Henvisning og start – psykiske lidelser, pakkeforløp barn og ungehttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=5004Henvisning og start – psykiske lidelser, pakkeforløp barn og ungePsykiske lidelser – pakkeforløp barn og ungeRetningslinjeseksjon6FalsePsykiske lidelser – pakkeforløp...<h2>Målsetning</h2><p> Målsetningen med Pakkeforløp for psykisk helse og rus er: </p><ul> <li>økt brukermedvirkning og brukertilfredshet</li> <li>sammenhengende og koordinerte pasientforløp</li> <li>unngå unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging</li> <li>likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor</li> <li>bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner</li> </ul><p> Forløpet skal tilpasses hver enkelt pasients situasjon, ønsker og behov. God informasjon og forutsigbarhet for pasient og pårørende skal sikres gjennom hele forløpet. </p><p> Alle pakkeforløpene inneholder beskrivelse av kontaktpunkt og oppfølging i kommunene, og ivaretakelse av somatisk helse og levevaner.<strong></strong> <br> </p><h2>Brukermedvirkning</h2><span class="redactor-ie-paste"></span><p>Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet. Brukere har rett til å medvirke, og tjenestene har plikt til å involvere brukeren. Brukermedvirkning forutsetter at pasienten ses som en likeverdig partner i diskusjoner og blir hørt når det tas beslutninger som angår han/henne. Å legge brukerperspektivet til grunn innebærer at forebygging, kartlegging, behandling og samarbeidsmøter tar utgangspunkt i pasientens og/eller foreldres kunnskap, ønsker og behov. Brukermedvirkning innebærer at både pasients og/eller foreldres synspunkter legges til grunn og drøftes for å finne den best egnede behandlingstilnærmingen for pasienten. Virksomheten bør etablere systemer for systematisk opplæring i bruker- og pårørendemedvirkning. </p><p>Pasientens og/eller foreldres eget ønske om hjelp skal ligge til grunn for de vurderinger og beslutninger som tas. Det skal fremkomme i journal hvordan pasientens og/eller foreldre ønsker er ivaretatt. Det bør også gis informasjon om bruker- og pårørendeorganisasjoner som kan bistå med hvordan medvirkning kan ivaretas.<br></p><h2>Pårørende</h2><p>Behandling og oppfølging av pasienten bør ha et familieperspektiv som sikrer god ivaretakelse av barn som pårørende. Det skal avklares om pasienten har mindreårige søsken, og om disse er tilstrekkelig ivaretatt.</p><p>Foreldre, andre pårørende og øvrig nettverk kan ha viktig informasjon, være samarbeidspartnere og være en støtte for pasienten gjennom forløpet. Samtidig skal helsepersonellet være oppmerksomme på at pasient og pårørende kan ha ulike ønsker og at pårørende kan ha egne informasjons- og hjelpebehov som skal ivaretas. Se også <a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder">Pårørendeveileder</a> som handler om involvering av og støtte til pårørende i hele helse- og omsorgstjenesten.<br></p><h2>Kunnskapsgrunnlag</h2><p> Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern barn og unge er utviklet med en kunnskapsbasert tilnærming. Det innebærer at både forskning, kliniske erfaringer og brukererfaringer er lagt til grunn i utviklingsarbeidet.</p><p>Pakkeforløpet er utarbeidet av arbeidsgrupper med representanter fra bruker- og pårørendeorganisasjoner og relevante fagmiljø.</p><p>Det er arbeidet systematisk med innhenting av kunnskap på flere områder, inkludert kunnskap om hva som er viktig for brukere og pårørende. Ulike relevante nasjonale publikasjoner ligger også til grunn for arbeidet.</p><p>Forslaget til pakkeforløp har vært på høring, og alle innspillene er gjennomgått på en grundig og systematisk måte.</p><p>På områder der det ikke finnes klare kunnskapsbaserte anbefalinger, er pakkeforløpet basert på arbeidsgruppenes utkast og høringsinnspill.</p><p>Noen sentrale publikasjoner som ligger til grunn for arbeidet:</p><ul><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/psykisk-helsevern-for-barn-og-unge-veileder-for-poliklinikker">Psykisk helsevern for barn og unge – Veileder for poliklinikker</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder">Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator">Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator</a></li></ul><h2>Arbeidsgruppe – utredning</h2><p><strong>Ekstern fagansvarlig:</strong> Anne-Stine Meltzer, psykologspesialist/klinikksjef, Nic Waals Institutt, Lovisenberg Diakonale sykehus</p><p><strong>Arbeidsgruppeleder:</strong> Jin Marte Øvreeide, psykologspesialist/seniorrådgiver, avdeling spesialisthelsetjenester, Helsedirektoratet</p><p><strong>Deltakere:</strong></p><ul><li>Adrian Tollefsen, brukerrepresentant/Generalsekretær, Mental Helse ungdom</li><li>Bjørg Antonsen, barne- og ungdomspsykiater/avdelingssjef, Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Oppland, Sykehuset Innlandet</li><li>Camilla Iren Rødal, psykolog/seniorrådgiver, Helsedirektoratet </li><li>Elin Pettersen, barnevernspedagog/teamleder, Oslo kommune</li><li>Gro Cecilie Meisingseth Montarou, spesialist i psykomotorisk fysioterapi, Oslo kommune </li><li>Hanne Elisabet Strømsvik, psykologspesialist/seniorrådgiver, Helsedirektoratet</li><li>Jo Magne Ingul, psykologspesialist/Ph.d., Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Sykehuset Levanger</li><li>Kamilla Kvikstad Mathisen, barne- og ungdomspsykiater, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Nordlandssykehuset</li><li>Kari Dehli Halvorsen, klinisk sosionom/fagleder barnevern, Drammen kommune</li><li>Kristine Hartvedt, helsesøster/master i helsefremmende arbeid/seniorrådgiver, Helsedirektoratet </li><li>Laila Huse Skoglund, helsesøster, Bærum kommune</li><li>May Helen Schanche, klinisk barnevernspedagog, Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk, Samisk nasjonalt kompetansesenter (SANKS), Finnmarkssykehuset</li><li>Mona Breding Lersveen, brukerrepresentant, ADHD Norge</li><li>Nina Olsen, Ph.D., psykologspesialist/nevropsykolog, Karmøy DPS, Helse Fonna </li><li>Nina Irene Wiggen, fastlege, Gransdalen legesenter, Oslo</li><li>Randi Skog, spesialist i klinisk pedagogikk, Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk, St. Olav Hospital </li><li>Roy Andersen, psyk. sykepleier/Master of Management/seksjonsleder, Åsebråten barne- og ungdomspsykiatriske klinikk, Sykehuset Østfold</li><li>Solfrid Døhlen, spesialpedagog/enhetsleder, Pedagogisk psykologisk senter Vest, Bergen kommune</li></ul><p>Hanne Pedersen, observatør (tilstede på ett møte), Barne- ungdoms- og familiedirektoratet<br></p><h2>Arbeidsgruppe – behandling</h2><p><strong>Ekstern fagansvarlig: </strong>Anne-Stine Meltzer, psykologspesialist/klinikksjef, Nic Waals Institutt, Lovisenberg Diakonale sykehus</p><p><strong>Arbeidsgruppeleder:</strong> Jin Marte Øvreeide, psykologspesialist/seniorrådgiver, avdeling spesialisthelsetjenester, Helsedirektoratet</p><p><strong>Deltakere:</strong></p><ul><li>Ann-Kristin Johnsen Sandaa, barnevernfaglig kompetanse, Nannestad kommune/BUP Øvre Romerike, Akershus universitetssykehus</li><li>Elin Pettersen, barnevernspedagog/teamleder, Oslo kommune </li><li>Ella Poppe, barne- og ungdomspsykiater, Oslo universitetssykehus</li><li>Espen Johnsen, psykologspesialist, BUP Levanger, Helse Nord-Trøndelag </li><li>Eva Gulliksrud, klinisk vernepleier/fagutvikler, Vestre Viken HF</li><li>Kamilla Kvikstad Mathisen, barne- og ungdomspsykiater, BUP Nordlandssykehuset</li><li>Linda Knudsen, PhD/psykologspesialist/seksjonsleder, BUP Helse Bergen</li><li>Martine Dahlsrud, brukerrepresentant, Barn av rusmisbrukere (BAR)</li><li>May Helen Schanche, klinisk barnevernspedagog/enhetsleder, Samisk nasjonalt kompetansesenter (SANKS), Finnmarkssykehuset</li><li>Mona Breding Lersveen, brukerrepresentant, ADHD Norge </li><li>Nina Olsen, PhD/psykologspesialist, Helse Fonna</li><li>Randi Skog, spesialist i klinisk pedagogikk, BUP St. Olavs hospital</li><li>Roy Andersen, psyk. sykepleier/seksjonsleder, BUP Sykehuset Østfold </li><li>Solfrid Døhlen, spesialpedagog/enhetsleder, PPS Vest Bergen</li><li>Tone Dorthe Sletten, spesialist i allmennmedisin og psykiatri/fastlege, Trondheim kommune</li><li>Bente Wahl Sandvold, observatør/følgeforsker, Mastergradsstudie i tverrfaglig samfunnsvitenskap</li></ul>/retningslinjer/psykiske-lidelser-pakkeforlop-barn-og-unge/seksjon?Tittel=henvisning-og-start-11597
