Kommunesektoren ved KS og staten ved Helse- og omsorgsdepartementet har gått sammen om å etablere Program for folkehelsearbeid i kommunene (folkehelseprogrammet).

Programmet skal bidra til å integrere psykisk helse som en likeverdig del av det lokale folkehelsearbeidet. Barn og unge skal være en prioritert målgruppe. Det skal legges vekt på å utvikle og spre metoder og tiltak for å styrke barn og ungdoms egne ressurser, deltakelse og aktivitet i lokalsamfunnet og hindre utstøting. Programmet skal legge til rette for samarbeid mellom aktører innen bl.a. helsetjenesten, skole og barnehage, politiet og frivillig sektor.

Helsefremmende lokalsamfunn

Lokalsamfunnet har stor betydning for barn og unges psykiske helse og livskvalitet. De styrkene og ressursene vi utvikler i et godt lokalsamfunn tar vi med oss videre i livet.
Å fremme barn og unges psykiske helse og livskvalitet er kommunenes ansvar. Mye godt arbeid gjøres allerede for barn og unge i kommunene, men kommunene mangler systematisk kunnskap om effektive virkemidler. Derfor skal det legges bedre til rette for å utvikle tiltak, arbeidsmåter og verktøy. Kunnskap og erfaringer skal deles i nettverk og gjennom samarbeid slik at det blir lettere å lære av hverandre.

Formålet med programmet er å bidra til en langsiktig styrking av kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og trivsel. Programmet skal rettes inn mot psykisk helse og rusforebyggende arbeid. Barn og unge er en prioritert målgruppe. Det skal legges vekt på tiltak som styrker barn og ungdoms ressurser, bidrar til innenforskap gjennom deltakelse, mestring og trivsel i lokalsamfunnet.

Psykisk helse og livskvalitet

For å lykkes med å skape et samfunn som i større grad fremmer psykisk helse og livskvalitet er det nødvendig å legge mer vekt på forhold i omgivelsene som fremmer barn og unges mestring, tilhørighet, deltakelse og opplevelse av mening. Oppmerksomheten skal rettes mot utvikling av lokale ressurser og styrking av mestringsbetingelser.

Folkehelseprogrammet er en tiårig satsing fra 2017–2027. Programmet skal være en innovasjonssatsing ved at kommunene selv skal utvikle forslag til hvordan barn og unges psykiske helse og livskvalitet kan styrkes. Programmet skal bidra til å fremme kommunebasert forskning (jf. HelseOmsorg21).

Resultatmål

Det overordnede målet med Program for folkehelsearbeid i kommunene er bedre psykisk helse og livskvalitet i befolkningen. Utviklingsarbeidet, som skal skje i kommunene, skal ta utgangspunkt i lokale utfordringer og søkes forankret i kommunens planer etter plan- og bygningsloven. Arbeidet i kommunene skal skje innen rammen av systematikken i folkehelseloven.

Resultatmålene for psykisk helse er:

 • Innen 2019 har de fleste kommuner inkludert forhold som fremmer psykisk helse som del av oversiktsarbeidet etter folkehelseloven, og i 2023 har alle kommuner det.
 • Innen 2020 har de fleste kommuner drøftet utfordringer knyttet til barn og unges psykiske helse og trivsel og avklart eventuelle planbehov, og i 2024 har alle kommuner det.
 • Innen utløpet av programperioden (2027) har alle kommuner økt kapasitet og kompetanse til å drive et systematisk og langsiktig folkehelsearbeid for å fremme psykisk helse.

Resultatmålene for rus er:

 • Innen 2019 har de fleste kommuner inkludert forhold som fremmer det rusmiddelforebyggende arbeidet som en del av oversiktsarbeidet etter folkehelseloven, og i 2023 har alle kommuner det.
 • Innen 2020 har de fleste kommuner drøftet utfordringer knyttet til bruk av rusmidler og avklart eventuelle planbehov, og i 2024 har alle kommuner det. 
 • Innen utløpet av programperioden (2027) har alle kommuner økt kapasitet og kompetanse til å drive et systematisk og langsiktig rusmiddelforebyggende arbeid som en del av folkehelsearbeidet.

Hva folkehelseprogrammet skal bidra til

 • At kommunene kan utvikle tiltak, arbeidsmåter, metoder og verktøy finansiert gjennom en tilskuddsordning.
 • Utvikle kompetanse og spre erfaringer på tvers av kommuner og fylker, blant annet gjennom KS læringsnettverk. 
 • Videreutvikle og implementere styringsdata og annen kunnskapsstøtte fra nasjonale myndigheter, blant annet Ungdata og folkehelseprofilene. 
 • Samordning av statlige føringer og virkemidler rettet mot kommunene. 
 • Mobilisere sentrale nasjonale aktører som forsknings- og kompetansemiljøer, frivillige organisasjoner m.fl.

Tilskuddsordning for fylkeskommunene

I 2017 er det bevilget 42,1 millioner kroner til en ny tilskuddsordning «Tiltaksutvikling innen program for folkehelsearbeid i kommunene». Helsedirektoratet inviterer alle landets fylkeskommuner til å søke om midler til utvikling av lokale tiltak for å styrke kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet.

Fylkeskommunen(e) kan søke om å bli programfylke. De gis det overordnede ansvaret for å samordne programarbeidet regionalt og vil være ansvarlige for å tildele midler til tiltak i kommunene. Fylkeskommunene må inngå samarbeid med kommuner, forsknings- og kompetansemiljøer og andre relevante aktører gjennom programarbeidet.

Gjennomføring

Programmet finansieres ved å samle ulike tilskuddsordninger til et større og mer langsiktig utviklingsprogram.

Helsedirektoratet, i samarbeid med KS og Folkehelseinstituttet, har nasjonalt ansvar for gjennomføringen og evaluering av folkehelseprogrammet.

Fylkeskommunene inviteres til å ta en regional samordnings- og utviklingsrolle, som bl.a. innebærer å etablere samarbeid om utvikling av lokale tiltak. Samarbeidet skal være med kommunene, forsknings- og kompetansemiljøer, ungdom, frivillig sektor og andre aktører.

Kommuner som har ideer til å utvikle nye tiltak innenfor formålet til programmet kan få økonomisk og faglig støtte til å designe og prøve ut tiltak.

Det legges opp til at programmet starter opp i et antall fylker i 2017 og utvides til å omfatte alle fylker i løpet av 2018 og 2019.

I løpet av programperioden vil KS utvikle læringsnettverk som skal bidra til å spre erfaringer og støtte kommunene i implementering av tiltakene. Alle kommuner kan delta i nettverk for å lære av hverandre. ​

Folkehelse, livskvalitet og psykisk helse

Psykisk helse i folkehelsearbeidet innebærer å se hvordan miljø- og sosiale forhold i omgivelsene utgjør viktige betingelser for menneskers psykiske helse og livskvalitet. For barn og unge er det viktig å legge til rette for:

 • At alle opplever tilhørighet, det å være en del av et felleskap og ha positive relasjoner til voksne, jevnaldrende og yngre.
 • At alle opplever mestring. Vi må skape flere arenaer for aktivitet alle kan lykkes og mestre i. Det å lykkes med noe bidrar til et positivt selvbilde og en positiv identitet.
 • Miljøer preget av toleranse for variasjon og for at alle mennesker er forskjellige.
 • Rusfrie miljøer
 • At alle får muligheter til å engasjere seg og være med å påvirke sin egen hverdag og sine omgivelser.

 

Sist faglig oppdatert: 8. mars 2017