Ekstratildeling

Ekstratildeling på tilskuddet for Narkotikaprogram med domstolskontroll. Dato for forventet ferdigbehadnling av søknader er 26. oktober 2018. 

For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt. Last ned regelverket i fulltekst (PDF) eller les kortversjonen nedenfor:

Bakgrunn

Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND) var i perioden 2006-2015 et prøveprosjekt i Oslo og Bergen. I statsbudsjettet for 2016 ble det vedtatt permanent etablering og utvidelse av ND som nasjonalt tiltak. 

Det ble i 2016 åpnet for å inkludere inntil tre nye kommuner i tilskuddsordningen. Dette videreføres i 2017, i tillegg til tilbudet i Oslo og Bergen. Større kommuner som søker tilskudd vil bli prioritert. I tillegg vil utvelgelsen av deltakende kommuner fremme hensynet til en best mulig nasjonal dekning.

Mål for ordningen

Forebygge kriminalitet og fremme domfeltes rehabilitering. Bidra til å styrke og samordne helse-, omsorgs- og behandlingstilbud for målgruppen gjennom et forpliktende samarbeid mellom ulike sektorer og forvaltningsnivåer.

Målgruppe

Personer med rusmiddelproblemer som er dømt for narkotikarelatert kriminalitet og hvor retten har satt som vilkår at den domfelte gjennomfører narkotikaprogram med domstolskontroll

Tildelingskriterier

  • Skjønnsmessig vurdering

Presisering av tildelingskriterier:

Større kommuner som søker tilskudd vil bli prioritert. I tillegg vil utvelgelsen av deltakende kommuner fremme hensynet til en best mulig nasjonal dekning.

Søknadens form og innhold

Søknaden skal undertegnes av rådmannen eller den vedkommende har delegert myndigheten til.

Søknaden skal inneholde:

  • informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, kontaktperson
  • søkerens formål med tilskuddet
  • prosjektbeskrivelse/beskrivelse av tiltak
  • søknadsbeløp
  • budsjett
  • redegjørelse for de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og måloppnåelse (for eksempel interne kontrollaktiviteter, internrevisjon, autorisert revisor / ikke autorisert revisor, andre offentlige tilsyn og Riksrevisjonen)

Søknadsbehandling

Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet

Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet

Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet

Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Via tilskuddsbrev/avslagsbrev

Dato for forventet ferdigbehandling av søknader: 26.10.2018

Fant du det du lette etter?​