Kartlegging og utredning – psykiske lidelser, pakkeforløp barn og ungehttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=5005Kartlegging og utredning – psykiske lidelser, pakkeforløp barn og ungePsykiske lidelser – pakkeforløp barn og ungeRetningslinjeseksjon6FalsePsykiske lidelser – pakkeforløp...<h2>Målsetning</h2><p> Målsetningen med Pakkeforløp for psykisk helse og rus er: </p><ul> <li>økt brukermedvirkning og brukertilfredshet</li> <li>sammenhengende og koordinerte pasientforløp</li> <li>unngå unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging</li> <li>likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor</li> <li>bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner</li> </ul><p> Forløpet skal tilpasses hver enkelt pasients situasjon, ønsker og behov. God informasjon og forutsigbarhet for pasient og pårørende skal sikres gjennom hele forløpet. </p><p> Alle pakkeforløpene inneholder beskrivelse av kontaktpunkt og oppfølging i kommunene, og ivaretakelse av somatisk helse og levevaner.<strong></strong> <br> </p><h2>Brukermedvirkning</h2><span class="redactor-ie-paste"></span><p>Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet. Brukere har rett til å medvirke, og tjenestene har plikt til å involvere brukeren. Brukermedvirkning forutsetter at pasienten ses som en likeverdig partner i diskusjoner og blir hørt når det tas beslutninger som angår han/henne. Å legge brukerperspektivet til grunn innebærer at forebygging, kartlegging, behandling og samarbeidsmøter tar utgangspunkt i pasientens og/eller foreldres kunnskap, ønsker og behov. Brukermedvirkning innebærer at både pasients og/eller foreldres synspunkter legges til grunn og drøftes for å finne den best egnede behandlingstilnærmingen for pasienten. Virksomheten bør etablere systemer for systematisk opplæring i bruker- og pårørendemedvirkning. </p><p>Pasientens og/eller foreldres eget ønske om hjelp skal ligge til grunn for de vurderinger og beslutninger som tas. Det skal fremkomme i journal hvordan pasientens og/eller foreldre ønsker er ivaretatt. Det bør også gis informasjon om bruker- og pårørendeorganisasjoner som kan bistå med hvordan medvirkning kan ivaretas.<br></p><h2>Pårørende</h2><p>Behandling og oppfølging av pasienten bør ha et familieperspektiv som sikrer god ivaretakelse av barn som pårørende. Det skal avklares om pasienten har mindreårige søsken, og om disse er tilstrekkelig ivaretatt.</p><p>Foreldre, andre pårørende og øvrig nettverk kan ha viktig informasjon, være samarbeidspartnere og være en støtte for pasienten gjennom forløpet. Samtidig skal helsepersonellet være oppmerksomme på at pasient og pårørende kan ha ulike ønsker og at pårørende kan ha egne informasjons- og hjelpebehov som skal ivaretas. Se også <a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder">Pårørendeveileder</a> som handler om involvering av og støtte til pårørende i hele helse- og omsorgstjenesten.<br></p><h2>Kunnskapsgrunnlag</h2><p> Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern barn og unge er utviklet med en kunnskapsbasert tilnærming. Det innebærer at både forskning, kliniske erfaringer og brukererfaringer er lagt til grunn i utviklingsarbeidet.</p><p>Pakkeforløpet er utarbeidet av arbeidsgrupper med representanter fra bruker- og pårørendeorganisasjoner og relevante fagmiljø.</p><p>Det er arbeidet systematisk med innhenting av kunnskap på flere områder, inkludert kunnskap om hva som er viktig for brukere og pårørende. Ulike relevante nasjonale publikasjoner ligger også til grunn for arbeidet.</p><p>Forslaget til pakkeforløp har vært på høring, og alle innspillene er gjennomgått på en grundig og systematisk måte.</p><p>På områder der det ikke finnes klare kunnskapsbaserte anbefalinger, er pakkeforløpet basert på arbeidsgruppenes utkast og høringsinnspill.</p><p>Noen sentrale publikasjoner som ligger til grunn for arbeidet:</p><ul><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/psykisk-helsevern-for-barn-og-unge-veileder-for-poliklinikker">Psykisk helsevern for barn og unge – Veileder for poliklinikker</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder">Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator">Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator</a></li></ul><h2>Arbeidsgruppe – utredning</h2><p><strong>Ekstern fagansvarlig:</strong> Anne-Stine Meltzer, psykologspesialist/klinikksjef, Nic Waals Institutt, Lovisenberg Diakonale sykehus</p><p><strong>Arbeidsgruppeleder:</strong> Jin Marte Øvreeide, psykologspesialist/seniorrådgiver, avdeling spesialisthelsetjenester, Helsedirektoratet</p><p><strong>Deltakere:</strong></p><ul><li>Adrian Tollefsen, brukerrepresentant/Generalsekretær, Mental Helse ungdom</li><li>Bjørg Antonsen, barne- og ungdomspsykiater/avdelingssjef, Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Oppland, Sykehuset Innlandet</li><li>Camilla Iren Rødal, psykolog/seniorrådgiver, Helsedirektoratet </li><li>Elin Pettersen, barnevernspedagog/teamleder, Oslo kommune</li><li>Gro Cecilie Meisingseth Montarou, spesialist i psykomotorisk fysioterapi, Oslo kommune </li><li>Hanne Elisabet Strømsvik, psykologspesialist/seniorrådgiver, Helsedirektoratet</li><li>Jo Magne Ingul, psykologspesialist/Ph.d., Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Sykehuset Levanger</li><li>Kamilla Kvikstad Mathisen, barne- og ungdomspsykiater, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Nordlandssykehuset</li><li>Kari Dehli Halvorsen, klinisk sosionom/fagleder barnevern, Drammen kommune</li><li>Kristine Hartvedt, helsesøster/master i helsefremmende arbeid/seniorrådgiver, Helsedirektoratet </li><li>Laila Huse Skoglund, helsesøster, Bærum kommune</li><li>May Helen Schanche, klinisk barnevernspedagog, Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk, Samisk nasjonalt kompetansesenter (SANKS), Finnmarkssykehuset</li><li>Mona Breding Lersveen, brukerrepresentant, ADHD Norge</li><li>Nina Olsen, Ph.D., psykologspesialist/nevropsykolog, Karmøy DPS, Helse Fonna </li><li>Nina Irene Wiggen, fastlege, Gransdalen legesenter, Oslo</li><li>Randi Skog, spesialist i klinisk pedagogikk, Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk, St. Olav Hospital </li><li>Roy Andersen, psyk. sykepleier/Master of Management/seksjonsleder, Åsebråten barne- og