En kommune i hvert fylke er vertskommune for et utviklingssenter. Unntak er Rogaland og Hordaland, med tre utviklingssentre, og Finnmark, med et eget utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester til den samiske befolkningen. 

Last ned tilskuddsregelverket i fulltekst (PDF) eller les kortversjonen nedenfor:

Bakgrunn

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er en nasjonal satsing og et av virkemidlene for å realisere målene i Meld. St. 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg og Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet. Helsedirektoratet delfinansierer sentrene og  gir årlige føringer for sentrenes aktivitet.

Mål for ordningen

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester sitt overordnede samfunnsoppdrag er å bidra til styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene gjennom fag- og kompetanseutvikling og spredning av ny kunnskap, nye løsninger og nasjonale føringer. 

Visjonen til Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er «Utvikling gjennom kunnskap».

Satsingsområder

Utviklingssentrene skal bidra til at de kommunale helse- og omsorgstjenestene fornyer og forbedrer seg innenfor følgende satsingsområder:   

Utvikling i samarbeid med pasienter, brukere og pårørende
Tjenestetilbudet skal utvikles sammen med pasienter, brukere og pårørende. Kommunene må aktivt innhente pasientens/brukerens og pårørendes synspunkter når tilbudet til den enkelte utformes. Pasienter, brukere og pårørende må involveres i forbedringsarbeid på tjeneste- og systemnivå.   

Faglig omstilling i tjenestene
Tjenestene skal utvikles gjennom faglig omstilling, kompetanseutvikling og nye arbeidsmetoder og organisasjonsformer.  Kommunene må blant annet vektlegge forebygging, mestring, tidlig innsats, helsefaglig oppfølging og pasientsikkerhet, aktivisering, nettverks- og miljøarbeid, støtte til pårørende, samarbeid med frivillige og innføring av velferdsteknologi.

Den nye hjemmebaserte tjenesten
Nye brukergrupper med komplekse helsefaglige utfordringer og omfattende psykososiale behov krever utvikling av de hjemmebaserte tjenestene. Tjenestene må komme tidlig inn og understøtte og forsterke trygghet, sikkerhet, selvhjulpenhet og livskvalitet hos pasienter, brukere og pårørende. Det kreves at mer omfattende og mer avanserte tjenester gis i hjemmet.

Fornyelse og innovasjon
Gode tjenester i fremtiden vil kreve at kommunen tar i bruk ny kunnskap og nye løsninger. Lokalt innovasjonsarbeid kan foregå i samarbeid mellom kommuner, helseforetak, fagfolk, tjenestemottakere, kunnskaps- og forskningsmiljøer, organisasjoner og/eller næringslivet. 

Utviklingssentrenes rolle og aktiviteter

Utviklingssenteret skal være en ressurs for kommunene i fylket og bidra til fag- og tjenesteutvikling innenfor satsingsområdene. Utviklingssenteret skal fremme samarbeid med alle kommunene og tilby deltakelse i ulike aktiviteter.

For å oppfylle samfunnsoppdraget skal utviklingssentrene ivareta følgende overfor målgruppene:

 • Legge til rette for samarbeid og kunnskaps- og erfaringsdeling mellom kommunene i fylket gjennom blant annet ulike nettverk og arenaer for ledere og andre ansatte
 • Bidra til utvikling av kunnskapsbasert praksis, gjennom spredning av kunnskap, herunder nasjonale veiledere og retningslinjer   
 • Bidra til innovasjon og nye løsninger og til spredning av disse
 • Tilby råd og veiledning i metoder og verktøy i fagutviklings-, forbedrings- og implementeringsarbeid
 • Medvirke til og tilrettelegge for forskning som er praksisnær og relevant for kommunale helse- og omsorgstjenester.

Oversikt over sentrene, prosjekter og aktiviteter (utviklingssenter.no)

Målgruppe

Målgruppene til det enkelte utviklingssenter er ledere og andre ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene i eget fylke, først og fremst i sykehjem og hjemmebaserte tjenester. Utviklingssentrene skal ha et bredt faglig perspektiv og inkludere tjenester til alle pasient- og brukergrupper, som personer med somatiske og psykiske sykdommer, rusavhengighet eller utviklingshemming.

Krav til utviklingssentrene

Vertskommunen har krav om medfinansiering av utviklingssenteret og er ansvarlig for utviklingssenterets måloppnåelse. Utviklingssenteret er knyttet til et fagutviklingsmiljø i vertskommunen og utviklingssenterets handlingsplan skal være forankret i vertskommunen. Enkelte av utviklingssentrene er organisert med en satellitt i en annen kommune.

Utviklingssentrene skal samarbeide med:

 • Fylkesmannen
 • øvrige utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester i landet
 • Senter for omsorgsforskning

Utviklingssentrene skal også søke samarbeid med pasient, bruker- og pårørendeorganisasjoner, spesialisthelsetjenesten, videregående skoler/ fylkeskommuner, høyskoler, universiteter, forsknings- og kompetansemiljøer, frivillige organisasjoner og KS i regionen.

Den totale tilskuddsrammen i 2016 er 45 908 000 kr og fordeles som følger:

 • Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester: 39 969 000 kr fordelt på enhetene som følger; 1 900 000 pr senter, USHT i Nordland fylke får 950 000 kr ekstra, USH Karasjok for den samiske befolkning i Finnmark får 950 000 kr i 2017. 
 • Senter for omsorgsforskning: 3 250 000 kr.
 • Nettsider USHT: 769 000 kr.
 • Living lab. - utvalgte USHT: 1 989 000 kr.

Søknadens form og innhold

Søknaden skal undertegnes av rådmannen eller den vedkommende har delegert myndigheten til.

Søknaden skal inneholde (endret jfr. nytt regelverk):

 • Informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, kontaktperson.
 • Søkerens formål med tilskuddet, og beskrivelse av tiltaket det søkes om midler til, herunder beskrivelse av satsingsområder.
 • Budsjett inkludert egenfinansiering.
 • Redegjørelse for de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og måloppnåelse (for eksempel interne kontrollaktiviteter, internrevisjon, autorisert revisor evt. andre).

Utviklingssentrene er pådrivere for fagutvikling innen lokale og nasjonale satsingsområder. Ved planlegging av aktiviteter foreslår Helsedirektoratet at utviklingssentrene i 2017 vurderer følgende nasjonale satsingsområder:

 • Tjenesteutvikling, Innovasjon og velferdsteknologi.
 • Tiltak i henhold til Demensplan 2020.
 • Kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, herunder oppfølging av pasientsikkerhetsprogrammet.

Helsedirektoratet oppfordrer utviklingssentrene til å ivareta den samiske befolkningen og innvandrergruppers perspektiv innenfor utviklingsprosjekter og andre aktiviteter der det er relevant.

Søknadsbehandling

 • Søknaden skal behandles av: Helsedirektoratet.
 • Tildeling godkjennes av: Helsedirektoratet.
 • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Tilskudds- eller avslagsbrev.
 • Prosess for søknadsbehandling utover dette: Tilskuddet gis som rundsumtilskudd.
Fant du det du lette etter?​