For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt. Last ned regelverket i fulltekst (PDF). Kortversjonen under gir begrenset informasjon om krav til søknad.

Mål for ordningen 

Å redusere antall ubesatte fastlegehjemler/-stillinger i kommuner som har rekrutteringsutfordringer. 

Økt kompetanse og kvalitet i allmennlegetjenesten.

Tiltak for å tilrettelegge for ansattelse av sykepleier eller annet helsepersonell med høyere utdanning i fastlegekontor. 

Målgruppe

Kommuner 

Tildelingskriterier 

Tilskuddet skal gå til kommuner med rekrutteringsutfordringer og/eller manglende stabilitet i fastlege- og legevakttjenesten. Kommunen må i sin søknad redegjøre for utfordringer relatert til allmennlegetjenesten og konkretisere hva slags tiltak det søkes midler til. 

Kommuner kan også søke om tilskudd til kompetansehevende tiltak eller medisinsk-teknisk utstyr for å sikre nødvendig kvalitet og kompetanse i fastlegetjenesten og i legevakttjenesten.

Kommunen kan søke om tilskudd til tilrettelegging av lokaler m.v. for at det skal kunne ansettes sykepleier eller annet helsepersonell med høyere utdanning ved fastlegekontoret. Tiltakene som planlegges igangsatt må beskrives i søknaden. 

Søknadens form og innhold

Søknaden skal inneholde informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer og kontaktperson. 

Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har prokura.
For kommuner skal søknaden undertegnes av rådmannen eller den vedkommende har delegert myndigheten til.

Søknaden i Altinn skal inneholde:

 • Søkerens formål med tilskuddet. 
 • Prosjektbeskrivelse/beskrivelse av tiltak det søkes om tisludd til
 • Søknadsbeløp
 • Budsjett (skal kunne sammenliknes på samme nivå med regnskap dersom regnskap kreves) 
 • Mottakeren skal redegjøre for de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og måloppnåelse (for eksempel interne kontrollaktiviteter, internrevisjon, autorisert revisor/ikke autorisert revisor, andre offentlige tilsyn og Riksrevisjoneninformasjon

Søknadsbehandling

 • Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet
 • Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet
 • Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet
 • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen:
  Tilskuddsmottakere får brev med tilskuddstildeling eller avslag. 

Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises. Søknader forventes ferdigbehandlet innen utgangen av juni 2017.


Fant du det du lette etter?​