Søke eller rapportere på tilskudd

For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt. Last ned regelverket i fulltekst (PDF) eller les kortversjonen nedenfor:

Mål for ordningen

En bedre koordinert og mer tverrfaglige helse- og omsorgstjenester i kommunene.

Målgruppe

Pasienter og brukere med behov for tverrfaglige helse- og omsorgstjenester.

Tildelingskriterier

Vurderingen av tildeling er skjønnsmessig og tar utgangspunkt i søknadenes forventede måloppnåelse i forhold til målene for tilskuddsordningen.

 1. Det gis tilskudd til:
  Utrede mulighetene for samlokalisering av allmennlegetjenester og kommunale helse- og omsorgstjenester.Det skal lages en sluttrapport med en tilrådning for videre arbeid.
 2. Vilkår:
  - Det stilles som vilkår at minimum èn allmennlege/fastlege må inngå i de tjenestene som planlegges samlokalisert.
  - Det stilles som en betingelse at utredningen foretas av kommunen selv, og ikke ved hjelp av eksterne konsulenttjenester.
  - Det skal lages en sluttrapport med en tilrådning for videre arbeid.
 3. Ved søknadsbehandlingen vil blant annet følgende forhold bli vurdert:
  - Hvordan prosjektet vurderes å være i tråd med målet for ordningen, og hvordan det sannsynliggjør at tiltakene bidrar til å nå målet
  - Hvordan prosjektet er forankret i kommunen
  Ved fordelingen vil det bli lagt vekt på å oppnå et mest mulig representativt utvalg kommuner med hensyn til geografi, befolkningsgrunnlag og omfanget av tjenester som utredes samlokalisert.
 4. Tilskuddsutmåling:
  Det kan tildeles inntil 500 000 kr per prosjekt.

Søknadens form og innhold

Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har prokura.
For kommuner og fylkeskommuner skal søknaden undertegnes av rådmannen eller den vedkommende har delegert myndigheten til.

Søknaden skal inneholde:

 • informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, kontaktperson
 • søkerens formål med tilskuddet
 • prosjektbeskrivelse/beskrivelse av tiltak
 • søknadsbeløp
 • budsjett

Søknadsbehandling

 • Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet
 • Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet
 • Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet
 • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Tilskudds- eller avslagsbrev.

Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises. Søknadene er forventet ferdigbehandlet 1. novemer 2015.

Fant du det du lette etter?​