Henvisning og start – psykiske lidelser, pakkeforløp voksnehttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=5011Henvisning og start – psykiske lidelser, pakkeforløp voksnePsykiske lidelser – pakkeforløp voksneRetningslinjeseksjon6FalsePsykiske lidelser – pakkeforløp...<h2>Målsetning</h2><p> Målsetningen med Pakkeforløp for psykisk helse og rus er: </p><ul> <li>økt brukermedvirkning og brukertilfredshet</li> <li>sammenhengende og koordinerte pasientforløp</li> <li>unngå unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging</li> <li>likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor</li> <li>bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner</li> </ul><p> Forløpet skal tilpasses hver enkelt pasients situasjon, ønsker og behov. God informasjon og forutsigbarhet for pasient og pårørende skal sikres gjennom hele forløpet. </p><p> Alle pakkeforløpene inneholder beskrivelse av kontaktpunkt og oppfølging i kommunene, og ivaretakelse av somatisk helse og levevaner.<strong></strong> <br> </p><h2>Brukermedvirkning</h2><p> Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet. Brukere har rett til å medvirke, og tjenestene har plikt til å involvere brukeren. Brukermedvirkning forutsetter at pasienten ses som en likeverdig partner i diskusjoner og blir hørt når det tas beslutninger som angår han/henne. Å legge brukerperspektivet til grunn innebærer at forebygging, kartlegging, behandling og samarbeidsmøter tar utgangspunkt i pasientens, og ev. pårørendes kunnskap, ønsker og behov. Brukermedvirkning innebærer at pasientens, og ev. pårørendes, synspunkter legges til grunn og drøftes for å finne den best egnede behandlingstilnærmingen for pasienten. Virksomheten bør etablere systemer for systematisk opplæring i bruker- og pårørendemedvirkning. </p><p> Pasientens eget ønske om hjelp skal ligge til grunn for de vurderinger og beslutninger som tas. Det bør fremkomme i journal hvordan pasientens, og ev. pårørendes, ønsker er ivaretatt. Det bør også gis informasjon om bruker- og pårørendeorganisasjoner som kan bistå med hvordan medvirkning kan ivaretas.<br> </p><h2>Pårørende</h2><p> Behandling og oppfølging av pasienten bør ha et familieperspektiv som sikrer god ivaretakelse av <a href="https://lovdata.no/NL/lov/1999-07-02-64/%C2%A710a">mindreårige barn og søsken som pårørende (lovdata.no). </a> </p><p> Pårørende og øvrig nettverk kan ha viktig informasjon, være samarbeidspartnere og være en støtte for pasienten gjennom forløpet. Samtidig skal helsepersonellet være oppmerksomme på at pasient og pårørende kan ha ulike ønsker og at pårørende kan ha egne informasjons- og hjelpebehov som skal ivaretas. Se også <a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder">Pårørendeveileder</a> som handler om involvering av og støtte til pårørende i hele helse- og omsorgstjenesten.<br> </p><h2>Kunnskapsgrunnlag</h2><p> Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern voksne er utviklet med en kunnskapsbasert tilnærming. Det innebærer at både forskning, kliniske erfaringer og brukererfaringer er lagt til grunn i utviklingsarbeidet. </p><p> Pakkeforløpet er utarbeidet av arbeidsgrupper med representanter fra bruker- og pårørendeorganisasjoner og relevante fagmiljø. </p><p> Det er arbeidet systematisk med innhenting av kunnskap på flere områder, inkludert kunnskap om hva som er viktig for brukere og pårørende. Ulike relevante nasjonale publikasjoner ligger også til grunn for arbeidet. </p><p> Forslaget til pakkeforløp har vært høring, og alle innspillene er gjennomgått på en grundig og systematisk måte. </p><p> På områder der det ikke finnes klare kunnskapsbaserte anbefalinger, er pakkeforløpet basert på arbeidsgruppenes utkast og høringsinnspill. </p><p> Noen sentrale publikasjoner som ligger til grunn for arbeidet: </p><ul> <li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/sammen-om-mestring-veileder-i-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne">Sammen om mestring – Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne</a></li> <li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-faglig-retningslinje-for-utredning-behandling-og-oppfolging-av-personer-med-samtidig-ruslidelse-og-psykisk-lidelser">Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykiske lidelser</a></li> <li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder">Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten</a></li> <li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator">Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator</a></li> </ul><h2>Arbeidsgruppe – utredning</h2><p> <strong>Ekstern fagansvarlig:</strong> Kathinka Meirik, psykiater/klinikkleder, Klinikk for psykisk helsevern og rus, Helse Nord- Trøndelag </p><p> <strong>Arbeidsgruppeleder: </strong>Torhild T. Hovdal, psykiater/seniorrådgiver, avdeling spesialisthelsetjenester, Helsedirektoratet </p><p> <strong>Deltakere:</strong> </p><ul> <li>Arne Andreas Døske, psykologspesialist/seksjonsleder, Haugaland og Karmøy DPS, Helse Fonna HF</li> <li>Arne Thomassen, spesialsykepleier/avdelingssjef DPS Strømme, Klinikk for psykisk helse, Sørlandet sykehus </li> <li>Astrid Gytri, brukerrepresentant Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP)</li> <li>Audun Pedersen, psykiatrisk sykepleier / spesialrådgiver psykiske helse, Byrådsavdelingen for sosial, bolig og inkludering, Bergen kommune</li> <li>Bente Aschim, spesialist i allmennmedisin / fastlege, Fagerborglegene/Raskere tilbake, Vinderen DPS, Diakonhjemmet Sykehus</li> <li>Christine Bull Bringager, psykiater/seksjonsleder Nydalen DPS, Oslo universitetssykehus</li> <li>Inger Marie Waage, avtalespesialist i psykiatri, Fana psykoterapisenter</li> <li>Jannike Fotland, spesialsykepleier, Akuttpsykiatrisk avdeling, Akershus universitetssykehus</li> <li>Kristian Haugland, brukerrepresentant/styreleder Mental Helse</li> <li>Lene Andreassen Bårdseng, leder ROP- og boveiledningsteam / sosionom, Hamar kommune </li> <li>Marit Selnes, psykologspesialist, Tiller DPS, St. Olavs Hospital</li> <li>Siri Eliassen, psykolog, Distriktspsykiatrisk senter Midt-Finnmark / Samisk Nasjonalt kompetansesenter, Finnmarkssykehuset</li> <li>Wenche Øiestad, psykiatrisk sykepleier/seniorrådgiver, avdeling psykisk helse og rus, Helsedirektoratet</li> </ul><h2>Arbeidsgruppe – behandling</h2><p> <strong>Ekstern fagansvarlig: </strong>Christine Bull Bringager, psykiater/seksjonsleder, Nydalen DPS, Oslo universitetssykehus </p><p> <strong>Arbeidsgruppeledere:</strong> </p><ul> <li>Hanne Elisabet Strømsvik, psykologspesialist/seniorrådgiver, avdeling spesialisthelsetjenester, Helsedirektoratet</li> <li>Torhild Torjussen Hovdal, psykiater/seniorrådgiver, avdeling spesialisthelsetjenester, Helsedirektoratet</li> </ul><p> <strong> Deltakere: </strong> </p><ul> <li>Arne Andreas Døske, psykologspesialist/avtalespesialist, Helse Vest</li> <li>Arne Thomassen, spesialsykepleier/avdelingssjef, DPS Strømme, Klinikk for psykisk helse, Sørlandet sykehus HF</li> <li>Astrid Gytri, brukerrepresentant, Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse</li> <li>Bente Aschim, spesialist allmennmedisin /fastlege, Fagerborglegene Oslo/Raskere tilbake, Vinderen DPS, Diakonhjemmet Sykehus</li> <li>Brit Ingunn Hana, psykiater/barne- og ungdomspsykiater/medisinsk rådgiver ved klinikk for psykisk helse og rus, Helse Møre og Romsdal</li> <li>Elin Ulleberg, psykologspesialist/seksjonssjef, Nidaros DPS, St. Olavs Hospital, Helse Midt-Norge</li> <li>Ellen Ånestad Moen, spesialergoterapeut/teamleder Jobbmestrende oppfølging (IPS), DPS Solvang, Sørlandet sykehus</li> <li>Kjetil Emilsen, vernepleier, Oppfølging psykisk helse og rus Bærum kommune, Samhandlingsteamet i Bærum</li> <li>Kristian Kise Haugland, brukerrepresentant, Landsleder i Mental Helse </li> <li>Kristin Rekdal, psykiater, Bjørgvin DPS, Helse Bergen</li> <li>Lone Løvschall, psykologspesialist, avdeling psykisk helse og rus, Skedsmo kommune</li> <li>Morten Juell, psykiater/avdelingsoverlege, avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling, Reinsvoll, Sykehuset Innlandet HF</li> <li>Siri Eliassen, psykologspesialist, Distriktspsykiatrisk senter Midt-Finnmark / Samisk Nasjonalt kompetansesenter, Finnmarkssykehuset HF</li> <li>Stina Mari Rognhaug, psykologspesialist, Helgelandsykehuset, Helse Nord</li> <li>Wenche Øiestad, psykiatrisk sykepleier/seniorrådgiver, avdeling psykisk helse og rus, Helsedirektoratet</li> </ul>/retningslinjer/psykiske-lidelser-pakkeforlop-voksne/seksjon?Tittel=henvisning-og-start-11592