ungdomspsykiatriske klinikk, Sykehuset Østfold</li><li>Solfrid Døhlen, spesialpedagog/enhetsleder, Pedagogisk psykologisk senter Vest, Bergen kommune</li></ul><p>Hanne Pedersen, observatør (tilstede på ett møte), Barne- ungdoms- og familiedirektoratet<br></p><h2>Arbeidsgruppe – behandling</h2><p><strong>Ekstern fagansvarlig: </strong>Anne-Stine Meltzer, psykologspesialist/klinikksjef, Nic Waals Institutt, Lovisenberg Diakonale sykehus</p><p><strong>Arbeidsgruppeleder:</strong> Jin Marte Øvreeide, psykologspesialist/seniorrådgiver, avdeling spesialisthelsetjenester, Helsedirektoratet</p><p><strong>Deltakere:</strong></p><ul><li>Ann-Kristin Johnsen Sandaa, barnevernfaglig kompetanse, Nannestad kommune/BUP Øvre Romerike, Akershus universitetssykehus</li><li>Elin Pettersen, barnevernspedagog/teamleder, Oslo kommune </li><li>Ella Poppe, barne- og ungdomspsykiater, Oslo universitetssykehus</li><li>Espen Johnsen, psykologspesialist, BUP Levanger, Helse Nord-Trøndelag </li><li>Eva Gulliksrud, klinisk vernepleier/fagutvikler, Vestre Viken HF</li><li>Kamilla Kvikstad Mathisen, barne- og ungdomspsykiater, BUP Nordlandssykehuset</li><li>Linda Knudsen, PhD/psykologspesialist/seksjonsleder, BUP Helse Bergen</li><li>Martine Dahlsrud, brukerrepresentant, Barn av rusmisbrukere (BAR)</li><li>May Helen Schanche, klinisk barnevernspedagog/enhetsleder, Samisk nasjonalt kompetansesenter (SANKS), Finnmarkssykehuset</li><li>Mona Breding Lersveen, brukerrepresentant, ADHD Norge </li><li>Nina Olsen, PhD/psykologspesialist, Helse Fonna</li><li>Randi Skog, spesialist i klinisk pedagogikk, BUP St. Olavs hospital</li><li>Roy Andersen, psyk. sykepleier/seksjonsleder, BUP Sykehuset Østfold </li><li>Solfrid Døhlen, spesialpedagog/enhetsleder, PPS Vest Bergen</li><li>Tone Dorthe Sletten, spesialist i allmennmedisin og psykiatri/fastlege, Trondheim kommune</li><li>Bente Wahl Sandvold, observatør/følgeforsker, Mastergradsstudie i tverrfaglig samfunnsvitenskap</li></ul>/retningslinjer/psykiske-lidelser-pakkeforlop-barn-og-unge/seksjon?Tittel=kartlegging-og-utredning-11598
Behandling og oppfølging – psykiske lidelser, pakkeforløp barn og ungehttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=5006Behandling og oppfølging – psykiske lidelser, pakkeforløp barn og ungePsykiske lidelser – pakkeforløp barn og ungeRetningslinjeseksjon4FalsePsykiske lidelser – pakkeforløp...<h2>Målsetning</h2><p> Målsetningen med Pakkeforløp for psykisk helse og rus er: </p><ul> <li>økt brukermedvirkning og brukertilfredshet</li> <li>sammenhengende og koordinerte pasientforløp</li> <li>unngå unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging</li> <li>likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor</li> <li>bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner</li> </ul><p> Forløpet skal tilpasses hver enkelt pasients situasjon, ønsker og behov. God informasjon og forutsigbarhet for pasient og pårørende skal sikres gjennom hele forløpet. </p><p> Alle pakkeforløpene inneholder beskrivelse av kontaktpunkt og oppfølging i kommunene, og ivaretakelse av somatisk helse og levevaner.<strong></strong> <br> </p><h2>Brukermedvirkning</h2><span class="redactor-ie-paste"></span><p>Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet. Brukere har rett til å medvirke, og tjenestene har plikt til å involvere brukeren. Brukermedvirkning forutsetter at pasienten ses som en likeverdig partner i diskusjoner og blir hørt når det tas beslutninger som angår han/henne. Å legge brukerperspektivet til grunn innebærer at forebygging, kartlegging, behandling og samarbeidsmøter tar utgangspunkt i pasientens og/eller foreldres kunnskap, ønsker og behov. Brukermedvirkning innebærer at både pasients og/eller foreldres synspunkter legges til grunn og drøftes for å finne den best egnede behandlingstilnærmingen for pasienten. Virksomheten bør etablere systemer for systematisk opplæring i bruker- og pårørendemedvirkning. </p><p>Pasientens og/eller foreldres eget ønske om hjelp skal ligge til grunn for de vurderinger og beslutninger som tas. Det skal fremkomme i journal hvordan pasientens og/eller foreldre ønsker er ivaretatt. Det bør også gis informasjon om bruker- og pårørendeorganisasjoner som kan bistå med hvordan medvirkning kan ivaretas.<br></p><h2>Pårørende</h2><p>Behandling og oppfølging av pasienten bør ha et familieperspektiv som sikrer god ivaretakelse av barn som pårørende. Det skal avklares om pasienten har mindreårige søsken, og om disse er tilstrekkelig ivaretatt.</p><p>Foreldre, andre pårørende og øvrig nettverk kan ha viktig informasjon, være samarbeidspartnere og være en støtte for pasienten gjennom forløpet. Samtidig skal helsepersonellet være oppmerksomme på at pasient og pårørende kan ha ulike ønsker og at pårørende kan ha egne informasjons- og hjelpebehov som skal ivaretas. Se også <a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder">Pårørendeveileder</a> som handler om involvering av og støtte til pårørende i hele helse- og omsorgstjenesten.<br></p><h2>Kunnskapsgrunnlag</h2><p> Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern barn og unge er utviklet med en kunnskapsbasert tilnærming. Det innebærer at både forskning, kliniske erfaringer og brukererfaringer er lagt til grunn i utviklingsarbeidet.</p><p>Pakkeforløpet er utarbeidet av arbeidsgrupper med representanter fra bruker- og pårørendeorganisasjoner og relevante fagmiljø.</p><p>Det er arbeidet systematisk med innhenting av kunnskap på flere områder, inkludert kunnskap om hva som er viktig for brukere og pårørende. Ulike relevante nasjonale publikasjoner ligger også til grunn for arbeidet.</p><p>Forslaget til pakkeforløp har vært på høring, og alle innspillene er gjennomgått på en grundig og systematisk måte.</p><p>På områder der det ikke finnes klare kunnskapsbaserte anbefalinger, er pakkeforløpet basert på arbeidsgruppenes utkast og høringsinnspill.</p><p>Noen sentrale publikasjoner som ligger til grunn for arbeidet:</p><ul><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/psykisk-helsevern-for-barn-og-unge-veileder-for-poliklinikker">Psykisk helsevern for barn og unge – Veileder for poliklinikker</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder">Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator">Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator</a></li></ul><h2>Arbeidsgruppe – utredning</h2><p><strong>Ekstern fagansvarlig:</strong> Anne-Stine Meltzer, psykologspesialist/klinikksjef, Nic Waals Institutt, Lovisenberg Diakonale sykehus</p><p><strong>Arbeidsgruppeleder:</strong> Jin Marte Øvreeide, psykologspesialist/seniorrådgiver, avdeling spesialisthelsetjenester, Helsedirektoratet</p><p><strong>Deltakere:</strong></p><ul><li>Adrian Tollefsen, brukerrepresentant/Generalsekretær, Mental Helse ungdom</li><li>Bjørg Antonsen, barne- og ungdomspsykiater/avdelingssjef, Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Oppland, Sykehuset Innlandet</li><li>Camilla Iren Rødal, psykolog/seniorrådgiver, Helsedirektoratet </li><li>Elin Pettersen, barnevernspedagog/teamleder, Oslo kommune</li><li>Gro Cecilie Meisingseth Montarou, spesialist i psykomotorisk fysioterapi, Oslo kommune </li><li>Hanne Elisabet Strømsvik, psykologspesialist/seniorrådgiver, Helsedirektoratet</li><li>Jo Magne Ingul, psykologspesialist/Ph.d., Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Sykehuset