For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt. Last ned regelverket i fulltekst (PDF) eller les kortversjonen nedenfor:

Mål for ordningen

Målet med ordningen er å motvirke ensomhet blant eldre ved å utvikle og utprøve teknologiske verktøy som kan bidra til å vedlikehohlde og styrke eldres muligheter til å opprettholde sitt sosiale nettverk.

Tiltakene skal mobilisere unge, eldre og pårørende, ved for eksempel å tilrettelegge for møteplasser og samhandling mellom generasjoner, f.eks. gjennom tilbud om datahjelp fra unge til eldre mennesker.

Målgruppe

Eldre som kan gis styrket mulighet til å opprettholde sitt sosiale nettverk. Med eldre menes seniorer som ikke lengre er yrkesaktive.

Tildelingkriterier

Vurderingen er skjønnsmessig og tar utgangspunkt i søknadens forventede måloppnåelse i forhold til målene til tilskuddsordningen. 

Presisering av tildelingskriterier:

Det velges inntil 8 tilskuddsmottakere årlig. Det gis kun tilskudd til prosjekter som
har nasjonal overføringsverdi og tilskuddsmottaker må delta i evalueringen av
ordningen.

Tilskuddsmottakere velges ut basert på en skjønnsmessig vurdering av
prosjektbeskrivelsen, der det legges vekt på blant annet følgende forhold:

 1. Hvordan prosjektet vurderes å bidra til måloppnåelse til tilskuddsordningen
 2. Hvordan prosjektets budsjett henger sammen med aktivitetene og mål 
 3. Hvordan samarbeid med relevante kommuner skal foregå 
 4. Hvordan rekruttering av brukere og arrangering av møteplasser med
  opplæringsaktivitet skal foregå 
 5. Organisasjonen bør kunne vise til erfaring med aktiviteter på tvers av
  generasjonsgrenser, der målet er at yngre aktivt kan ta del i opplæringen av eldre
 6. Hvordan brukermedvirkning sikres i prosjektet 
 7. Hvordan prosjektet kan bidra til varige endringer for målgruppen

Søknadens form og innhold

Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har prokura.
For kommuner og fylkeskommuner skal søknaden undertegnes av rådmannen eller den vedkommende har delegert myndigheten til.

Søknaden skal inneholde:

 • informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, kontaktperson.
 • søkerens formål med tilskuddet
 • prosjektbeskrivelse / beskrivelse av tiltak det søkes om tilskudd til
 • søknadsbeløp
 • budsjett
 • delfinansiering/ tilskudd fra andre instanser
 • egenfinansiering
 • søkerens organisasjonsform (for eksempel forening, stiftelse, AS eller annet). Fremstillingen må inkludere fullstendig organisasjonsoversikt som viser moder-, søster- og datterorganisasjoner.

Prosjektbeskrivelsen skal inneholde blant annet:

 1. Hvilke mål og delmål prosjektet har
 2. Antall personer prosjektet omfatter
 3. En detaljert beskrivelse av tiltakene 
 4. En oversikt over aktuelle samarbeidspartnere og ansvarsfordeling 
 5. En utfyllende fremdriftsplan 
 6. Eventuelle planer for videreføring etter prosjektets slutt

Prosjektbeskrivelsen må også inneholde en kort beskrivelse av:

7. Organisasjonens formål og aktivitet
8. Antall medlemmer og omfang av lokallag
9. Erfaring med å spre kunnskap om bruk av teknologi blant ulike aldersgrupper
10. Erfaring med å skape samspill mellom generasjoner

Søknadsbehandling

 • Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet
 • Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet
 • Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet
 • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Per brev

Søknader behandles fortløpende. Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises. Dato for forventet ferdigbehandling av søknader er 31. mars 2017.

Fant du det du lette etter?​