Barns rett til helsetjeneste

Alle barn opp til 18 år har samme rett til helse- og omsorgstjenester som andre barn i Norge, men de har ikke rett til å stå på fastlegeliste.

Voksnes rett til helsetjenester

Personer over 18 år, uten lovlig opphold har rett til øyeblikkelig hjelp og helsehjelp som er helt nødvendig og ikke kan vente (inkludert svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg, samt abort). Pasienten skal i utgangspunktet betale for helsehjelpen, men det kan ikke kreves forhåndsbetaling. Vedkommende helseinstitusjon eller tjenesteyter skal dekke utgiftene dersom pasienten ikke har betalingsevne.

Rett til smittevernhjelp

Enhver har rett til smittevernhjelp etter smittevernloven § 6-1.

Smittevernhjelp for allmennfarlige smittsomme sykdommer er gratis for alle som oppholder seg i Norge. Pasienten har rett på:

  • behandling ved allmennfarlig smittsom sykdom
  • vaksinasjon hvis det er fare for å bli smittet med en allmennfarlig smittsom sykdom

Liste over allmennfarlige smittsomme sykdommer, PDF (fhi.no)

Sist faglig oppdatert: 10. januar 2017