For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt. Last ned regelverket i fulltekst (PDF) eller les kortversjonen nedenfor:

Mål for ordningen

Målet med ordningen er å motvirke ensomhet blant eldre ved å utvikle og utprøve teknologiske verktøy som kan bidra til å vedlikehohlde og styrke eldres muligheter til å opprettholde sitt sosiale nettverk.

Tiltakene skal mobilisere unge, eldre og pårørende, ved for eksempel å tilrettelegge for møteplasser og samhandling mellom generasjoner, f.eks. gjennom tilbud om datahjelp fra unge til eldre mennesker.

Målgruppe

Eldre som kan gis styrket mulighet til å opprettholde sitt sosiale nettverk. Med eldre menes seniorer som ikke lengre er yrkesaktive.

Tildelingkriterier

Vurderingen er skjønnsmessig og tar utgangspunkt i søknadens forventede måloppnåelse opp mot målene til tilskuddsordningen. Det gis kun tilskudd til prosjekter som har nasjonal overføringsverdi, og tilskuddsmottaker må delta i evalueringen av ordningen. Se forøvrig regelverket i sin helhet for full oversikt over kriteriene. 

Søknadens form og innhold

Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har prokura.
For kommuner og fylkeskommuner skal søknaden undertegnes av rådmannen eller den vedkommende har delegert myndigheten til.

Søknaden skal inneholde:

 • informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, kontaktperson.
 • søkerens formål med tilskuddet
 • prosjektbeskrivelse / beskrivelse av tiltak det søkes om tilskudd til
 • søknadsbeløp
 • budsjett
 • delfinansiering/ tilskudd fra andre instanser
 • egenfinansiering
 • søkerens organisasjonsform (for eksempel forening, stiftelse, AS eller annet). Fremstillingen må inkludere fullstendig organisasjonsoversikt som viser moder-, søster- og datterorganisasjoner.

Prosjektbeskrivelsen skal inneholde blant annet:

 1. Hvilke mål og delmål prosjektet har
 2. Antall personer prosjektet omfatter
 3. En detaljert beskrivelse av tiltakene 
 4. En oversikt over aktuelle samarbeidspartnere og ansvarsfordeling 
 5. En utfyllende fremdriftsplan 
 6. Eventuelle planer for videreføring etter prosjektets slutt

Prosjektbeskrivelsen må også inneholde en kort beskrivelse av:

7. Organisasjonens formål og aktivitet
8. Antall medlemmer og omfang av lokallag
9. Erfaring med å spre kunnskap om bruk av teknologi blant ulike aldersgrupper
10. Erfaring med å skape samspill mellom generasjoner

Søknadsbehandling

 • Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet
 • Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet
 • Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet
 • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Per brev

Søknader behandles fortløpende. Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises. Dato for forventet ferdigbehandling av søknader er 9. mars 2018.

Tildelinger for 2017

I 2017 var det åtte søkere, og det blir tildelt tilskudd til fem av disse. Det var tre millioner kroner på ordningen, og alle tilskuddsmidlene ble fordelt. 

​Mottaker
​Søknadstittel
​Til utbetaling
​Norges Røde Kors
​Digital senior (tidligere digital alderdom)
1 200 000
​Norges Blindeforbund
EziSmart - verktøy for mestring og sosial samhandling mellom synshemmede eldre, pårørende og andre.
​580 000
​Seniorsmart
​SeniorSmart videreføring
​400 000
​Seniorsaken
​Utprøving av en modell med lokale  Trygghetspersoner for mobilisering mot ensomhet.
​400 000
​Pensjonistforbundet
​Utvikling og utprøving av digitale verktøy for å mobilisere mot ensomhet blant eldre. 
​420 000

 

Fant du det du lette etter?​