Kartlegging og utredning – psykiske lidelser, pakkeforløp voksnehttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=5012Kartlegging og utredning – psykiske lidelser, pakkeforløp voksnePsykiske lidelser – pakkeforløp voksneRetningslinjeseksjon6FalsePsykiske lidelser – pakkeforløp...<h2>Målsetning</h2><p> Målsetningen med Pakkeforløp for psykisk helse og rus er: </p><ul> <li>økt brukermedvirkning og brukertilfredshet</li> <li>sammenhengende og koordinerte pasientforløp</li> <li>unngå unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging</li> <li>likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor</li> <li>bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner</li> </ul><p> Forløpet skal tilpasses hver enkelt pasients situasjon, ønsker og behov. God informasjon og forutsigbarhet for pasient og pårørende skal sikres gjennom hele forløpet. </p><p> Alle pakkeforløpene inneholder beskrivelse av kontaktpunkt og oppfølging i kommunene, og ivaretakelse av somatisk helse og levevaner.<strong></strong> <br> </p><h2>Brukermedvirkning</h2><p> Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet. Brukere har rett til å medvirke, og tjenestene har plikt til å involvere brukeren. Brukermedvirkning forutsetter at pasienten ses som en likeverdig partner i diskusjoner og blir hørt når det tas beslutninger som angår han/henne. Å legge brukerperspektivet til grunn innebærer at forebygging, kartlegging, behandling og samarbeidsmøter tar utgangspunkt i pasientens, og ev. pårørendes kunnskap, ønsker og behov. Brukermedvirkning innebærer at pasientens, og ev. pårørendes, synspunkter legges til grunn og drøftes for å finne den best egnede behandlingstilnærmingen for pasienten. Virksomheten bør etablere systemer for systematisk opplæring i bruker- og pårørendemedvirkning. </p><p> Pasientens eget ønske om hjelp skal ligge til grunn for de vurderinger og beslutninger som tas. Det bør fremkomme i journal hvordan pasientens, og ev. pårørendes, ønsker er ivaretatt. Det bør også gis informasjon om bruker- og pårørendeorganisasjoner som kan bistå med hvordan medvirkning kan ivaretas.<br> </p><h2>Pårørende</h2><p> Behandling og oppfølging av pasienten bør ha et familieperspektiv som sikrer god ivaretakelse av <a href="https://lovdata.no/NL/lov/1999-07-02-64/%C2%A710a">mindreårige barn og søsken som pårørende (lovdata.no). </a> </p><p> Pårørende og øvrig nettverk kan ha viktig informasjon, være samarbeidspartnere og være en støtte for pasienten gjennom forløpet. Samtidig skal helsepersonellet være oppmerksomme på at pasient og pårørende kan ha ulike ønsker og at pårørende kan ha egne informasjons- og hjelpebehov som skal ivaretas. Se også <a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder">Pårørendeveileder</a> som handler om involvering av og støtte til pårørende i hele helse- og omsorgstjenesten.<br> </p><h2>Kunnskapsgrunnlag</h2><p> Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern voksne er utviklet med en kunnskapsbasert tilnærming. Det innebærer at både forskning, kliniske erfaringer og brukererfaringer er lagt til grunn i utviklingsarbeidet. </p><p> Pakkeforløpet er utarbeidet av arbeidsgrupper med representanter fra bruker- og pårørendeorganisasjoner og relevante fagmiljø. </p><p> Det er arbeidet systematisk med innhenting av kunnskap på flere områder, inkludert kunnskap om hva som er viktig for brukere og pårørende. Ulike relevante nasjonale publikasjoner ligger også til grunn for arbeidet. </p><p> Forslaget til pakkeforløp har vært høring, og alle innspillene er gjennomgått på en grundig og systematisk måte. </p><p> På områder der det ikke finnes klare kunnskapsbaserte anbefalinger, er pakkeforløpet basert på arbeidsgruppenes utkast og høringsinnspill. </p><p> Noen sentrale publikasjoner som ligger til grunn for arbeidet: </p><ul> <li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/sammen-om-mestring-veileder-i-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne">Sammen om mestring – Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne</a></li> <li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-faglig-retningslinje-for-utredning-behandling-og-oppfolging-av-personer-med-samtidig-ruslidelse-og-psykisk-lidelser">Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykiske lidelser</a></li> <li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder">Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten</a></li> <li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator">Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator</a></li> </ul><h2>Arbeidsgruppe – utredning</h2><p> <strong>Ekstern fagansvarlig:</strong> Kathinka Meirik, psykiater/klinikkleder, Klinikk for psykisk helsevern og rus, Helse Nord- Trøndelag </p><p> <strong>Arbeidsgruppeleder: </strong>Torhild T. Hovdal, psykiater/seniorrådgiver, avdeling spesialisthelsetjenester, Helsedirektoratet </p><p> <strong>Deltakere:</strong> </p><ul> <li>Arne Andreas Døske, psykologspesialist/seksjonsleder, Haugaland og Karmøy DPS, Helse Fonna HF</li> <li>Arne Thomassen, spesialsykepleier/avdelingssjef DPS Strømme, Klinikk for psykisk helse, Sørlandet sykehus </li> <li>Astrid Gytri, brukerrepresentant Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP)</li> <li>Audun Pedersen, psykiatrisk sykepleier / spesialrådgiver psykiske helse, Byrådsavdelingen for sosial, bolig og inkludering, Bergen kommune</li> <li>Bente Aschim, spesialist i allmennmedisin / fastlege, Fagerborglegene/Raskere tilbake, Vinderen DPS, Diakonhjemmet Sykehus</li> <li>Christine Bull Bringager, psykiater/seksjonsleder Nydalen DPS, Oslo universitetssykehus</li> <li>Inger Marie Waage, avtalespesialist i psykiatri, Fana psykoterapisenter</li> <li>Jannike Fotland, spesialsykepleier, Akuttpsykiatrisk avdeling, Akershus universitetssykehus</li> <li>Kristian Haugland, brukerrepresentant/styreleder Mental Helse</li> <li>Lene Andreassen Bårdseng, leder ROP- og boveiledningsteam / sosionom, Hamar kommune </li> <li>Marit Selnes, psykologspesialist, Tiller DPS, St. Olavs Hospital</li> <li>Siri Eliassen, psykolog, Distriktspsykiatrisk senter Midt-Finnmark / Samisk Nasjonalt kompetansesenter, Finnmarkssykehuset</li> <li>Wenche Øiestad, psykiatrisk sykepleier/seniorrådgiver, avdeling psykisk helse og rus, Helsedirektoratet</li> </ul><h2>Arbeidsgruppe – behandling</h2><p> <strong>Ekstern fagansvarlig: </strong>Christine Bull Bringager, psykiater/seksjonsleder, Nydalen