Henvisning og start – rusbehandling (TSB) pakkeforløphttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=5018Henvisning og start – rusbehandling (TSB) pakkeforløpRusbehandling (TSB) – pakkeforløpRetningslinjeseksjon6FalseRusbehandling (TSB) – pakkeforløp<h2>Målsetning</h2><p>Målsetningen med Pakkeforløp for psykisk helse og rus er:</p><ul><li>økt brukermedvirkning og brukertilfredshet</li><li>sammenhengende og koordinerte pasientforløp</li><li>unngå unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging</li><li>likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor</li><li>bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner</li></ul><p>Forløpet skal tilpasses hver enkelt pasients situasjon, ønsker og behov. God informasjon og forutsigbarhet for pasient og pårørende skal sikres gjennom hele forløpet. </p><p>Alle pakkeforløpene inneholder beskrivelse av kontaktpunkt og oppfølging i kommunene, og ivaretakelse av somatisk helse og levevaner.</p><p>Individuell plan (IP) bør brukes i hele TSB pakkeforløp, der rett til IP foreligger. Andre planer og videre behandling/tiltak inngår som del av IP/behandlingsplan.<br></p><h2>Brukermedvirkning</h2><p>Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet. Brukere har rett til å medvirke, og tjenestene har plikt til å involvere brukeren. Brukermedvirkning forutsetter at pasienten ses som en likeverdig partner i diskusjoner og blir hørt når det tas beslutninger som angår han/henne. Å legge brukerperspektivet til grunn innebærer at forebygging, kartlegging, behandling og samarbeidsmøter tar utgangspunkt i pasientens, og ev. pårørendes kunnskap, ønsker og behov. Brukermedvirkning innebærer at pasientens, og ev. pårørendes synspunkter legges til grunn og drøftes for å finne den best egnede behandlingstilnærmingen for pasienten. Virksomheten bør etablere systemer for systematisk opplæring i bruker- og pårørendemedvirkning.</p><p>Pasientens eget ønske om hjelp skal ligge til grunn for de vurderinger og beslutninger som tas. Det bør fremkomme i journal hvordan pasientens, og ev. pårørendes ønsker er ivaretatt. Det bør også gis informasjon om bruker- og pårørendeorganisasjoner som kan bistå med hvordan medvirkning kan ivaretas.</p><h2>Pårørende</h2><p>Behandling og oppfølging av pasienten bør ha et familieperspektiv som sikrer god ivaretakelse av <a href="https://lovdata.no/NL/lov/1999-07-02-64/%C2%A710a">mindreårige barn og søsken som pårørende (lovdata.no). </a></p><p>Pårørende og øvrig nettverk kan ha viktig informasjon, gi gode råd, være samarbeidspartnere og være en støtte for pasienten gjennom forløpet. Samtidig skal helsepersonellet være oppmerksomme på at pasient og pårørende kan ha ulike ønsker og at pårørende kan ha egne informasjons- og hjelpebehov som skal ivaretas. Se også <a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder">Pårørendeveileder</a> som handler om involvering av og støtte til pårørende i hele helse- og omsorgstjenesten.<br></p><h2>Kunnskapsgrunnlag</h2><p>Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er utviklet med en kunnskapsbasert tilnærming. Det innebærer at både forskning, kliniske erfaringer og brukererfaringer er lagt til grunn i utviklingsarbeidet.</p><p>Pakkeforløpet er utarbeidet av en arbeidsgruppe med representanter fra bruker- og pårørendeorganisasjoner og relevante fagmiljø.</p><p>Det er arbeidet systematisk med innhenting av kunnskap på flere områder, inkludert hva som er viktig for brukere og pårørende. Ulike relevante nasjonale publikasjoner ligger også til grunn for arbeidet. På områder der det ikke finnes klare kunnskapsbaserte anbefalinger, er pakkeforløpet basert på enighet i arbeidsgruppen. Det har i tillegg vært avholdt rådslag for en bred målgruppe i utviklingen av pakkeforløpet. <br>Forslaget til pakkeforløp har vært på intern og ekstern høring, og alle høringsinnspill er gjennomgått.</p><p>Publikasjoner som ligger til grunn for pakkeforløpet:</p><ul><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/behandling-og-rehabilitering-av-rusmiddelproblemer-og-avhengighet">Behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/avrusning-fra-rusmidler-og-vanedannende-legemidler">Avrusning fra rusmidler og vanedannende legemidler</a></li><li><a href="http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/rop/forside">Utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse (helsebibliotektet.no)</a></li><li><a href="http://www.helsebiblioteket.no/Retningslinjer/LAR/Forord">Legemiddelassistert rehabilitering ved opioidavhengighet (helsebibliotektet.no)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/sammen-om-mestring-veileder-i-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne">Sammen om mestring</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder">Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator">Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator</a></li></ul><h2>Arbeidsgruppe</h2><p> <strong>Ekstern fagansvarlig:</strong> Unni Korshavn, sykepleier/avdelingssjef, Klinikk for rus og avhengighetsmedisin, St. Olavs hospital, Helse Midt</p><p><strong>Arbeidsgruppeledere:</strong></p><ul><li>Brittelise Bakstad, pedagog, master i helsefagvitenskap, avdeling psykisk helse og rus, Helsedirektoratet</li><li>Gabrielle Welle-Strand, spesialist i rus og avhengighetsmedisin, PhD, avdeling psykisk helse og rus, Helsedirektoratet</li></ul><p><strong>Deltakere:</strong></p><ul><li>Anders Dalsaune Jansen, barnevernspedagog/leder, Tyrilistiftelsen</li><li>Beate Ulseth Pettersen, førskolelærer/ konstituert avdelingsleder, Rus og psykiatritjeneste, avd. Losen lavterskelsenter, Tromsø kommune</li><li>Brita Kumle, spesialist i allmennmedisin og i rus og avhengighetsmedisin, avdelingsoverlege i avd. for rus og avhengighet, Vestre viken HF, fastlege Tanum legekontor</li><li>Camilla Holter Huseby, spesialist i allmennmedisin, fastlege, overlege og medisinskfaglig rådgiver ved Seksjon poliklinikker, Oslo Universitetssykehus</li><li>Espen Freng, sosialantropolog/spesialkonsulent II, kompetansesenteret rus, Oslo</li><li>Eva Karin Løvaas, psykologspesialist/klinikksjef, Bergensklinikkene</li><li>Kari Britt Åkre, sosiolog/seniorrådgiver, avdeling psykisk helse og rus, Helsedirektoratet</li><li>Line Eikenes Langsholt, brukerrepresentant, Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)</li><li>Lise Lotte Sundbakken, sosionom med videreutdanning i ledelse, fagkonsulent, enhet for korttidsbehandling, avdeling for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), Sykehuset Innlandet HF</li><li>Mari Rusten, sosionom/teamleder, Østensjø tiltakssenter, Bydel Østensjø, Oslo</li><li>Minna Kuoppamäki Hansen, spesialist i rus og avhengighetsmedisin/avdelingsoverlege, Psykisk helse- og rusklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge, HF</li><li>Tommy Sjåfjell, vernepleier/brukerrepresentant, A-larm bruker- og pårørendeorganisasjon</li><li>Trude Lønning, vernepleier, master i endringsledelse / Rus og psykisk helsesjef, Sandnes kommune</li></ul>/retningslinjer/rusbehandling-tsb-pakkeforlop/seksjon?Tittel=henvisning-og-start-11587
