Høringsinnspill

Send inn innspill

Høringsinstansene bes om å gi tilbakemeldinger på det faglige innholdet. Det ønskes også tilbakemelding på om anbefalingene er:

 • tydelige
 • om de har mangler
 • om de kan mistolkes
 • om praktisk del er hensiktsmessig

Vi ber om at dere utdyper og kommer med konkrete forslag til tydeliggjøring dersom dere ser at det er behov for det. Vi ønsker også forslag til tiltak som bør iverksettes for å sikre at retningslinjen tas i bruk og etterleves i sektoren. Andre kommentarer kan fylles inn under "generelle kommentarer" i spørreskjemaet.

Dersom du ønsker å forberede svarnene dine på forhånd, finner du spørreskjemaet her.

Høringsbrev

Helsedirektoratet inviterer til høringsinnspill til Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i barnehagen.

Bakgrunn og formål

I Norge går 9 av 10 barn i alderen 1-5 år i barnehage. For barnehagebarn utgjør måltider i barnehagen en vesentlig del av deres daglige inntak av mat og drikke, enten maten er medbragt eller servert. Mat og måltider i barnehagen har derfor stor betydning for barnas kosthold og matvaner, og dermed helse.

Det var behov for å revidere retningslinjen slik at den er i tråd med Helsedirektoratets kostråd (2011), reviderte næringsstoffanbefalinger (NNR 2012 og norske næringsstoffanbefalinger 2014) og annen nytt/ oppdatert lovverk og kunnskap på feltet.

Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i barnehagen erstatter IS-1484: «Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen» fra 2007 og IS-1536: «Bra mat i barnehagen – råd, tips og oppskrifter». Revidering av retningslinjer for mat og måltider i barnehagen er et av oppfølgingspunktene til tiltaket om å fremme gode mat- og måltidsvaner i barnehagen i Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold (2017-2021).

Anbefalingene i retningslinjen er knyttet til gjennomføring av måltid (spisetid, tilsyn, tilrettelegging fysisk og sosialt), den ernæringsmessige kvaliteten på mat og drikke som tilbys, mattrygghet og hygiene, matallergi og – intoleranser samt miljøhensyn. Antall anbefalinger er redusert fra 15 i retningslinjene fra 2007 til 12 i revideringsprosessen. Det er inkludert nye tema i retningslinjen: matallergi og -intoleranser, bærekraft/ miljøvennlige hensyn og servering av varmmat.

Målsettingen med retningslinjen er at ansatte i barnehagen har en oppdatert, kunnskapsbasert og brukervennlig retningslinje som bidrar til å sikre barnehagebarn gode rammer for måltidet og en god ernæringsmessig kvalitet på mat- og drikketilbudet, jf. krav i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.. Godt forankrede retningslinjer kan forbedre praksis og gi et mer likeverdig mattilbud til barn i hele landet som kan bidra med å utjevne sosial ulikhet i helse blant barn. Retningslinjens anbefalinger beskriver en praksis eller fremgangsmåte som gjenspeiler faglig forsvarlighet og/eller god praksis på dette feltet.

Målgrupper for retningslinjen

Hovedmålgruppe for retningslinjen er barnehageeier, barnehagestyrer, barnehagepersonell og andre som jobber i barnehagen. Retningslinjen kan også være relevant for foreldre/ foresatte, helsestasjonstjenesten og tannhelsetjenesten samt i kommunalt planarbeid relatert til folkehelsearbeidet.

Høringsutkast

Se høringsutkast: Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i barnehagen

Ved å klikke på «skriv ut retningslinjen» øverst til høyre genereres det en PDF som kan lagres eller skrives ut. Det kan være nyttig å ha retningslinjen ved siden av deg mens du fyller ut spørreskjemaet og utarbeide en kladd for høringssvar som deretter limes inn i spørreskjemaet.

Høringsinstanser

Listen er ikke uttømmende. Andre interessenter er velkommen til å komme med innspill.

Stat og kommune

 • Utdanningsdirektoratet (Udir)
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)          
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
 • Folkehelseinstituttet (FHI)                                                       
 • Mattilsynet
 • Landets fylkesmenn
 • Landets fylkeskommuner
 • Landets kommuner
 • Landets fylkestannleger

Fagforeninger

 • Norsk forening for ernæringsfysiologer
 • Utdanningsforbundet  
 • Den norske tannlegeforening  
 • Norsk tannpleierforening          
 • Norsk Tannvern                                                             
 • Landsgruppen av helsesøstre (NSF)                     
 • Norsk fysioterapeutforbund
 • Den norske legeforening           

Organisasjoner/ ombud

 • KS
 • Foreldreutvalget i barnehager (FUB)                     
 • Kreftforeningen                                                            
 • Forbrukerrådet               
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen     
 • Diabetesforbundet       
 • Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
 • Framtiden i våre hender
 • Geitmyra matkultursenter for barn       
 • Norske kvinners sanitetsforening          
 • Astma og Allergiforbundet (NAAF)                       
 • Norges Kvinne- og Familieforbund      
 • Norsk Cøliakiforening (NCF)    
 • Kost- og ernæringsforbundet
 • Private barnehagers landsforbund (PBL)            
 • Kanvas barnehager                                                      
 • FUS-barnehagene
 • Opplysningskontoret for meieriprodukter
 • Opplysningskontoret for  brød og korn 
 • Opplysningskontoret for frukt og grønt
 • Opplysningskontoret for egg og kjøtt
 • Norges sjømatråd
 • Fiskesprell

Kompetansesentre og utdanning

 • Nasjonalt kompetanstjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker
 • Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet (MHFA)
 • Hemil-senteret, UIB                                     
 • NAKMI (Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse)                        
 • Senter for samisk helseforskning           
 • Sametinget
 • Høgskolen i innlandet  
 • Høgskolen i Sørøst-Norge                                         
 • Høgskulen på Vestlandet           
 • Høgskolen i Oslo og Akershus                  
 • Høgskolen i Østfold                                                      
 • Høgskulen i Volda
 • Nord Universitet                                                           
 • Universitetet i Tromsø 
 • Universitetet i Stavanger           
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Oslo, avd. ernæringsvitenskap