Levanger</li><li>Kamilla Kvikstad Mathisen, barne- og ungdomspsykiater, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Nordlandssykehuset</li><li>Kari Dehli Halvorsen, klinisk sosionom/fagleder barnevern, Drammen kommune</li><li>Kristine Hartvedt, helsesøster/master i helsefremmende arbeid/seniorrådgiver, Helsedirektoratet </li><li>Laila Huse Skoglund, helsesøster, Bærum kommune</li><li>May Helen Schanche, klinisk barnevernspedagog, Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk, Samisk nasjonalt kompetansesenter (SANKS), Finnmarkssykehuset</li><li>Mona Breding Lersveen, brukerrepresentant, ADHD Norge</li><li>Nina Olsen, Ph.D., psykologspesialist/nevropsykolog, Karmøy DPS, Helse Fonna </li><li>Nina Irene Wiggen, fastlege, Gransdalen legesenter, Oslo</li><li>Randi Skog, spesialist i klinisk pedagogikk, Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk, St. Olav Hospital </li><li>Roy Andersen, psyk. sykepleier/Master of Management/seksjonsleder, Åsebråten barne- og ungdomspsykiatriske klinikk, Sykehuset Østfold</li><li>Solfrid Døhlen, spesialpedagog/enhetsleder, Pedagogisk psykologisk senter Vest, Bergen kommune</li></ul><p>Hanne Pedersen, observatør (tilstede på ett møte), Barne- ungdoms- og familiedirektoratet<br></p><h2>Arbeidsgruppe – behandling</h2><p><strong>Ekstern fagansvarlig: </strong>Anne-Stine Meltzer, psykologspesialist/klinikksjef, Nic Waals Institutt, Lovisenberg Diakonale sykehus</p><p><strong>Arbeidsgruppeleder:</strong> Jin Marte Øvreeide, psykologspesialist/seniorrådgiver, avdeling spesialisthelsetjenester, Helsedirektoratet</p><p><strong>Deltakere:</strong></p><ul><li>Ann-Kristin Johnsen Sandaa, barnevernfaglig kompetanse, Nannestad kommune/BUP Øvre Romerike, Akershus universitetssykehus</li><li>Elin Pettersen, barnevernspedagog/teamleder, Oslo kommune </li><li>Ella Poppe, barne- og ungdomspsykiater, Oslo universitetssykehus</li><li>Espen Johnsen, psykologspesialist, BUP Levanger, Helse Nord-Trøndelag </li><li>Eva Gulliksrud, klinisk vernepleier/fagutvikler, Vestre Viken HF</li><li>Kamilla Kvikstad Mathisen, barne- og ungdomspsykiater, BUP Nordlandssykehuset</li><li>Linda Knudsen, PhD/psykologspesialist/seksjonsleder, BUP Helse Bergen</li><li>Martine Dahlsrud, brukerrepresentant, Barn av rusmisbrukere (BAR)</li><li>May Helen Schanche, klinisk barnevernspedagog/enhetsleder, Samisk nasjonalt kompetansesenter (SANKS), Finnmarkssykehuset</li><li>Mona Breding Lersveen, brukerrepresentant, ADHD Norge </li><li>Nina Olsen, PhD/psykologspesialist, Helse Fonna</li><li>Randi Skog, spesialist i klinisk pedagogikk, BUP St. Olavs hospital</li><li>Roy Andersen, psyk. sykepleier/seksjonsleder, BUP Sykehuset Østfold </li><li>Solfrid Døhlen, spesialpedagog/enhetsleder, PPS Vest Bergen</li><li>Tone Dorthe Sletten, spesialist i allmennmedisin og psykiatri/fastlege, Trondheim kommune</li><li>Bente Wahl Sandvold, observatør/følgeforsker, Mastergradsstudie i tverrfaglig samfunnsvitenskap</li></ul>/retningslinjer/psykiske-lidelser-pakkeforlop-barn-og-unge/seksjon?Tittel=behandling-og-oppfolging-11599
Avslutning og videre oppfølging – psykiske lidelser, pakkeforløp barn og ungehttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=5007Avslutning og videre oppfølging – psykiske lidelser, pakkeforløp barn og ungePsykiske lidelser – pakkeforløp barn og ungeRetningslinjeseksjon3FalsePsykiske lidelser – pakkeforløp...<h2>Målsetning</h2><p> Målsetningen med Pakkeforløp for psykisk helse og rus er: </p><ul> <li>økt brukermedvirkning og brukertilfredshet</li> <li>sammenhengende og koordinerte pasientforløp</li> <li>unngå unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging</li> <li>likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor</li> <li>bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner</li> </ul><p> Forløpet skal tilpasses hver enkelt pasients situasjon, ønsker og behov. God informasjon og forutsigbarhet for pasient og pårørende skal sikres gjennom hele forløpet. </p><p> Alle pakkeforløpene inneholder beskrivelse av kontaktpunkt og oppfølging i kommunene, og ivaretakelse av somatisk helse og levevaner.<strong></strong> <br> </p><h2>Brukermedvirkning</h2><span class="redactor-ie-paste"></span><p>Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet. Brukere har rett til å medvirke, og tjenestene har plikt til å involvere brukeren. Brukermedvirkning forutsetter at pasienten ses som en likeverdig partner i diskusjoner og blir hørt når det tas beslutninger som angår han/henne. Å legge brukerperspektivet til grunn innebærer at forebygging, kartlegging, behandling og samarbeidsmøter tar utgangspunkt i pasientens og/eller foreldres kunnskap, ønsker og behov. Brukermedvirkning innebærer at både pasients og/eller foreldres synspunkter legges til grunn og drøftes for å finne den best egnede behandlingstilnærmingen for pasienten. Virksomheten bør etablere systemer for systematisk opplæring i bruker- og pårørendemedvirkning. </p><p>Pasientens og/eller foreldres eget ønske om hjelp skal ligge til grunn for de vurderinger og beslutninger som tas. Det skal fremkomme i journal hvordan pasientens og/eller foreldre ønsker er ivaretatt. Det bør også gis informasjon om bruker- og pårørendeorganisasjoner som kan bistå med hvordan medvirkning kan ivaretas.<br></p><h2>Pårørende</h2><p>Behandling og oppfølging av pasienten bør ha et familieperspektiv som sikrer god ivaretakelse av barn som pårørende. Det skal avklares om pasienten har mindreårige søsken, og om disse er tilstrekkelig ivaretatt.</p><p>Foreldre, andre pårørende og øvrig nettverk kan ha viktig informasjon, være samarbeidspartnere og være en støtte for pasienten gjennom forløpet. Samtidig skal helsepersonellet være oppmerksomme på at pasient og pårørende kan ha ulike ønsker og at pårørende kan ha egne informasjons- og hjelpebehov som skal ivaretas. Se også <a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder">Pårørendeveileder</a> som handler om involvering av og støtte til pårørende i hele helse- og omsorgstjenesten.<br></p><h2>Kunnskapsgrunnlag</h2><p> Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern barn og unge er utviklet med en kunnskapsbasert tilnærming. Det innebærer at både forskning, kliniske erfaringer og brukererfaringer er lagt til grunn i utviklingsarbeidet.</p><p>Pakkeforløpet er utarbeidet av arbeidsgrupper med representanter fra bruker- og pårørendeorganisasjoner og relevante fagmiljø.</p><p>Det er arbeidet systematisk med innhenting av kunnskap på flere områder, inkludert kunnskap om hva som er viktig for brukere og pårørende. Ulike relevante nasjonale publikasjoner ligger også til grunn for arbeidet.</p><p>Forslaget til pakkeforløp har vært på høring, og alle innspillene er gjennomgått på en grundig og systematisk måte.</p><p>På områder der det ikke finnes klare kunnskapsbaserte anbefalinger, er pakkeforløpet basert på arbeidsgruppenes utkast og høringsinnspill.