Kartlegging og utredning – rusbehandling (TSB) pakkeforløphttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=5019Kartlegging og utredning – rusbehandling (TSB) pakkeforløpRusbehandling (TSB) – pakkeforløpRetningslinjeseksjon6FalseRusbehandling (TSB) – pakkeforløp<h2>Målsetning</h2><p>Målsetningen med Pakkeforløp for psykisk helse og rus er:</p><ul><li>økt brukermedvirkning og brukertilfredshet</li><li>sammenhengende og koordinerte pasientforløp</li><li>unngå unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging</li><li>likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor</li><li>bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner</li></ul><p>Forløpet skal tilpasses hver enkelt pasients situasjon, ønsker og behov. God informasjon og forutsigbarhet for pasient og pårørende skal sikres gjennom hele forløpet. </p><p>Alle pakkeforløpene inneholder beskrivelse av kontaktpunkt og oppfølging i kommunene, og ivaretakelse av somatisk helse og levevaner.</p><p>Individuell plan (IP) bør brukes i hele TSB pakkeforløp, der rett til IP foreligger. Andre planer og videre behandling/tiltak inngår som del av IP/behandlingsplan.<br></p><h2>Brukermedvirkning</h2><p>Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet. Brukere har rett til å medvirke, og tjenestene har plikt til å involvere brukeren. Brukermedvirkning forutsetter at pasienten ses som en likeverdig partner i diskusjoner og blir hørt når det tas beslutninger som angår han/henne. Å legge brukerperspektivet til grunn innebærer at forebygging, kartlegging, behandling og samarbeidsmøter tar utgangspunkt i pasientens, og ev. pårørendes kunnskap, ønsker og behov. Brukermedvirkning innebærer at pasientens, og ev. pårørendes synspunkter legges til grunn og drøftes for å finne den best egnede behandlingstilnærmingen for pasienten. Virksomheten bør etablere systemer for systematisk opplæring i bruker- og pårørendemedvirkning.</p><p>Pasientens eget ønske om hjelp skal ligge til grunn for de vurderinger og beslutninger som tas. Det bør fremkomme i journal hvordan pasientens, og ev. pårørendes ønsker er ivaretatt. Det bør også gis informasjon om bruker- og pårørendeorganisasjoner som kan bistå med hvordan medvirkning kan ivaretas.</p><h2>Pårørende</h2><p>Behandling og oppfølging av pasienten bør ha et familieperspektiv som sikrer god ivaretakelse av <a href="https://lovdata.no/NL/lov/1999-07-02-64/%C2%A710a">mindreårige barn og søsken som pårørende (lovdata.no). </a></p><p>Pårørende og øvrig nettverk kan ha viktig informasjon, gi gode råd, være samarbeidspartnere og være en støtte for pasienten gjennom forløpet. Samtidig skal helsepersonellet være oppmerksomme på at pasient og pårørende kan ha ulike ønsker og at pårørende kan ha egne informasjons- og hjelpebehov som skal ivaretas. Se også <a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder">Pårørendeveileder</a> som handler om involvering av og støtte til pårørende i hele helse- og omsorgstjenesten.<br></p><h2>Kunnskapsgrunnlag</h2><p>Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er utviklet med en kunnskapsbasert tilnærming. Det innebærer at både forskning, kliniske erfaringer og brukererfaringer er lagt til grunn i utviklingsarbeidet.</p><p>Pakkeforløpet er utarbeidet av en arbeidsgruppe med representanter fra bruker- og pårørendeorganisasjoner og relevante fagmiljø.</p><p>Det er arbeidet systematisk med innhenting av kunnskap på flere områder, inkludert hva som er viktig for brukere og pårørende. Ulike relevante nasjonale publikasjoner ligger også til grunn for arbeidet. På områder der det ikke finnes klare kunnskapsbaserte anbefalinger, er pakkeforløpet basert på enighet i arbeidsgruppen. Det har i tillegg vært avholdt rådslag for en bred målgruppe i utviklingen av pakkeforløpet. <br>Forslaget til pakkeforløp har vært på intern og ekstern høring, og alle høringsinnspill er gjennomgått.</p><p>Publikasjoner som ligger til grunn for pakkeforløpet:</p><ul><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/behandling-og-rehabilitering-av-rusmiddelproblemer-og-avhengighet">Behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/avrusning-fra-rusmidler-og-vanedannende-legemidler">Avrusning fra rusmidler og vanedannende legemidler</a></li><li><a href="http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/rop/forside">Utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse (helsebibliotektet.no)</a></li><li><a href="http://www.helsebiblioteket.no/Retningslinjer/LAR/Forord">Legemiddelassistert rehabilitering ved opioidavhengighet (helsebibliotektet.no)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/sammen-om-mestring-veileder-i-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne">Sammen om mestring</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder">Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator">Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator</a></li></ul><h2>Arbeidsgruppe</h2><p> <strong>Ekstern fagansvarlig:</strong> Unni Korshavn, sykepleier/avdelingssjef, Klinikk for rus og avhengighetsmedisin, St. Olavs hospital, Helse Midt</p><p><strong>Arbeidsgruppeledere:</strong></p><ul><li>Brittelise Bakstad, pedagog, master i helsefagvitenskap, avdeling psykisk helse og rus, Helsedirektoratet</li><li>Gabrielle Welle-Strand, spesialist i rus og avhengighetsmedisin, PhD, avdeling psykisk