DPS, Oslo universitetssykehus </p><p> <strong>Arbeidsgruppeledere:</strong> </p><ul> <li>Hanne Elisabet Strømsvik, psykologspesialist/seniorrådgiver, avdeling spesialisthelsetjenester, Helsedirektoratet</li> <li>Torhild Torjussen Hovdal, psykiater/seniorrådgiver, avdeling spesialisthelsetjenester, Helsedirektoratet</li> </ul><p> <strong> Deltakere: </strong> </p><ul> <li>Arne Andreas Døske, psykologspesialist/avtalespesialist, Helse Vest</li> <li>Arne Thomassen, spesialsykepleier/avdelingssjef, DPS Strømme, Klinikk for psykisk helse, Sørlandet sykehus HF</li> <li>Astrid Gytri, brukerrepresentant, Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse</li> <li>Bente Aschim, spesialist allmennmedisin /fastlege, Fagerborglegene Oslo/Raskere tilbake, Vinderen DPS, Diakonhjemmet Sykehus</li> <li>Brit Ingunn Hana, psykiater/barne- og ungdomspsykiater/medisinsk rådgiver ved klinikk for psykisk helse og rus, Helse Møre og Romsdal</li> <li>Elin Ulleberg, psykologspesialist/seksjonssjef, Nidaros DPS, St. Olavs Hospital, Helse Midt-Norge</li> <li>Ellen Ånestad Moen, spesialergoterapeut/teamleder Jobbmestrende oppfølging (IPS), DPS Solvang, Sørlandet sykehus</li> <li>Kjetil Emilsen, vernepleier, Oppfølging psykisk helse og rus Bærum kommune, Samhandlingsteamet i Bærum</li> <li>Kristian Kise Haugland, brukerrepresentant, Landsleder i Mental Helse </li> <li>Kristin Rekdal, psykiater, Bjørgvin DPS, Helse Bergen</li> <li>Lone Løvschall, psykologspesialist, avdeling psykisk helse og rus, Skedsmo kommune</li> <li>Morten Juell, psykiater/avdelingsoverlege, avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling, Reinsvoll, Sykehuset Innlandet HF</li> <li>Siri Eliassen, psykologspesialist, Distriktspsykiatrisk senter Midt-Finnmark / Samisk Nasjonalt kompetansesenter, Finnmarkssykehuset HF</li> <li>Stina Mari Rognhaug, psykologspesialist, Helgelandsykehuset, Helse Nord</li> <li>Wenche Øiestad, psykiatrisk sykepleier/seniorrådgiver, avdeling psykisk helse og rus, Helsedirektoratet</li> </ul>/retningslinjer/psykiske-lidelser-pakkeforlop-voksne/seksjon?Tittel=kartlegging-og-utredning-11593
Behandling og oppfølging – psykiske lidelser, pakkeforløp voksnehttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=5013Behandling og oppfølging – psykiske lidelser, pakkeforløp voksnePsykiske lidelser – pakkeforløp voksneRetningslinjeseksjon4FalsePsykiske lidelser – pakkeforløp...<h2>Målsetning</h2><p> Målsetningen med Pakkeforløp for psykisk helse og rus er: </p><ul> <li>økt brukermedvirkning og brukertilfredshet</li> <li>sammenhengende og koordinerte pasientforløp</li> <li>unngå unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging</li> <li>likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor</li> <li>bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner</li> </ul><p> Forløpet skal tilpasses hver enkelt pasients situasjon, ønsker og behov. God informasjon og forutsigbarhet for pasient og pårørende skal sikres gjennom hele forløpet. </p><p> Alle pakkeforløpene inneholder beskrivelse av kontaktpunkt og oppfølging i kommunene, og ivaretakelse av somatisk helse og levevaner.<strong></strong> <br> </p><h2>Brukermedvirkning</h2><p> Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet. Brukere har rett til å medvirke, og tjenestene har plikt til å involvere brukeren. Brukermedvirkning forutsetter at pasienten ses som en likeverdig partner i diskusjoner og blir hørt når det tas beslutninger som angår han/henne. Å legge brukerperspektivet til grunn innebærer at forebygging, kartlegging, behandling og samarbeidsmøter tar utgangspunkt i pasientens, og ev. pårørendes kunnskap, ønsker og behov. Brukermedvirkning innebærer at pasientens, og ev. pårørendes, synspunkter legges til grunn og drøftes for å finne den best egnede behandlingstilnærmingen for pasienten. Virksomheten bør etablere systemer for systematisk opplæring i bruker- og pårørendemedvirkning. </p><p> Pasientens eget ønske om hjelp skal ligge til grunn for de vurderinger og beslutninger som tas. Det bør fremkomme i journal hvordan pasientens, og ev. pårørendes, ønsker er ivaretatt. Det bør også gis informasjon om bruker- og pårørendeorganisasjoner som kan bistå med hvordan medvirkning kan ivaretas.<br> </p><h2>Pårørende</h2><p> Behandling og oppfølging av pasienten bør ha et familieperspektiv som sikrer god ivaretakelse av <a href="https://lovdata.no/NL/lov/1999-07-02-64/%C2%A710a">mindreårige barn og søsken som pårørende (lovdata.no). </a> </p><p> Pårørende og øvrig nettverk kan ha viktig informasjon, være samarbeidspartnere og være en støtte for pasienten gjennom forløpet. Samtidig skal helsepersonellet være oppmerksomme på at pasient og pårørende kan ha ulike ønsker og at pårørende kan ha egne informasjons- og hjelpebehov som skal ivaretas. Se også <a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder">Pårørendeveileder</a> som handler om involvering av og støtte til pårørende i hele helse- og omsorgstjenesten.<br> </p><h2>Kunnskapsgrunnlag</h2><p> Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern voksne er utviklet med en kunnskapsbasert tilnærming. Det innebærer at både forskning, kliniske erfaringer og brukererfaringer er lagt til grunn i utviklingsarbeidet. </p><p> Pakkeforløpet er utarbeidet av arbeidsgrupper med representanter fra bruker- og pårørendeorganisasjoner og relevante fagmiljø. </p><p> Det er arbeidet systematisk med innhenting av kunnskap på flere områder, inkludert kunnskap om hva som er viktig for brukere og pårørende. Ulike relevante nasjonale publikasjoner ligger også til grunn for arbeidet. </p><p> Forslaget til pakkeforløp har vært høring, og alle innspillene er gjennomgått på en grundig og systematisk måte. </p><p> På områder der det ikke finnes klare kunnskapsbaserte anbefalinger, er pakkeforløpet basert på arbeidsgruppenes utkast og høringsinnspill. </p><p> Noen sentrale publikasjoner som ligger til grunn for arbeidet: </p><ul> <li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/sammen-om-mestring-veileder-i-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne">Sammen om mestring – Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne</a></li> <li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-faglig-retningslinje-for-utredning-behandling-og-oppfolging-av-personer-med-samtidig-ruslidelse-og-psykisk-lidelser">Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykiske lidelser</a></li> <li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder">Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten</a></li> <li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator">Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator</a></li> </ul><h2>Arbeidsgruppe – utredning</h2><p> <strong>Ekstern fagansvarlig:</strong> Kathinka Meirik, psykiater/klinikkleder, Klinikk for psykisk helsevern og rus, Helse Nord- Trøndelag </p><p> <strong>Arbeidsgruppeleder: </strong>Torhild T. Hovdal, psykiater/seniorrådgiver, avdeling spesialisthelsetjenester, Helsedirektoratet </p><p> <strong>Deltakere:</strong> </p><ul> <li>Arne Andreas Døske, psykologspesialist/seksjonsleder, Haugaland og Karmøy DPS, Helse Fonna HF</li> <li>Arne Thomassen, spesialsykepleier/avdelingssjef DPS Strømme, Klinikk for psykisk helse, Sørlandet sykehus </li> <li>Astrid Gytri, brukerrepresentant Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP)</li> <li>Audun Pedersen, psykiatrisk sykepleier / spesialrådgiver psykiske helse, Byrådsavdelingen for