Søke om tilskudd

Alle kommuner som yter særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester til enkeltmottakere kan søke om delvis refusjon av direkte lønnsutgifter knyttet til disse tjenestene.

Følg veiledningen angitt i rundskrivet IS-4/2018 Særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i kommunene (PDF) ved søknad om refusjon.

Benytt skjemaene nedenfor:

Tildelingskriterier

Beregningsgrunnlaget for refusjonen er faktisk påløpte direkte lønnsutgifter, fratrukket enkelte øremerkede tilskudd, brukerbetaling, samt et generelt beløp på 1 235 000 kroner.

Tilskuddet utgjør 80 prosent av restbeløpet. De viktigste elementene i ordningen i 2018 er:

 • Refusjonskrav gjelder påløpte, direkte lønnsutgifter i 2017.
 • Innslagspunktet økes til 1 235 000 kroner. Dette er en økning ut over det som følger av anslått lønnsvekst for 2017 på 50 000 kroner.
 • Kompensasjonsgraden beholdes uendret på 80 prosent.
 • Fratrekket for rammetilskuddets andel for kriteriet psykisk utviklingshemmede 16 år og over er beregnet til 655 000 kroner.
 • Ved fratrekk for rammetilskuddets andel for kriteriet psykisk utviklingshemmede regnes barn født 1999 eller tidligere som over 16 år.
 • Andre statlige, øremerkede tilskudd og inntekter gjennom brukerbetaling skal trekkes fra.
 • Personer over 67 år omfattes ikke av ordningen. Det kan kun søkes refusjon for utgifter til personer født 1950 eller senere.
 • Det skal foreligge et gyldig enkeltvedtak for at tjenestemottaker kan tas med i søknaden fra kommunen.
 • Beskrivelsen av revisjonens kontroll er utdypet og fremkommer i eget brev, som følger vedlagt.

Utbetaling av tilskuddet skjer i uke 27

Utgifter som skal medtas i refusjonsgrunnlaget

Det er kun direkte lønnsutgifter som er anført på følgende KOSTRA-funksjoner, som kan medtas i refusjonsgrunnlaget:

Helsetjenester:

 • 232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste
 • 233 Annet forebyggende helsearbeid
 • 241 Diagnose, behandling, re-/habilitering

Sosialtjenester:

 • 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid
 • 243 Tilbud til personer med rusproblemer
 • 273 Kommunale sysselsettingstiltak

Omsorgstjenester:

 • 234 Aktivisering og servicetjenester overfor eldre og funksjonshemmede
 • 253 Bistand, pleie, omsorg i institusjoner for eldre og funksjonshemmede
 • 254 Bistand, pleie og omsorg til hjemmeboende

Frist for innrapportering

Frist for å sende endelig innrapporteringsskjema og revisjonsuttalelse til Helsedirektoratet er 4. april 2018.

Fant du det du lette etter?​