</p><p>Noen sentrale publikasjoner som ligger til grunn for arbeidet:</p><ul><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/psykisk-helsevern-for-barn-og-unge-veileder-for-poliklinikker">Psykisk helsevern for barn og unge – Veileder for poliklinikker</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder">Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator">Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator</a></li></ul><h2>Arbeidsgruppe – utredning</h2><p><strong>Ekstern fagansvarlig:</strong> Anne-Stine Meltzer, psykologspesialist/klinikksjef, Nic Waals Institutt, Lovisenberg Diakonale sykehus</p><p><strong>Arbeidsgruppeleder:</strong> Jin Marte Øvreeide, psykologspesialist/seniorrådgiver, avdeling spesialisthelsetjenester, Helsedirektoratet</p><p><strong>Deltakere:</strong></p><ul><li>Adrian Tollefsen, brukerrepresentant/Generalsekretær, Mental Helse ungdom</li><li>Bjørg Antonsen, barne- og ungdomspsykiater/avdelingssjef, Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Oppland, Sykehuset Innlandet</li><li>Camilla Iren Rødal, psykolog/seniorrådgiver, Helsedirektoratet </li><li>Elin Pettersen, barnevernspedagog/teamleder, Oslo kommune</li><li>Gro Cecilie Meisingseth Montarou, spesialist i psykomotorisk fysioterapi, Oslo kommune </li><li>Hanne Elisabet Strømsvik, psykologspesialist/seniorrådgiver, Helsedirektoratet</li><li>Jo Magne Ingul, psykologspesialist/Ph.d., Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Sykehuset Levanger</li><li>Kamilla Kvikstad Mathisen, barne- og ungdomspsykiater, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Nordlandssykehuset</li><li>Kari Dehli Halvorsen, klinisk sosionom/fagleder barnevern, Drammen kommune</li><li>Kristine Hartvedt, helsesøster/master i helsefremmende arbeid/seniorrådgiver, Helsedirektoratet </li><li>Laila Huse Skoglund, helsesøster, Bærum kommune</li><li>May Helen Schanche, klinisk barnevernspedagog, Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk, Samisk nasjonalt kompetansesenter (SANKS), Finnmarkssykehuset</li><li>Mona Breding Lersveen, brukerrepresentant, ADHD Norge</li><li>Nina Olsen, Ph.D., psykologspesialist/nevropsykolog, Karmøy DPS, Helse Fonna </li><li>Nina Irene Wiggen, fastlege, Gransdalen legesenter, Oslo</li><li>Randi Skog, spesialist i klinisk pedagogikk, Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk, St. Olav Hospital </li><li>Roy Andersen, psyk. sykepleier/Master of Management/seksjonsleder, Åsebråten barne- og ungdomspsykiatriske klinikk, Sykehuset Østfold</li><li>Solfrid Døhlen, spesialpedagog/enhetsleder, Pedagogisk psykologisk senter Vest, Bergen kommune</li></ul><p>Hanne Pedersen, observatør (tilstede på ett møte), Barne- ungdoms- og familiedirektoratet<br></p><h2>Arbeidsgruppe – behandling</h2><p><strong>Ekstern fagansvarlig: </strong>Anne-Stine Meltzer, psykologspesialist/klinikksjef, Nic Waals Institutt, Lovisenberg Diakonale sykehus</p><p><strong>Arbeidsgruppeleder:</strong> Jin Marte Øvreeide, psykologspesialist/seniorrådgiver, avdeling spesialisthelsetjenester, Helsedirektoratet</p><p><strong>Deltakere:</strong></p><ul><li>Ann-Kristin Johnsen Sandaa, barnevernfaglig kompetanse, Nannestad kommune/BUP Øvre Romerike, Akershus universitetssykehus</li><li>Elin Pettersen, barnevernspedagog/teamleder, Oslo kommune </li><li>Ella Poppe, barne- og ungdomspsykiater, Oslo universitetssykehus</li><li>Espen Johnsen, psykologspesialist, BUP Levanger, Helse Nord-Trøndelag </li><li>Eva Gulliksrud, klinisk vernepleier/fagutvikler, Vestre Viken HF</li><li>Kamilla Kvikstad Mathisen, barne- og ungdomspsykiater, BUP Nordlandssykehuset</li><li>Linda Knudsen, PhD/psykologspesialist/seksjonsleder, BUP Helse Bergen</li><li>Martine Dahlsrud, brukerrepresentant, Barn av rusmisbrukere (BAR)</li><li>May Helen Schanche, klinisk barnevernspedagog/enhetsleder, Samisk nasjonalt kompetansesenter (SANKS), Finnmarkssykehuset</li><li>Mona Breding Lersveen, brukerrepresentant, ADHD Norge </li><li>Nina Olsen, PhD/psykologspesialist, Helse Fonna</li><li>Randi Skog, spesialist i klinisk pedagogikk, BUP St. Olavs hospital</li><li>Roy Andersen, psyk. sykepleier/seksjonsleder, BUP Sykehuset Østfold </li><li>Solfrid Døhlen, spesialpedagog/enhetsleder, PPS Vest Bergen</li><li>Tone Dorthe Sletten, spesialist i allmennmedisin og psykiatri/fastlege, Trondheim kommune</li><li>Bente Wahl Sandvold, observatør/følgeforsker, Mastergradsstudie i tverrfaglig samfunnsvitenskap</li></ul>/retningslinjer/psykiske-lidelser-pakkeforlop-barn-og-unge/seksjon?Tittel=avslutning-og-videre-oppfolging-11600
Forløpstider – psykiske lidelser, pakkeforløp barn og ungehttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=5008Forløpstider – psykiske lidelser, pakkeforløp barn og ungePsykiske lidelser – pakkeforløp barn og ungeRetningslinjeseksjon0FalsePsykiske lidelser – pakkeforløp...<h2>Målsetning</h2><p> Målsetningen med Pakkeforløp for psykisk helse og rus er: </p><ul> <li>økt brukermedvirkning og brukertilfredshet</li> <li>sammenhengende og koordinerte pasientforløp</li> <li>unngå unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging</li> <li>likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor</li> <li>bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner</li> </ul><p> Forløpet skal tilpasses hver enkelt pasients situasjon, ønsker og behov. God informasjon og forutsigbarhet for pasient og pårørende skal sikres gjennom hele forløpet. </p><p> Alle pakkeforløpene inneholder beskrivelse av kontaktpunkt og oppfølging i kommunene, og ivaretakelse av somatisk helse og levevaner.<strong></strong> <br> </p><h2>Brukermedvirkning</h2><span class="redactor-ie-paste"></span><p>Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet. Brukere har rett til å medvirke, og tjenestene har plikt til å involvere brukeren. Brukermedvirkning forutsetter at pasienten ses som en likeverdig partner i diskusjoner og blir hørt når det tas beslutninger som angår han/henne. Å legge brukerperspektivet til grunn innebærer at forebygging, kartlegging, behandling og samarbeidsmøter tar utgangspunkt i pasientens og/eller foreldres kunnskap, ønsker og behov. Brukermedvirkning innebærer at både pasients og/eller foreldres synspunkter legges til grunn og drøftes for å finne den best egnede behandlingstilnærmingen for pasienten. Virksomheten bør etablere systemer for systematisk opplæring i bruker- og pårørendemedvirkning. </p><p>Pasientens og/eller foreldres eget ønske om hjelp skal ligge til grunn for de vurderinger og beslutninger som tas. Det skal fremkomme i journal hvordan pasientens og/eller foreldre ønsker er ivaretatt. Det bør også gis informasjon om bruker- og pårørendeorganisasjoner som kan bistå med hvordan medvirkning kan ivaretas.<br></p><h2>Pårørende</h2><p>Behandling og oppfølging av pasienten bør ha et familieperspektiv som sikrer god ivaretakelse av barn som pårørende. Det skal avklares om pasienten har mindreårige søsken, og om disse er tilstrekkelig ivaretatt.</p><p>Foreldre, andre pårørende og øvrig nettverk kan ha viktig informasjon, være samarbeidspartnere og være en støtte for pasienten gjennom forløpet. Samtidig skal helsepersonellet være oppmerksomme på at pasient og pårørende kan ha ulike ønsker og at pårørende kan ha egne informasjons- og hjelpebehov som skal ivaretas. Se også <a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder">Pårørendeveileder</a> som handler om involvering av og støtte til pårørende i hele helse- og omsorgstjenesten.<br></p><h2>Kunnskapsgrunnlag</h2><p> Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern barn og unge er utviklet med en kunnskapsbasert tilnærming. Det innebærer at både forskning, kliniske erfaringer og brukererfaringer er lagt til grunn i utviklingsarbeidet.