sosial, bolig og inkludering, Bergen kommune</li> <li>Bente Aschim, spesialist i allmennmedisin / fastlege, Fagerborglegene/Raskere tilbake, Vinderen DPS, Diakonhjemmet Sykehus</li> <li>Christine Bull Bringager, psykiater/seksjonsleder Nydalen DPS, Oslo universitetssykehus</li> <li>Inger Marie Waage, avtalespesialist i psykiatri, Fana psykoterapisenter</li> <li>Jannike Fotland, spesialsykepleier, Akuttpsykiatrisk avdeling, Akershus universitetssykehus</li> <li>Kristian Haugland, brukerrepresentant/styreleder Mental Helse</li> <li>Lene Andreassen Bårdseng, leder ROP- og boveiledningsteam / sosionom, Hamar kommune </li> <li>Marit Selnes, psykologspesialist, Tiller DPS, St. Olavs Hospital</li> <li>Siri Eliassen, psykolog, Distriktspsykiatrisk senter Midt-Finnmark / Samisk Nasjonalt kompetansesenter, Finnmarkssykehuset</li> <li>Wenche Øiestad, psykiatrisk sykepleier/seniorrådgiver, avdeling psykisk helse og rus, Helsedirektoratet</li> </ul><h2>Arbeidsgruppe – behandling</h2><p> <strong>Ekstern fagansvarlig: </strong>Christine Bull Bringager, psykiater/seksjonsleder, Nydalen DPS, Oslo universitetssykehus </p><p> <strong>Arbeidsgruppeledere:</strong> </p><ul> <li>Hanne Elisabet Strømsvik, psykologspesialist/seniorrådgiver, avdeling spesialisthelsetjenester, Helsedirektoratet</li> <li>Torhild Torjussen Hovdal, psykiater/seniorrådgiver, avdeling spesialisthelsetjenester, Helsedirektoratet</li> </ul><p> <strong> Deltakere: </strong> </p><ul> <li>Arne Andreas Døske, psykologspesialist/avtalespesialist, Helse Vest</li> <li>Arne Thomassen, spesialsykepleier/avdelingssjef, DPS Strømme, Klinikk for psykisk helse, Sørlandet sykehus HF</li> <li>Astrid Gytri, brukerrepresentant, Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse</li> <li>Bente Aschim, spesialist allmennmedisin /fastlege, Fagerborglegene Oslo/Raskere tilbake, Vinderen DPS, Diakonhjemmet Sykehus</li> <li>Brit Ingunn Hana, psykiater/barne- og ungdomspsykiater/medisinsk rådgiver ved klinikk for psykisk helse og rus, Helse Møre og Romsdal</li> <li>Elin Ulleberg, psykologspesialist/seksjonssjef, Nidaros DPS, St. Olavs Hospital, Helse Midt-Norge</li> <li>Ellen Ånestad Moen, spesialergoterapeut/teamleder Jobbmestrende oppfølging (IPS), DPS Solvang, Sørlandet sykehus</li> <li>Kjetil Emilsen, vernepleier, Oppfølging psykisk helse og rus Bærum kommune, Samhandlingsteamet i Bærum</li> <li>Kristian Kise Haugland, brukerrepresentant, Landsleder i Mental Helse </li> <li>Kristin Rekdal, psykiater, Bjørgvin DPS, Helse Bergen</li> <li>Lone Løvschall, psykologspesialist, avdeling psykisk helse og rus, Skedsmo kommune</li> <li>Morten Juell, psykiater/avdelingsoverlege, avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling, Reinsvoll, Sykehuset Innlandet HF</li> <li>Siri Eliassen, psykologspesialist, Distriktspsykiatrisk senter Midt-Finnmark / Samisk Nasjonalt kompetansesenter, Finnmarkssykehuset HF</li> <li>Stina Mari Rognhaug, psykologspesialist, Helgelandsykehuset, Helse Nord</li> <li>Wenche Øiestad, psykiatrisk sykepleier/seniorrådgiver, avdeling psykisk helse og rus, Helsedirektoratet</li> </ul>/retningslinjer/psykiske-lidelser-pakkeforlop-voksne/seksjon?Tittel=behandling-og-oppfolging-11594
Avslutning og videre oppfølging – psykiske lidelser, pakkeforløp voksnehttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=5014Avslutning og videre oppfølging – psykiske lidelser, pakkeforløp voksnePsykiske lidelser – pakkeforløp voksneRetningslinjeseksjon3FalsePsykiske lidelser – pakkeforløp...<h2>Målsetning</h2><p> Målsetningen med Pakkeforløp for psykisk helse og rus er: </p><ul> <li>økt brukermedvirkning og brukertilfredshet</li> <li>sammenhengende og koordinerte pasientforløp</li> <li>unngå unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging</li> <li>likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor</li> <li>bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner</li> </ul><p> Forløpet skal tilpasses hver enkelt pasients situasjon, ønsker og behov. God informasjon og forutsigbarhet for pasient og pårørende skal sikres gjennom hele forløpet. </p><p> Alle pakkeforløpene inneholder beskrivelse av kontaktpunkt og oppfølging i kommunene, og ivaretakelse av somatisk helse og levevaner.<strong></strong> <br> </p><h2>Brukermedvirkning</h2><p> Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet. Brukere har rett til å medvirke, og tjenestene har plikt til å involvere brukeren. Brukermedvirkning forutsetter at pasienten ses som en likeverdig partner i diskusjoner og blir hørt når det tas beslutninger som angår han/henne. Å legge brukerperspektivet til grunn innebærer at forebygging, kartlegging, behandling og samarbeidsmøter tar utgangspunkt i pasientens, og ev. pårørendes kunnskap, ønsker og behov. Brukermedvirkning innebærer at pasientens, og ev. pårørendes, synspunkter legges til grunn og drøftes for å finne den best egnede behandlingstilnærmingen for pasienten. Virksomheten bør etablere systemer for systematisk opplæring i bruker- og pårørendemedvirkning. </p><p> Pasientens eget ønske om hjelp skal ligge til grunn for de vurderinger og beslutninger som tas. Det bør fremkomme i journal hvordan pasientens, og ev. pårørendes, ønsker er ivaretatt. Det bør også gis informasjon om bruker- og pårørendeorganisasjoner som kan bistå med hvordan medvirkning kan ivaretas.<br> </p><h2>Pårørende</h2><p> Behandling og oppfølging av pasienten bør ha et familieperspektiv som sikrer god ivaretakelse av <a href="https://lovdata.no/NL/lov/1999-07-02-64/%C2%A710a">mindreårige barn og søsken som pårørende (lovdata.no). </a> </p><p> Pårørende og øvrig nettverk kan ha viktig informasjon, være samarbeidspartnere og være en støtte for pasienten gjennom forløpet. Samtidig skal helsepersonellet være oppmerksomme på at pasient og pårørende kan ha ulike ønsker og at pårørende kan ha egne informasjons- og hjelpebehov som skal ivaretas. Se også <a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder">Pårørendeveileder</a> som handler om involvering av og støtte til pårørende i hele helse- og omsorgstjenesten.<br> </p><h2>Kunnskapsgrunnlag</h2><p> Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern voksne er utviklet med en kunnskapsbasert tilnærming. Det innebærer at både forskning, kliniske erfaringer og brukererfaringer er lagt til grunn i utviklingsarbeidet. </p><p> Pakkeforløpet er utarbeidet av arbeidsgrupper med representanter fra bruker- og pårørendeorganisasjoner og relevante fagmiljø. </p><p> Det er arbeidet systematisk med innhenting av kunnskap på flere områder, inkludert kunnskap om hva som er viktig for brukere og pårørende. Ulike relevante nasjonale publikasjoner ligger også til grunn for arbeidet. </p><p> Forslaget til pakkeforløp har vært høring, og alle innspillene er gjennomgått på en grundig og systematisk måte. </p><p> På områder der det ikke finnes klare kunnskapsbaserte anbefalinger, er pakkeforløpet basert på arbeidsgruppenes utkast og høringsinnspill. </p><p> Noen sentrale publikasjoner som ligger til grunn for arbeidet: </p><ul> <li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/sammen-om-mestring-veileder-i-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne">Sammen om mestring – Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne</a></li> <li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-faglig-retningslinje-for-utredning-behandling-og-oppfolging-av-personer-med-samtidig-ruslidelse-og-psykisk-lidelser">Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykiske