Høringsbrev

Bakgrunn og formål

I Norge går 9 av 10 barn i alderen 1-5 år i barnehage. For barnehagebarn utgjør måltider i barnehagen en vesentlig del av deres daglige inntak av mat og drikke, enten maten er medbragt eller servert. Mat og måltider i barnehagen har derfor stor betydning for barnas kosthold og matvaner, og dermed helse.

Det var behov for å revidere retningslinjen slik at den er i tråd med Helsedirektoratets kostråd (2011), reviderte næringsstoffanbefalinger (NNR 2012 og norske næringsstoffanbefalinger 2014) og annen nytt/ oppdatert lovverk og kunnskap på feltet.

Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i barnehagen erstatter IS-1484: «Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen» fra 2007 og IS-1536: «Bra mat i barnehagen – råd, tips og oppskrifter». Revidering av retningslinjer for mat og måltider i barnehagen er et av oppfølgingspunktene til tiltaket om å fremme gode mat- og måltidsvaner i barnehagen i Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold (2017-2021).

Anbefalingene i retningslinjen er knyttet til gjennomføring av måltid (spisetid, tilsyn, tilrettelegging fysisk og sosialt), den ernæringsmessige kvaliteten på mat og drikke som tilbys, mattrygghet og hygiene, matallergi og – intoleranser samt miljøhensyn. Antall anbefalinger er redusert fra 15 i retningslinjene fra 2007 til 12 i revideringsprosessen. Det er inkludert nye tema i retningslinjen: matallergi og -intoleranser, bærekraft/ miljøvennlige hensyn og servering av varmmat.

Målsettingen med retningslinjen er at ansatte i barnehagen har en oppdatert, kunnskapsbasert og brukervennlig retningslinje som bidrar til å sikre barnehagebarn gode rammer for måltidet og en god ernæringsmessig kvalitet på mat- og drikketilbudet, jf. krav i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.. Godt forankrede retningslinjer kan forbedre praksis og gi et mer likeverdig mattilbud til barn i hele landet som kan bidra med å utjevne sosial ulikhet i helse blant barn. Retningslinjens anbefalinger beskriver en praksis eller fremgangsmåte som gjenspeiler faglig forsvarlighet og/eller god praksis på dette feltet.

Målgrupper for retningslinjen

Hovedmålgruppe for retningslinjen er barnehageeier, barnehagestyrer, barnehagepersonell og andre som jobber i barnehagen. Retningslinjen kan også være relevant for foreldre/ foresatte, helsestasjonstjenesten og tannhelsetjenesten samt i kommunalt planarbeid relatert til folkehelsearbeidet.

Høringsutkast

Se høringsutkast: Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i barnehagen

Ved å klikke på «skriv ut retningslinjen» øverst til høyre genereres det en PDF som kan lagres eller skrives ut. Det kan være nyttig å ha retningslinjen ved siden av deg mens du fyller ut spørreskjemaet og utarbeide en kladd for høringssvar som deretter limes inn i spørreskjemaet.

Høringsinstanser

Listen er ikke uttømmende. Andre interessenter er velkommen til å komme med innspill.

Stat og kommune

 • Utdanningsdirektoratet (Udir)
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)          
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
 • Folkehelseinstituttet (FHI)                                                       
 • Mattilsynet
 • Landets fylkesmenn
 • Landets fylkeskommuner
 • Landets kommuner
 • Landets fylkestannleger

Fagforeninger

 • Norsk forening for ernæringsfysiologer
 • Utdanningsforbundet  
 • Den norske tannlegeforening  
 • Norsk tannpleierforening          
 • Norsk Tannvern                                                             
 • Landsgruppen av helsesøstre (NSF)                     
 • Norsk fysioterapeutforbund
 • Den norske legeforening           

Organisasjoner/ ombud

 • KS
 • Foreldreutvalget i barnehager (FUB)                     
 • Kreftforeningen                                                            
 • Forbrukerrådet               
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen     
 • Diabetesforbundet       
 • Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
 • Framtiden i våre hender
 • Geitmyra matkultursenter for barn       
 • Norske kvinners sanitetsforening          
 • Astma og Allergiforbundet (NAAF)                       
 • Norges Kvinne- og Familieforbund      
 • Norsk Cøliakiforening (NCF)    
 • Kost- og ernæringsforbundet
 • Private barnehagers landsforbund (PBL)            
 • Kanvas barnehager                                                      
 • FUS-barnehagene
 • Opplysningskontoret for meieriprodukter
 • Opplysningskontoret for  brød og korn 
 • Opplysningskontoret for frukt og grønt
 • Opplysningskontoret for egg og kjøtt
 • Norges sjømatråd
 • Fiskesprell

Kompetansesentre og utdanning

 • Nasjonalt kompetanstjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker
 • Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet (MHFA)
 • Hemil-senteret, UIB                                     
 • NAKMI (Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse)                        
 • Senter for samisk helseforskning           
 • Sametinget
 • Høgskolen i innlandet  
 • Høgskolen i Sørøst-Norge                                         
 • Høgskulen på Vestlandet           
 • Høgskolen i Oslo og Akershus                  
 • Høgskolen i Østfold                                                      
 • Høgskulen i Volda
 • Nord Universitet                                                           
 • Universitetet i Tromsø 
 • Universitetet i Stavanger           
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Oslo, avd. ernæringsvitenskap