helse og rus, Helsedirektoratet</li></ul><p><strong>Deltakere:</strong></p><ul><li>Anders Dalsaune Jansen, barnevernspedagog/leder, Tyrilistiftelsen</li><li>Beate Ulseth Pettersen, førskolelærer/ konstituert avdelingsleder, Rus og psykiatritjeneste, avd. Losen lavterskelsenter, Tromsø kommune</li><li>Brita Kumle, spesialist i allmennmedisin og i rus og avhengighetsmedisin, avdelingsoverlege i avd. for rus og avhengighet, Vestre viken HF, fastlege Tanum legekontor</li><li>Camilla Holter Huseby, spesialist i allmennmedisin, fastlege, overlege og medisinskfaglig rådgiver ved Seksjon poliklinikker, Oslo Universitetssykehus</li><li>Espen Freng, sosialantropolog/spesialkonsulent II, kompetansesenteret rus, Oslo</li><li>Eva Karin Løvaas, psykologspesialist/klinikksjef, Bergensklinikkene</li><li>Kari Britt Åkre, sosiolog/seniorrådgiver, avdeling psykisk helse og rus, Helsedirektoratet</li><li>Line Eikenes Langsholt, brukerrepresentant, Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)</li><li>Lise Lotte Sundbakken, sosionom med videreutdanning i ledelse, fagkonsulent, enhet for korttidsbehandling, avdeling for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), Sykehuset Innlandet HF</li><li>Mari Rusten, sosionom/teamleder, Østensjø tiltakssenter, Bydel Østensjø, Oslo</li><li>Minna Kuoppamäki Hansen, spesialist i rus og avhengighetsmedisin/avdelingsoverlege, Psykisk helse- og rusklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge, HF</li><li>Tommy Sjåfjell, vernepleier/brukerrepresentant, A-larm bruker- og pårørendeorganisasjon</li><li>Trude Lønning, vernepleier, master i endringsledelse / Rus og psykisk helsesjef, Sandnes kommune</li></ul>/retningslinjer/rusbehandling-tsb-pakkeforlop/seksjon?Tittel=kartlegging-og-utredning-11588
Behandling og oppfølging – rusbehandling (TSB) pakkeforløphttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=5020Behandling og oppfølging – rusbehandling (TSB) pakkeforløpRusbehandling (TSB) – pakkeforløpRetningslinjeseksjon6FalseRusbehandling (TSB) – pakkeforløp<h2>Målsetning</h2><p>Målsetningen med Pakkeforløp for psykisk helse og rus er:</p><ul><li>økt brukermedvirkning og brukertilfredshet</li><li>sammenhengende og koordinerte pasientforløp</li><li>unngå unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging</li><li>likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor</li><li>bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner</li></ul><p>Forløpet skal tilpasses hver enkelt pasients situasjon, ønsker og behov. God informasjon og forutsigbarhet for pasient og pårørende skal sikres gjennom hele forløpet. </p><p>Alle pakkeforløpene inneholder beskrivelse av kontaktpunkt og oppfølging i kommunene, og ivaretakelse av somatisk helse og levevaner.</p><p>Individuell plan (IP) bør brukes i hele TSB pakkeforløp, der rett til IP foreligger. Andre planer og videre behandling/tiltak inngår som del av IP/behandlingsplan.<br></p><h2>Brukermedvirkning</h2><p>Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet. Brukere har rett til å medvirke, og tjenestene har plikt til å involvere brukeren. Brukermedvirkning forutsetter at pasienten ses som en likeverdig partner i diskusjoner og blir hørt når det tas beslutninger som angår han/henne. Å legge brukerperspektivet til grunn innebærer at forebygging, kartlegging, behandling og samarbeidsmøter tar utgangspunkt i pasientens, og ev. pårørendes kunnskap, ønsker og behov. Brukermedvirkning innebærer at pasientens, og ev. pårørendes synspunkter legges til grunn og drøftes for å finne den best egnede behandlingstilnærmingen for pasienten. Virksomheten bør etablere systemer for systematisk opplæring i bruker- og pårørendemedvirkning.</p><p>Pasientens eget ønske om hjelp skal ligge til grunn for de vurderinger og beslutninger som tas. Det bør fremkomme i journal hvordan pasientens, og ev. pårørendes ønsker er ivaretatt. Det bør også gis informasjon om bruker- og pårørendeorganisasjoner som kan bistå med hvordan medvirkning kan ivaretas.</p><h2>Pårørende</h2><p>Behandling og oppfølging av pasienten bør ha et familieperspektiv som sikrer god ivaretakelse av <a href="https://lovdata.no/NL/lov/1999-07-02-64/%C2%A710a">mindreårige barn og søsken som pårørende (lovdata.no). </a></p><p>Pårørende og øvrig nettverk kan ha viktig informasjon, gi gode råd, være samarbeidspartnere og være en støtte for pasienten gjennom forløpet. Samtidig skal helsepersonellet være oppmerksomme på at pasient og pårørende kan ha ulike ønsker og at pårørende kan ha egne informasjons- og hjelpebehov som skal ivaretas. Se også <a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder">Pårørendeveileder</a> som handler om involvering av og støtte til pårørende i hele helse- og omsorgstjenesten.<br></p><h2>Kunnskapsgrunnlag</h2><p>Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er utviklet med en kunnskapsbasert tilnærming. Det innebærer at både forskning, kliniske erfaringer og brukererfaringer er lagt til grunn i utviklingsarbeidet.</p><p>Pakkeforløpet er utarbeidet av en arbeidsgruppe med representanter fra bruker- og pårørendeorganisasjoner og relevante fagmiljø.</p><p>Det er arbeidet systematisk med innhenting av kunnskap på flere områder, inkludert hva som er viktig for brukere og pårørende. Ulike relevante nasjonale publikasjoner ligger også til grunn for arbeidet. På områder der det ikke finnes klare kunnskapsbaserte anbefalinger, er pakkeforløpet basert på enighet i arbeidsgruppen. Det har i tillegg vært avholdt rådslag for en bred målgruppe i utviklingen av pakkeforløpet. <br>Forslaget til pakkeforløp har vært på intern og ekstern høring, og alle høringsinnspill er gjennomgått.