NB! Kopi av bevitnelse på gjennomført turnustjeneste (DOC) må vedlegges søknaden. 

​Tilskuddsordningen har frem til 2016 vært administrert av Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK). Fra 2016 forvaltes tilskuddsordningen av Helsedirektoratet.

Målgruppe

For å stimulere privatpraktiserende kiropraktorer til å ta imot turnuskandidater, gis et tilskudd for å kompensere for noe av veileders kostnader.

Regelverk og satser

Turnustjeneste for kiropraktor er regulert i forskrift av 21. desember 2000 (lovdata.no).

I 2016 og 2017 er det årlige tilskuddet 28.200 kroner per år pr turnuskandidat.

  • Søknader sendes fortløpende etter gjennomført turnustjeneste.
  • Dersom turnustjenesten hos en veileder varer mindre enn 2 måneder, vil veileder ikke få innvilget tilskudd.
  • Det gis ikke tilskudd til veiledningen hos ektefelle, foreldre eller annen nærstående familie.
  • Tilskuddet overføres til det oppførte bankkontonummer.
  • Vennligst ikke send faktura. Evt. registrerte fakturaer eller purringer må krediteres før saken behandles.

Tilskuddsordningen er under revisjon, blant annet for å tilpasses ny forvaltning av ordningen. Revidert regelverk vil publiseres så snart det er godkjent.

skriv ut del på facebook del på twitter