For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt. Last ned regelverket i fulltekst (PDF) eller les kortversjonen nedenfor:

Bakgrunn

Den nasjonale satsingen på Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er forankret i Omsorg 2020 og Meld. St. 26 (2014-2015) «Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet».

Mål for ordningen

Hovedmål

Utviklingssentrene bidrar til å sikre kvaliteten i hjemmetjenestene og sykehjem gjennom fag- og tjenesteutvikling, kunnskapsspredning og implementering av ny kunnskap/nye løsninger ut fra nasjonale satsingsområder og lokale behov til kommunene i fylket.

Delmål

 • Utviklingssentrene er pådrivere for kunnskapsbasert praksis.
 • Bruker- og pårørendemedvirkning har en sentral plass i utviklingssentrenes aktivitet
 • Utviklingssentrene tilbyr ulike metoder og verktøy for å utvikle et lærende miljø og være en ressurs i utviklings- og implementeringsarbeid for kommunene.

Det skal utarbeides et nytt samfunnsoppdrag for utviklingssentrene som skal erstatte dagens strategi «Utvikling gjennom kunnskap».

Målgruppe

Primærmålgruppen er ansatte i sykehjem og hjemmetjenestene i fylkene i landet. Sekundærmålgruppen er brukere av helse- og omsorgstjenester.

Tildelingskriterier

Tildeling av tilskudd gjøres etter en skjønnsmessig vurdering.

 • Det forutsettes at vertskommunen hvert år oppfyller kriteriene de er godkjent i forhold til.
 • Utviklingssenteret skal jobbe i tråd med tilskuddsregelverk og mål og kriterier for ordningen. Det skal foreligge godkjent rapportering fra foregående år, som dokumenterer aktivitet og måloppnåelse.
 • Søker skal tydeliggjøre hvordan bruker- og pårørendemedvirkning skal ha en sentral plass i utviklingssentrenes aktivitet.
 • Søker skal beskrive kompetansesammensetning.

Den totale tilskuddsrammen i 2016 er 45 908 000 kr og fordeles som følger:

 • Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester: 39 969 000 kr fordelt på enhetene som følger; 1 900 000 pr senter, USHT i Nordland fylke får 950 000 kr ekstra, USH Karasjok for den samiske befolkning i Finnmark får 950 000 kr i 2017. 
 • Senter for omsorgsforskning: 3 250 000 kr.
 • Nettsider USHT: 769 000 kr.
 • Living lab. - utvalgte USHT: 1 989 000 kr.

Søknadens form og innhold

Søknaden skal undertegnes av rådmannen eller den vedkommende har delegert myndigheten til.

Søknaden skal inneholde (endret jfr. nytt regelverk):

 • Informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, kontaktperson.
 • Søkerens formål med tilskuddet, og beskrivelse av tiltaket det søkes om midler til, herunder beskrivelse av satsingsområder.
 • Budsjett inkludert egenfinansiering.
 • Redegjørelse for de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og måloppnåelse (for eksempel interne kontrollaktiviteter, internrevisjon, autorisert revisor evt. andre).

Utviklingssentrene er pådrivere for fagutvikling innen lokale og nasjonale satsingsområder. Ved planlegging av aktiviteter foreslår Helsedirektoratet at utviklingssentrene i 2017 vurderer følgende nasjonale satsingsområder:

 • Tjenesteutvikling, Innovasjon og velferdsteknologi.
 • Tiltak i henhold til Demensplan 2020.
 • Kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, herunder oppfølging av pasientsikkerhetsprogrammet.

Helsedirektoratet oppfordrer utviklingssentrene til å ivareta den samiske befolkningen og innvandrergruppers perspektiv innenfor utviklingsprosjekter og andre aktiviteter der det er relevant

Helsedirektoratet ønsker at Utviklingssentrene i 2017 fokuserer på oppfølging av mål i ny ordning.

Søknadsbehandling

 • Søknaden skal behandles av: Helsedirektoratet.
 • Tildeling godkjennes av: Helsedirektoratet.
 • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Tilskudds- eller avslagsbrev.
 • Prosess for søknadsbehandling utover dette: Tilskuddet gis som rundsumtilskudd.

Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises. Søknader forventes ferdigbehandlet 15. mai 2017.

skriv ut del på facebook del på twitter