lidelser</a></li> <li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder">Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten</a></li> <li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator">Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator</a></li> </ul><h2>Arbeidsgruppe – utredning</h2><p> <strong>Ekstern fagansvarlig:</strong> Kathinka Meirik, psykiater/klinikkleder, Klinikk for psykisk helsevern og rus, Helse Nord- Trøndelag </p><p> <strong>Arbeidsgruppeleder: </strong>Torhild T. Hovdal, psykiater/seniorrådgiver, avdeling spesialisthelsetjenester, Helsedirektoratet </p><p> <strong>Deltakere:</strong> </p><ul> <li>Arne Andreas Døske, psykologspesialist/seksjonsleder, Haugaland og Karmøy DPS, Helse Fonna HF</li> <li>Arne Thomassen, spesialsykepleier/avdelingssjef DPS Strømme, Klinikk for psykisk helse, Sørlandet sykehus </li> <li>Astrid Gytri, brukerrepresentant Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP)</li> <li>Audun Pedersen, psykiatrisk sykepleier / spesialrådgiver psykiske helse, Byrådsavdelingen for sosial, bolig og inkludering, Bergen kommune</li> <li>Bente Aschim, spesialist i allmennmedisin / fastlege, Fagerborglegene/Raskere tilbake, Vinderen DPS, Diakonhjemmet Sykehus</li> <li>Christine Bull Bringager, psykiater/seksjonsleder Nydalen DPS, Oslo universitetssykehus</li> <li>Inger Marie Waage, avtalespesialist i psykiatri, Fana psykoterapisenter</li> <li>Jannike Fotland, spesialsykepleier, Akuttpsykiatrisk avdeling, Akershus universitetssykehus</li> <li>Kristian Haugland, brukerrepresentant/styreleder Mental Helse</li> <li>Lene Andreassen Bårdseng, leder ROP- og boveiledningsteam / sosionom, Hamar kommune </li> <li>Marit Selnes, psykologspesialist, Tiller DPS, St. Olavs Hospital</li> <li>Siri Eliassen, psykolog, Distriktspsykiatrisk senter Midt-Finnmark / Samisk Nasjonalt kompetansesenter, Finnmarkssykehuset</li> <li>Wenche Øiestad, psykiatrisk sykepleier/seniorrådgiver, avdeling psykisk helse og rus, Helsedirektoratet</li> </ul><h2>Arbeidsgruppe – behandling</h2><p> <strong>Ekstern fagansvarlig: </strong>Christine Bull Bringager, psykiater/seksjonsleder, Nydalen DPS, Oslo universitetssykehus </p><p> <strong>Arbeidsgruppeledere:</strong> </p><ul> <li>Hanne Elisabet Strømsvik, psykologspesialist/seniorrådgiver, avdeling spesialisthelsetjenester, Helsedirektoratet</li> <li>Torhild Torjussen Hovdal, psykiater/seniorrådgiver, avdeling spesialisthelsetjenester, Helsedirektoratet</li> </ul><p> <strong> Deltakere: </strong> </p><ul> <li>Arne Andreas Døske, psykologspesialist/avtalespesialist, Helse Vest</li> <li>Arne Thomassen, spesialsykepleier/avdelingssjef, DPS Strømme, Klinikk for psykisk helse, Sørlandet sykehus HF</li> <li>Astrid Gytri, brukerrepresentant, Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse</li> <li>Bente Aschim, spesialist allmennmedisin /fastlege, Fagerborglegene Oslo/Raskere tilbake, Vinderen DPS, Diakonhjemmet Sykehus</li> <li>Brit Ingunn Hana, psykiater/barne- og ungdomspsykiater/medisinsk rådgiver ved klinikk for psykisk helse og rus, Helse Møre og Romsdal</li> <li>Elin Ulleberg, psykologspesialist/seksjonssjef, Nidaros DPS, St. Olavs Hospital, Helse Midt-Norge</li> <li>Ellen Ånestad Moen, spesialergoterapeut/teamleder Jobbmestrende oppfølging (IPS), DPS Solvang, Sørlandet sykehus</li> <li>Kjetil Emilsen, vernepleier, Oppfølging psykisk helse og rus Bærum kommune, Samhandlingsteamet i Bærum</li> <li>Kristian Kise Haugland, brukerrepresentant, Landsleder i Mental Helse </li> <li>Kristin Rekdal, psykiater, Bjørgvin DPS, Helse Bergen</li> <li>Lone Løvschall, psykologspesialist, avdeling psykisk helse og rus, Skedsmo kommune</li> <li>Morten Juell, psykiater/avdelingsoverlege, avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling, Reinsvoll, Sykehuset Innlandet HF</li> <li>Siri Eliassen, psykologspesialist, Distriktspsykiatrisk senter Midt-Finnmark / Samisk Nasjonalt kompetansesenter, Finnmarkssykehuset HF</li> <li>Stina Mari Rognhaug, psykologspesialist, Helgelandsykehuset, Helse Nord</li> <li>Wenche Øiestad, psykiatrisk sykepleier/seniorrådgiver, avdeling psykisk helse og rus, Helsedirektoratet</li> </ul>/retningslinjer/psykiske-lidelser-pakkeforlop-voksne/seksjon?Tittel=avslutning-og-videre-oppfolging-11595
Forløpstider – psykiske lidelser, pakkeforløp voksnehttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=5015Forløpstider – psykiske lidelser, pakkeforløp voksnePsykiske lidelser – pakkeforløp voksneRetningslinjeseksjon0FalsePsykiske lidelser – pakkeforløp...<h2>Målsetning</h2><p> Målsetningen med Pakkeforløp for psykisk helse og rus er: </p><ul> <li>økt brukermedvirkning og brukertilfredshet</li> <li>sammenhengende og koordinerte pasientforløp</li> <li>unngå unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging</li> <li>likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor</li> <li>bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner</li> </ul><p> Forløpet skal tilpasses hver enkelt pasients situasjon, ønsker og behov. God informasjon og forutsigbarhet for pasient og pårørende skal sikres gjennom hele forløpet. </p><p> Alle pakkeforløpene inneholder beskrivelse av kontaktpunkt og oppfølging i kommunene, og ivaretakelse av somatisk helse og levevaner.<strong></strong> <br> </p><h2>Brukermedvirkning</h2><p> Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet. Brukere har rett til å medvirke, og tjenestene har plikt til å involvere brukeren. Brukermedvirkning forutsetter at pasienten ses som en likeverdig partner i diskusjoner og blir hørt når det tas beslutninger som angår han/henne. Å legge brukerperspektivet til grunn innebærer at forebygging, kartlegging, behandling og samarbeidsmøter tar utgangspunkt i pasientens, og ev. pårørendes kunnskap, ønsker og behov. Brukermedvirkning innebærer at pasientens, og ev. pårørendes, synspunkter legges til grunn og drøftes for å finne den best egnede behandlingstilnærmingen for pasienten. Virksomheten bør etablere systemer for systematisk opplæring i bruker- og pårørendemedvirkning. </p><p> Pasientens eget ønske om hjelp skal ligge til grunn for de vurderinger og beslutninger som tas. Det bør fremkomme i journal hvordan pasientens, og ev. pårørendes, ønsker er ivaretatt. Det bør også gis informasjon om bruker- og pårørendeorganisasjoner som kan bistå med hvordan medvirkning kan ivaretas.<br> </p><h2>Pårørende</h2><p> Behandling og oppfølging av pasienten bør ha et familieperspektiv som sikrer god ivaretakelse av <a href="https://lovdata.no/NL/lov/1999-07-02-64/%C2%A710a">mindreårige barn og søsken som pårørende (lovdata.no). </a> </p><p> Pårørende og øvrig nettverk kan ha viktig informasjon, være samarbeidspartnere og være en støtte for pasienten gjennom forløpet. Samtidig skal helsepersonellet være oppmerksomme på at pasient og pårørende kan ha ulike ønsker og at pårørende kan ha egne informasjons- og hjelpebehov som skal ivaretas. Se også <a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder">Pårørendeveileder</a> som handler om involvering av og støtte til pårørende i hele helse- og omsorgstjenesten.