</p><p>Pakkeforløpet er utarbeidet av arbeidsgrupper med representanter fra bruker- og pårørendeorganisasjoner og relevante fagmiljø.</p><p>Det er arbeidet systematisk med innhenting av kunnskap på flere områder, inkludert kunnskap om hva som er viktig for brukere og pårørende. Ulike relevante nasjonale publikasjoner ligger også til grunn for arbeidet.</p><p>Forslaget til pakkeforløp har vært på høring, og alle innspillene er gjennomgått på en grundig og systematisk måte.</p><p>På områder der det ikke finnes klare kunnskapsbaserte anbefalinger, er pakkeforløpet basert på arbeidsgruppenes utkast og høringsinnspill.</p><p>Noen sentrale publikasjoner som ligger til grunn for arbeidet:</p><ul><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/psykisk-helsevern-for-barn-og-unge-veileder-for-poliklinikker">Psykisk helsevern for barn og unge – Veileder for poliklinikker</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder">Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator">Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator</a></li></ul><h2>Arbeidsgruppe – utredning</h2><p><strong>Ekstern fagansvarlig:</strong> Anne-Stine Meltzer, psykologspesialist/klinikksjef, Nic Waals Institutt, Lovisenberg Diakonale sykehus</p><p><strong>Arbeidsgruppeleder:</strong> Jin Marte Øvreeide, psykologspesialist/seniorrådgiver, avdeling spesialisthelsetjenester, Helsedirektoratet</p><p><strong>Deltakere:</strong></p><ul><li>Adrian Tollefsen, brukerrepresentant/Generalsekretær, Mental Helse ungdom</li><li>Bjørg Antonsen, barne- og ungdomspsykiater/avdelingssjef, Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Oppland, Sykehuset Innlandet</li><li>Camilla Iren Rødal, psykolog/seniorrådgiver, Helsedirektoratet </li><li>Elin Pettersen, barnevernspedagog/teamleder, Oslo kommune</li><li>Gro Cecilie Meisingseth Montarou, spesialist i psykomotorisk fysioterapi, Oslo kommune </li><li>Hanne Elisabet Strømsvik, psykologspesialist/seniorrådgiver, Helsedirektoratet</li><li>Jo Magne Ingul, psykologspesialist/Ph.d., Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Sykehuset Levanger</li><li>Kamilla Kvikstad Mathisen, barne- og ungdomspsykiater, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Nordlandssykehuset</li><li>Kari Dehli Halvorsen, klinisk sosionom/fagleder barnevern, Drammen kommune</li><li>Kristine Hartvedt, helsesøster/master i helsefremmende arbeid/seniorrådgiver, Helsedirektoratet </li><li>Laila Huse Skoglund, helsesøster, Bærum kommune</li><li>May Helen Schanche, klinisk barnevernspedagog, Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk, Samisk nasjonalt kompetansesenter (SANKS), Finnmarkssykehuset</li><li>Mona Breding Lersveen, brukerrepresentant, ADHD Norge</li><li>Nina Olsen, Ph.D., psykologspesialist/nevropsykolog, Karmøy DPS, Helse Fonna </li><li>Nina Irene Wiggen, fastlege, Gransdalen legesenter, Oslo</li><li>Randi Skog, spesialist i klinisk pedagogikk, Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk, St. Olav Hospital </li><li>Roy Andersen, psyk. sykepleier/Master of Management/seksjonsleder, Åsebråten barne- og ungdomspsykiatriske klinikk, Sykehuset Østfold</li><li>Solfrid Døhlen, spesialpedagog/enhetsleder, Pedagogisk psykologisk senter Vest, Bergen kommune</li></ul><p>Hanne Pedersen, observatør (tilstede på ett møte), Barne- ungdoms- og familiedirektoratet<br></p><h2>Arbeidsgruppe – behandling</h2><p><strong>Ekstern fagansvarlig: </strong>Anne-Stine Meltzer, psykologspesialist/klinikksjef, Nic Waals Institutt, Lovisenberg Diakonale sykehus</p><p><strong>Arbeidsgruppeleder:</strong> Jin Marte Øvreeide, psykologspesialist/seniorrådgiver, avdeling spesialisthelsetjenester, Helsedirektoratet</p><p><strong>Deltakere:</strong></p><ul><li>Ann-Kristin Johnsen Sandaa, barnevernfaglig kompetanse, Nannestad kommune/BUP Øvre Romerike, Akershus universitetssykehus</li><li>Elin Pettersen, barnevernspedagog/teamleder, Oslo kommune </li><li>Ella Poppe, barne- og ungdomspsykiater, Oslo universitetssykehus</li><li>Espen Johnsen, psykologspesialist, BUP Levanger, Helse Nord-Trøndelag </li><li>Eva Gulliksrud, klinisk vernepleier/fagutvikler, Vestre Viken HF</li><li>Kamilla Kvikstad Mathisen, barne- og ungdomspsykiater, BUP Nordlandssykehuset</li><li>Linda Knudsen, PhD/psykologspesialist/seksjonsleder, BUP Helse Bergen</li><li>Martine Dahlsrud, brukerrepresentant, Barn av rusmisbrukere (BAR)</li><li>May Helen Schanche, klinisk barnevernspedagog/enhetsleder, Samisk nasjonalt kompetansesenter (SANKS), Finnmarkssykehuset</li><li>Mona Breding Lersveen, brukerrepresentant, ADHD Norge </li><li>Nina Olsen, PhD/psykologspesialist, Helse Fonna</li><li>Randi Skog, spesialist i klinisk pedagogikk, BUP St. Olavs hospital</li><li>Roy Andersen, psyk. sykepleier/seksjonsleder, BUP Sykehuset Østfold </li><li>Solfrid Døhlen, spesialpedagog/enhetsleder, PPS Vest Bergen</li><li>Tone Dorthe Sletten, spesialist i allmennmedisin og psykiatri/fastlege, Trondheim kommune</li><li>Bente Wahl Sandvold, observatør/følgeforsker, Mastergradsstudie i tverrfaglig samfunnsvitenskap</li></ul>/retningslinjer/psykiske-lidelser-pakkeforlop-barn-og-unge/seksjon?Tittel=forlopstider-psykiske-lidelser-11601
Registrering av koder – psykiske lidelser, pakkeforløp barn og ungehttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=5009Registrering av koder – psykiske lidelser, pakkeforløp barn og ungePsykiske lidelser – pakkeforløp barn og ungeRetningslinjeseksjon12FalsePsykiske lidelser – pakkeforløp...<h2>Målsetning</h2><p> Målsetningen med Pakkeforløp for psykisk helse og rus er: </p><ul> <li>økt brukermedvirkning og brukertilfredshet</li> <li>sammenhengende og koordinerte pasientforløp</li> <li>unngå unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging</li> <li>likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor</li> <li>bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner</li> </ul><p> Forløpet skal tilpasses hver enkelt pasients situasjon, ønsker og behov. God informasjon og forutsigbarhet for pasient og pårørende skal sikres gjennom hele forløpet. </p><p> Alle pakkeforløpene inneholder beskrivelse av kontaktpunkt og oppfølging i kommunene, og ivaretakelse av somatisk helse og levevaner.<strong></strong> <br> </p><h2>Brukermedvirkning</h2><span class="redactor-ie-paste"></span><p>Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet. Brukere har rett til å medvirke, og tjenestene har plikt til å involvere brukeren. Brukermedvirkning forutsetter at pasienten ses som en likeverdig partner i diskusjoner og blir hørt når det tas beslutninger som angår han/henne. Å legge brukerperspektivet til grunn innebærer at forebygging, kartlegging, behandling og samarbeidsmøter tar utgangspunkt i pasientens og/eller foreldres kunnskap, ønsker og behov. Brukermedvirkning innebærer at både pasients og/eller foreldres synspunkter legges til grunn og drøftes for å finne den best egnede behandlingstilnærmingen for pasienten. Virksomheten bør etablere systemer for systematisk opplæring i bruker- og pårørendemedvirkning. </p><p>Pasientens og/eller foreldres eget ønske om hjelp skal ligge til grunn for de vurderinger og beslutninger som tas. Det skal fremkomme i journal hvordan pasientens og/eller foreldre ønsker er ivaretatt. Det bør også gis informasjon om bruker- og pårørendeorganisasjoner som kan bistå med hvordan medvirkning kan ivaretas.