​Søknad og rapportering

For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner godt til regelverket for tilskuddet. Last ned regelverket i fulltekst (PDF) eller les kortversjonen nedenfor:

Mål for ordningen

Overordnet mål:

 • Forebygge og redusere omfanget av selvmord, selvmordsforsøk og selvskading

Delmål:

 • god psykisk helse og mestring i befolkningen
 • redusert forekomst av selvmord og selvskading i risikogrupper
 • god oppfølging og ivaretakelse av etterlatte, pårørende og andre berørte
 • et kunnskapsbasert tjenesteapparat
 • kunnskapsbaserte strategier

Tilskuddet skal gå til tiltak som har nasjonal innretning og faller innunder «Handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading 2014-2017» sine mål og målgrupper, tiltak og pågående arbeid.

Målgruppe

A. Hele befolkningen, risikogrupper og enkeltpersoner med selvmordsatferd og selvskading samt pårørende, etterlatte og andre berørte.

B. Tjenesteutøvere og andre som arbeider eller på annen måte kommer i kontakt med mennesker med selvmordsatferd, selvskading, psykiske helseproblemer og rusmiddelproblemer.

Kriterier for måloppnåelse

Kriterier for måloppnåelse knyttes opp mot tilskuddsordningens overordnete mål og delmål. Det vil kunne variere hvilke kriterier for måloppnåelse tilskuddsmottaker kan rapportere på avhengig av den enkelte søkers mål, målgruppe(r) og innretning av tiltak(et).

Kriterier for måloppnåelse tilskuddsmottaker rapporterer på:

 • I hvilken grad er målene for tiltaket nådd, hva har vært nytteverdien for målgruppen(e) og hvordan har dette eventuelt bidratt til måloppnåelse for tilskuddsordningen?
 • Hvordan sikrer tiltaket involvering av brukere, pårørende, andre berørte og øvrige i målgruppen(e)?
 • Hvilken grad av tilfredshet viser tilbakemeldinger og erfaringer med tiltaket hos målgruppen(e)?
 • I hvilken grad samarbeider en med andre relevante aktører i arbeidet – konkretiser mål og resultater for samarbeidet, hvem det samarbeides med og på hvilke arenaer

Kriterier for måloppnåelse hvor data hentes fra andre kilder:

 • Antall selvmord (innhentes årlig)

Tildelingskriterier

Vurderingen av tildeling er skjønnsmessig og tar utgangspunkt i søknadenes forventede måloppnåelse i forhold til målene for tilskuddsordningen.

Forutsetninger for tildeling:

 • tiltaket må ha nasjonal innretning
 • tiltaket må kunne falle innenfor «Handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading (2014-2017)» mål og målgruppe(r), tiltak eller pågående arbeid

I søknadsbehandlingen vil vi vurdere:

 • beskrivelse av hvilke(t) mål og målgruppe(r), tiltak eller pågående arbeid i handlingsplanen tiltaket det søkes om tilskudd til faller innenfor
 • beskrivelse av tiltaket det søkes om tilskudd til, herunder mål, målgruppe(r), nasjonal innretning og hvordan det er sannsynliggjort at tiltaket kan bidra til måloppnåelse for handlingsplanens mål og delmål
 • at tiltaket er kunnskapsbasert og har en god beskrivelse av tilnærmingsmåte
 • at involvering av brukere, pårørende og andre berørte er ivaretatt
 • at det er lagt vekt på systematiske tilbakemeldinger av erfaringer og tilfredshet med tiltaket/tilbudet fra målgruppen(e)
 • hvordan en vil samarbeide og samhandle med andre relevante aktører
 • organisering av tiltaket og hvordan det er sikret at det gjennomføres i henhold til oppsatt plan, herunder administrativ og faglig forankring

Det blir lagt vekt på at tildelingen samlet sett gir en bredde i delmålene, målgruppene og tiltakene i handlingsplanen.

Deler av tilskuddet er øremerket til drift av Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF), videreføring av Vivat-kurs i selvmordsforebygging og til å arrangere Verdensdagen for selvmordsforebygging 10. september, jf St. prp. 2016-2017 s. 192.

Søknadens form og innhold

Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har prokura.   

Søknaden skal inneholde:

 • informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, kontaktperson
 • søkerens formål med tilskuddet
 • søknadsbeløp
 • prosjektbeskrivelse/beskrivelse av tiltak
 • budsjett (skal kunne sammenliknes på samme nivå med regnskap dersom regnskap kreves)
 • delfinansiering/tilskudd fra andre instanser
 • egenfinansiering
 • søkerens organisasjonsform (for eksempel forening, stiftelse, AS eller annet). Fremstillingen må inkludere fullstendig organisasjonsoversikt som viser moder-, søster- og datterorganisasjoner.
 • redegjørelse om de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og måloppnåelse (for eksempel interne kontrollaktiviteter, internrevisjon, autorisert revisor/ ikke autorisert revisor, andre offentlige tilsyn og Riksrevisjonen).
 • beskrivelse av punktene angitt under tildelingskriterier

Søknadsbehandling

 • Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet
 • Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet
 • Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet
 • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Søker vil motta skriftlig svar på søknaden

Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises.

Fant du det du lette etter?​