</p><p>Publikasjoner som ligger til grunn for pakkeforløpet:</p><ul><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/behandling-og-rehabilitering-av-rusmiddelproblemer-og-avhengighet">Behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/avrusning-fra-rusmidler-og-vanedannende-legemidler">Avrusning fra rusmidler og vanedannende legemidler</a></li><li><a href="http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/rop/forside">Utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse (helsebibliotektet.no)</a></li><li><a href="http://www.helsebiblioteket.no/Retningslinjer/LAR/Forord">Legemiddelassistert rehabilitering ved opioidavhengighet (helsebibliotektet.no)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/sammen-om-mestring-veileder-i-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne">Sammen om mestring</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder">Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator">Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator</a></li></ul><h2>Arbeidsgruppe</h2><p> <strong>Ekstern fagansvarlig:</strong> Unni Korshavn, sykepleier/avdelingssjef, Klinikk for rus og avhengighetsmedisin, St. Olavs hospital, Helse Midt</p><p><strong>Arbeidsgruppeledere:</strong></p><ul><li>Brittelise Bakstad, pedagog, master i helsefagvitenskap, avdeling psykisk helse og rus, Helsedirektoratet</li><li>Gabrielle Welle-Strand, spesialist i rus og avhengighetsmedisin, PhD, avdeling psykisk helse og rus, Helsedirektoratet</li></ul><p><strong>Deltakere:</strong></p><ul><li>Anders Dalsaune Jansen, barnevernspedagog/leder, Tyrilistiftelsen</li><li>Beate Ulseth Pettersen, førskolelærer/ konstituert avdelingsleder, Rus og psykiatritjeneste, avd. Losen lavterskelsenter, Tromsø kommune</li><li>Brita Kumle, spesialist i allmennmedisin og i rus og avhengighetsmedisin, avdelingsoverlege i avd. for rus og avhengighet, Vestre viken HF, fastlege Tanum legekontor</li><li>Camilla Holter Huseby, spesialist i allmennmedisin, fastlege, overlege og medisinskfaglig rådgiver ved Seksjon poliklinikker, Oslo Universitetssykehus</li><li>Espen Freng, sosialantropolog/spesialkonsulent II, kompetansesenteret rus, Oslo</li><li>Eva Karin Løvaas, psykologspesialist/klinikksjef, Bergensklinikkene</li><li>Kari Britt Åkre, sosiolog/seniorrådgiver, avdeling psykisk helse og rus, Helsedirektoratet</li><li>Line Eikenes Langsholt, brukerrepresentant, Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)</li><li>Lise Lotte Sundbakken, sosionom med videreutdanning i ledelse, fagkonsulent, enhet for korttidsbehandling, avdeling for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), Sykehuset Innlandet HF</li><li>Mari Rusten, sosionom/teamleder, Østensjø tiltakssenter, Bydel Østensjø, Oslo</li><li>Minna Kuoppamäki Hansen, spesialist i rus og avhengighetsmedisin/avdelingsoverlege, Psykisk helse- og rusklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge, HF</li><li>Tommy Sjåfjell, vernepleier/brukerrepresentant, A-larm bruker- og pårørendeorganisasjon</li><li>Trude Lønning, vernepleier, master i endringsledelse / Rus og psykisk helsesjef, Sandnes kommune</li></ul>/retningslinjer/rusbehandling-tsb-pakkeforlop/seksjon?Tittel=behandling-og-oppfolging-11589
Avslutning og videre oppfølging – rusbehandling (TSB) pakkeforløphttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=5021Avslutning og videre oppfølging – rusbehandling (TSB) pakkeforløpRusbehandling (TSB) – pakkeforløpRetningslinjeseksjon3FalseRusbehandling (TSB) – pakkeforløp<h2>Målsetning</h2><p>Målsetningen med Pakkeforløp for psykisk helse og rus er:</p><ul><li>økt brukermedvirkning og brukertilfredshet</li><li>sammenhengende og koordinerte pasientforløp</li><li>unngå unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging</li><li>likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor</li><li>bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner</li></ul><p>Forløpet skal tilpasses hver enkelt pasients situasjon, ønsker og behov. God informasjon og forutsigbarhet for pasient og pårørende skal sikres gjennom hele forløpet. </p><p>Alle pakkeforløpene inneholder beskrivelse av kontaktpunkt og oppfølging i kommunene, og ivaretakelse av somatisk helse og levevaner.</p><p>Individuell plan (IP) bør brukes i hele TSB pakkeforløp, der rett til IP foreligger. Andre planer og videre behandling/tiltak inngår som del av IP/behandlingsplan.<br></p><h2>Brukermedvirkning</h2><p>Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet. Brukere har rett til å medvirke, og tjenestene har plikt til å involvere brukeren. Brukermedvirkning forutsetter at pasienten ses som en likeverdig partner i diskusjoner og blir hørt når det tas beslutninger som angår han/henne. Å legge brukerperspektivet til grunn innebærer at forebygging, kartlegging, behandling og samarbeidsmøter tar utgangspunkt i pasientens, og ev. pårørendes kunnskap, ønsker og behov. Brukermedvirkning innebærer at pasientens, og ev. pårørendes synspunkter legges til grunn og drøftes for å finne den best egnede behandlingstilnærmingen for pasienten. Virksomheten bør etablere systemer for systematisk opplæring i bruker- og pårørendemedvirkning.</p><p>Pasientens eget ønske om hjelp skal ligge til grunn for de vurderinger og beslutninger som tas. Det bør fremkomme i journal hvordan pasientens, og ev. pårørendes ønsker er ivaretatt. Det bør også gis informasjon om bruker- og pårørendeorganisasjoner som kan bistå med hvordan medvirkning kan ivaretas.</p><h2>Pårørende</h2><p>Behandling og oppfølging av pasienten bør ha et familieperspektiv som sikrer god ivaretakelse av <a href="https://lovdata.no/NL/lov/1999-07-02-64/%C2%A710a">mindreårige barn og søsken som pårørende (lovdata.no). </a></p><p>Pårørende og øvrig nettverk kan ha viktig informasjon, gi gode råd, være samarbeidspartnere og være en støtte for pasienten gjennom forløpet. Samtidig skal helsepersonellet være oppmerksomme på at pasient og pårørende kan ha ulike ønsker og at pårørende kan ha egne informasjons- og hjelpebehov som skal ivaretas. Se også <a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder">Pårørendeveileder</a> som handler om involvering av og støtte til pårørende i hele helse- og omsorgstjenesten.<br></p><h2>Kunnskapsgrunnlag</h2><p>Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er utviklet med en kunnskapsbasert tilnærming. Det innebærer at både forskning, kliniske erfaringer og brukererfaringer er lagt til grunn i utviklingsarbeidet.</p><p>Pakkeforløpet er utarbeidet av en arbeidsgruppe med representanter fra bruker- og pårørendeorganisasjoner og relevante fagmiljø.