Bruk av tvang

Som i somatikken er hovedregelen i psykisk helsevern at behandling skal skje med pasientens samtykke. Psykisk helsevernloven åpner imidlertid for:

  • etablering av tvungent psykisk helsevern (tvangsinnleggelse)
  • bruk av tvang under opphold, herunder behandling uten eget samtykke, skjerming og bruk av tvangsmidler.

Psykisk helsevernloven og -forskriften med kommentarer

Lovverket skal sikre at behandling i psykisk helsevern skjer på en forsvarlig måte og i samsvar med grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper. Adgangen til tvangsinngrep er dels begrunnet i hensynet til pasienten selv og dels i hensynet til omgivelsene. Tvangsbruk er et svært alvorlig inngrep i enkeltmenneskers liv og selvbestemmelsesrett. Kontrollkommisjonen skal sikre den enkeltes rettssikkerhet i møtet med det psykiske helsevernet.

Rett til å klage på tvang – informasjon til pasient og pårørende

Vedtak som bruk av tvang kan alltid påklages til kontrollkommisjonen for psykisk helsevern.

Klage kan gjøres muntlig eller skriftlig. Enten til helsepersonell ved institusjonen, som vil videreformidle klagen til kontrollkommisjonen, eller direkte til kontrollkommisjonen per telefon eller brev. Se kontaktinformasjon til kontrollkommisjonenHelsepersonellet ved institusjonen skal ved behov hjelpe deg med å skrive en klage.

Mer informasjon om klage på tvungent psykisk helsevern finner du på helsenorge.no og i brosjyrene Rettssikkerhet ved tvang – Kontrollkommisjonene i det psykiske helsevern og Informasjon om pårørendes særlige rettigheter ved tvungent psykisk helsevern. 

Tall på bruk av tvang i psykisk helsevern

Statistikk - tvungent psykisk helsevern (2016/2017)

Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne (2015) 

Innsamling og analyse av data om bruk av tvangsmidler og vedtak om skjerming i det psykiske helsevernet for voksne i 2012

Det jobbes med å få bedre data over faktisk tvangsbruk. God datakvalitet vil gi ledere på alle nivåer bedre muligheter til å følge utviklingen, sammenlikne seg med andre og forbedre kvaliteten i egne tjenestetilbud. Helsemyndighetene vil også få et bedre grunnlag for styringsdialogen med de regionale helseforetakene.

Dom på overføring til tvungent psykisk helsevern

Dom på overføring til tvungent psykisk helsevern er ikke straff, men en strafferettslig særreaksjon som har som formål å verne samfunnet fra ny alvorlig kriminalitet.

Informasjon til faglig ansvarlig for person dømt til tvungent psykisk helsevern

Informasjon til deg som er dømt til tvungent psykisk helsevern

De personene som får en slik særreaksjon er «utilregnelige på handlingstidspunktet» og kan ikke straffes. I særreaksjonsperioden er helseforetaket ansvarlig for både behandling og for å forhindre ny alvorlig kriminalitet.

Koordineringsenheten i Helse Sør-Øst har fått i oppdrag å ha en nasjonal oversikt over personer dømt til behandling.

Ved særreaksjonsreformen av 1. januar 2002 ble sikring erstattet av tre ulike strafferettslige særreaksjoner:

  • Dom på overføring til tvungent psykisk helsevern – for utilregnelige psykisk syke
  • Dom til tvungen omsorg – for utilregnelige og høygradig psykisk utviklingshemmede
  • Dom til forvaring – tilregnelige

De viktigste reglene om gjennomføring og opphør av dom på tvungent psykisk helsevern finnes i psykisk helsevernloven kap 5 og i straffeloven §§ 39 og 39b.

Særreaksjonsperioden varer inntil tre år av gangen, og det er bare retten som kan beslutte forlengelse av særreaksjonsperioden. Når særreaksjonsdommen er rettskraftig er det helseforetaket som overtar ansvaret for gjennomføringen av dommen.

Det regionale helseforetaket har ansvaret for at det tvungne psykiske helsevernet iverksettes umiddelbart, og bestemmer hvilken institusjon pasienten skal oppholde seg på i de første tre ukene. Pasientene må i disse ukene oppholde seg på en døgn-institusjon.