<br> </p><h2>Kunnskapsgrunnlag</h2><p> Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern voksne er utviklet med en kunnskapsbasert tilnærming. Det innebærer at både forskning, kliniske erfaringer og brukererfaringer er lagt til grunn i utviklingsarbeidet. </p><p> Pakkeforløpet er utarbeidet av arbeidsgrupper med representanter fra bruker- og pårørendeorganisasjoner og relevante fagmiljø. </p><p> Det er arbeidet systematisk med innhenting av kunnskap på flere områder, inkludert kunnskap om hva som er viktig for brukere og pårørende. Ulike relevante nasjonale publikasjoner ligger også til grunn for arbeidet. </p><p> Forslaget til pakkeforløp har vært høring, og alle innspillene er gjennomgått på en grundig og systematisk måte. </p><p> På områder der det ikke finnes klare kunnskapsbaserte anbefalinger, er pakkeforløpet basert på arbeidsgruppenes utkast og høringsinnspill. </p><p> Noen sentrale publikasjoner som ligger til grunn for arbeidet: </p><ul> <li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/sammen-om-mestring-veileder-i-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne">Sammen om mestring – Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne</a></li> <li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-faglig-retningslinje-for-utredning-behandling-og-oppfolging-av-personer-med-samtidig-ruslidelse-og-psykisk-lidelser">Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykiske lidelser</a></li> <li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder">Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten</a></li> <li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator">Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator</a></li> </ul><h2>Arbeidsgruppe – utredning</h2><p> <strong>Ekstern fagansvarlig:</strong> Kathinka Meirik, psykiater/klinikkleder, Klinikk for psykisk helsevern og rus, Helse Nord- Trøndelag </p><p> <strong>Arbeidsgruppeleder: </strong>Torhild T. Hovdal, psykiater/seniorrådgiver, avdeling spesialisthelsetjenester, Helsedirektoratet </p><p> <strong>Deltakere:</strong> </p><ul> <li>Arne Andreas Døske, psykologspesialist/seksjonsleder, Haugaland og Karmøy DPS, Helse Fonna HF</li> <li>Arne Thomassen, spesialsykepleier/avdelingssjef DPS Strømme, Klinikk for psykisk helse, Sørlandet sykehus </li> <li>Astrid Gytri, brukerrepresentant Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP)</li> <li>Audun Pedersen, psykiatrisk sykepleier / spesialrådgiver psykiske helse, Byrådsavdelingen for sosial, bolig og inkludering, Bergen kommune</li> <li>Bente Aschim, spesialist i allmennmedisin / fastlege, Fagerborglegene/Raskere tilbake, Vinderen DPS, Diakonhjemmet Sykehus</li> <li>Christine Bull Bringager, psykiater/seksjonsleder Nydalen DPS, Oslo universitetssykehus</li> <li>Inger Marie Waage, avtalespesialist i psykiatri, Fana psykoterapisenter</li> <li>Jannike Fotland, spesialsykepleier, Akuttpsykiatrisk avdeling, Akershus universitetssykehus</li> <li>Kristian Haugland, brukerrepresentant/styreleder Mental Helse</li> <li>Lene Andreassen Bårdseng, leder ROP- og boveiledningsteam / sosionom, Hamar kommune </li> <li>Marit Selnes, psykologspesialist, Tiller DPS, St. Olavs Hospital</li> <li>Siri Eliassen, psykolog, Distriktspsykiatrisk senter Midt-Finnmark / Samisk Nasjonalt kompetansesenter, Finnmarkssykehuset</li> <li>Wenche Øiestad, psykiatrisk sykepleier/seniorrådgiver, avdeling psykisk helse og rus, Helsedirektoratet</li> </ul><h2>Arbeidsgruppe – behandling</h2><p> <strong>Ekstern fagansvarlig: </strong>Christine Bull Bringager, psykiater/seksjonsleder, Nydalen DPS, Oslo universitetssykehus </p><p> <strong>Arbeidsgruppeledere:</strong> </p><ul> <li>Hanne Elisabet Strømsvik, psykologspesialist/seniorrådgiver, avdeling spesialisthelsetjenester, Helsedirektoratet</li> <li>Torhild Torjussen Hovdal, psykiater/seniorrådgiver, avdeling spesialisthelsetjenester, Helsedirektoratet</li> </ul><p> <strong> Deltakere: </strong> </p><ul> <li>Arne Andreas Døske, psykologspesialist/avtalespesialist, Helse Vest</li> <li>Arne Thomassen, spesialsykepleier/avdelingssjef, DPS Strømme, Klinikk for psykisk helse, Sørlandet sykehus HF</li> <li>Astrid Gytri, brukerrepresentant, Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse</li> <li>Bente Aschim, spesialist allmennmedisin /fastlege, Fagerborglegene Oslo/Raskere tilbake, Vinderen DPS, Diakonhjemmet Sykehus</li> <li>Brit Ingunn Hana, psykiater/barne- og ungdomspsykiater/medisinsk rådgiver ved klinikk for psykisk helse og rus, Helse Møre og Romsdal</li> <li>Elin Ulleberg, psykologspesialist/seksjonssjef, Nidaros DPS, St. Olavs Hospital, Helse Midt-Norge</li> <li>Ellen Ånestad Moen, spesialergoterapeut/teamleder Jobbmestrende oppfølging (IPS), DPS Solvang, Sørlandet sykehus</li> <li>Kjetil Emilsen, vernepleier, Oppfølging psykisk helse og rus Bærum kommune, Samhandlingsteamet i Bærum</li> <li>Kristian Kise Haugland, brukerrepresentant, Landsleder i Mental Helse </li> <li>Kristin Rekdal, psykiater, Bjørgvin DPS, Helse Bergen</li> <li>Lone Løvschall, psykologspesialist, avdeling psykisk helse og rus, Skedsmo kommune</li> <li>Morten Juell, psykiater/avdelingsoverlege, avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling, Reinsvoll, Sykehuset Innlandet HF</li> <li>Siri Eliassen, psykologspesialist, Distriktspsykiatrisk senter Midt-Finnmark / Samisk Nasjonalt kompetansesenter, Finnmarkssykehuset HF</li> <li>Stina Mari Rognhaug, psykologspesialist, Helgelandsykehuset, Helse Nord</li> <li>Wenche Øiestad, psykiatrisk sykepleier/seniorrådgiver, avdeling psykisk helse og rus, Helsedirektoratet</li> </ul>/retningslinjer/psykiske-lidelser-pakkeforlop-voksne/seksjon?Tittel=forlopstider-psykiske-lidelser-11596
Registrering av koder – psykiske lidelser, pakkeforløp voksnehttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=5016Registrering av koder – psykiske lidelser, pakkeforløp voksnePsykiske lidelser – pakkeforløp voksneRetningslinjeseksjon12FalsePsykiske lidelser – pakkeforløp...<h2>Målsetning</h2><p> Målsetningen med Pakkeforløp for psykisk helse og rus er: </p><ul> <li>økt brukermedvirkning og brukertilfredshet</li> <li>sammenhengende og koordinerte pasientforløp</li> <li>unngå unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging</li> <li>likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor</li> <li>bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner</li> </ul><p> Forløpet skal tilpasses hver enkelt pasients situasjon, ønsker og behov. God informasjon og forutsigbarhet for pasient og pårørende skal sikres gjennom hele forløpet. </p><p> Alle pakkeforløpene inneholder beskrivelse av kontaktpunkt og oppfølging i kommunene, og ivaretakelse av somatisk helse og levevaner.<strong></strong> <br> </p><h2>Brukermedvirkning</h2><p> Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet. Brukere har rett til å medvirke, og tjenestene har plikt til å involvere brukeren. Brukermedvirkning forutsetter at pasienten ses som en likeverdig partner i diskusjoner og blir hørt når det tas beslutninger som angår han/henne. Å legge brukerperspektivet til grunn innebærer at forebygging, kartlegging, behandling og samarbeidsmøter tar utgangspunkt i pasientens, og ev. pårørendes kunnskap, ønsker og behov. Brukermedvirkning innebærer at pasientens, og ev. pårørendes, synspunkter legges til grunn og drøftes for å finne den best egnede behandlingstilnærmingen for pasienten. Virksomheten bør etablere systemer for systematisk opplæring i bruker- og pårørendemedvirkning. </p><p> Pasientens eget ønske om hjelp skal ligge til grunn for de vurderinger og beslutninger som tas. Det bør fremkomme i journal hvordan pasientens, og ev. pårørendes, ønsker er ivaretatt. Det bør også gis informasjon om bruker- og pårørendeorganisasjoner som kan bistå med hvordan medvirkning kan ivaretas.