</p><p>Det er arbeidet systematisk med innhenting av kunnskap på flere områder, inkludert hva som er viktig for brukere og pårørende. Ulike relevante nasjonale publikasjoner ligger også til grunn for arbeidet. På områder der det ikke finnes klare kunnskapsbaserte anbefalinger, er pakkeforløpet basert på enighet i arbeidsgruppen. Det har i tillegg vært avholdt rådslag for en bred målgruppe i utviklingen av pakkeforløpet. <br>Forslaget til pakkeforløp har vært på intern og ekstern høring, og alle høringsinnspill er gjennomgått.</p><p>Publikasjoner som ligger til grunn for pakkeforløpet:</p><ul><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/behandling-og-rehabilitering-av-rusmiddelproblemer-og-avhengighet">Behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/avrusning-fra-rusmidler-og-vanedannende-legemidler">Avrusning fra rusmidler og vanedannende legemidler</a></li><li><a href="http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/rop/forside">Utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse (helsebibliotektet.no)</a></li><li><a href="http://www.helsebiblioteket.no/Retningslinjer/LAR/Forord">Legemiddelassistert rehabilitering ved opioidavhengighet (helsebibliotektet.no)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/sammen-om-mestring-veileder-i-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne">Sammen om mestring</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder">Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator">Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator</a></li></ul><h2>Arbeidsgruppe</h2><p> <strong>Ekstern fagansvarlig:</strong> Unni Korshavn, sykepleier/avdelingssjef, Klinikk for rus og avhengighetsmedisin, St. Olavs hospital, Helse Midt</p><p><strong>Arbeidsgruppeledere:</strong></p><ul><li>Brittelise Bakstad, pedagog, master i helsefagvitenskap, avdeling psykisk helse og rus, Helsedirektoratet</li><li>Gabrielle Welle-Strand, spesialist i rus og avhengighetsmedisin, PhD, avdeling psykisk helse og rus, Helsedirektoratet</li></ul><p><strong>Deltakere:</strong></p><ul><li>Anders Dalsaune Jansen, barnevernspedagog/leder, Tyrilistiftelsen</li><li>Beate Ulseth Pettersen, førskolelærer/ konstituert avdelingsleder, Rus og psykiatritjeneste, avd. Losen lavterskelsenter, Tromsø kommune</li><li>Brita Kumle, spesialist i allmennmedisin og i rus og avhengighetsmedisin, avdelingsoverlege i avd. for rus og avhengighet, Vestre viken HF, fastlege Tanum legekontor</li><li>Camilla Holter Huseby, spesialist i allmennmedisin, fastlege, overlege og medisinskfaglig rådgiver ved Seksjon poliklinikker, Oslo Universitetssykehus</li><li>Espen Freng, sosialantropolog/spesialkonsulent II, kompetansesenteret rus, Oslo</li><li>Eva Karin Løvaas, psykologspesialist/klinikksjef, Bergensklinikkene</li><li>Kari Britt Åkre, sosiolog/seniorrådgiver, avdeling psykisk helse og rus, Helsedirektoratet</li><li>Line Eikenes Langsholt, brukerrepresentant, Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)</li><li>Lise Lotte Sundbakken, sosionom med videreutdanning i ledelse, fagkonsulent, enhet for korttidsbehandling, avdeling for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), Sykehuset Innlandet HF</li><li>Mari Rusten, sosionom/teamleder, Østensjø tiltakssenter, Bydel Østensjø, Oslo</li><li>Minna Kuoppamäki Hansen, spesialist i rus og avhengighetsmedisin/avdelingsoverlege, Psykisk helse- og rusklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge, HF</li><li>Tommy Sjåfjell, vernepleier/brukerrepresentant, A-larm bruker- og pårørendeorganisasjon</li><li>Trude Lønning, vernepleier, master i endringsledelse / Rus og psykisk helsesjef, Sandnes kommune</li></ul>/retningslinjer/rusbehandling-tsb-pakkeforlop/seksjon?Tittel=avslutning-og-videre-oppfolging-11590
Forløpstider – rusbehandling (TSB) pakkeforløphttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=5022Forløpstider – rusbehandling (TSB) pakkeforløpRusbehandling (TSB) – pakkeforløpRetningslinjeseksjon0FalseRusbehandling (TSB) – pakkeforløp<h2>Målsetning</h2><p>Målsetningen med Pakkeforløp for psykisk helse og rus er:</p><ul><li>økt brukermedvirkning og brukertilfredshet</li><li>sammenhengende og koordinerte pasientforløp</li><li>unngå unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging</li><li>likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor</li><li>bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner</li></ul><p>Forløpet skal tilpasses hver enkelt pasients situasjon, ønsker og behov. God informasjon og forutsigbarhet for pasient og pårørende skal sikres gjennom hele forløpet. </p><p>Alle pakkeforløpene inneholder beskrivelse av kontaktpunkt og oppfølging i kommunene, og ivaretakelse av somatisk helse og levevaner.</p><p>Individuell plan (IP) bør brukes i hele TSB pakkeforløp, der rett til IP foreligger. Andre planer og videre behandling/tiltak inngår som del av IP/behandlingsplan.<br></p><h2>Brukermedvirkning</h2><p>Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet. Brukere har rett til å medvirke, og tjenestene har plikt til å involvere brukeren. Brukermedvirkning forutsetter at pasienten ses som en likeverdig partner i diskusjoner og blir hørt når det tas beslutninger som angår han/henne. Å legge brukerperspektivet til grunn innebærer at forebygging, kartlegging, behandling og samarbeidsmøter tar utgangspunkt i pasientens, og ev. pårørendes kunnskap, ønsker og behov. Brukermedvirkning innebærer at pasientens, og ev. pårørendes synspunkter legges til grunn og drøftes for å finne den best egnede behandlingstilnærmingen for pasienten. Virksomheten bør etablere systemer for systematisk opplæring i bruker- og pårørendemedvirkning.</p><p>Pasientens eget ønske om hjelp skal ligge til grunn for de vurderinger og beslutninger som tas. Det bør fremkomme i journal hvordan pasientens, og ev. pårørendes ønsker er ivaretatt. Det bør også gis informasjon om bruker- og pårørendeorganisasjoner som kan bistå med hvordan medvirkning kan ivaretas.</p><h2>Pårørende</h2><p>Behandling og oppfølging av pasienten bør ha et familieperspektiv som sikrer god ivaretakelse av <a href="https://lovdata.no/NL/lov/1999-07-02-64/%C2%A710a">mindreårige barn og søsken som pårørende (lovdata.no). </a></p><p>Pårørende og øvrig nettverk kan ha viktig informasjon, gi gode råd, være samarbeidspartnere og være en støtte for pasienten gjennom forløpet. Samtidig skal helsepersonellet være oppmerksomme på at pasient og pårørende kan ha ulike ønsker og at pårørende kan ha egne informasjons- og hjelpebehov som skal ivaretas. Se også <a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder">Pårørendeveileder</a> som handler om involvering av og støtte til pårørende i hele helse- og omsorgstjenesten.