<br></p><h2>Pårørende</h2><p>Behandling og oppfølging av pasienten bør ha et familieperspektiv som sikrer god ivaretakelse av barn som pårørende. Det skal avklares om pasienten har mindreårige søsken, og om disse er tilstrekkelig ivaretatt.</p><p>Foreldre, andre pårørende og øvrig nettverk kan ha viktig informasjon, være samarbeidspartnere og være en støtte for pasienten gjennom forløpet. Samtidig skal helsepersonellet være oppmerksomme på at pasient og pårørende kan ha ulike ønsker og at pårørende kan ha egne informasjons- og hjelpebehov som skal ivaretas. Se også <a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder">Pårørendeveileder</a> som handler om involvering av og støtte til pårørende i hele helse- og omsorgstjenesten.<br></p><h2>Kunnskapsgrunnlag</h2><p> Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern barn og unge er utviklet med en kunnskapsbasert tilnærming. Det innebærer at både forskning, kliniske erfaringer og brukererfaringer er lagt til grunn i utviklingsarbeidet.</p><p>Pakkeforløpet er utarbeidet av arbeidsgrupper med representanter fra bruker- og pårørendeorganisasjoner og relevante fagmiljø.</p><p>Det er arbeidet systematisk med innhenting av kunnskap på flere områder, inkludert kunnskap om hva som er viktig for brukere og pårørende. Ulike relevante nasjonale publikasjoner ligger også til grunn for arbeidet.</p><p>Forslaget til pakkeforløp har vært på høring, og alle innspillene er gjennomgått på en grundig og systematisk måte.</p><p>På områder der det ikke finnes klare kunnskapsbaserte anbefalinger, er pakkeforløpet basert på arbeidsgruppenes utkast og høringsinnspill.</p><p>Noen sentrale publikasjoner som ligger til grunn for arbeidet:</p><ul><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/psykisk-helsevern-for-barn-og-unge-veileder-for-poliklinikker">Psykisk helsevern for barn og unge – Veileder for poliklinikker</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder">Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator">Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator</a></li></ul><h2>Arbeidsgruppe – utredning</h2><p><strong>Ekstern fagansvarlig:</strong> Anne-Stine Meltzer, psykologspesialist/klinikksjef, Nic Waals Institutt, Lovisenberg Diakonale sykehus</p><p><strong>Arbeidsgruppeleder:</strong> Jin Marte Øvreeide, psykologspesialist/seniorrådgiver, avdeling spesialisthelsetjenester, Helsedirektoratet</p><p><strong>Deltakere:</strong></p><ul><li>Adrian Tollefsen, brukerrepresentant/Generalsekretær, Mental Helse ungdom</li><li>Bjørg Antonsen, barne- og ungdomspsykiater/avdelingssjef, Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Oppland, Sykehuset Innlandet</li><li>Camilla Iren Rødal, psykolog/seniorrådgiver, Helsedirektoratet </li><li>Elin Pettersen, barnevernspedagog/teamleder, Oslo kommune</li><li>Gro Cecilie Meisingseth Montarou, spesialist i psykomotorisk fysioterapi, Oslo kommune </li><li>Hanne Elisabet Strømsvik, psykologspesialist/seniorrådgiver, Helsedirektoratet</li><li>Jo Magne Ingul, psykologspesialist/Ph.d., Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Sykehuset Levanger</li><li>Kamilla Kvikstad Mathisen, barne- og ungdomspsykiater, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Nordlandssykehuset</li><li>Kari Dehli Halvorsen, klinisk sosionom/fagleder barnevern, Drammen kommune</li><li>Kristine Hartvedt, helsesøster/master i helsefremmende arbeid/seniorrådgiver, Helsedirektoratet </li><li>Laila Huse Skoglund, helsesøster, Bærum kommune</li><li>May Helen Schanche, klinisk barnevernspedagog, Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk, Samisk nasjonalt kompetansesenter (SANKS), Finnmarkssykehuset</li><li>Mona Breding Lersveen, brukerrepresentant, ADHD Norge</li><li>Nina Olsen, Ph.D., psykologspesialist/nevropsykolog, Karmøy DPS, Helse Fonna </li><li>Nina Irene Wiggen, fastlege, Gransdalen legesenter, Oslo</li><li>Randi Skog, spesialist i klinisk pedagogikk, Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk, St. Olav Hospital </li><li>Roy Andersen, psyk. sykepleier/Master of Management/seksjonsleder, Åsebråten barne- og ungdomspsykiatriske klinikk, Sykehuset Østfold</li><li>Solfrid Døhlen, spesialpedagog/enhetsleder, Pedagogisk psykologisk senter Vest, Bergen kommune</li></ul><p>Hanne Pedersen, observatør (tilstede på ett møte), Barne- ungdoms- og familiedirektoratet<br></p><h2>Arbeidsgruppe – behandling</h2><p><strong>Ekstern fagansvarlig: </strong>Anne-Stine Meltzer, psykologspesialist/klinikksjef, Nic Waals Institutt, Lovisenberg Diakonale sykehus</p><p><strong>Arbeidsgruppeleder:</strong> Jin Marte Øvreeide, psykologspesialist/seniorrådgiver, avdeling spesialisthelsetjenester, Helsedirektoratet</p><p><strong>Deltakere:</strong></p><ul><li>Ann-Kristin Johnsen Sandaa, barnevernfaglig kompetanse, Nannestad kommune/BUP Øvre Romerike, Akershus universitetssykehus</li><li>Elin Pettersen, barnevernspedagog/teamleder, Oslo kommune </li><li>Ella Poppe, barne- og ungdomspsykiater, Oslo universitetssykehus</li><li>Espen Johnsen, psykologspesialist, BUP Levanger, Helse Nord-Trøndelag </li><li>Eva Gulliksrud, klinisk vernepleier/fagutvikler, Vestre Viken HF</li><li>Kamilla Kvikstad Mathisen, barne- og ungdomspsykiater, BUP Nordlandssykehuset</li><li>Linda Knudsen, PhD/psykologspesialist/seksjonsleder, BUP Helse Bergen</li><li>Martine Dahlsrud, brukerrepresentant, Barn av rusmisbrukere (BAR)</li><li>May Helen Schanche, klinisk barnevernspedagog/enhetsleder, Samisk nasjonalt kompetansesenter (SANKS), Finnmarkssykehuset</li><li>Mona Breding Lersveen, brukerrepresentant, ADHD Norge </li><li>Nina Olsen, PhD/psykologspesialist, Helse Fonna</li><li>Randi Skog, spesialist i klinisk pedagogikk, BUP St. Olavs hospital</li><li>Roy Andersen, psyk. sykepleier/seksjonsleder, BUP Sykehuset Østfold </li><li>Solfrid Døhlen, spesialpedagog/enhetsleder, PPS Vest Bergen</li><li>Tone Dorthe Sletten, spesialist i allmennmedisin og psykiatri/fastlege, Trondheim kommune</li><li>Bente Wahl Sandvold, observatør/følgeforsker, Mastergradsstudie i tverrfaglig samfunnsvitenskap</li></ul>/retningslinjer/psykiske-lidelser-pakkeforlop-barn-og-unge/seksjon?Tittel=registrering-av-koder-11609
Implementering og verktøy – pakkeforløp for psykisk helse og rushttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=5010Implementering og verktøy – pakkeforløp for psykisk helse og rusPsykiske lidelser – pakkeforløp barn og ungeRetningslinjeseksjon0FalsePsykiske lidelser – pakkeforløp...<h2>Målsetning</h2><p> Målsetningen med Pakkeforløp for psykisk helse og rus er: </p><ul> <li>økt brukermedvirkning og brukertilfredshet</li> <li>sammenhengende og koordinerte pasientforløp</li> <li>unngå unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging</li> <li>likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor</li> <li>bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner</li> </ul><p> Forløpet skal tilpasses hver enkelt pasients situasjon, ønsker og behov. God informasjon og forutsigbarhet for pasient og pårørende skal sikres gjennom hele forløpet. </p><p> Alle pakkeforløpene inneholder beskrivelse av kontaktpunkt og oppfølging i kommunene, og ivaretakelse av somatisk helse og levevaner.