<br> </p><h2>Pårørende</h2><p> Behandling og oppfølging av pasienten bør ha et familieperspektiv som sikrer god ivaretakelse av <a href="https://lovdata.no/NL/lov/1999-07-02-64/%C2%A710a">mindreårige barn og søsken som pårørende (lovdata.no). </a> </p><p> Pårørende og øvrig nettverk kan ha viktig informasjon, være samarbeidspartnere og være en støtte for pasienten gjennom forløpet. Samtidig skal helsepersonellet være oppmerksomme på at pasient og pårørende kan ha ulike ønsker og at pårørende kan ha egne informasjons- og hjelpebehov som skal ivaretas. Se også <a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder">Pårørendeveileder</a> som handler om involvering av og støtte til pårørende i hele helse- og omsorgstjenesten.<br> </p><h2>Kunnskapsgrunnlag</h2><p> Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern voksne er utviklet med en kunnskapsbasert tilnærming. Det innebærer at både forskning, kliniske erfaringer og brukererfaringer er lagt til grunn i utviklingsarbeidet. </p><p> Pakkeforløpet er utarbeidet av arbeidsgrupper med representanter fra bruker- og pårørendeorganisasjoner og relevante fagmiljø. </p><p> Det er arbeidet systematisk med innhenting av kunnskap på flere områder, inkludert kunnskap om hva som er viktig for brukere og pårørende. Ulike relevante nasjonale publikasjoner ligger også til grunn for arbeidet. </p><p> Forslaget til pakkeforløp har vært høring, og alle innspillene er gjennomgått på en grundig og systematisk måte. </p><p> På områder der det ikke finnes klare kunnskapsbaserte anbefalinger, er pakkeforløpet basert på arbeidsgruppenes utkast og høringsinnspill. </p><p> Noen sentrale publikasjoner som ligger til grunn for arbeidet: </p><ul> <li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/sammen-om-mestring-veileder-i-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne">Sammen om mestring – Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne</a></li> <li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-faglig-retningslinje-for-utredning-behandling-og-oppfolging-av-personer-med-samtidig-ruslidelse-og-psykisk-lidelser">Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykiske lidelser</a></li> <li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder">Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten</a></li> <li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator">Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator</a></li> </ul><h2>Arbeidsgruppe – utredning</h2><p> <strong>Ekstern fagansvarlig:</strong> Kathinka Meirik, psykiater/klinikkleder, Klinikk for psykisk helsevern og rus, Helse Nord- Trøndelag </p><p> <strong>Arbeidsgruppeleder: </strong>Torhild T. Hovdal, psykiater/seniorrådgiver, avdeling spesialisthelsetjenester, Helsedirektoratet </p><p> <strong>Deltakere:</strong> </p><ul> <li>Arne Andreas Døske, psykologspesialist/seksjonsleder, Haugaland og Karmøy DPS, Helse Fonna HF</li> <li>Arne Thomassen, spesialsykepleier/avdelingssjef DPS Strømme, Klinikk for psykisk helse, Sørlandet sykehus </li> <li>Astrid Gytri, brukerrepresentant Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP)</li> <li>Audun Pedersen, psykiatrisk sykepleier / spesialrådgiver psykiske helse, Byrådsavdelingen for sosial, bolig og inkludering, Bergen kommune</li> <li>Bente Aschim, spesialist i allmennmedisin / fastlege, Fagerborglegene/Raskere tilbake, Vinderen DPS, Diakonhjemmet Sykehus</li> <li>Christine Bull Bringager, psykiater/seksjonsleder Nydalen DPS, Oslo universitetssykehus</li> <li>Inger Marie Waage, avtalespesialist i psykiatri, Fana psykoterapisenter</li> <li>Jannike Fotland, spesialsykepleier, Akuttpsykiatrisk avdeling, Akershus universitetssykehus</li> <li>Kristian Haugland, brukerrepresentant/styreleder Mental Helse</li> <li>Lene Andreassen Bårdseng, leder ROP- og boveiledningsteam / sosionom, Hamar kommune </li> <li>Marit Selnes, psykologspesialist, Tiller DPS, St. Olavs Hospital</li> <li>Siri Eliassen, psykolog, Distriktspsykiatrisk senter Midt-Finnmark / Samisk Nasjonalt kompetansesenter, Finnmarkssykehuset</li> <li>Wenche Øiestad, psykiatrisk sykepleier/seniorrådgiver, avdeling psykisk helse og rus, Helsedirektoratet</li> </ul><h2>Arbeidsgruppe – behandling</h2><p> <strong>Ekstern fagansvarlig: </strong>Christine Bull Bringager, psykiater/seksjonsleder, Nydalen DPS, Oslo universitetssykehus </p><p> <strong>Arbeidsgruppeledere:</strong> </p><ul> <li>Hanne Elisabet Strømsvik, psykologspesialist/seniorrådgiver, avdeling spesialisthelsetjenester, Helsedirektoratet</li> <li>Torhild Torjussen Hovdal, psykiater/seniorrådgiver, avdeling spesialisthelsetjenester, Helsedirektoratet</li> </ul><p> <strong> Deltakere: </strong> </p><ul> <li>Arne Andreas Døske, psykologspesialist/avtalespesialist, Helse Vest</li> <li>Arne Thomassen, spesialsykepleier/avdelingssjef, DPS Strømme, Klinikk for psykisk helse, Sørlandet sykehus HF</li> <li>Astrid Gytri, brukerrepresentant, Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse</li> <li>Bente Aschim, spesialist allmennmedisin /fastlege, Fagerborglegene Oslo/Raskere tilbake, Vinderen DPS, Diakonhjemmet Sykehus</li> <li>Brit Ingunn Hana, psykiater/barne- og ungdomspsykiater/medisinsk rådgiver ved klinikk for psykisk helse og rus, Helse Møre og Romsdal</li> <li>Elin Ulleberg, psykologspesialist/seksjonssjef, Nidaros DPS, St. Olavs Hospital, Helse Midt-Norge</li> <li>Ellen Ånestad Moen, spesialergoterapeut/teamleder Jobbmestrende oppfølging (IPS), DPS Solvang, Sørlandet sykehus</li> <li>Kjetil Emilsen, vernepleier, Oppfølging psykisk helse og rus Bærum kommune, Samhandlingsteamet i Bærum</li> <li>Kristian Kise Haugland, brukerrepresentant, Landsleder i Mental Helse </li> <li>Kristin Rekdal, psykiater, Bjørgvin DPS, Helse Bergen</li> <li>Lone Løvschall, psykologspesialist, avdeling psykisk helse og rus, Skedsmo kommune</li> <li>Morten Juell, psykiater/avdelingsoverlege, avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling, Reinsvoll, Sykehuset Innlandet HF</li> <li>Siri Eliassen, psykologspesialist, Distriktspsykiatrisk senter Midt-Finnmark / Samisk Nasjonalt kompetansesenter, Finnmarkssykehuset HF</li> <li>Stina Mari Rognhaug, psykologspesialist, Helgelandsykehuset, Helse Nord</li> <li>Wenche Øiestad, psykiatrisk sykepleier/seniorrådgiver, avdeling psykisk helse og rus, Helsedirektoratet</li> </ul>/retningslinjer/psykiske-lidelser-pakkeforlop-voksne/seksjon?Tittel=registrering-av-koder-11610