<br></p><h2>Kunnskapsgrunnlag</h2><p>Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er utviklet med en kunnskapsbasert tilnærming. Det innebærer at både forskning, kliniske erfaringer og brukererfaringer er lagt til grunn i utviklingsarbeidet.</p><p>Pakkeforløpet er utarbeidet av en arbeidsgruppe med representanter fra bruker- og pårørendeorganisasjoner og relevante fagmiljø.</p><p>Det er arbeidet systematisk med innhenting av kunnskap på flere områder, inkludert hva som er viktig for brukere og pårørende. Ulike relevante nasjonale publikasjoner ligger også til grunn for arbeidet. På områder der det ikke finnes klare kunnskapsbaserte anbefalinger, er pakkeforløpet basert på enighet i arbeidsgruppen. Det har i tillegg vært avholdt rådslag for en bred målgruppe i utviklingen av pakkeforløpet. <br>Forslaget til pakkeforløp har vært på intern og ekstern høring, og alle høringsinnspill er gjennomgått.</p><p>Publikasjoner som ligger til grunn for pakkeforløpet:</p><ul><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/behandling-og-rehabilitering-av-rusmiddelproblemer-og-avhengighet">Behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/avrusning-fra-rusmidler-og-vanedannende-legemidler">Avrusning fra rusmidler og vanedannende legemidler</a></li><li><a href="http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/rop/forside">Utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse (helsebibliotektet.no)</a></li><li><a href="http://www.helsebiblioteket.no/Retningslinjer/LAR/Forord">Legemiddelassistert rehabilitering ved opioidavhengighet (helsebibliotektet.no)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/sammen-om-mestring-veileder-i-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne">Sammen om mestring</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder">Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator">Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator</a></li></ul><h2>Arbeidsgruppe</h2><p> <strong>Ekstern fagansvarlig:</strong> Unni Korshavn, sykepleier/avdelingssjef, Klinikk for rus og avhengighetsmedisin, St. Olavs hospital, Helse Midt</p><p><strong>Arbeidsgruppeledere:</strong></p><ul><li>Brittelise Bakstad, pedagog, master i helsefagvitenskap, avdeling psykisk helse og rus, Helsedirektoratet</li><li>Gabrielle Welle-Strand, spesialist i rus og avhengighetsmedisin, PhD, avdeling psykisk helse og rus, Helsedirektoratet</li></ul><p><strong>Deltakere:</strong></p><ul><li>Anders Dalsaune Jansen, barnevernspedagog/leder, Tyrilistiftelsen</li><li>Beate Ulseth Pettersen, førskolelærer/ konstituert avdelingsleder, Rus og psykiatritjeneste, avd. Losen lavterskelsenter, Tromsø kommune</li><li>Brita Kumle, spesialist i allmennmedisin og i rus og avhengighetsmedisin, avdelingsoverlege i avd. for rus og avhengighet, Vestre viken HF, fastlege Tanum legekontor</li><li>Camilla Holter Huseby, spesialist i allmennmedisin, fastlege, overlege og medisinskfaglig rådgiver ved Seksjon poliklinikker, Oslo Universitetssykehus</li><li>Espen Freng, sosialantropolog/spesialkonsulent II, kompetansesenteret rus, Oslo</li><li>Eva Karin Løvaas, psykologspesialist/klinikksjef, Bergensklinikkene</li><li>Kari Britt Åkre, sosiolog/seniorrådgiver, avdeling psykisk helse og rus, Helsedirektoratet</li><li>Line Eikenes Langsholt, brukerrepresentant, Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)</li><li>Lise Lotte Sundbakken, sosionom med videreutdanning i ledelse, fagkonsulent, enhet for korttidsbehandling, avdeling for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), Sykehuset Innlandet HF</li><li>Mari Rusten, sosionom/teamleder, Østensjø tiltakssenter, Bydel Østensjø, Oslo</li><li>Minna Kuoppamäki Hansen, spesialist i rus og avhengighetsmedisin/avdelingsoverlege, Psykisk helse- og rusklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge, HF</li><li>Tommy Sjåfjell, vernepleier/brukerrepresentant, A-larm bruker- og pårørendeorganisasjon</li><li>Trude Lønning, vernepleier, master i endringsledelse / Rus og psykisk helsesjef, Sandnes kommune</li></ul>/retningslinjer/rusbehandling-tsb-pakkeforlop/seksjon?Tittel=forlopstider-rusbehandling-tsb-11591
Registrering av koder – rusbehandling (TSB) pakkeforløphttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=5023Registrering av koder – rusbehandling (TSB) pakkeforløpRusbehandling (TSB) – pakkeforløpRetningslinjeseksjon12FalseRusbehandling (TSB) – pakkeforløp<h2>Målsetning</h2><p>Målsetningen med Pakkeforløp for psykisk helse og rus er:</p><ul><li>økt brukermedvirkning og brukertilfredshet</li><li>sammenhengende og koordinerte pasientforløp</li><li>unngå unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging</li><li>likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor</li><li>bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner</li></ul><p>Forløpet skal tilpasses hver enkelt pasients situasjon, ønsker og behov. God informasjon og forutsigbarhet for pasient og pårørende skal sikres gjennom hele forløpet. </p><p>Alle pakkeforløpene inneholder beskrivelse av kontaktpunkt og oppfølging i kommunene, og ivaretakelse av somatisk helse og levevaner.</p><p>Individuell plan (IP) bør brukes i hele TSB pakkeforløp, der rett til IP foreligger. Andre planer og videre behandling/tiltak inngår som del av IP/behandlingsplan.<br></p><h2>Brukermedvirkning</h2><p>Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet. Brukere har rett til å medvirke, og tjenestene har plikt til å involvere brukeren. Brukermedvirkning forutsetter at pasienten ses som en likeverdig partner i diskusjoner og blir hørt når det tas beslutninger som angår han/henne. Å legge brukerperspektivet til grunn innebærer at forebygging, kartlegging, behandling og samarbeidsmøter tar utgangspunkt i pasientens, og ev. pårørendes kunnskap, ønsker og behov. Brukermedvirkning innebærer at pasientens, og ev. pårørendes synspunkter legges til grunn og drøftes for å finne den best egnede behandlingstilnærmingen for pasienten. Virksomheten bør etablere systemer for systematisk opplæring i bruker- og pårørendemedvirkning.