Program for folkehelsearbeid i kommunenehttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/program-for-folkehelsearbeid-i-kommuneneProgram for folkehelsearbeid i kommuneneFolkehelseprogrammet er et utviklingsarbeid som skal bidra til en langsiktig styrking av kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Barn og unge, psykisk helse og rusforebygging er viktige stikkord.7366Artikkel
Systematisk folkehelsearbeidhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/systematisk-folkehelsearbeidSystematisk folkehelsearbeidFolkehelseloven legger opp til en systematisk arbeidsform som innebærer oversikt over folkehelsesituasjonen, planforankring av mål, samt tiltak og evaluering av kommunens folkehelsearbeid på lang og kort sikt.6763Artikkel
Veivisere i lokale folkehelsetiltakhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/veivisere-i-lokale-folkehelsetiltakVeivisere i lokale folkehelsetiltakPraktisk hjelpemiddel til kommunenes tverrsektorielle folkehelsearbeid, for å gjøre folkehelsearbeidet kunnskapsbasert og systematisk.142Transportside artikkel
Sosial ulikhet i helsehttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/sosial-ulikhet-i-helseSosial ulikhet i helse​Helsen i befolkningen varierer mellom ulike grupper; etter inntekt, utdanning, yrke, kjønn og etnisk og kulturell bakgrunn. Gjennomsnittstall for helse er derfor dårlig egnet som grunnlag for tiltaksutforming for å utjevne sosiale forskjeller i helse.1501Artikkel
Helsekonsekvensutredninghttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/helsekonsekvensutredningHelsekonsekvensutredning​Helsekonsekvensutredning (HKU) er et egnet verktøy for å jobbe systematisk med folkehelse på tvers av sektorer. Helsekonsekvensvurdering er også brukt som betegnelse, men er mindre omfattende.1498Artikkel

Sist faglig oppdatert: 2. januar 2018