Informasjon om forslag til kriterier for tilskuddsordningen i 2018 finner du i dette brevet til alle landets kommuner og fylkesmenn (PDF).

Søknad om tilskudd

Alle kommuner som yter særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester til enkeltmottakere kan søke om delvis refusjon av direkte lønnsutgifter knyttet til disse tjenestene.

Følg veiledningen angitt i rundskrivet IS-4/2017 Særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i kommunene (PDF) ved søknad om refusjon.

Benytt skjemaene nedenfor:

Tildelingskriterier

Beregningsgrunnlaget for refusjonen er faktisk påløpte direkte lønnsutgifter, fratrukket enkelte øremerkede tilskudd, brukerbetaling, samt et generelt beløp på 1 157 000 kroner.

Tilskuddet utgjør 80 prosent av restbeløpet.

De viktigste elementene i ordningen i 2017 er:

 • Refusjonskrav gjelder påløpte lønnsutgifter for 2016
 • Innslagspunktet er økt fra 1 081 000 til 1 157 000 kroner 
 • Kompensasjonsgraden videreføres på 80 prosent
 • Det er ingen endringer i hvilke KOSTRA-funksjoner som omfattes av ordningen
 • Fratrekket for rammetilskuddets andel for kriteriet psykisk utviklingshemmede 16 år og over økes fra 604 000 til 620 000 kroner
 • Ved fratrekk for rammetilskuddets andel for kriteriet psykisk utviklingshemmet regnes barn født 1998 eller tidligere som over 16 år
 • Personer over 67 år omfattes ikke av ordningen. Det kan kun søkes for personer født 1949 eller senere
 • Kravet må være dokumentert iht kriteriene i Rundskriv IS-4/2017
 • Beskrivelsen av revisjonens kontroll er utdypet og fremkommer i eget brev
  Utbetaling av tilskuddet skjer i uke 27.

Utgifter som skal medtas i refusjonsgrunnlaget

Det er kun direkte lønnsutgifter som er anført på følgende KOSTRA-funksjoner, som kan medtas i refusjonsgrunnlaget:

Helsetjenester:

 • 232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste
 • 233 Annet forebyggende helsearbeid
 • 241 Diagnose, behandling, re-/habilitering

Sosialtjenester:

 • 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid
 • 243 Tilbud til personer med rusproblemer
 • 273 Kommunale sysselsettingstiltak

Omsorgstjenester:

 • 234 Aktivisering og servicetjenester overfor eldre og funk.hem.
 • 253 Bistand, pleie, omsorg i institusjoner for eldre og funk.hem.
 • 254 Bistand, pleie og omsorg til hjemmeboende

Frist for innrapportering

Frist for å sende endelig innrapporteringsskjema og revisjonsuttalelse til Helsedirektoratet er 3. april 2017.

Fant du det du lette etter?​