</p><p>Pasientens eget ønske om hjelp skal ligge til grunn for de vurderinger og beslutninger som tas. Det bør fremkomme i journal hvordan pasientens, og ev. pårørendes ønsker er ivaretatt. Det bør også gis informasjon om bruker- og pårørendeorganisasjoner som kan bistå med hvordan medvirkning kan ivaretas.</p><h2>Pårørende</h2><p>Behandling og oppfølging av pasienten bør ha et familieperspektiv som sikrer god ivaretakelse av <a href="https://lovdata.no/NL/lov/1999-07-02-64/%C2%A710a">mindreårige barn og søsken som pårørende (lovdata.no). </a></p><p>Pårørende og øvrig nettverk kan ha viktig informasjon, gi gode råd, være samarbeidspartnere og være en støtte for pasienten gjennom forløpet. Samtidig skal helsepersonellet være oppmerksomme på at pasient og pårørende kan ha ulike ønsker og at pårørende kan ha egne informasjons- og hjelpebehov som skal ivaretas. Se også <a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder">Pårørendeveileder</a> som handler om involvering av og støtte til pårørende i hele helse- og omsorgstjenesten.<br></p><h2>Kunnskapsgrunnlag</h2><p>Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er utviklet med en kunnskapsbasert tilnærming. Det innebærer at både forskning, kliniske erfaringer og brukererfaringer er lagt til grunn i utviklingsarbeidet.</p><p>Pakkeforløpet er utarbeidet av en arbeidsgruppe med representanter fra bruker- og pårørendeorganisasjoner og relevante fagmiljø.</p><p>Det er arbeidet systematisk med innhenting av kunnskap på flere områder, inkludert hva som er viktig for brukere og pårørende. Ulike relevante nasjonale publikasjoner ligger også til grunn for arbeidet. På områder der det ikke finnes klare kunnskapsbaserte anbefalinger, er pakkeforløpet basert på enighet i arbeidsgruppen. Det har i tillegg vært avholdt rådslag for en bred målgruppe i utviklingen av pakkeforløpet. <br>Forslaget til pakkeforløp har vært på intern og ekstern høring, og alle høringsinnspill er gjennomgått.</p><p>Publikasjoner som ligger til grunn for pakkeforløpet:</p><ul><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/behandling-og-rehabilitering-av-rusmiddelproblemer-og-avhengighet">Behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/avrusning-fra-rusmidler-og-vanedannende-legemidler">Avrusning fra rusmidler og vanedannende legemidler</a></li><li><a href="http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/rop/forside">Utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse (helsebibliotektet.no)</a></li><li><a href="http://www.helsebiblioteket.no/Retningslinjer/LAR/Forord">Legemiddelassistert rehabilitering ved opioidavhengighet (helsebibliotektet.no)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/sammen-om-mestring-veileder-i-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne">Sammen om mestring</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder">Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator">Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator</a></li></ul><h2>Arbeidsgruppe</h2><p> <strong>Ekstern fagansvarlig:</strong> Unni Korshavn, sykepleier/avdelingssjef, Klinikk for rus og avhengighetsmedisin, St. Olavs hospital, Helse Midt</p><p><strong>Arbeidsgruppeledere:</strong></p><ul><li>Brittelise Bakstad, pedagog, master i helsefagvitenskap, avdeling psykisk helse og rus, Helsedirektoratet</li><li>Gabrielle Welle-Strand, spesialist i rus og avhengighetsmedisin, PhD, avdeling psykisk helse og rus, Helsedirektoratet</li></ul><p><strong>Deltakere:</strong></p><ul><li>Anders Dalsaune Jansen, barnevernspedagog/leder, Tyrilistiftelsen</li><li>Beate Ulseth Pettersen, førskolelærer/ konstituert avdelingsleder, Rus og psykiatritjeneste, avd. Losen lavterskelsenter, Tromsø kommune</li><li>Brita Kumle, spesialist i allmennmedisin og i rus og avhengighetsmedisin, avdelingsoverlege i avd. for rus og avhengighet, Vestre viken HF, fastlege Tanum legekontor</li><li>Camilla Holter Huseby, spesialist i allmennmedisin, fastlege, overlege og medisinskfaglig rådgiver ved Seksjon poliklinikker, Oslo Universitetssykehus</li><li>Espen Freng, sosialantropolog/spesialkonsulent II, kompetansesenteret rus, Oslo</li><li>Eva Karin Løvaas, psykologspesialist/klinikksjef, Bergensklinikkene</li><li>Kari Britt Åkre, sosiolog/seniorrådgiver, avdeling psykisk helse og rus, Helsedirektoratet</li><li>Line Eikenes Langsholt, brukerrepresentant, Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)</li><li>Lise Lotte Sundbakken, sosionom med videreutdanning i ledelse, fagkonsulent, enhet for korttidsbehandling, avdeling for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), Sykehuset Innlandet HF</li><li>Mari Rusten, sosionom/teamleder, Østensjø tiltakssenter, Bydel Østensjø, Oslo</li><li>Minna Kuoppamäki Hansen, spesialist i rus og avhengighetsmedisin/avdelingsoverlege, Psykisk helse- og rusklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge, HF</li><li>Tommy Sjåfjell, vernepleier/brukerrepresentant, A-larm bruker- og pårørendeorganisasjon</li><li>Trude Lønning, vernepleier, master i endringsledelse / Rus og psykisk helsesjef, Sandnes kommune</li></ul>/retningslinjer/rusbehandling-tsb-pakkeforlop/seksjon?Tittel=registrering-av-koder-11613