Implementering og verktøy – pakkeforløp for psykisk helse og rushttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=5017Implementering og verktøy – pakkeforløp for psykisk helse og rusPsykiske lidelser – pakkeforløp voksneRetningslinjeseksjon0FalsePsykiske lidelser – pakkeforløp...<h2>Målsetning</h2><p> Målsetningen med Pakkeforløp for psykisk helse og rus er: </p><ul> <li>økt brukermedvirkning og brukertilfredshet</li> <li>sammenhengende og koordinerte pasientforløp</li> <li>unngå unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging</li> <li>likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor</li> <li>bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner</li> </ul><p> Forløpet skal tilpasses hver enkelt pasients situasjon, ønsker og behov. God informasjon og forutsigbarhet for pasient og pårørende skal sikres gjennom hele forløpet. </p><p> Alle pakkeforløpene inneholder beskrivelse av kontaktpunkt og oppfølging i kommunene, og ivaretakelse av somatisk helse og levevaner.<strong></strong> <br> </p><h2>Brukermedvirkning</h2><p> Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet. Brukere har rett til å medvirke, og tjenestene har plikt til å involvere brukeren. Brukermedvirkning forutsetter at pasienten ses som en likeverdig partner i diskusjoner og blir hørt når det tas beslutninger som angår han/henne. Å legge brukerperspektivet til grunn innebærer at forebygging, kartlegging, behandling og samarbeidsmøter tar utgangspunkt i pasientens, og ev. pårørendes kunnskap, ønsker og behov. Brukermedvirkning innebærer at pasientens, og ev. pårørendes, synspunkter legges til grunn og drøftes for å finne den best egnede behandlingstilnærmingen for pasienten. Virksomheten bør etablere systemer for systematisk opplæring i bruker- og pårørendemedvirkning. </p><p> Pasientens eget ønske om hjelp skal ligge til grunn for de vurderinger og beslutninger som tas. Det bør fremkomme i journal hvordan pasientens, og ev. pårørendes, ønsker er ivaretatt. Det bør også gis informasjon om bruker- og pårørendeorganisasjoner som kan bistå med hvordan medvirkning kan ivaretas.<br> </p><h2>Pårørende</h2><p> Behandling og oppfølging av pasienten bør ha et familieperspektiv som sikrer god ivaretakelse av <a href="https://lovdata.no/NL/lov/1999-07-02-64/%C2%A710a">mindreårige barn og søsken som pårørende (lovdata.no). </a> </p><p> Pårørende og øvrig nettverk kan ha viktig informasjon, være samarbeidspartnere og være en støtte for pasienten gjennom forløpet. Samtidig skal helsepersonellet være oppmerksomme på at pasient og pårørende kan ha ulike ønsker og at pårørende kan ha egne informasjons- og hjelpebehov som skal ivaretas. Se også <a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder">Pårørendeveileder</a> som handler om involvering av og støtte til pårørende i hele helse- og omsorgstjenesten.<br> </p><h2>Kunnskapsgrunnlag</h2><p> Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern voksne er utviklet med en kunnskapsbasert tilnærming. Det innebærer at både forskning, kliniske erfaringer og brukererfaringer er lagt til grunn i utviklingsarbeidet. </p><p> Pakkeforløpet er utarbeidet av arbeidsgrupper med representanter fra bruker- og pårørendeorganisasjoner og relevante fagmiljø. </p><p> Det er arbeidet systematisk med innhenting av kunnskap på flere områder, inkludert kunnskap om hva som er viktig for brukere og pårørende. Ulike relevante nasjonale publikasjoner ligger også til grunn for arbeidet. </p><p> Forslaget til pakkeforløp har vært høring, og alle innspillene er gjennomgått på en grundig og systematisk måte. </p><p> På områder der det ikke finnes klare kunnskapsbaserte anbefalinger, er pakkeforløpet basert på arbeidsgruppenes utkast og høringsinnspill. </p><p> Noen sentrale publikasjoner som ligger til grunn for arbeidet: </p><ul> <li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/sammen-om-mestring-veileder-i-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne">Sammen om mestring – Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne</a></li> <li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-faglig-retningslinje-for-utredning-behandling-og-oppfolging-av-personer-med-samtidig-ruslidelse-og-psykisk-lidelser">Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykiske lidelser</a></li> <li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder">Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten</a></li> <li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator">Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator</a></li> </ul><h2>Arbeidsgruppe – utredning</h2><p> <strong>Ekstern fagansvarlig:</strong> Kathinka Meirik, psykiater/klinikkleder, Klinikk for psykisk helsevern og rus, Helse Nord- Trøndelag </p><p> <strong>Arbeidsgruppeleder: </strong>Torhild T. Hovdal, psykiater/seniorrådgiver, avdeling spesialisthelsetjenester, Helsedirektoratet </p><p> <strong>Deltakere:</strong> </p><ul> <li>Arne Andreas Døske, psykologspesialist/seksjonsleder, Haugaland og Karmøy DPS, Helse Fonna HF</li> <li>Arne Thomassen, spesialsykepleier/avdelingssjef DPS Strømme, Klinikk for psykisk helse, Sørlandet sykehus </li> <li>Astrid Gytri, brukerrepresentant Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP)</li> <li>Audun Pedersen, psykiatrisk sykepleier / spesialrådgiver psykiske helse, Byrådsavdelingen for sosial, bolig og inkludering, Bergen kommune</li> <li>Bente Aschim, spesialist i allmennmedisin / fastlege, Fagerborglegene/Raskere tilbake, Vinderen DPS, Diakonhjemmet Sykehus</li> <li>Christine Bull Bringager, psykiater/seksjonsleder Nydalen DPS, Oslo universitetssykehus</li> <li>Inger Marie Waage, avtalespesialist i psykiatri, Fana psykoterapisenter</li> <li>Jannike Fotland, spesialsykepleier, Akuttpsykiatrisk avdeling, Akershus universitetssykehus</li> <li>Kristian Haugland, brukerrepresentant/styreleder Mental Helse</li> <li>Lene Andreassen Bårdseng, leder ROP- og boveiledningsteam / sosionom, Hamar kommune </li> <li>Marit Selnes, psykologspesialist, Tiller DPS, St. Olavs Hospital</li> <li>Siri Eliassen, psykolog, Distriktspsykiatrisk senter Midt-Finnmark / Samisk Nasjonalt kompetansesenter, Finnmarkssykehuset</li> <li>Wenche Øiestad, psykiatrisk sykepleier/seniorrådgiver, avdeling psykisk helse og rus, Helsedirektoratet</li> </ul><h2>Arbeidsgruppe – behandling</h2><p> <strong>Ekstern fagansvarlig: </strong>Christine Bull Bringager, psykiater/seksjonsleder, Nydalen DPS, Oslo universitetssykehus </p><p> <strong>Arbeidsgruppeledere:</strong> </p><ul> <li>Hanne Elisabet Strømsvik, psykologspesialist/seniorrådgiver, avdeling spesialisthelsetjenester, Helsedirektoratet</li> <li>Torhild Torjussen Hovdal, psykiater/seniorrådgiver, avdeling spesialisthelsetjenester, Helsedirektoratet</li> </ul><p> <strong> Deltakere: </strong> </p><ul> <li>Arne Andreas Døske, psykologspesialist/avtalespesialist, Helse Vest</li> <li>Arne Thomassen, spesialsykepleier/avdelingssjef, DPS Strømme, Klinikk for psykisk helse, Sørlandet sykehus HF</li> <li>Astrid Gytri, brukerrepresentant, Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse</li> <li>Bente Aschim, spesialist allmennmedisin /fastlege, Fagerborglegene Oslo/Raskere tilbake, Vinderen DPS, Diakonhjemmet Sykehus</li> <li>Brit Ingunn Hana, psykiater/barne- og ungdomspsykiater/medisinsk rådgiver ved klinikk for psykisk helse og rus, Helse Møre og Romsdal</li> <li>Elin Ulleberg, psykologspesialist/seksjonssjef, Nidaros DPS, St. Olavs Hospital, Helse Midt-Norge</li> <li>Ellen Ånestad Moen, spesialergoterapeut/teamleder Jobbmestrende oppfølging (IPS), DPS Solvang, Sørlandet sykehus</li> <li>Kjetil Emilsen, vernepleier, Oppfølging psykisk helse og rus Bærum kommune, Samhandlingsteamet i Bærum</li> <li>Kristian Kise Haugland, brukerrepresentant, Landsleder i Mental Helse </li> <li>Kristin Rekdal, psykiater, Bjørgvin DPS, Helse Bergen</li> <li>Lone Løvschall, psykologspesialist, avdeling psykisk helse og rus, Skedsmo kommune</li> <li>Morten Juell, psykiater/avdelingsoverlege, avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling, Reinsvoll, Sykehuset Innlandet HF</li> <li>Siri Eliassen, psykologspesialist, Distriktspsykiatrisk senter Midt-Finnmark / Samisk Nasjonalt kompetansesenter, Finnmarkssykehuset HF</li> <li>Stina Mari Rognhaug, psykologspesialist, Helgelandsykehuset, Helse Nord</li> <li>Wenche Øiestad, psykiatrisk sykepleier/seniorrådgiver, avdeling psykisk helse og rus, Helsedirektoratet</li> </ul>/retningslinjer/psykiske-lidelser-pakkeforlop-voksne/seksjon?Tittel=implementering-og-verktoy-11608