Forhindre nye lovbrudd

I særreaksjonsperioden er helseforetaket ansvarlig for både behandling og for å forhindre ny alvorlig kriminalitet, dvs ansvarlig for sikkerheten.

Utover de lovpålagte tre første uker på døgninstitusjon, er det den faglig ansvarlige på institusjonen som bestemmer hvordan særreaksjonen skal gjennomføres.

Det fremgår av psykisk helsevernloven § 5-3 at den faglig ansvarlige skal legge vekt på hensynet til behandling av pasienten, og særlig på behovet for å beskytte samfunnet mot faren for nye alvorlige lovbrudd (samfunnsvernet). De samme hensyn gjør seg gjeldende ved den faglig ansvarliges adgang til å vedta overføring til en annen institusjon, med eller uten døgnopphold.

Det finnes ikke «egne» plasser for denne gruppen domfelte. De skal behandles på lik linje med pasienter som er ordinært (sivilt) tvangsinnlagt i psykisk helsevern. Det er derfor ingen automatikk at disse domfelte utholder særreaksjonen i sikkerhetsavdelinger. 

Dette blir vurdert individuelt på bakgrunn av en vurdering av sikkerhetsnivå, samt behovet for behandling.

Maler for tvangsvedtak i elektronisk pasientjournal (EPJ)

Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse har revidert EPJ-standard for vedtak etter psykisk helsevernloven. Bakgrunnen for revisjonen var blant annet endringer i psykisk helsevernloven i 2017.

Vi anbefaler sterkt at standarden så raskt som mulig tas i bruk av alle virksomheter i det psykiske helsevernet som treffer vedtak etter psykisk helsevernloven.

Med standarden ønsker direktoratene å legge forholdene til rette for korrekte vedtak etter psykiske helsevernloven. Standarden skal videre bidra til å forenkle registreringen av slike vedtak slik at en unngår dobbeltregistrering, blant annet ved at samme registrering i EPJ både skal kunne inngå i en «elektronisk tvangsprotokoll» og skrives ut i form av et vedtaksskjema. Dette betyr at de såkalte «papir-tvangsprotokollene» kan avvikles.

En slik registrering som det legges opp til i denne standarden, vil gi en betydelig bedre oversikt over bruken av tvang innenfor den enkelte institusjon og overfor den enkelte pasient. Standarden inkluderer et sett av krav til spesialiserte søkefunksjoner som skal gi hensiktsmessige oversikter over nøkkelopplysninger vedrørende bruk av tvang. Slike oversikter skal kunne tas ut for den enkelte pasient, for en avgrenset del av virksomheten, eller for virksomheten som helhet.

Denne standarden vil gi kontrollkommisjonene i det psykiske helsevern bedre muligheter for kontroll av tvangsbruk, og den enkelte institusjon vil få betydelig bedre grunnlagsdata for bruk i egen fag- og kvalitetsutvikling. Videre vil den enhetlige formen for registrering gi direkte sammenlignbare tall for alle institusjoner innenfor psykisk helsevern. Dette vil både kunne forenkle og forbedre rapporteringen til Norsk Pasientregister (NPR)

Godkjenning av institusjoner for bruk av tvungent psykisk helsevern

Psykisk helsevernloven krever at institusjoner som skal ha ansvar for undersøkelse og behandling av pasienter under tvungent psykisk helsevern er spesielt godkjent for slikt ansvar.

​Godkjenningsmyndigheten for godkjenning av institusjoner for bruk av tvang er lagt til Helsedirektoratet (jfr. psykisk helsevernforskriften § 2).

Søknadsskjemaer:

Når det skal søkes om godkjenning, skal Helseforetakene alltid sende søknaden via Regionalt helseforetak som vurderer søknaden og sender den til Fylkesmannen. Fylkesmannen sender en innstilling i saken til Helsedirektoratet som treffer vedtak.

Hva som skal til for at godkjenning kan gis fremgår av forskriftens §§ 2, 3 og 4.

Bakgrunnen for kravene som stilles er det generelle kravet om faglig forsvarlighet.

Sist faglig oppdatert: 1. mars 2019