​​

 

 

Hva er veivisere i lokale folkehelsetiltak?https://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/veivisere-i-lokale-folkehelsetiltak/hva-er-veivisere-i-lokale-folkehelsetiltakHva er veivisere i lokale folkehelsetiltak?Veiviserne utgjør et praktisk hjelpemiddel til kommunenes tverrsektorielle folkehelsearbeid.1499
Prinsipper for tiltaksutforminghttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/veivisere-i-lokale-folkehelsetiltak/prinsipper-for-tiltaksutformingPrinsipper for tiltaksutforming​Godt folkehelsearbeid må også handle om å utjevne sosial ulikhet i helse.1500
Psykisk helse og livskvalitet - lokalt folkehelsearbeidhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/veivisere-i-lokale-folkehelsetiltak/psykisk-helse-og-livskvalitet-lokalt-folkehelsearbeidPsykisk helse og livskvalitet - lokalt folkehelsearbeidArbeidet for å bedre psykisk helse og livskvalitet er en viktig og likeverdig del av folkehelsearbeidet. Psykologiske, relasjonelle og sosiale forhold spiller en stor rolle, og folkehelsen kan bedres om disse faktorene ivaretas i samfunnsplanleggingen. 6784
Utdanning – lokalt folkehelsearbeidhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/veivisere-i-lokale-folkehelsetiltak/utdanning-lokalt-folkehelsearbeidUtdanning – lokalt folkehelsearbeidUtdanning har betydning for helse. Det er en viktig faktor som har sammensatte årsaksforhold. Utdanningsløpet starter i barnehagen og er med på å forberede individet til deltakelse i samfunnet. ​​1091
Økonomi – lokalt folkehelsearbeidhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/veivisere-i-lokale-folkehelsetiltak/okonomi-lokalt-folkehelsearbeidØkonomi – lokalt folkehelsearbeidHusholdningenes økonomi, og lavinntekt og fattigdom, har stor betydning for folkehelsen. Kommunens utforming av tjenester og velferdsordninger kan ha stor betydning for husholdningens økonomi, og dermed også helsen og fordelingen av helse i befolkningen. 835
Bolig – lokalt folkehelsearbeidhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/veivisere-i-lokale-folkehelsetiltak/bolig-lokalt-folkehelsearbeidBolig – lokalt folkehelsearbeidBolig er et grunnleggende velferdsgode og en viktig faktor for den enkeltes helse og trivsel. Videre er bolig en forutsetning for deltagelse i utdanning og arbeidsliv, og i samfunnslivet for øvrig.1099
Arbeid – lokalt folkehelsearbeidhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/veivisere-i-lokale-folkehelsetiltak/arbeid-lokalt-folkehelsearbeidArbeid – lokalt folkehelsearbeidArbeid har betydning for helse. Det kan være forhold ved selve arbeidet og arbeidsmiljøet som kan ha en direkte effekt på psykisk og somatisk helse. I tillegg har det å være i arbeid en helsemessig betydning kontra det å ikke være i arbeid.50
Miljørettet helsevern – lokalt folkehelsearbeidhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/veivisere-i-lokale-folkehelsetiltak/miljorettet-helsevern-lokalt-folkehelsearbeidMiljørettet helsevern – lokalt folkehelsearbeidDet fysiske miljøet som omgir oss er grunnleggende for helse, trivsel og livskvalitet. Miljørettet helsevern omfatter de faktorer som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. 1101
Skader og ulykker – lokalt folkehelsearbeidhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/veivisere-i-lokale-folkehelsetiltak/skader-og-ulykker-lokalt-folkehelsearbeidSkader og ulykker – lokalt folkehelsearbeidFor personer under 45 år er ulykker den største dødsårsaken i Norge. Ulykkene har ofte store helsemessige, sosiale og økonomiske konsekvenser for dem som rammes og for pårørende, og medfører betydelige kostander for samfunnet lokalt og nasjonalt. 1104
Ernæring – lokalt folkehelsearbeidhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/veivisere-i-lokale-folkehelsetiltak/ernering-lokalt-folkehelsearbeidErnæring – lokalt folkehelsearbeidKostholdet har stor betydning for helse og trivsel og kan bidra til å forebygge en rekke sykdommer. Kommunen har oppgaver knyttet til både forebyggende og helsefremmende ernæringsarbeid, og ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten.4554
Alkohol – lokalt folkehelsearbeidhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/veivisere-i-lokale-folkehelsetiltak/alkohol-lokalt-folkehelsearbeidAlkohol – lokalt folkehelsearbeid​Det overordnede målet i norsk alkoholpolitikk er å redusere de negative konsekvensene alkohol har for enkeltpersoner, for tredjepersoner og for samfunnet. Rammene for den norske alkoholpolitikken ligger i alkoholloven.1110
Fysisk aktivitet – lokalt folkehelsearbeidhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/veivisere-i-lokale-folkehelsetiltak/fysisk-aktivitet-lokalt-folkehelsearbeidFysisk aktivitet – lokalt folkehelsearbeidRegelmessig fysisk aktivitet er bra for helse og trivsel og kan forebygge mange sykdommer. Norske kommuner har et stort potensiale i å skape samfunn som øker aktivitetsnivået i befolkningen. 1113
Tobakk – lokalt folkehelsearbeidhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/veivisere-i-lokale-folkehelsetiltak/tobakk-lokalt-folkehelsearbeidTobakk – lokalt folkehelsearbeidUnderstøtter kommunene i arbeidet med tobakksforebyggende tiltak. Tobakksfri oppvekst, røykeforbud, tilsyn. Tobakksavvenning og forebyggende helsetjenester.​745
Seksuell helse – lokalt folkehelsearbeidhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/veivisere-i-lokale-folkehelsetiltak/seksuell-helse-lokalt-folkehelsearbeidSeksuell helse – lokalt folkehelsearbeidGod seksuell helse og gode seksuelle relasjoner fremmer mestring og helseatferd. Nøkkelbegreper er selvbestemmelse, mestring og råderett over kropp og seksualitet.​​​​636

skriv ut del på facebook del på twitter