hjelp situasjonen vurderes som avsluttet. Beslutning om pasienten skal inn i pakkeforløp, skal som hovedregel gjøres innen to uker etter en øyeblikkelig-hjelp vurdering. Koden settes på dato for når beslutning blir tatt. Dette innebærer at for pasienter som får akutt avrusning, kan koden A - Pakkeforløp start registreres mens pasienten fremdeles er i avrusning. </li> <li>når det i sykehuset eller private institusjoner påvises rusmiddelproblem eller annen avhengighetsproblematikk under utredning eller behandling av annen sykdom, og det blir viderehenvist til Rusbehandling (TSB) pakkeforløp. Dato for pakkeforløp start er dato for mottaksdato for viderehenvisning. Dette gjelder også ved viderehenvising fra et annet pakkeforløp. </li> <li>når en pasient i pakkeforløp blir overført fra et helseforetak eller privat institusjon (hf1) til nytt helseforetak eller institusjon (hf2). Dato for start pakkeforløp skal da registreres ved hf2 på mottaksdato for viderehenvisningen. Start pakkeforløp skal registreres på tilsvarende måte ved alle eventuelle påfølgende helseforetak eller private institusjoner. </li> </ul><table> <tbody> <tr> <td> Kode </td> <td> Kodetekst </td> <td> Type kode </td> <td> Kodeverk (OID) </td> </tr> <tr> <td> A </td> <td> Pakkeforløp start </td> <td> Hendelse </td> <td> 9322 </td> </tr> </tbody> </table><p> I systemer som ikke har forløpsmodul registreres dette som en prosedyrekode med kode D01A - Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) – Pakkeforløp start </p><p> Hvis pasienten ved vurdering ikke får innvilget rett til helsehjelp, skal <a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/rusbehandling-tsb-pakkeforlop/seksjon?Tittel=registrering-av-koder-11613#avslutning-av-pakkeforl%C3%B8p">pakkeforløpet avsluttes</a> med utfallskoden rett til helsehjelp ikke innvilget. </p><h3>Første fremmøte i pakkeforløpet</h3><p> Første fremmøte i pakkeforløpet kodes på dato for første konsultasjon i poliklinikk eller for første innleggelsesdag ved døgnavdeling etter vurdert helsehjelp. </p><p>Ved en øyeblikkelig-hjelp vurdering (inkludert akutt avrusning) settes denne koden samtidig med koden A - Pakkeforløp start.</p><table> <tbody> <tr> <td> Kode </td> <td> Kodetekst </td> <td> Type kode </td> <td> Kodeverk (OID) </td> </tr> <tr> <td> M </td> <td> Første fremmøte i pakkeforløpet </td> <td> Hendelse </td> <td> 9322 </td> </tr> </tbody> </table><p> I systemer som ikke har forløpsmodul registreres dette som en prosedyrekode med kode D01M - Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) – Første fremmøte i pakkeforløpet </p></div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"></ul><div class="resp-tabs-container"></div></div>