Implementering og verktøy – pakkeforløp for psykisk helse og rushttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=5024Implementering og verktøy – pakkeforløp for psykisk helse og rusRusbehandling (TSB) – pakkeforløpRetningslinjeseksjon0FalseRusbehandling (TSB) – pakkeforløp<h2>Målsetning</h2><p>Målsetningen med Pakkeforløp for psykisk helse og rus er:</p><ul><li>økt brukermedvirkning og brukertilfredshet</li><li>sammenhengende og koordinerte pasientforløp</li><li>unngå unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging</li><li>likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor</li><li>bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner</li></ul><p>Forløpet skal tilpasses hver enkelt pasients situasjon, ønsker og behov. God informasjon og forutsigbarhet for pasient og pårørende skal sikres gjennom hele forløpet. </p><p>Alle pakkeforløpene inneholder beskrivelse av kontaktpunkt og oppfølging i kommunene, og ivaretakelse av somatisk helse og levevaner.</p><p>Individuell plan (IP) bør brukes i hele TSB pakkeforløp, der rett til IP foreligger. Andre planer og videre behandling/tiltak inngår som del av IP/behandlingsplan.<br></p><h2>Brukermedvirkning</h2><p>Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet. Brukere har rett til å medvirke, og tjenestene har plikt til å involvere brukeren. Brukermedvirkning forutsetter at pasienten ses som en likeverdig partner i diskusjoner og blir hørt når det tas beslutninger som angår han/henne. Å legge brukerperspektivet til grunn innebærer at forebygging, kartlegging, behandling og samarbeidsmøter tar utgangspunkt i pasientens, og ev. pårørendes kunnskap, ønsker og behov. Brukermedvirkning innebærer at pasientens, og ev. pårørendes synspunkter legges til grunn og drøftes for å finne den best egnede behandlingstilnærmingen for pasienten. Virksomheten bør etablere systemer for systematisk opplæring i bruker- og pårørendemedvirkning.</p><p>Pasientens eget ønske om hjelp skal ligge til grunn for de vurderinger og beslutninger som tas. Det bør fremkomme i journal hvordan pasientens, og ev. pårørendes ønsker er ivaretatt. Det bør også gis informasjon om bruker- og pårørendeorganisasjoner som kan bistå med hvordan medvirkning kan ivaretas.</p><h2>Pårørende</h2><p>Behandling og oppfølging av pasienten bør ha et familieperspektiv som sikrer god ivaretakelse av <a href="https://lovdata.no/NL/lov/1999-07-02-64/%C2%A710a">mindreårige barn og søsken som pårørende (lovdata.no). </a></p><p>Pårørende og øvrig nettverk kan ha viktig informasjon, gi gode råd, være samarbeidspartnere og være en støtte for pasienten gjennom forløpet. Samtidig skal helsepersonellet være oppmerksomme på at pasient og pårørende kan ha ulike ønsker og at pårørende kan ha egne informasjons- og hjelpebehov som skal ivaretas. Se også <a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder">Pårørendeveileder</a> som handler om involvering av og støtte til pårørende i hele helse- og omsorgstjenesten.<br></p><h2>Kunnskapsgrunnlag</h2><p>Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er utviklet med en kunnskapsbasert tilnærming. Det innebærer at både forskning, kliniske erfaringer og brukererfaringer er lagt til grunn i utviklingsarbeidet.</p><p>Pakkeforløpet er utarbeidet av en arbeidsgruppe med representanter fra bruker- og pårørendeorganisasjoner og relevante fagmiljø.</p><p>Det er arbeidet systematisk med innhenting av kunnskap på flere områder, inkludert hva som er viktig for brukere og pårørende. Ulike relevante nasjonale publikasjoner ligger også til grunn for arbeidet. På områder der det ikke finnes klare kunnskapsbaserte anbefalinger, er pakkeforløpet basert på enighet i arbeidsgruppen. Det har i tillegg vært avholdt rådslag for en bred målgruppe i utviklingen av pakkeforløpet. <br>Forslaget til pakkeforløp har vært på intern og ekstern høring, og alle høringsinnspill er gjennomgått.</p><p>Publikasjoner som ligger til grunn for pakkeforløpet:</p><ul><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/behandling-og-rehabilitering-av-rusmiddelproblemer-og-avhengighet">Behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/avrusning-fra-rusmidler-og-vanedannende-legemidler">Avrusning fra rusmidler og vanedannende legemidler</a></li><li><a href="http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/rop/forside">Utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse (helsebibliotektet.no)</a></li><li><a href="http://www.helsebiblioteket.no/Retningslinjer/LAR/Forord">Legemiddelassistert rehabilitering ved opioidavhengighet (helsebibliotektet.no)</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/sammen-om-mestring-veileder-i-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne">Sammen om mestring</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder">Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator">Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator</a></li></ul><h2>Arbeidsgruppe</h2><p> <strong>Ekstern fagansvarlig:</strong> Unni Korshavn, sykepleier/avdelingssjef, Klinikk for rus og avhengighetsmedisin, St. Olavs hospital, Helse Midt</p><p><strong>Arbeidsgruppeledere:</strong></p><ul><li>Brittelise Bakstad, pedagog, master i helsefagvitenskap, avdeling psykisk helse og rus, Helsedirektoratet</li><li>Gabrielle Welle-Strand, spesialist i rus og avhengighetsmedisin, PhD, avdeling psykisk helse og rus, Helsedirektoratet</li></ul><p><strong>Deltakere:</strong></p><ul><li>Anders Dalsaune Jansen, barnevernspedagog/leder, Tyrilistiftelsen</li><li>Beate Ulseth Pettersen, førskolelærer/ konstituert avdelingsleder, Rus og psykiatritjeneste, avd. Losen lavterskelsenter, Tromsø kommune</li><li>Brita Kumle, spesialist i allmennmedisin og i rus og avhengighetsmedisin, avdelingsoverlege i avd. for rus og avhengighet, Vestre viken HF, fastlege Tanum legekontor</li><li>Camilla Holter Huseby, spesialist i allmennmedisin, fastlege, overlege og medisinskfaglig rådgiver ved Seksjon poliklinikker, Oslo Universitetssykehus</li><li>Espen Freng, sosialantropolog/spesialkonsulent II, kompetansesenteret rus, Oslo</li><li>Eva Karin Løvaas, psykologspesialist/klinikksjef, Bergensklinikkene</li><li>Kari Britt Åkre, sosiolog/seniorrådgiver, avdeling psykisk helse og rus, Helsedirektoratet</li><li>Line Eikenes Langsholt, brukerrepresentant, Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)</li><li>Lise Lotte Sundbakken, sosionom med videreutdanning i ledelse, fagkonsulent, enhet for korttidsbehandling, avdeling for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), Sykehuset Innlandet HF</li><li>Mari Rusten, sosionom/teamleder, Østensjø tiltakssenter, Bydel Østensjø, Oslo</li><li>Minna Kuoppamäki Hansen, spesialist i rus og avhengighetsmedisin/avdelingsoverlege, Psykisk helse- og rusklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge, HF</li><li>Tommy Sjåfjell, vernepleier/brukerrepresentant, A-larm bruker- og pårørendeorganisasjon</li><li>Trude Lønning, vernepleier, master i endringsledelse / Rus og psykisk helsesjef, Sandnes kommune</li></ul>/retningslinjer/rusbehandling-tsb-pakkeforlop/seksjon?Tittel=implementering-og-verktoy-11611