Søke eller rapportere på tilskudd

For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt. Last ned regelverket i fulltekst (PDF) eller les kortversjonen nedenfor:

Mål for ordningen

Formålet med ordningen er å bidra til at målgruppa den samiske befolkningen får et likeverdig resultat i sin bruk av helse- og sosialtjenester sammenliknet med den øvrige norske befolkning.

Tilskudd gis til tiltak i tråd med prinsippene nedfelt i Mangfold og likeverd - Regjeringens handlingsplan for helse- og sosialtjenester til den samiske befolkningen i Norge 2002-2005.

Målgruppe

Den samiske befolkningen i Norge.

Tildelingskriterier

Tildeling av tilskudd avgjøres eller beregnes ved hjelp av skjønnsmessig vurdering.

Søkerne vurderes utifra forventet måloppnåelse, oppnådde resultater gjennom tidligere års tilskudd og eventuelle føringer gitt i budsjettproposisjonen.

Deler av tilskuddet er øremerket. I Helse- og omsorgsdepartementets budsjettproposisjon for 2015 (side 168) framgår det at tilskudssordningen primært vil dekke driftstilskudd til Senter for samisk helseforskning.

Søknadens form og innhold

Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har prokura.
For kommuner og fylkeskommuner skal søknaden undertegnes av rådmannen eller den vedkommende har delegert myndigheten til.

Søknaden skal inneholde:

  • informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, kontaktperson
  • søkerens formål med tilskuddet
  • prosjektbeskrivelse/beskrivelse av tiltak
  • søknadsbeløp
  • budsjett (skal kunne sammenliknes på samme nivå med regnskap dersom regnskap kreves)
  • delfinansiering/tilskudd fra andre instanser
  • egenfinansiering
  • søkerens organisasjonsform (for eksempel forening, stiftelse, AS eller annet). Fremstillingen må inkludere fullstendig organisasjonsoversikt som viser moder-, søster- og datterorganisasjoner. Kravet om å angi organisasjonsform gjelder ikke kommunale og statlige søkere.
  • redegjørelse om de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og måloppnåelse (for eksempel interne kontrollaktiviteter, internrevisjon, autorisert revisor/ ikke autorisert revisor, andre offentlige tilsyn og Riksrevisjonen).

Søknadsbehandling

Søknadene skal behandles av: Helsedirektoratet
Tildeling godkjennes av: Helsedirektoratet
Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Tilskudds- eller avslagsbrev

Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises.

Fant du det du lette etter?​