<strong></strong> <br> </p><h2>Brukermedvirkning</h2><span class="redactor-ie-paste"></span><p>Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet. Brukere har rett til å medvirke, og tjenestene har plikt til å involvere brukeren. Brukermedvirkning forutsetter at pasienten ses som en likeverdig partner i diskusjoner og blir hørt når det tas beslutninger som angår han/henne. Å legge brukerperspektivet til grunn innebærer at forebygging, kartlegging, behandling og samarbeidsmøter tar utgangspunkt i pasientens og/eller foreldres kunnskap, ønsker og behov. Brukermedvirkning innebærer at både pasients og/eller foreldres synspunkter legges til grunn og drøftes for å finne den best egnede behandlingstilnærmingen for pasienten. Virksomheten bør etablere systemer for systematisk opplæring i bruker- og pårørendemedvirkning. </p><p>Pasientens og/eller foreldres eget ønske om hjelp skal ligge til grunn for de vurderinger og beslutninger som tas. Det skal fremkomme i journal hvordan pasientens og/eller foreldre ønsker er ivaretatt. Det bør også gis informasjon om bruker- og pårørendeorganisasjoner som kan bistå med hvordan medvirkning kan ivaretas.<br></p><h2>Pårørende</h2><p>Behandling og oppfølging av pasienten bør ha et familieperspektiv som sikrer god ivaretakelse av barn som pårørende. Det skal avklares om pasienten har mindreårige søsken, og om disse er tilstrekkelig ivaretatt.</p><p>Foreldre, andre pårørende og øvrig nettverk kan ha viktig informasjon, være samarbeidspartnere og være en støtte for pasienten gjennom forløpet. Samtidig skal helsepersonellet være oppmerksomme på at pasient og pårørende kan ha ulike ønsker og at pårørende kan ha egne informasjons- og hjelpebehov som skal ivaretas. Se også <a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder">Pårørendeveileder</a> som handler om involvering av og støtte til pårørende i hele helse- og omsorgstjenesten.<br></p><h2>Kunnskapsgrunnlag</h2><p> Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern barn og unge er utviklet med en kunnskapsbasert tilnærming. Det innebærer at både forskning, kliniske erfaringer og brukererfaringer er lagt til grunn i utviklingsarbeidet.</p><p>Pakkeforløpet er utarbeidet av arbeidsgrupper med representanter fra bruker- og pårørendeorganisasjoner og relevante fagmiljø.</p><p>Det er arbeidet systematisk med innhenting av kunnskap på flere områder, inkludert kunnskap om hva som er viktig for brukere og pårørende. Ulike relevante nasjonale publikasjoner ligger også til grunn for arbeidet.</p><p>Forslaget til pakkeforløp har vært på høring, og alle innspillene er gjennomgått på en grundig og systematisk måte.</p><p>På områder der det ikke finnes klare kunnskapsbaserte anbefalinger, er pakkeforløpet basert på arbeidsgruppenes utkast og høringsinnspill.</p><p>Noen sentrale publikasjoner som ligger til grunn for arbeidet:</p><ul><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/psykisk-helsevern-for-barn-og-unge-veileder-for-poliklinikker">Psykisk helsevern for barn og unge – Veileder for poliklinikker</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder">Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten</a></li><li><a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator">Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator</a></li></ul><h2>Arbeidsgruppe – utredning</h2><p><strong>Ekstern fagansvarlig:</strong> Anne-Stine Meltzer, psykologspesialist/klinikksjef, Nic Waals Institutt, Lovisenberg Diakonale sykehus</p><p><strong>Arbeidsgruppeleder:</strong> Jin Marte Øvreeide, psykologspesialist/seniorrådgiver, avdeling spesialisthelsetjenester, Helsedirektoratet</p><p><strong>Deltakere:</strong></p><ul><li>Adrian Tollefsen, brukerrepresentant/Generalsekretær, Mental Helse ungdom</li><li>Bjørg Antonsen, barne- og ungdomspsykiater/avdelingssjef, Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Oppland, Sykehuset Innlandet</li><li>Camilla Iren Rødal, psykolog/seniorrådgiver, Helsedirektoratet </li><li>Elin Pettersen, barnevernspedagog/teamleder, Oslo kommune</li><li>Gro Cecilie Meisingseth Montarou, spesialist i psykomotorisk fysioterapi, Oslo kommune </li><li>Hanne Elisabet Strømsvik, psykologspesialist/seniorrådgiver, Helsedirektoratet</li><li>Jo Magne Ingul, psykologspesialist/Ph.d., Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Sykehuset Levanger</li><li>Kamilla Kvikstad Mathisen, barne- og ungdomspsykiater, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Nordlandssykehuset</li><li>Kari Dehli Halvorsen, klinisk sosionom/fagleder barnevern, Drammen kommune</li><li>Kristine Hartvedt, helsesøster/master i helsefremmende arbeid/seniorrådgiver, Helsedirektoratet </li><li>Laila Huse Skoglund, helsesøster, Bærum kommune</li><li>May Helen Schanche, klinisk barnevernspedagog, Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk, Samisk nasjonalt kompetansesenter (SANKS), Finnmarkssykehuset</li><li>Mona Breding Lersveen, brukerrepresentant, ADHD Norge</li><li>Nina Olsen, Ph.D., psykologspesialist/nevropsykolog, Karmøy DPS, Helse Fonna </li><li>Nina Irene Wiggen, fastlege, Gransdalen legesenter, Oslo</li><li>Randi Skog, spesialist i klinisk pedagogikk, Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk, St. Olav Hospital </li><li>Roy Andersen, psyk. sykepleier/Master of Management/seksjonsleder, Åsebråten barne- og ungdomspsykiatriske klinikk, Sykehuset Østfold</li><li>Solfrid Døhlen, spesialpedagog/enhetsleder, Pedagogisk psykologisk senter Vest, Bergen kommune</li></ul><p>Hanne Pedersen, observatør (tilstede på ett møte), Barne- ungdoms- og familiedirektoratet<br></p><h2>Arbeidsgruppe – behandling</h2><p><strong>Ekstern fagansvarlig: </strong>Anne-Stine Meltzer, psykologspesialist/klinikksjef, Nic Waals Institutt, Lovisenberg Diakonale sykehus</p><p><strong>Arbeidsgruppeleder:</strong> Jin Marte Øvreeide, psykologspesialist/seniorrådgiver, avdeling spesialisthelsetjenester, Helsedirektoratet</p><p><strong>Deltakere:</strong></p><ul><li>Ann-Kristin Johnsen Sandaa, barnevernfaglig kompetanse, Nannestad kommune/BUP Øvre Romerike, Akershus universitetssykehus</li><li>Elin Pettersen, barnevernspedagog/teamleder, Oslo kommune </li><li>Ella Poppe, barne- og ungdomspsykiater, Oslo universitetssykehus</li><li>Espen Johnsen, psykologspesialist, BUP Levanger, Helse Nord-Trøndelag </li><li>Eva Gulliksrud, klinisk vernepleier/fagutvikler, Vestre Viken HF</li><li>Kamilla Kvikstad Mathisen, barne- og ungdomspsykiater, BUP Nordlandssykehuset</li><li>Linda Knudsen, PhD/psykologspesialist/seksjonsleder, BUP Helse Bergen</li><li>Martine Dahlsrud, brukerrepresentant, Barn av rusmisbrukere (BAR)</li><li>May Helen Schanche, klinisk barnevernspedagog/enhetsleder, Samisk nasjonalt kompetansesenter (SANKS), Finnmarkssykehuset</li><li>Mona Breding Lersveen, brukerrepresentant, ADHD Norge </li><li>Nina Olsen, PhD/psykologspesialist, Helse Fonna</li><li>Randi Skog, spesialist i klinisk pedagogikk, BUP St. Olavs hospital</li><li>Roy Andersen, psyk. sykepleier/seksjonsleder, BUP Sykehuset Østfold </li><li>Solfrid Døhlen, spesialpedagog/enhetsleder, PPS Vest Bergen</li><li>Tone Dorthe Sletten, spesialist i allmennmedisin og psykiatri/fastlege, Trondheim kommune</li><li>Bente Wahl Sandvold, observatør/følgeforsker, Mastergradsstudie i tverrfaglig samfunnsvitenskap</li></ul>/retningslinjer/psykiske-lidelser-pakkeforlop-barn-og-unge/seksjon?Tittel=implementering-og-verktoy-11607